Πρόγραμμα Yποτροφιών ΥΠΑΤΙΑ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι ένα από τα δυναμικά ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας με πλούσια και διεθνώς διακεκριμένη παραγωγή ερευνητικού έργου, τόσο σε επίπεδο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων όσο και σε επίπεδο ερευνητικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο μεταπτυχιακών προγραμμάτων και διδακτορικών σπουδών.

Κατά τα τελευταία χρόνια, η χρηματοδότηση της έρευνας -και ιδιαίτερα της βασικής έρευνας- έχει περιοριστεί σημαντικά, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς. Υποστηρίζεται άμεσα ή έμμεσα κυρίως η εφαρμοσμένη τεχνολογική - βιομηχανική έρευνα, ενώ διάφοροι ερευνητικοί τομείς υψηλού επιστημονικού ενδιαφέροντος και υψηλής γνωστικής αξίας για την εκπαίδευση χρηματοδοτούνται ελάχιστα ή καθόλου, είτε πρόκειται για βασική είτε για εφαρμοσμένη επιστήμη.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει αναπτύξει σε σημαντικό εύρος προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, θεραπεύοντας αφ’ ενός βασικές επιστήμες και αφ’ ετέρου καινοτόμα εφαρμοσμένα διεπιστημονικά πεδία. Με γνώμονα την περαιτέρω ενδυνάμωση του ερευνητικού δυναμικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει θεσπίσει το Πρόγραμμα Υποτροφιών Διδακτορικών Σπουδών ΥΠΑΤΙΑ. Η χρηματοδότηση του προγράμματος αντλείται αποκλειστικά από ίδιους πόρους του ιδρύματος και συγκεκριμένα από το αποθεματικό του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το πρόγραμμα ΥΠΑΤΙΑ λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και προσφέρει ήδη 12 υποτροφίες.

Η προκήρυξη του Προγράμματος Υποτροφιών ΥΠΑΤΙΑ απευθύνεται σε κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή άλλων αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, που επιθυμούν να ενταχθούν στην ερευνητική κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, με επιβλέποντα/ουσα μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι υποτροφίες ΥΠΑΤΙΑ διασφαλίζουν στους υποψήφιους διδάκτορες ευνοϊκές συνθήκες για τη μόνιμη εγκατάστασή τους στην έδρα του Τμήματος υποδοχής και την απρόσκοπτη εκπόνηση της διατριβής τους. Επίσης, ευνοούν την ένταξη των νέων επιστημόνων στη διδακτική και ερευνητική κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα γενικότερα.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, η προκήρυξη υποτροφιών του προγράμματος ΥΠΑΤΙΑ απευθύνεται στα επιστημονικά πεδία της «Σχολής Περιβάλλοντος» του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ειδικότερα στα Τμήματα α) Περιβάλλοντος, β) Επιστημών της Θάλασσας και γ) Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής.

Η ανακοίνωση της προκήρυξης του Προγράμματος Υποτροφιών ΥΠΑΤΙΑ για το έτος 2016-2017, με εκτενέστερη πληροφόρηση για τους θεματικούς άξονες και τις σχετικές διαδικασίες υποβολής, είναι διαθέσιμη στο πεδίο «Προκήρυξη». Ο Κανονισμός του προγράμματος είναι διαθέσιμος στο αντίστοιχο πεδίο «Κανονισμός».