ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΥΠΑΤΙΑ 2016

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 1. Σε μια προσπάθεια τόνωσης της έρευνας, για την παραγωγή έγκυρης επιστημονικής γνώσης, η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου θέσπισε το 2012 (Συνεδρίαση 230η/20.12.2012) το Πρόγραμμα Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων ΥΠΑΤΙΑ, το οποίο, εν συνεχεία, εγκρίθηκε από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κατά την 20η Συνεδρίασή στις 21.02.2013.
 2. Η χρηματοδότηση του προγράμματος γίνεται αποκλειστικά από το αποθεματικό που δημιουργείται σταδιακά και ειδικά προς τον σκοπό αυτό, στον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου, με μέγιστη χρονική διάρκεια 3 έτη.
 3. Σκοπός του Προγράμματος ΥΠΑΤΙΑ αποτελεί η ενίσχυση υποψηφίων διδακτόρων για την εκπόνηση διατριβής στη βασική έρευνα, σε πλαίσιο πλήρους απασχόλησης, η προσέλκυση αξιόλογων νέων επιστημόνων και η παροχή ενός ελκυστικού πλαισίου για την ανάπτυξη διδακτορικής έρευνας. Το Πρόγραμμα αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την ερευνητική παραγωγή του Πανεπιστημίου Αιγαίου και να συνεισφέρει στη διαμόρφωση κέντρων ακαδημαϊκής αριστείας στις Σχολές του Πανεπιστημίου.
 4. Απευθύνεται είτε σε αποφοίτους άλλων Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ (της ημεδαπής ή αλλοδαπής), είτε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και επιθυμούν να ενταχθούν στην ερευνητική κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου μέσα από την έναρξη εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, με Επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/τρια μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αφορά εκείνους που δεν εργάζονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα και, παράλληλα, δεν λαμβάνουν άλλη οικονομική ενίσχυση για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
 5. To Πανεπιστήμιο Αιγαίου προγραμματίζει ετήσιες προκηρύξεις Υποτροφιών ΥΠΑΤΙΑ, που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία, αντίστοιχα με αυτά των Σχολών και των αντίστοιχων Τμημάτων (1 υποτροφία ανά Τμήμα) του Πανεπιστημίου, και σε συνάρτηση με τους ερευνητικούς τομείς των μελών ΔΕΠ που εντάσσονται σε αυτές.
 6. Δεδομένης της ιδιαίτερα έντονης οικονομικής κρίσης, το πρόγραμμα ΥΠΑΤΙΑ ενισχύει αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ προκειμένου να αφιερωθούν στην έρευνα, μέσω της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, και τους υποστηρίζει οικονομικά προκειμένου να εγκατασταθούν στην έδρα της αντίστοιχης Σχολής/Τμήματος, ώστε να εργαστούν εντατικά και απρόσκοπτα. Η οικονομική αυτή υποστήριξη μέσω της υποτροφίας αποτελεί μία μόνο διάσταση της ένταξης των υποτρόφων υποψηφίων διδακτόρων στη διδακτική και ερευνητική κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κατ’ επέκταση στη διεθνή ερευνητική κοινότητα.
 7. Oι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και τα μέλη ΔΕΠ των Σχολών αυτού, μεριμνούν για την ευρεία διάδοση (στον ελληνικό και τον διεθνή χώρο) των προκηρύξεων των Υποτροφιών ΥΠΑΤΙΑ, τόσο σε κατάλληλα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, όσο και σε νέα μέσα ηλεκτρονικής και κοινωνικής δικτύωσης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημέρα της δημοσίευσης της προκήρυξης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

 1. Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθορίζει με απόφασή της κάθε χρόνο, στην αρχή του έτους τον συνολικό αριθμό των υποτροφιών για το τρέχον έτος, καθώς και την επιμέρους κατανομή στην/στις Σχολή/Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Οι θεματικές περιοχές, όπως αντιστοιχούν ανά Σχολή, καθορίστηκαν μέσω κλήρωσης στην 230η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών στις 20.12.2012, με τρόπο ώστε διαδοχικά να προκηρυχθούν υποτροφίες για όλες τις Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Η διαδοχική σειρά καθορίστηκε ως εξής: 1) Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, 2) Σχολή Θετικών Επιστημών, 3) Σχολή Επιστημών Διοίκησης, 4) Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και 5) Σχολή Περιβάλλοντος. Σε ειδικές περιπτώσεις, η Επιτροπή Ερευνών δύναται να διενεργήσει εμβόλιμη επιπρόσθετη προκήρυξη.
 2. Προ της προκήρυξης των υποτροφιών ΥΠΑΤΙΑ, ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου επιβεβαιώνει την Επιτροπή Ερευνών για τη διαθεσιμότητα των σχετικών πόρων και δεσμεύει το αντίστοιχο ποσό. Εάν σε κάποιο ακαδημαϊκό έτος δεν επαρκούν οι διαθέσιμοι πόροι, η Επιτροπή Ερευνών τροποποιεί αναλόγως τον αριθμό και την κατανομή των υποτροφιών.
 3. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι: α) νέοι υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, να βρίσκονται δηλαδή στο πρώτο έτος της εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής μέχρι την ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητας (κατ΄εξαίρεση ως υποψήφιοι/ες μπορούν να είναι διδακτορικοί/ές φοιτητές/τριες ανεξαρτήτως του έτους κατά το οποίο έγιναν δεκτοί ως υποψήφιοι/ες διδάκτορες στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής), είτε β) να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες στο Τμήμα υποδοχής μέσα σε χρονικό διάστημα 2 μηνών, μετά την ανακήρυξη των επίσημων αποτελεσμάτων από την Επιτροπή Ερευνών.
 4. Οι προτάσεις υποψηφιότητας οφείλουν να είναι συναφείς με τα επιστημονικά και θεματικά πεδία που θεραπεύονται στα Τμήματα για τα οποία προκηρύσσονται οι υποτροφίες, να είναι πρωτότυπες, εφικτές χρονικά και τεχνικά, με επαρκή τεκμηρίωση της μεθοδολογίας. Ο/η υποψήφιος/α οφείλει να διαθέτει γνώσεις, δεξιότητες και προσόντα που εγγυώνται την καλή πορεία της εκτέλεσης του προτεινόμενου έργου. Συγκεκριμένα στοιχεία αριστείας στο βιογραφικό του/της (π.χ. δημοσιεύσεις, υποτροφίες, βραβεία, κ.λπ.) θα λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση του/της υποψηφίου.
 5. Ο/Η Υπότροφος ΥΠΑΤΙΑ (υποψήφιος/α διδάκτορας) δεν μπορεί να είναι εργαζόμενος ή να ενασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό φορέα. Επίσης, η υποτροφία δεν θα χορηγείται σε Δημόσιους Υπαλλήλους ή Εκπαιδευτικούς οι οποίοι βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια.
 6. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από άλλη πηγή για έρευνα που διεξάγουν στα πλαίσια του προγράμματος στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
 7. Οι υπότροφοι θα μπορούν να συνεισφέρουν επ’ αμοιβή σε ερευνητικά και διδακτικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατά τη διάρκεια της υποτροφίας, εφόσον δεν παρακωλύεται η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής και εφόσον η συνολική αμοιβή από όλες τις δραστηριότητες δεν θα υπερβαίνει ετησίως το ετήσιο ποσό της υποτροφίας. Σε περίπτωση υπερβάσεως, θα μειώνεται αντίστοιχα το ποσόν της υποτροφίας που δικαιούται ο/η υπότροφος/η.
 8. Η υποτροφία δεν θα μπορεί να δοθεί σε νέο υποψήφιο διδάκτορα του οποίου ο/η επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια έχει ήδη Υποψήφιο Διδάκτορα Υπότροφο ΥΠΑΤΙΑ. Επιπλέον, ο/η επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια δεν θα μπορεί να επιβλέπει ταυτόχρονα περισσότερους από 3 υποψήφιους διδάκτορες.

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

 1. Το συνολικό ύψος της κάθε υποτροφίας ανέρχεται στο ποσόν των 24.000 ευρώ, ήτοι τρία έτη επί 8.000 ευρώ ετησίως. Στη συμφωνηθείσα υποτροφία περιλαμβάνεται και κάθε τυχόν νόμιμη επιβάρυνση ή παρακράτηση υπέρ παντός τρίτου και του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία θα βαρύνει τον Υπότροφο. Στο συνολικό ποσόν της υποτροφίας περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη σχετική με την εκπόνηση της διατριβής. Ειδικότερα, ανάγκες σε αναλώσιμα και άλλα υλικά που προκύπτουν από την πορεία του έργου καθώς και έξοδα συμμετοχής του υποψηφίου σε συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια κ.λπ. καλύπτονται, εφόσον αυτό είναι εφικτό, από το Τμήμα ή/και το εργαστήριο υποδοχής του υποψηφίου. Το ποσόν της υποτροφίας δεν μπορεί να αναθεωρηθεί.
 2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως αυτές ισχύουν σήμερα (Νόμος 4172/2013) και έχουν αποσαφηνιστεί με την ΠΟΛ.1094/17.4.2015 (ΑΔΑ : 7ΣΟΒΗ-9ΓΑ), δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κ.Φ.Ε. οι υποτροφίες. Δηλαδή την οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται από τα Πανεπιστήμια ως τροφεία σε φοιτητές με σκοπό την συνέχιση ή την ολοκλήρωση των σπουδών και την απόκτηση τίτλου σπουδών. Οι υποτροφίες που χορηγούνται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο του προγράμματος ΥΠΑΤΙΑ με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής εντάσσονται στην ανωτέρω εξαίρεση για την μη καταβολή φόρου εισοδήματος επί των ποσών που λαμβάνει ο υποψήφιος διδάκτορας-υπότροφος του προγράμματος ΥΠΑΤΙΑ κατά την διάρκεια του χρόνου που διατηρεί την ιδιότητα αυτή. Τυχόν όμως ποσά που καταβάλλονται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σε υπότροφο του προγράμματος ΥΠΑΤΙΑ ως αμοιβή για τη συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα χαρακτηρίζονται από την κείμενη νομοθεσία ως εισόδημα και συνεπώς οφείλεται φόρος εισοδήματος από μισθωτή εργασία ή επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά περίπτωση.
 3. Με την σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής, ο/η υπότροφος/η δύναται να παρέχει κατά την διάρκεια των διδακτικών εξαμήνων φροντιστηριακή ή/και εργαστηριακή διδασκαλία σε προπτυχιακούς φοιτητές και εντός του πλαισίου μαθημάτων που έχουν ανατεθεί σε μέλος/η ΔΕΠ του οικείου Τμήματος, καθώς και επίβλεψη εξετάσεων. Επίσης, η Κοσμητεία της Σχολής υποδοχής μπορεί να ζητήσει από τον/την υπότροφο την συνδρομή του/της για την υποβοήθηση της Βιβλιοθήκης.
 4. Ο υπότροφος υποχρεούται να διαμένει μόνιμα στην περιοχή της πανεπιστημιακής μονάδος όπου εκπονεί την διδακτορική διατριβή καθ’ όλη την διάρκεια της υποτροφίας. Αυτό αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση του υποτρόφου και η Επιτροπή Ερευνών δύναται να το ελέγχει με κάθε πρόσφορο τρόπο. Για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής παρέχεται η δυνατότητα στον Υπότροφο να χρησιμοποιεί ολικά ή μερικά τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου υποχρεούμενος να χρησιμοποιεί επιμελώς τα εμπιστευθέντα σ’ αυτόν πράγματα, ευθυνόμενος σ’ αντίθετη περίπτωση για τις επιζήμιες συνέπειες.
 5. Υπεύθυνη για την καλή υλοποίηση της πορείας και τη συνέχιση της υποτροφίας είναι η Επιτροπή Ερευνών. Οι αποφάσεις της θα βασίζονται στην έγγραφη αναφορά του/της επιβλέποντα/ουσας Καθηγητή/τριας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η εν λόγω αναφορά, θα καλύπτει κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο με συγκεκριμένα και αναλυτικά σχόλια για την υλοποίηση της πορείας εκπόνησης της διατριβής, απόκλιση από αυτή και προτάσεις βελτίωσης.
 6. Τελικό παραδοτέο του έργου είναι η Διδακτορική Διατριβή, ενώ ενδιάμεσα παραδοτέα κατά την διάρκεια υλοποίησης της έρευνας είναι οι σχετικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, οι ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές ή σε αντίστοιχα της ημεδαπής, οι τυχόν μονογραφίες καθώς και οι τεχνικές αναφορές και απολογιστικές εκθέσεις.
 7. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει την υποχρέωση να αναφέρει σε κάθε δημοσίευση που θα προκύψει από το χρηματοδοτούμενο έργο, ευχαριστίες για την οικονομική επιχορήγηση της εργασίας από το πρόγραμμα «ΥΠΑΤΙΑ» της Επιτροπής Ερευνών.
 8. Η παροχή της υποτροφίας μπορεί να ανασταλεί, μετά από αίτηση του υποψήφιου, για διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα ακαδημαϊκό έτος, αν βεβαίως συντρέχουν σοβαροί λόγοι που να δικαιολογούν την αναστολή. Κατά την διάρκεια της αναστολής αναστέλλεται και η καταβολή της υποτροφίας. Σε περίπτωση καθυστέρησης της έναρξης ή της συνέχισης των σπουδών πέραν του ενός έτους, η υποτροφία διακόπτεται αυτόματα.
 9. Η Επιτροπή Ερευνών αποφασίζει κατά την κρίση της, την ανάκληση ή και οριστική διακοπή της υποτροφίας, όταν εκτιμά ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι που το επιβάλλουν (κακή πορεία εκπόνησης, μη επιτρεπόμενη επαγγελματική απασχόληση, μη μόνιμη διαμονή, ήθος υποτρόφου, κ.λπ.), σύμφωνα με το άρθρο 58.
 10. Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας, ο υπότροφος θα υποχρεούται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών να επιστρέψει τμήμα της υποτροφίας ή/και ολόκληρο το ποσόν της υποτροφίας, στην δε περίπτωση που έχει παραβιαστεί το άρθρο 58γ, η επιστροφή θα γίνεται ασχέτως εάν εν τω μεταξύ έχει ανακηρυχθεί Διδάκτωρ του οικείου Τμήματος.
 11. Τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών ή/και οι αναπληρωτές τους οι οποίοι εμπλέκονται σε προτάσεις που αφορούν το πρόγραμμα ΥΠΑΤΙΑ ως επιβλέποντες ή συνεπιβλέποντες, δεν δύνανται να συμμετέχουν στη λήψη απόφασης θεμάτων που αφορούν το πρόγραμμα υποτροφιών στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών, ούτε να λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες επιτροπές διενέργειας αξιολόγησης υποψηφιοτήτων.
 12. Τυχόν επιμέρους ζητήματα, τα οποία ενδέχεται να ανακύψουν κατά την υλοποίηση του προγράμματος ΥΠΑΤΙΑ και δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζονται με αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών και έγκριση από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 13. Ενστάσεις επί των παρουσών κανονιστικών διατάξεων δεν γίνονται δεκτές και ο/η υπότροφος αποδέχεται τον παρόντα κανονισμό στο σύνολό του.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 1. H διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα της Επιτροπής Ερευνών [http://www.ru.aegean.gr/ypatia]. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.
 2. Δικαιολογητικά Υποβολής Πρότασης Υποτρόφου ΥΠΑΤΙΑ (σε ηλεκτρονική μορφή):
 1. Έντυπο Υποβολής (διατίθεται στον ιστότοπο του Προγράμματος ΥΠΑΤΙΑ),
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Υποψήφιου/ας Υποτρόφου,
 3. Αντίγραφα Πτυχίων (βασικού και μεταπτυχιακού/ών) όπου θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός,
 4. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,
 5. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α υπότροφος είναι ήδη Υποψήφιος/α Διδάκτορας, βεβαίωση της Γ.Σ.Ε.Σ. για τον ορισμό της τριμελούς επιτροπής και του θέματος της διδακτορικής διατριβής,
 6. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α υπότροφος δεν είναι Υποψήφιος/α Διδάκτορας, βεβαίωση του/της προτεινόμενου/της επιβλέποντα/ουσας Καθηγητή/τριας της διδακτορικής διατριβής ότι έλαβε γνώση της ερευνητικής πρότασης στην οποία θα συμμετάσχει ο υποψήφιος υπότροφος και ότι προτίθεται να είναι ο Επιβλέπων Καθηγητής σε περίπτωση έγκρισης της υποτροφίας ΥΠΑΤΙΑ,
 7. Υπεύθυνη Δήλωση του/της ενδιαφερόμενου/της που θα αναφέρει ότι δεν λαμβάνει σχετική υποτροφία από άλλο φορέα, και ότι το προτεινόμενο θέμα διατριβής δεν έχει χρηματοδοτηθεί από άλλο φορέα. Στη δήλωση αναφέρεται επίσης ότι δεν κατέχει έμμισθη θέση εργασίας σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό φορέα. Τέλος, θα δηλώνει ότι δεσμεύεται να ενημερώσει την Επιτροπή Ερευνών σε περίπτωση αλλαγής των προαναφερθέντων στοιχείων, έχοντας ο/η ίδιος/α την ευθύνη για την τήρηση των όρων χορήγησης της Υποτροφίας, και
 8. Δύο (2) συστατικές επιστολές για το έργο και την ικανότητα των υποψηφίων.
 1. Υποψήφιοι που αδυνατούν να υποβάλουν στο σύνολό τους τα προαναφερθέντα έως την ορισμένη καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, θα απορριφθούν.
 2. Το ηλεκτρονικό έντυπο της πρότασης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:
 • Περίληψη της Πρότασης (Μέγιστο 1 σελίδα).
 • Στόχοι της πρότασης, αναμενόμενα αποτελέσματα (Μέγιστο 1 Σελίδα).
 • Σημερινή γνώση στο θέμα. (Μέγιστο 2 σελίδες).
 • Στοιχεία Θεωρητικού Πλαισίου (Μέγιστο 2 σελίδες).
 • Διαδικασία, Μεθοδολογία της πρότασης και αντίστοιχο Χρονοδιάγραμμα (Μέγιστο 3 σελίδες).
 • Σκοπιμότητα, Σημασία και Συμβολή του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής (Μέγιστο 2 σελίδες).
 • Ύπαρξη κατάλληλων πόρων (Μέγιστο 1 σελίδα).
 • Αναλυτικό βιογραφικό υποψηφίου, όπου θα αναφέρονται, μεταξύ άλλων, το βασικό πτυχίο και ο βαθμός, τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά με κριτές, προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) σε ελληνικά ή διεθνή συνέδρια με κριτές καθώς και ελληνικά ή διεθνή βραβεία επιστημονικών διαγωνισμών, ατομικά ή ως μέλος ομάδων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα επιβλέποντα καθηγητή και σχετική ιστοσελίδα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 1. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνεται από καθηγητές τμημάτων άλλων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή από ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας Ερευνητικών κέντρων, οι οποίοι δεν θα έχουν ευθεία ερευνητική ή άλλη επαγγελματική σχέση με τους επιβλέποντες την διατριβή.
 2. Για την παρακολούθηση της πρόσκλησης, την επιλογή των κριτών και το σύνολο των διαδικασιών που αφορούν στην προκήρυξη, συστήνεται τριμελής Επιτροπή Διενέργειας Αξιολόγησης, η οποία θα εναλλάσσεται σε κάθε κύκλο προκήρυξης (ανάλογα με την εκάστοτε Σχολή, την οποία αφορά η προκήρυξη) και θα αποτελείται από 2 μέλη ΔΕΠ της εν λόγω Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τον/την εκάστοτε επιστημονικά υπεύθυνο του Προγράμματος ΥΠΑΤΙΑ. Προτείνεται το ένα μέλος ΔΕΠ να είναι ταυτοχρόνως μέλος της Επιτροπής Ερευνών/εκπρόσωπος της εν λόγω Σχολής, το δε άλλο να προτείνεται και να επιλέγεται από την Επιτροπή και να ανήκει σε άλλο Τμήμα της Σχολής. Η διαδικασία της αξιολόγησης επικουρείται από προσωπικό της Γραμματείας της Επιτροπής Ερευνών.
 3. Η τριμελής επιτροπή ορίζεται από την Ολομέλεια της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενώ ο τελικός κατάλογος αξιολογικής κατάταξης θα εγκρίνεται μετά από συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών.
 4. Τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών ή/και οι αναπληρωτές τους, οι οποίοι εμπλέκονται σε προτάσεις που αφορούν το πρόγραμμα ΥΠΑΤΙΑ (είτε ως επιβλέποντες είτε ως μέλη τριμελών επιτροπών) δεν μπορούν να συμμετέχουν σε θέματα που αφορούν το πρόγραμμα κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών ούτε να λαμβάνουν μέρος σε επιτροπές που ορίζονται για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος.
 5. Μετά τον ορισμό της, η Επιτροπή Διενέργειας Αξιολόγησης προβαίνει στις εξής διαδικασίες:

α) 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής, με αντικείμενο:

 • Τον έλεγχο των κατατεθειμένων δικαιολογητικών και την γνωστοποίηση της τελικής λίστας με τους υποψηφίους προς αξιολόγηση.
 • Κατάθεση λίστας αξιολογητών ανά θεματικό αντικείμενο/πρόταση, με τα πλήρη στοιχεία: Ιδιότητα, Τμήμα/Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο, Γνωστικό Αντικείμενο, e-mail.
 • Κλήρωση των αξιολογητών των προτάσεων μεταξύ των δυνητικών κριτών ανά θεματικό πεδίο/ανά πρόταση και κατάταξή τους σε φθίνουσα σειρά.
 • Διευκρινίσεις/Καθορισμός επιμέρους θεμάτων της διαδικασίας αξιολόγησης.

β) Αποστολή μηνυμάτων προς τους δύο πρώτους επιλεγέντες αξιολογητές με το υλικό προς αξιολόγηση και πρόσθετα στοιχεία. Στο εν λόγω μήνυμα συμπεριλαμβάνονται:

 • η πρόταση διδακτορικής διατριβής,
 • το βιογραφικό σημείωμα του/της Υποψήφιου/ιας Υποτρόφου,
 • οι συστατικές επιστολές του/της Υποψήφιου/ιας Υποτρόφου,
 • η φόρμα αξιολόγησης του/της Υποψήφιου/ιας Υποτρόφου, και
 • το σύστημα βαθμολόγησης των προτάσεων, όπως περιγράφεται στην ενότητα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ του παρόντος Κανονισμού.

Η προθεσμία κατάθεσης αξιολογήσεων ορίζεται σε μέγιστο ένα (1) μήνα.

γ) Παρακολούθηση διαδικασίας αξιολόγησης: Η παρακολούθηση της διαδικασίας συνίσταται στα εξής:

 • υπενθύμιση στους κριτές 10 ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας, και
 • εάν κάποιος κριτής ή κριτές δηλώσουν αδυναμία πραγματοποίησης της αξιολόγησης, το μήνυμα αποστέλλεται στον αμέσως επόμενο σε σειρά κλήρωσης αξιολογητή.

δ) Συλλογή αποτελεσμάτων κρίσεων προτάσεων και δημιουργία αρχείου με τις αξιολογήσεις των εξωτερικών αξιολογητών. Επιπροσθέτως, τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης καλούνται:

 • Να εξετάσουν το περιεχόμενο των αξιολογήσεων και να κρίνουν την πληρότητα των αξιολογήσεων.
 • Να εξετάσουν εάν υπάρχει σύγκλιση ή μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στις κρίσεις των δύο αξιολογητών κάθε υποψηφιότητας.
 • Να υπολογίσουν τον μέσο όρο βαθμολογίας των δύο αξιολογητών ανά πρόταση.
 • Να υπολογίσουν τα μόρια των αντικειμενικών κριτηρίων.
 • Να προχωρήσουν στην κατάταξη των προτάσεων των υποψηφίων ανά Τμήμα με φθίνουσα σειρά.

ε) 2η Συνεδρίαση Επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης. Η Επιτροπή προβαίνει στα κάτωθι:

 • Έλεγχος ποιότητας και συμβατότητας των κρίσεων.
 • Ενδεχόμενη απόφαση να αποσταλούν σε τρίτο κριτή προτάσεις που:
 • δέχονται αξιολογήσεις μόνο με ποσοτική βαθμολογία, δίχως τεκμηρίωση
 • οι δύο κρίσεις έχουν σημαντική διαφορά στην βαθμολογία
 • οι πρώτες θέσεις της βαθμολογίας στο Τμήμα έχουν πολύ μικρή διαφορά μεταξύ τους (περίπτωση διαφοράς κατά 0,5 ανάμεσα στην 1η και στην 2η καλύτερη πρόταση)

Εάν δεν υφίσταται θέμα τρίτης κρίσης για κάποιο θεματικό πεδίο, τότε η Επιτροπή προβαίνει στην ανακήρυξη των υποτρόφων του ακαδημαϊκού έτους και προσδιορίζει τον σχετικό κατάλογο. Η Συνεδρίαση αυτή συγκαλείται εντός 20-ημέρου από την παραλαβή των αξιολογήσεων.

 1. Σε περίπτωση που απαιτείται τρίτη κρίση, η προθεσμία για την υποβολή της 3ης κρίσης ορίζεται σε 15 ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, συγκαλείται και 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής μετά την υποβολή της τρίτης κρίσης, με αντικείμενο την ανακήρυξη υποτρόφων ΥΠΑΤΙΑ του ακαδημαϊκού έτους, σύμφωνα με το άρθρο 39.

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 1. Για την ανακήρυξη των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη:

α) Ο έλεγχος της τήρησης των άρθρων του Κανονισμού Υποτροφιών περί των ελάχιστων απαιτήσεων (π.χ. εάν ο επιβλέπων δεν έχει πράγματι άνω των 3 Υπ. Διδακτόρων. Η διαδικασία αυτή του ελέγχου πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις Γραμματείες των Τμημάτων).

β) Ότι δεν έχουν λάβει χαμηλή βαθμολογία σύμφωνα με τον μέσο όρο βαθμολογίας των δύο ή τριών κριτών. Ως βάση βαθμολογίας στα υποκειμενικά κριτήρια καθορίζεται ο βαθμός 60, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Υποτροφία θα δοθεί σε πρόταση εκπόνησης διατριβής και υποψηφίους υψηλής ποιότητας.

γ) Σε περίπτωση που ένα Τμήμα δεν έχει κανέναν υποψήφιο/α Υπότροφο ή δεν έχει κανέναν/μία με βαθμολογία υποκειμενικών κριτηρίων μεγαλύτερη/ίση του 60, τότε η αντίστοιχη υποτροφία χάνεται.

δ) Η υποτροφία δεν μπορεί να δοθεί σε υποψήφιο διδάκτορα, εάν ο αντίστοιχος επιβλέπων Καθηγητής έχει επιβλέψει ή επιβλέπει διδακτορική διατριβή υποτρόφου ΥΠΑΤΙΑ ήδη.

ε) Ο υποψήφιος διδάκτορας δεν μπορεί να είναι εργαζόμενος μισθωτός σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό φορέα. Επίσης, η υποτροφία δεν θα χορηγείται σε Δημόσιους Υπαλλήλους ή Εκπαιδευτικούς οι οποίοι βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια.

 1. Η τελική απόφαση έγκρισης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης λαμβάνεται από την Επιτροπή Ερευνών. Το σχετικό θέμα συμπεριλαμβάνεται στην Ημερήσια Διάταξη της πρώτης προγραμματισμένης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών μετά την ανακήρυξη των υποτρόφων από την Επιτροπή Διενέργειας Αξιολόγησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

 1. Προϋπόθεση για την έναρξη της υποτροφίας είναι η απόφαση του αρμοδίου διοικητικού οργάνου του Τμήματος υποδοχής (εν προκειμένω της ΓΣΕΣ), που κάνει ή έχει κάνει δεκτό τον/την κάθε υπότροφο ως υποψήφιο διδάκτορα, με θέμα διδακτορικής διατριβής ίδιο με αυτό της αντίστοιχης αξιολογηθείσας πρότασης.
 2. Κάθε θέμα διδακτορικής διατριβής, για το οποίο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης εγκρίθηκε υποτροφία ΥΠΑΤΙΑ από την Επιτροπή Ερευνών, προεγκρίνεται και καταχωρείται από τον ΕΛΕ ως ένα διακριτό πρόγραμμα, το οποίο αναρτάται στη Διαύγεια με τον προϋπολογισμό του. Ως επιστημονικά υπεύθυνος θεωρείται ο/η επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια.
 3. Ως ημερομηνία έναρξης χορήγησης της υποτροφίας καθορίζεται η ημερομηνία έγκρισης του αντίστοιχου Συνοπτικού Δελτίου από την Επιτροπή Ερευνών και η ανάρτηση της σχετικής Σύμβασης στη Διαύγεια, είτε πρόκειται για υπότροφο που είναι ήδη εγγεγραμμένος/η Υποψήφιος/α Διδάκτορας στο Τμήμα υποδοχής είτε πρόκειται για νέο/α Υποψήφιο/α Διδάκτορα.
 4. Η καταβολή της υποτροφίας ξεκινά μετά την ανάρτηση της σύμβασης στη Διαύγεια, ενώ δεν χορηγούνται αναδρομικά τροφεία στους υποψηφίους διδάκτορες που έχουν ξεκινήσει την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής προγενέστερα. Τα τροφεία χορηγούνται στους υποτρόφους σε μηνιαία βάση.
 5. Οι υποψήφιοι διδάκτορες υπότροφοι του προγράμματος ΥΠΑΤΙΑ υπογράφουν σχετική Σύμβαση. Τη Σύμβαση συνυπογράφουν επίσης:
 • Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
 • Ο/Η Ιδρυματικός Υπεύθυνος του προγράμματος ΥΠΑΤΙΑ
 • Ο/Η επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια
 1. Ο υπότροφος υποχρεούται να διαμένει μόνιμα στην περιοχή της πανεπιστημιακής μονάδας όπου εκπονεί την διδακτορική διατριβή καθ’ όλη την διάρκεια της υποτροφίας. Επίσης, ο υπότροφος οφείλει να συνδράμει το Τμήμα όπου εκπονεί την διδακτορική διατριβή αναλαμβάνοντας καθήκοντα όπως η επίβλεψη εξετάσεων και η παροχή φροντιστηριακών ή/και εργαστηριακών μαθημάτων σε προπτυχιακούς φοιτητές και εντός του πλαισίου μαθημάτων που έχουν ανατεθεί σε μέλος/η ΔΕΠ του οικείου Τμήματος, εφόσον του αναθέτει τα σχετικά καθήκοντα η Συνέλευση του οικείου Τμήματος. Επίσης, μπορεί να συνδράμει στη Σχολή για την υποβοήθηση της Βιβλιοθήκης, κατόπιν σχετικής απόφασης της Κοσμητείας της οικείας Σχολής.
 2. Σε περίπτωση που ο/η υπότροφος ΥΠΑΤΙΑ παραιτηθεί πριν την έναρξη της υποτροφίας, τότε η υποτροφία χορηγείται στον/στην πρώτο/η επιλαχόντα/ουσα, κ.ο.κ. Αν δεν υπάρχει, τότε η υποτροφία για αυτό το Τμήμα χάνεται.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

 1. Ο/Η υπότροφος υποβάλει εξαμηνιαία έγγραφη έκθεση προόδου και ο/η Επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια υποβάλει εξαμηνιαία έγγραφη αναφορά προόδου στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και στη συνέχεια στην Επιτροπή Ερευνών.
 2. Υπεύθυνη για την παρακολούθηση της καλής πορείας και τη συνέχιση της υποτροφίας είναι η Επιτροπή Ερευνών. Οι αποφάσεις της βασίζονται:

α) στην έγγραφη εξαμηνιαία έκθεση προόδου του υποτρόφου, και

β) στην έγγραφη εξαμηνιαία αναφορά του/της επιβλέποντα/ουσας Καθηγητή/τριας της Διατριβής.

 1. Στις εξαμηνιαίες αναφορές του/της επιβλέποντα/ουσας Καθηγητή/τριας της διατριβής αναφέρονται, εκτός της πορείας του διδακτορικού, και τυχόν δημοσιεύσεις του υποτρόφου σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές, μονογραφίες ή άλλες εργασίες, που προκύπτουν από την εκπόνηση της διατριβής, καθώς και η συμβολή του/της στο Τμήμα και στη Σχολή υποδοχής.
 2. Με βάση τις προαναφερόμενες αναφορές, η Επιτροπή Ερευνών αποφασίζει την συνέχιση ή μη της χορήγησης της υποτροφίας ανά εξάμηνο. Τον συντονισμό της διαδικασίας αναλαμβάνει ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος του προγράμματος ΥΠΑΤΙΑ.
 3. Υποχρέωση του δικαιούχου υποτρόφου είναι η ολοκλήρωση της Διατριβής και η απόκτηση του τίτλου του Διδάκτορα του οικείου Τμήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες ακαδημαϊκές διαδικασίες και εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο Κανονισμός διδακτορικών σπουδών του Τμήματος.
 4. Σε περίπτωση που ο/η υπότροφος ολοκληρώσει τη διδακτορική διατριβή του μετά την ημερομηνία λήξης της συνολικής διάρκειας της υποτροφίας, οφείλει να συνεχίσει να αποστέλλει εξαμηνιαίες εκθέσεις, μέχρι την αποπεράτωση της διατριβής. Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να λάβει επιπλέον ποσόν υποτροφίας από αυτό που έχει αρχικά οριστεί.
 5. Σε περίπτωση που ο/η υπότροφος ολοκληρώσει τη διδακτορική διατριβή του προ της ημερομηνίας λήξης της συνολικής διάρκειας της υποτροφίας (και εάν αυτό προβλέπεται από την εκάστοτε νομοθεσία), η χορήγηση της υποτροφίας σταματά με την ανακήρυξη του υποτρόφου σε Διδάκτορα από το Τμήμα υποδοχής.
 6. Ο υποψήφιος διδάκτορας έχει την υποχρέωση να αναφέρει στη διατριβή του, καθώς και σε κάθε δημοσίευση που θα προκύψει από αυτήν, ευχαριστίες για την οικονομική επιχορήγηση της εργασίας από το πρόγραμμα υποτροφιών «ΥΠΑΤΙΑ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 7. Οι υπότροφοι δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται από άλλη υποτροφία ή/και από οποιαδήποτε άλλη πηγή για τη συγκεκριμένη έρευνα, που διεξάγουν στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής.
 8. Η παροχή της υποτροφίας μπορεί να ανασταλεί, μετά από αίτηση του υποψήφιου και έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για διάστημα το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα ακαδημαϊκό έτος, αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι που να την δικαιολογούν. Αντίστοιχη αναστολή θα πρέπει να έχει υποβληθεί και εγκριθεί στην ΓΣΕΣ του Τμήματος υποδοχής. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα της αναστολής επεκτείνεται η χρονική διάρκεια της σύμβασης και του συνοπτικού δελτίου. Σε περίπτωση καθυστέρησης της έναρξης ή της συνέχισης των σπουδών πέρα του ενός έτους, η υποτροφία διακόπτεται αυτόματα.
 9. Η Επιτροπή Ερευνών αποφασίζει κατά την κρίση της, την ανάκληση ή και την οριστική διακοπή της υποτροφίας, όταν εκτιμά ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι που το επιβάλλουν (κακή πορεία εκπόνησης, μη επιτρεπόμενη επαγγελματική απασχόληση, μη μόνιμη διαμονή, ήθος υποτρόφου, κ.λπ.). Πιο συγκεκριμένα, η χορήγηση της υποτροφίας θα διακόπτεται αυτόματα όταν συντρέχουν ενδεικτικά ένας ή περισσότεροι από τους παρακάτω λόγους:

α) Ο/η υπότροφος δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του/της, όπως διαπιστώνει ο/η επιβλέπων/ουσα την διατριβή Καθηγητής/τρια,

β) Η πορεία του διδακτορικού επισημαίνεται ως μη ικανοποιητική από δύο συνεχόμενες εξαμηνιαίες αναφορές του/της Επιβλέποντα/ουσας Καθηγητή/τριας,

γ) Ο/Η υπότροφος χρηματοδοτείται και από άλλη πηγή για το ερευνητικό του/της πρόγραμμα, και

δ) Μη μόνιμη διαμονή στην έδρα του Τμήματος υποδοχής.

Σε όλες τις περιπτώσεις διακοπής της υποτροφίας, ο ΕΛΕ έχει την υποχρέωση να διεκδικήσει την επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων, αν αυτό κριθεί σκόπιμο από την Επιτροπή Ερευνών.

 1. Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας, ο υπότροφος θα υποχρεούται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών να επιστρέψει τμήμα της υποτροφίας ή/ και ολόκληρο το ποσόν της υποτροφίας. Στην περίπτωση παραβίασης του όρου μη χρηματοδότησης από άλλη πηγή για τη συγκεκριμένη διδακτορική έρευνα, η επιστροφή θα γίνεται ασχέτως εάν εν τω μεταξύ ο υπότροφος έχει ανακηρυχθεί Διδάκτωρ του οικείου Τμήματος.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 1. Η πρόταση θα πρέπει να είναι επιλέξιμη σε σχέση με την προκήρυξη των θεματικών, να είναι πρωτότυπη, να είναι εφικτή χρονικά, να είναι εφικτή σε ό,τι αφορά στον εξοπλισμό που απαιτείται να χρησιμοποιηθεί και να έχει επαρκή τεκμηρίωση της μεθοδολογίας. Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει γνώσεις, δεξιότητες και προσόντα που να παρέχουν εγγυήσεις για την καλή πορεία της εκτέλεσης του προτεινόμενου έργου. Συγκεκριμένα στοιχεία αριστείας στο βιογραφικό του (π.χ. δημοσιεύσεις, υποτροφίες, βραβεία, κ.λπ.) θα λαμβάνονται επίσης υπόψην κατά την αξιολόγηση του/της υποψηφίου/ίας.
 2. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει δύο είδη κριτηρίων: α) αντικειμενικά κριτήρια, βασισμένα στο βιογραφικό του/της υποψηφίου/ας υποτρόφου, και β) υποκειμενικά κριτήρια, βασισμένα στις κρίσεις των αξιολογητών.
 3. Για την Προκήρυξη ΥΠΑΤΙΑ 2016, τα κριτήρια κρίσης των προτάσεων είναι τα ακόλουθα:

α) Αντικειμενικά Κριτήρια Υποψηφίου/ας Υποτρόφου:

(1) Βαθμός βασικού πτυχίου: ο βαθμός πτυχίου πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 2 (10 – 20 μόρια).

(2) Βαθμός συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών: ο βαθμός μεταπτυχιακού πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 1,5 (7,5 – 15 μόρια)

(3) Βαθμός 2ου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών: ο βαθμός μεταπτυχιακού πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 1,3 (6,5 – 13 μόρια).

(4) Δημοσιεύσεις σε έγκριτα ελληνικά και διεθνή περιοδικά με απήχηση (impact factor) και σε συναφές αντικείμενο: Για κάθε δημοσίευση μπορούν να λάβουν έως τέσσερα μόρια (όταν αναφέρονται ως πρώτο όνομα) ή έως δύο μόρια (όταν αναφέρονται ως δεύτερο, κ.λπ. όνομα) (0 – 12 μόρια).

(5) Προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) σε έγκριτα ελληνικά και διεθνή συνέδρια με κριτές: Για κάθε ανακοίνωση μπορούν να λάβουν δύο μόρια (όταν αναφέρονται ως πρώτο όνομα) ή ένα μόριο (όταν αναφέρονται ως δεύτερο, κ.λπ. όνομα) (0 – 6 μόρια).

(6) Ελληνικά ή διεθνή βραβεία επιστημονικών διαγωνισμών, ατομικά ή ως μέλος ομάδων κατά τη διάρκεια των σπουδών του υποψηφίου (1ο, 2ο, 3ο βραβείο ή εύφημος μνεία): Για κάθε βραβείο μπορούν να λάβουν τέσσερα μόρια (όταν έχουν πρώτο βραβείο) ή τρία μόρια (όταν έχουν δεύτερο βραβείο), ή δύο μόρια (όταν έχουν τρίτο βραβείο), ή ένα μόριο (όταν έχουν εύφημο μνεία) (0 – 12 μόρια).

β) Υποκειμενικά Κριτήρια (Βαθμολογία Πρότασης-Υποψηφίου):

(1) Πρωτοτυπία Πρότασης (0 – 10 μόρια)

(2) Τεκμηρίωση Πρότασης (0 – 10 μόρια)

(3) Καταλληλότητα Μεθοδολογίας (0 – 10 μόρια)

(4) Σκοπιμότητα, Συμβολή Διατριβής (0 - 10 μόρια)

(5) Τεκμηρίωση Χρονοδιαγράμματος (0 - 10 μόρια)

(6) Επιστημονική επάρκεια επιβλέποντα/ουσας Καθηγητή/ριας σε σχέση με το θέμα της πρότασης (0 – 10 μόρια)

(7) Καταλληλότητα του/της υποψηφίου/ας (0 – 10 μόρια)

(8) Ερευνητική/Ακαδημαϊκή προοπτική και ικανότητα να φέρει σε πέρας το προτεινόμενο έργο (0 – 10 μόρια)

 1. Η αξιολόγηση των υποκειμενικών κριτηρίων περιλαμβάνει δύο κύριους άξονες: α) Ποιότητα/Σημαντικότητα Πρότασης, και β) Bιογραφικό Υποψηφίου/ας. Προτάσεις που θα συγκεντρώσουν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των υποκειμενικών κριτηρίων λιγότερα από 40 συνολικά μόρια δεν θα περιλαμβάνονται στους πίνακες των επιλέξιμων προτάσεων.
 2. Μετά το πέρας της αξιολόγησης καταρτίζονται οι ονομαστικοί πίνακες επιλεγέντων υποψηφίων υποτρόφων ανά Τμήμα και κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, αναγράφοντας το σύνολο των μορίων με στρογγυλοποίηση 2 δεκαδικών ψηφίων. Η συνολική βαθμολογία του/της υποψηφίου/ας προσαυξάνεται με κατά 20% αν ο/η υποψήφιος/α δεν είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο (έμφαση δίνεται στην προσέλκυση υποψηφίων διδακτόρων που δεν έχουν ήδη εγκαθιδρυμένες σχέσεις συνεργασίας και δεσμούς με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου).