Ο browser δεν υποστηρίζει JavaScript! Η σωστή λειτουργεία του λογισμικού προϋποθέτει την χρήση της Javascript.

XΚείμενο προκήρυξης


prokiriksi image


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 19088/2020

Μυτιλήνη, Τρίτη 14 Ιουλίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΎ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-2021»

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» (κωδ. ΕΛΚΕ 80098), η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 1504/18.03.2019 και αρ. πρωτ. 2584/15-05-2019 1ης τροποποίησης αυτής, κωδ. ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους,

 

Λαμβάνοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017. «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»

3. Το άρθρο 12 της υπ’ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ 1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργικής Απόφασης τροποποίησης και αντικατάστασης της υπ΄ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020-Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».

4. Την με αρ. πρωτ. 1504/18.03.2019  (ΑΔΑ: Ψ2Γ4465ΧΙ8-ΖΦ8) Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Άξονα Προτεραιότητας 6 «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την με αρ. πρ. 2749/03.06.2020 (ΑΔΑ: 9ΓΣΟ46ΜΤΛΡ-ΘΦ2) Ένταξη της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5060909, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

6. Την με αρ. 115/07.07.2020 έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου του Υποέργου (1) «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», με κωδικό έργου 80098 (ΑΔΑ: ΨΠΟΖ469Β7Λ-ΧΗΚ)

7. Την με αρ. 111/09.06.2020 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου για τον ορισμό Ιδρυματικά Υπευθύνου του έργου την Καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου.

8. Την με αρ. 111/09.06.2020 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ περί έγκρισης του προϋπολογισμού του έργου, (ΑΔΑ: 6ΡΜΕ469Β7Λ-Δ2Γ).

9. Την από 19.03.2020, 6η συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, θέμα 6.6, απόφαση με την οποία ορίστηκε η Κατανομή θέσεων στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου

10. Την από 12.06.2020, 11η συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, θέμα 7.6. απόφαση με την οποία εντάχθηκαν τα μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, καθώς και την με αρ. πρωτ. 11202/19.06.2020 Απόφαση της Πρυτάνισσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με τη συμπλήρωση της ως άνω απόφασης της Συγκλήτου.

11. Την από 115/07.07.2020 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ με την οποία εγκρίθηκε το αίτημα διενέργειας πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων από νέους και νέες επιστήμονες κάτοχους διδακτορικού για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και ορίστηκαν οι Επιτροπές Αξιολόγησης και οι Επιτροπές Ενστάσεων των αιτήσεων (ΑΔΑ 6Ο86469Β7Λ-ΝΟΥ).

12. Την από 11.06.2020 και αριθμό πρωτοκόλλου 14225/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  με ΑΔΑ ΩΚ7Ψ469Β7Λ-ΧΙ4 και α/α καταχώρησης 2339/2019.

 

προσκαλεί Νέους και Νέες Επιστήμονες/ισσες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για τις θέσεις που αντιστοιχούν σε επιστημονικά πεδία και σε  μαθήματα που περιλαμβάνονται στο κάθε ένα πεδίο, στο πλαίσιο των Προπτυχιακών/Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως αυτές έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα θέσεων ανά Επιστημονικό πεδίο & εμπεριεχομένων ανά θέση  μαθημάτων   ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα Πρόσκληση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, για τις θέσεις των Προπτυχιακών/Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, καλούνται να υποβάλουν Αίτηση, Βιογραφικό Σημείωμα καθώς και Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για κάθε ένα από τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στα επιστημονικά πεδία των θέσεων αυτών.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια.

 

Κριτήρια αξιολόγησης

Μονάδες Βαθμολόγησης

 

 

Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2010

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Κριτήριο 3: Υποβολή Πρότασης Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για κάθε ένα από τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου (βλ. Σημείωση 1)

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 70, επιμεριζόμενο ως ακολούθως

α) Συνάφεια διδακτορικής διατριβής με το επιστημονικό πεδίο

0-10

β) Συνάφεια & ποιότητα του συνολικού ερευνητικού/ επιστημονικού έργου

0 - 20

γ) Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (βλ. Σημείωση 2)

0-10

δ) Συναφείς με το επιστημονικό πεδίο  επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια (βλ. Σημείωση 3)

0 - 30

 

 

Σημείωση 1:

Το σχεδιάγραμμα μαθήματος απαιτείται αλλά δεν βαθμολογείται. Συνεκτιμάται ωστόσο στην αξιολόγηση του κριτηρίου 4β.

 

Σημείωση 2: 

Αποδίδονται 2,5 μονάδες ανά εξάμηνο μεταδιδακτορικής έρευνας/εμπειρίας συναφούς αντικειμένου με το επιστημονικό πεδίο και μέχρι τη συμπλήρωση 10 μονάδων που αντιστοιχούν σε 2 έτη

 

Σημείωση 3: 

Άθροισμα μονάδων έως της συμπλήρωσης του αριθμού 30. Υπολογίζεται:

1,5 μονάδα για δημοσιεύσεις που ικανοποιούν μεγάλο συντελεστή βαρύτητας, σύμφωνα με τα κριτήρια κύρους/εγκυρότητας που ισχύουν στις διαφορετικές επιστήμες & στις διαφορετικές βάσεις δεδομένων,

1 μονάδα για δημοσιεύσεις που ικανοποιούν μέσο συντελεστή βαρύτητας και

0, 5 μονάδα για δημοσιεύσεις που ικανοποιούν χαμηλό συντελεστή βαρύτητας

 

Για τον παραπάνω υπολογισμό προσμετρώνται οι δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις του/της υποψήφιας που ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

 

i.              Επιστημονικές δημοσιεύσεις συναφείς με το επιστημονικό πεδίο  σε περιοδικά με κριτές

ii.            Επιστημονικές δημοσιεύσεις συναφείς με το επιστημονικό πεδίο σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές

iii.           Κεφάλαια σε τόμους συναφή με το επιστημονικό  πεδίο  

iv.           Μονογραφίες συναφείς με το επιστημονικό πεδίο 

 

Διευκρινίζεται ότι η μη κάλυψη από κάποιον/α υποψήφιο/α ενός εκ των κριτηρίων 1 έως και 3 αποτελεί λόγο απόρριψης της υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την περαιτέρω αξιολόγησή της.

 

Η Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων ορίζεται, με πρόταση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

Μετά την αξιολόγηση, θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, στον οποίο δεν θα περιλαμβάνονται τυχόν αποκλεισθέντες/είσες υποψήφιοι/ες. Οι πίνακες με τις μονάδες βαθμολόγησης των υποψηφίων στα παραπάνω κριτήρια και με αναφορά στο αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης τους, θα αναρτώνται στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, καθώς και δικαίωμα φυσικής πρόσβασης τόσο στις αξιολογήσεις όσο και στους φακέλους των υπολοίπων υποψηφίων.  Επισημαίνεται ότι επί ύπαρξης εύλογου ενδιαφέροντος παρέχεται δικαίωμα φυσικής πρόσβασης στους φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης των άλλων υποψηφίων, μετά από αίτηση του/της ενδιαφερομένου/μένης προς τον ΕΛΚΕ. Όταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων.

 

Ο οριστικός πίνακας αξιολόγησης (μετά την εξέταση των ενστάσεων) θα αναρτηθεί επίσης στον ιστότοπο  ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην οικεία ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και του Ιδρύματος. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που θα κληθεί να αναλάβει το έργο. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ής ή μη αποδοχής ανάληψης του έργου δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης.

 

Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων (εισόδου/εξόδου) και την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της αξιολόγησης, όπως και την κατά Νόμο αναγκαία χρήση τους για λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Πρόσθετοι όροι

 

1. Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το οποίο:

 

  • Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο σχετικό με το Επιστημονικό πεδίο στο οποίο αφορά η αίτησή του/της και το οποίο έχει ληφθεί μετά την 01.01.2010. Ως ημερομηνία λήψης του διδακτορικού λογίζεται εκείνη κατά την οποία υποστηρίχθηκε επιτυχώς η διδακτορική διατριβή.
  • Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα/ουσας του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού/ής Συνεργάτη/τριας ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη/τριας ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή,
  • Δεν κατέχει θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού/ής υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης
  • Δεν κατέχει θέση Ερευνητή/τριας / Ειδικού/ής Λειτουργικού/ής Επιστήμονα/ισσας σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής
  • Δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

2. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεχθούν θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί/ές Υπότροφοι βάσει των προβλέψεων των κείμενων διατάξεων και συγκεκριμένα του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016).

3. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, κάθε ωφελούμενος/η μπορεί να διδάξει έως τρία (3) μαθήματα σε μόνο ένα (1) Τμήμα ενός μόνο Ιδρύματος.

4. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία υποχρεούται, εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση του οριστικού πίνακας αξιολόγησης κατά τα ανωτέρω στον ιστότοπο  ΔΙΑΥΓΕΙΑ, να δηλώσει αν αποδέχεται ή όχι να αναλάβει το έργο. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, θα θεωρείται ότι δεν αποδέχεται την ανάληψη του έργου.  Υποψήφιος/α που υπέβαλλε αιτήσεις για θέσεις περισσοτέρων του ενός Τμημάτων και συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία σε θέσεις περισσοτέρων Τμημάτων μπορεί να επιλέξει μόνο μία (1) θέση σε ένα (1) μόνο Τμήμα.

5. Παραδοτέο του έργου είναι η υλοποίηση της αυτοδύναμης διδασκαλίας των μαθημάτων που εμπεριέχονται σε κάθε θέση, η οποία πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση του/της Προέδρου του οικείου Τμήματος, καθώς και η παροχή συμβουλευτικού έργου στους/στις φοιτητές/τριες, σε ορισμένες ώρες της εβδομάδας, οι οποίες θα εγκριθούν από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση του/της Προέδρου και μετά από συνεννόηση με τον/την διδάκτορα.

6. Η διεξαγωγή εξετάσεων και η τελική βαθμολόγηση των φοιτητών-τριών κατά την Εξεταστική Περίοδο του Σεπτεμβρίου 2021, περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις και ευθύνες του/της διδάκτορα/ισσας  ανεξαρτήτως της διάρκειας της σύμβασης.

7. Το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των ωφελουμένων θα αποσταλούν στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (επίσημος φορέας του ελληνικού στατιστικού συστήματος), προκειμένου να είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί τους για τη διεξαγωγή διαδικασίας αξιολόγησης του έργου της Ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας. Οι ωφελούμενοι/ες υποχρεούνται να παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους για το ανωτέρω με την υπογραφή της σύμβασής τους.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

  • Αίτηση Υποψηφιότητας
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  • Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για κάθε ένα μάθημα του επιστημονικού πεδίου της θέσης
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α α) έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα, β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος  είναι αληθή, γ) δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα/ουσας του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού/ής Συνεργάτη /τριας ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού/ής Συνεργάτη/τριας ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού/ής υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου Τμήματος δ) δεν κατέχει θέση Ερευνητή-τριας/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα/ισσας σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και ε) Δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Επιπλέον, για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

 

Η συνολική δαπάνη ανά ωφελούμενο/η στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων ανέρχεται σε 12.510,00€ ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ).

 

Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών (3) μαθημάτων, η αμοιβή του/της ωφελούμενου/ης αναπροσαρμόζεται αναλογικά και λαμβάνει τα 2/3 της ανωτέρω αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης δύο (2) μαθημάτων και το 1/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης ενός (1) μαθήματος.

 

Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση ανάθεσης μαθημάτων που, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, συνοδεύονται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων, τότε ο/η ωφελούμενος/η:

 

• λαμβάνει τη συνολική αμοιβή, εφόσον του/της ανατεθούν δύο (2) μαθήματα εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα (1) συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων.

• λαμβάνει τα 2/3 της συνολικής αμοιβής, εφόσον του/της ανατεθεί ένα (1) μάθημα που συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων.

 

Τα παραπάνω, που αφορούν στις αμοιβές των ωφελούμενων, αποτυπώνονται ως εξής:

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΑΜΟΙΒΗ (*3/3 = 12.510,00 €)

3 Μαθήματα: Αμοιβή 3/3*

2 Μαθήματα: Αμοιβή 2/3

1 Μάθημα: Αμοιβή 1/3

2 Μαθήματα εκ των οποίων το 1 συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων: Αμοιβή 3/3

1 Μάθημα με υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων: Αμοιβή 2/3

 

Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της ωφελούμενου/νης βρίσκεται σε διαφορετικό νησί, από εκείνο στον οποίο βρίσκεται η έδρα του Τμήματος όπου αυτός/ή διδάσκει και προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες κίνησης/διανυκτέρευσης του/της ωφελούμενου/ης, η ως άνω αμοιβή προσαυξάνεται κατά 400,00€ ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η παραπάνω προσαύξηση δεν υπόκειται στις απομειώσεις που προκύπτουν από την προηγούμενη παράγραφο.

 

Παραδοτέο είναι η υλοποίηση του/των μαθήματος/ων κάθε προκηρυσσόμενης θέσης, η οποία πιστοποιείται βάσει σχετικής βεβαίωσης του/της Προέδρου του οικείου Τμήματος.

 

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συνάδουν με την έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου και τη λήξη των περιόδων εξετάσεων του εξαμήνου, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 15/27.01.2020 θέμα 3.4 απόφαση Συγκλήτου, συμπεριλαμβανομένης και της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

 

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως την Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020 και ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής https://www.ru.aegean.gr/phd_lessons/index.php?prhash=TzlUeExIbWFiTGdBQThpTFdQaktiUT09.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κα Κυριακή Διαμαντοπούλου  (email: kdiam2@aegean.gr).

 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/).

 

 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Μαύρη

 

Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ

Πανεπιστημίου Αιγαίου


ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ/ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Πατώντας εδώ εμφανίζονται οι διαθέσιμες θέσεις καθώς και η περιγραφή των μαθημάτων αυτών)

ΚΕΥ: Κατά επιλογή υποχρεωτικό
EE: Ελεύθερης Επιλογής
ΥΕ: Υποχρεωτικό επιλογής
ΥΕΚ: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης
ΕΚ: Επιλογής Κατεύθυνσης
Ε: Επιλογής
Π: Προαιρετικό
Υ: Υποχρεωτικό

ΤμήμαΕπιστημονικό Πεδίο ΘέσηςΚωδικός ΜαθήματοςΤίτλος ΜαθήματοςΕξάμηνοΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)Ώρες ΘεωρίαςΏρες ΕργαστηρίουΚατηγορία
Γεωγραφίας
Γεωγραφική Εκπαίδευση
(Αρ.Θέσης: 1)
ΓΕΩ 351Εκπαίδευση και Διδακτική της ΓεωγραφίαςΕαρινό53-Π
Το περιεχόμενο του μαθήματος ασχολείται με: Το αντικείμενο και τους στόχους της Διδακτικής της Γεωγραφίας. Τη Γεωγραφική εκπαίδευση (τάσεις και προοπτικές σε διεθνές και εθνικό επίπεδο) και τη Σχολική Γεωγραφία. Μελετά τους σταθμούς στην ιστορία της διδασκαλίας της Γεωγραφίας και τη θέση και τον ρόλο του μαθήματος της Γεωγραφίας στο ελληνικό σχολείο. Μελετώνται τα Προγράμματα Σπουδών Γεωγραφίας (Σκοποί, στόχοι, περιεχόμενο, μεθοδολογία της διδασκαλίας και αξιολόγηση). Αναλύονται οι διδακτικές προσεγγίσεις, εργαλεία των διδακτικών προσεγγίσεων. Παρουσιάζονται οι εναλλακτικές ιδέες μαθητών για τις γεω-επιστήμες (από διεθνείς έρευνες και δημοσιεύσεις) και η εποικοδομητική μέθοδος διδασκαλίας. Αναφέρεται στην υλικοτεχνική υποδομή, εκπαιδευτικό υλικό και τον ρόλο τους στην διδασκαλία και μάθηση της γεωγραφίας (Επιλογή, εφαρμογή και παραγωγή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού -αξιόπιστου και έγκυρου-για την διδασκαλία). Παραδείγματα διδασκαλιών και αξιολόγησης. Σχεδιασμός και οργάνωση εκπαιδευτικών εφαρμογών (σχέδιο μαθήματος, επιλογή μεθόδου και στρατηγικών, σχεδιασμός ΦΕ και ΦΑ, επιλογή τεχνικών αξιολόγησης, αναστοχασμός).
ΓΕΩ 440Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδασκαλία της ΓεωγραφίαςΧειμερινό53-ΚΕΥ
Το μάθημα αυτό παρέχει βασική γνώση σε θέματα εφαρμογής των Νέων Τεχνολογιών στην τάξη για την αποτελεσματική διδασκαλία της Γεωγραφίας. Περιλαμβάνει ενότητες όπως: Πρότυπα ένταξης και ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Διδακτικές και μαθησιακές δυνατότητες των ΤΠΕ. Οι γνώσεις και ο νέος ρόλος των εκπαιδευτικών στη κοινωνία της πληροφορίας. Εκπαιδευτικό λογισμικό: Είδη, ταξινόμηση και μέθοδοι αξιολόγησης (1η εργαστηριακή άσκηση). Διαχείριση και οργάνωση της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στο μάθημα της Γεωγραφίας. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού - Διδακτικά σενάρια και μοντέλα δραστηριοτήτων με τη χρήση πολυμέσων και του διαδικτύου. GIS και εφαρμογές τους στη Β/θμια Εκπαίδευση για μαθήματα όπως Γεωγραφία, Περιβαλλοντικές Επιστήμες. Δημιουργία διδακτικών σεναρίων, φύλλων εργασίας και αξιολόγησης με την χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών.
ΓΕΩ 350Γενική ΔιδακτικήΧειμερινό53-Π
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: Την Έννοια και το αντικείμενο της Διδακτικής Επιστήμη καθώς και Βασικές αρχές και θεωρίες της διδασκαλίας και μάθησης. Μελετώνται οι Σκοποί και Στόχοι στην Εκπαίδευση, η Διδακτέα Ύλη: επιλογή και διάταξη της διδακτέας ύλης. Αναλύονται τα Προγράμματα Σπουδών και ο ρόλος τους στην διδακτική διαδικασία. Μελετάται το θέμα των στρατηγικών που εφαρμόζονται στη Διδακτική πράξης – Σύγχρονα μοντέλα διδασκαλίας. Ο Προγραμματισμός – Σχεδιασμός – Εκτέλεση και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας. Μελετάται η Αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Ο ρόλος των Εποπτικών μέσων διδασκαλίας: είδη εποπτικών μέσων διδασκαλίας, επιλογή και χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας. Γίνεται αναφορά στη Διαφοροποιημένη διδασκαλία και στην σημασία της. Δίνονται παραδείγματα διδασκαλιών και αξιολόγησης και σχεδιάζονται και οργανώνονται εκπαιδευτικές εφαρμογές από τους/τις φοιτητές/τριες (σχέδιο μαθήματος, επιλογή μεθόδου και στρατηγικών, σχεδιασμός ΦΕ και ΦΑ, επιλογή τεχνικών αξιολόγησης, αναστοχασμός).
Φυσική Γεωγραφία - Υδρογεωγραφία
(Αρ.Θέσης: 2)
ΓΕΩ 212Περιβαλλοντική ΓεωλογίαΕαρινό53-ΚΕΥ
Περιβάλλον και Γεωλογία. Έδαφος και περιβάλλον. Σχηματισμός εδάφους, τύποι, ταξινόμηση, χαρτογράφηση εδαφών. Εδαφική ρύπανση, μόλυνση, διάβρωση, ερημοποίηση. Περιβαλλοντικοί εδαφογεωχημικοί χάρτες. Υδάτινοι πόροι και περιβάλλον. Παράγοντες που επηρεάζουν τη σύσταση των φυσικών νερών. Ποιότητα και χρήση του νερού. Ρύπανση και μόλυνση νερού. Κίνδυνοι από υπεράντληση. Περιβαλλοντικοί υδρογεωχημικοί χάρτες. Ορυκτοί πόροι και περιβάλλον. Ορυκτοί πόροι και αποθέματα. Διαθέσιμοι ορυκτοί πόροι. Εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων (μεταλλεία και λατομεία). Επίδραση της εξόρυξης στο περιβάλλον. Ανακύκλωση των ορυκτών πόρων. Περιβαλλοντικοί λιθογεωχημικοί χάρτες. Γεωχημικές διασκοπίσεις, είδη δειγματοληψίας, στατιστική επεξεργασία και δημιουργία χαρτών. Ενέργεια και περιβάλλον. Ενεργειακές πρώτες ύλες. Ορυκτά καύσιμα. Ραδιενεργά ορυκτά. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γεωδιατήρηση και χρήσεις γης. Γεωπεριβαλλοντική χαρτογράφηση.

ΓΕΩ 310ΥδρογεωγραφίαΧειμερινό53-ΚΕΥ

Το νερό στον πλανήτη. Ο υδρολογικός κύκλος. Η λεκάνη απορροής ποταμού ως μονάδα διαχείρισης. Γεωμορφολογική ανάλυση υδρολογικών λεκανών. Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση υδρογραφικών δικτύων. Υδρολογία επιφανειακών νερών: Ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις. Δυνητική και πραγματική εξατμισοδιαπνοή. Συγκράτηση φυτοκόμης. Κατείσδυση - Διήθηση. Επιφανειακή απορροή. Υδρολογικό ισοζύγιο. Υδρολογία υπόγειων νερών: Πορώδες – Υδροπερατότητα – Μεταβιβαστικότητα. Τύποι υδροφόρων οριζόντων. Ο νόμος του Darcy. Ροή σε υδρομαστευτικά έργα. Δίκτυα ροής. Δοκιμαστικές αντλήσεις. Κρίσιμη παροχή άντλησης. Αξιοποίηση πηγών. Η έρευνα για τον εντοπισμό υπόγειων υδάτων – Η συμβολή της τηλεπισκόπισης και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Ισοζύγιο υπόγειων υδάτων. Υδατική χημεία: Η χημική σύσταση του νερού. Προέλευση των κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων. Σταθερότυπα νερού ύδρευσης και άρδευσης. Υδροχημικοί χάρτες. Πηγές ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών. Υφαλμύρινση και νιτρορύπανση υδροφόρων οριζόντων. Τεχνικές απορρύπανσης υδροφόρων οριζόντων. Τρωτότητα και ανάλυση κινδύνου ρύπανσης των υπόγειων νερών. Η μέθοδος DRASTIC – Εφαρμογή των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.
ΓΕΩ 410Διαχείριση Υδατικών ΠόρωνΧειμερινό53-ΚΕΥ

Ορισμός, βασικές αρχές, στόχοι και συνιστώσες της διαχείρισης υδατικών πόρων. Η κρίση των υδατικών πόρων: Ποσοτική - Ποιοτική. Προσφορά και ζήτηση νερού. Το σύστημα του υδρολογικού κύκλου. Υδρολογικό και υδατικό ισοζύγιο. Ανάλυση των χρήσεων νερού. Υπολογισμός και εκτίμηση των υδρευτικών αναγκών σε αστικές περιοχές. Αστική ανάπτυξη και σχεδιασμός σε σχέση με τους υδατικούς πόρους. Ζητήματα υδροδότησης μεγάλων αστικών κέντρων: Τα παραδείγματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Χρήση νερού στη γεωργία. Εκτίμηση αναγκών σε αρδευτικό νερό. Ολοκληρωμένος σχεδιασμός και ορθολογική χρήση νερού στη γεωργία. Ρύπανση υδάτων από νιτρικά - Ευτροφισμός. Βιομηχανική χρήση νερού και καλές πρακτικές χρήσης. Βιώσιμη και ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων. Θεσμικό πλαίσιο για τα νερά. Η Οδηγία 2000/60 της Ε.Ε. και η Εθνική Νομοθεσία για τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Πλαίσιο διαχείρισης υδατικών πόρων στην Ελλάδα - Σχέδια διαχείρισης Υδατικών Διαμερισμάτων. Υδατικοί πόροι σε υπερεθνικό επίπεδο – Διακρατικά νερά. Αρχές διακρατικής συνεργασίας και μηχανισμοί επίλυσης διαφορών. Αίτια και επιπτώσεις πλημμυρών. Επίδραση ανθρωπογενών πιέσεων και κλιματικής αλλαγής στον κύκλο του νερού. Σύγχρονα τεχνικά εργαλεία στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Εφαρμογή Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Οικονομική διάσταση του νερού. Διαμόρφωση πραγματικού κόστους νερού. Οικονομικά εργαλεία στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση σε θέματα υδατικών πόρων. Τουριστική ανάπτυξη και υδατικοί πόροι. Επιπτώσεις τουρισμού στο υδάτινο περιβάλλον.

Ανάπτυξη του Χώρου
(Αρ.Θέσης: 3)
ΓΕΩ 335Τουρισμός και ΑνάπτυξηΕαρινό53-ΚΕΥ

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση εκ μέρους των φοιτητών/ τριών μιας συνοπτικής αλλά όσο το δυνατό σφαιρικής και πολυεπίπεδης εικόνας της χωρικής συγκρότησης, δυναμικής και λειτουργίας του τουρισμού στη βάση της συσχέτισής του με τις διαδικασίες της ανάπτυξης και της παγκοσμιοποίησης. Πραγματεύεται κυρίως την πολυεπίπεδη σχέση του τουρισμού ως οικονομικού τομέα και ως κοινωνικού φαινομένου με το σύνολο των εκδηλώσεων και διαδικασιών αυτών που ονομάζονται “ανάπτυξη” μέσα από τη γεωγραφική της διαφοροποίηση. Εξετάζονται έννοιες, μεγέθη, δομές και εξελίξεις του φαινομένου του τουρισμού σε διαπλοκή με την έννοια της “ανάπτυξης”, οικονομικές παράμετροι και κοινωνικά συμφραζόμενα της τουριστικής κατανομής, λειτουργίας και επιπτώσεων τόσο παγκόσμια όσο και τοπικά, καθώς και οι σύγχρονες τάσεις διαφοροποίησης και εναλλακτικές μορφές τουρισμού σε σχέση με τις κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές, πολιτισμικές και πολιτικές διαστάσεις και επιπτώσεις του τουρισμού. Επιμέρους αναφορές σε συγκεκριμένα παραδείγματα (case studies) έχουν σκοπό την εξάσκηση σε ένα βασικό γεωγραφικό προσανατολισμό και μια συνολικότερη προσέγγιση του τουριστικού φαινομένου στα μεταβαλλόμενα εκάστοτε γεωγραφικά του συμφραζόμενα. Κριτική διερεύνηση της γεωγραφίας του Ελληνικού τουρισμού μέσα από τη δυναμική του σχέση με τις παγκόσμιες προοπτικές και εξελίξεις της έννοιας και της πραγματικότητας της “ανάπτυξης”.
ΓΕΩ 329Περιφερειακή Γεωγραφία και ΑνάπτυξηΧειμερινό53-ΚΕΥ

Υιοθετώντας μια παγκόσμια οπτική, το μάθημα αυτό στοχεύει να παρέχει τις γνώσεις και τα εργαλεία μελέτης για τις σύγχρονες μακρο-περιφέρειες (π.χ. Αφρική, τη Λατινική Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία κ.λπ.). Ειδικότερα, το μάθημα θα διερευνήσει τα ζητήματα του γιατί είναι μερικές μακρο-περιφέρειες πιο ανεπτυγμένες από άλλες και με πως το γεγονός αυτό συνδέεται με ορισμένες κοινωνικο-χωρικές παραμέτρους όπως ο πληθυσμός, ο πολιτισμός, το κοινωνικο-οικονομικό και ιστορικό υπόβαθρο, το κλίμα κ.λπ. Οι βασικές γεωγραφικές έννοιες που ρίχνουν φως στις υπο εξέταση ερωτήσεις χέρι είναι η τοποθεσία, η περιοχή, η χώρα, η κλίμακα, και η αλληλεπίδραση με το ανθρώπινο περιβάλλον. Η εφαρμογή αυτών των εννοιών στις παγκόσμιες μακρο-περιφέρειες και χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα παραδείγματα θα βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση του πλανήτη που κατοικούμε, και να κατανοήσουν πώς η περιφερειακή ποικιλομορφία συμβάλει στο ποικιλόμορφο ψηφιδωτό του σύγχρονου κόσμου.
ΓΕΩ 331Ανάπτυξη & Σχεδιασμός Χώρων ΚαινοτομίαςΧειμερινό53-ΚΕΥ

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα διαμορφώσουν μια όσο το δυνατόν περισσότερο ολοκληρωμένη, συστηματική, διεπιστημονική και κριτική αντίληψη και ερμηνεία : (1) του ρόλου της καινοτομίας και της μάθησης στη χωρική ανάπτυξη, και (2) των πολιτικών οργάνωσης και σχεδιασμού των χώρων καινοτομίας με ιδιαίτερη έμφαση στην Ε.Ε. Περιεχόμενο Μαθήματος:
- Από τον βιομηχανικό στον πληροφοριακό τρόπο ανάπτυξης
- Κρίση φορντισμού, αναδιάρθρωση, ανάδυση νέου μοντέλου ανάπτυξης
- Βασικά χαρακτηριστικά του πληροφοριακού καπιταλισμού
- Η έννοια και η διαδικασία της καινοτομίας, είδη καινοτομιών
- Πηγές μάθησης, γνώσης και καινοτομίας σε μια περιφέρεια, κατηγορίες μάθησης, είδη γνώσης (κωδικοποιημένη και άρρητη γνώση, αλληλεπιδραστική μάθηση)
- Καινοτομίες και χωρική ανάπτυξη –θεωρία εξωτερικών οικονομιών/κόστους συναλλαγών
- Δείκτες μέτρησης περιφερειακής καινοτομίας
- Χώροι καινοτομίας (Μαρσαλιανές συνοικίες, μητροπολιτικά κέντρα νέου τριτογενή, επιστημονικά/τεχνολογικά πάρκα, τεχνοπόλεις, καινοτομικές και μαθησιακές περιφέρειες)
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
(Αρ.Θέσης: 1)
1157ΜαθηματικάΧειμερινό530Υ
Αναλυτικά ανά θεματική ενότητα εξετάζονται:
Στοιχεία Θεωρίας Πραγματικών Αριθμών
 Αλγεβρική Δομή του R  Πληρότητα του R
Συναρτήσεις
 Η έννοια της συνάρτησης  Σύνθεση Συναρτήσεων  Αντίστροφη Συνάρτηση
 Βασικές Οικονομικές Συναρτήσεις (Συνάρτηση Ζήτησης, Συνάρτηση Προσφοράς, Συνάρτηση Κατανάλωσης)
Όρια και συνέχεια συνάρτησης
 Η έννοια του ορίου  Όρια στο άπειρο  Συνεχείς συναρτήσεις
Παράγωγος Συνάρτηση
 Η έννοια της παραγώγου  Παραγώγιση  Παράγωγοι στοιχειωδών συναρτήσεων
 Βασικά Θεωρήματα (Θεώρημα Rolle, Θεώρημα Μέσης Τιμής, Κανόνας L’ Hospital)
 Μελέτη Συνάρτησης  Παράγωγος και Οικονομικές Συναρτήσεις Κόστους  Παράγωγοι και Συναρτήσεις Εσόδων
Ολοκληρωτικός Λογισμός
 Αόριστο και Ορισμένο Ολοκλήρωμα  Μέθοδοι Ολοκλήρωσης  Ολοκληρωτικός Λογισμός & εφαρμογές στην Οικονομική Επιστήμη
Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας
 Η έννοια του πίνακα και είδη πινάκων  Πράξεις με πίνακες  Ορίζουσες πινάκων
Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών
 Η έννοια της μερικής παραγώγου  Κανόνας αλυσιδωτής παραγώγισης  Παράγωγοι ανωτέρας τάξεως της πρώτης  Ακρότατα συναρτήσεων πολλών μεταβλητών  Οικονομικές Εφαρμογές των συναρτήσεων πολλών μεταβλητών.
ΓΕ4747Ειδικά Θέματα Ποσοτικής ΑνάλυσηςΧειμερινό530ΚΕΥ
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:
Βασικές ενότητες
 Το πρόβλημα της μεταφοράς
 Μέθοδος Vogel
 Μέθοδος Βορειοδυτικής Γωνίας
 Μέθοδος MODI
 Το πρόβλημα της εκχώρησης
 Ουγγρική Μέθοδος
 Δικτυωτή Ανάλυση
 Το πρόβλημα της συντομότερης διαδρομής
 Το πρόβλημα του Ελάχιστου Δέντρου
 Το πρόβλημα της Μέγιστης Ροής
 Θεωρία Ουρών
 Στοιχεία Συστημάτων εξυπηρέτησης
 Το βασικό σύστημα εξυπηρέτησης Μ/Μ/1
 Το σύστημα εξυπηρέτησης Μ/Μ/s
 Ακέραιος Προγραμματισμός
 Μαθηματική Διατύπωση προβλημάτων Ακέραιου Προγραμματισμού
 Επίλυση προβλημάτων στο Solver Excel
ΓΕ5706Θεωρία Αποφάσεων και Θεωρία ΠαιγνίωνΕαρινό530ΚΕΥ
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:
Βασικές ενότητες
Α. Θεωρία Αποφάσεων  Ποσοτική Διατύπωση του Προβλήματος
 Κριτήρια Αποφάσεων
 Προγενέστερη Ανάλυση Λήψης Αποφάσεων
 Λήψη Αποφάσεων και Θεωρία Χρησιμότητας του Χρήματος
 Μεταγενέστερη Ανάλυση Λήψης Αποφάσεων
 Προμεταγενέστερη Ανάλυση Λήψης Αποφάσεων
 Μπεϋζιανή Λήψη Αποφάσεων και Κλασική Στατιστική Επαγωγή. Μια σύντομη συγκριτική ανάλυση.
Β. Θεωρία Παιγνίων
 Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων
 Παίγνια Μηδενικού Αθροίσματος
 Παίγνια Σταθερού Αθροίσματος
 Παίγνια Μεικτής Στρατηγικής
 Στατικά Παίγνια μη Μηδενικού Αθροίσματος
 Ισορροπία Nash
 Συναρτήσεις Καλής Αντίδρασης
Οικονομική Επιχειρήσεων και Οργανισμών
(Αρ.Θέσης: 2)
1078Τουριστική ΟικονομικήΧειμερινό530ΥΚ
Συνοπτική περιγραφή περιεχομένου μαθήματος: Βασικές ενότητες
– Το εννοιολογικό περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά του τουρισμού και των τουριστών.
– Τα συστατικά στοιχεία και η ιστορική εξέλιξη του τουριστικού ταξιδιού.
– Μετάβαση από την επί παραγγελία στη βιομηχανική παραγωγή του προϊόντος “τουριστικό ταξίδι”.
– Σχεδιασμός, παραγωγή και διάθεση του “έτοιμου πακέτου ταξιδιού” (Ready Made Package Tour).
– Η οικονομική επιστήμη της τουριστικής ζήτησης.
– Η μικροοικονομική και μακροοικονομική θεώρηση της τουριστικής ζήτησης.
– Η κλαδική λειτουργία του τουρισμού στο πλαίσιο της εθνικής οικονομίας.
– Τουριστική παραγωγή, τουριστικό κόστος και τουριστική προσφορά.
– Μορφές τουριστικών αγορών. – Δορυφόρος Λογαριασμός τουρισμού.
1143Διοικητική ΟικονομικήΧειμερινό530ΚΕΥ
Συνοπτική περιγραφή περιεχομένου μαθήματος:

– Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΥΜΑ

• Τα κύρια χαρακτηριστικά της αγροτικής οικονομίας.
• Η οργάνωση και η δομή της αγοράς.
• Ζήτηση και προσφορά στην αγορά.
• Οικονομική οργάνωση και αποδοτικότητα.
• Η ανάλυση της επιχείρησης στο πλαίσιο της αγοράς.

– Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΥΜΑ

• Τα κύρια χαρακτηριστικά της βιομηχανικής οικονομίας.
• Οργάνωση και διοίκηση των βιομηχανικών επιχειρήσεων.
• Η βιομηχανική επιχείρηση.
• Συστήματα συντονισμού.
• Το έργο του συντονισμού.
• Η χρήση των τιμών για συντονισμό.
• Συντονισμός σχεδίων και δραστηριοτήτων.

– Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΥΜΑ

• Τα κύρια χαρακτηριστικά της πληροφοριακής οικονομίας.
• Η θεωρία του συναλλακτικού κόστους.
• Συντονισμός και πληροφόρηση στην αγορά.
• Θεωρία παιγνίων.
• Περιορισμένη ορθολογικότητα και ιδιωτική πληροφόρηση.
• Η επιχείρηση, ο κύριος και o αντιπρόσωπος.
• Η θεώρηση της σύγχρονης επιχείρησης.

– Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

• Σύγχρονη επιχείρηση και παγκοσμιοποιημένη αγορά.
• Η προς διαμόρφωση σύγχρονη θεωρία της επιχείρησης.
1062Διοίκηση Δημοσίων ΕπιχειρήσεωνΕαρινό530ΚΕΥ
Συνοπτική περιγραφή περιεχομένου μαθήματος:

– Εισαγωγή – Οι Δημόσιες Επιχειρήσεις (Δ.Ε.).
– Μορφές των Δ.Ε. και οργανωσιακά χαρακτηριστικά.
– Σκοποί και στόχοι της δημόσιας επιχείρησης.
– Η διοίκηση των Δ.Ε.
– Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στη δημόσια επιχείρηση.
– Η φύση του προϊόντος της Δ.Ε.
– Η διαδικασία της παραγωγής.
– Η διαχείριση της ζήτησης.
– Τιμολόγηση και έλεγχος συμπεριφοράς.
– Ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις.
– Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός.
– Οι Δ.Ε. στην Ελλάδα.
Διαχείριση Ανθρώπινων Άυλων και Υλικών Πόρων στις Επιχειρήσεις
(Αρ.Θέσης: 3)
1141Στρατηγικές Προβολής και ΕπικοινωνίαςΧειμερινό530ΚΕΥ
Συνοπτική περιγραφή περιεχομένου μαθήματος:

-Εισαγωγή στη διαφήμιση.
-Ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική μάρκετινγκ.
- Η διαφήμιση και η διαδικασία της επικοινωνίας.
-Η οικονομική διάσταση της διαφήμισης στην Ελλάδα.
-Η σχεδίαση του προγράμματος μάρκετινγκ και του προγράμματος της διαφήμισης.
- Διαμόρφωση διαφημιστικών στόχων.
- Η ιεραρχική κλιμάκωση των αποτελεσμάτων της διαφήμισης.
- Η δημιουργική σχεδίαση και ανάπτυξη της διαφήμισης.
- Εφαρμογή και υλοποίηση της δημιουργικής ιδέας.
1126Διαχείριση Ανθρωπίνων ΠόρωνΕαρινό530ΥΚ
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Βασικές ενότητες

– Έννοια, περιεχόμενο και λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων.
– Στρατηγικός Προγραμματισμός Ανθρώπινων Πόρων.
– Ανάλυση θέσης εργασίας.
– Προσέλκυση Υποψηφίων.
– Επιλογή Υποψηφίων.
– Υποδοχή και ένταξη νέο – προσληφθέντων.
– Εκπαίδευση και ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων.
– Συστήματα Διοίκησης Απόδοσης.
– Θέσπιση Ανταμοιβών και Προγράμματα Αμοιβών.
– Προνόμια των εργαζομένων.
– Εξασφάλιση Υγιεινού και Ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.
– Σχέσεις εργαζομένων και Διοίκησης.
1086Συμπεριφορά ΚαταναλωτήΕαρινό530ΚΕΥ
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:
Βασικές ενότητες
Ο Κόσμος του Καταναλωτή – Εισαγωγικά
Έρευνα & Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή
Τμηματοποίηση Αγοράς & Τοποθέτηση Προϊόντος
Λήψη Αποφάσεων από τον Καταναλωτή: Ο Καταναλωτής ως Αποφασίζων
Αντίληψη Καταναλωτή
Ανάμειξη, Μάθηση, Μνήμη & Προσήλωση Καταναλωτή
Ο Εαυτός του Καταναλωτή: Αυτοεικόνα & Προσωπικότητα
Στάσεις Καταναλωτή & Επικοινωνίες Πειθούς
Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Καταναλωτή, Οικογένεια & Νοικοκυριά
Αξίες, Τρόπος Ζωής & Ψυχογραφικά Χαρακτηριστικά του Καταναλωτή
Κουλτούρα & Συμπεριφορά Καταναλωτή
Καθοδηγητές Γνώμης, Ομάδες Αναφοράς & Επιδράσεις Περίστασης
Επιλογή Καταστήματος & Αγοραστική Συμπεριφορά
Συμπεριφορά Βιομηχανικού Αγοραστή
Εξυπηρέτηση του Πελάτη για την Ικανοποίηση και Διατήρησή του
Καταναλωτής & Δημόσια Πολιτική
Ο Καταναλωτής Μόδας
Η Εμπειρία του Πελάτη (CX) & η Διαχείρισή της
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων
(Αρ.Θέσης: 1)
2200Χημεία Τροφίμων ΙΙ (Θεωρία και Εργαστήριο)Εαρινό733Υ
Το μάθημα περιλαμβάνει ως προς την ΘΕΩΡΙΑ τα εξής θέματα: Μικροσυστατικά: Βιταμίνες, Ανόργανα συστατικά, Φαινολικά συστατικά, Πρόσθετα τροφίμων και Επιμέρους βασικά τρόφιμα ζωικής και φυτικής προέλευσης: Γάλα, Αυγά, Κρέας, Ιχθυρά, Εδώδιμα λίπη και έλαια, Δημητριακά, Όσπρια, Φρούτα και Λαχανικά, Ευφραντικά.
Το μάθημα περιλαμβάνει ως προς το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ τα εξής θέματα: Προσδιορισμός βιταμινών, Προσδιορισμός ολικών φαινολικών, Απομόνωση ολικών λιποειδών, Διαχωρισμός ολικών λιποειδών σε επιμέρους τάξεις πολικών και ουδετέρων λιποειδών, Διαχωρισμός πολικών και ουδέτερων λιποειδών σε επιμέρους είδη με χρωματογραφία
λεπτής στιβάδας (TLC).
4150Βιοδιεργασίες στην Ανάπτυξη Βιώσιμων Καινοτόμων Προϊόντων ΔιατροφήςΧειμερινό43-ΚΕΥ
Το μάθημα περιλαμβάνει:
1) Εισαγωγή. Μικροοργανισμοί και βιοδιεργασίες. 2) Ένζυμα και βιοδιεργασίες. 3) Διεργασίες και τεχνολογίες ζυμώσεων. 4) Επιλογή, Λειτουργία και Κλιμάκωση μεγέθους βιοαντιδραστήρων. Τροποποιημένες μορφές αντιδραστήρων. 5) Στρατηγικές ανάκτησης και καθαρισμού προϊόντων με διατροφικό ενδιαφέρον. 6) Παραγωγή προϊόντων μέσω βιοδιεργασιών. Κατηγορίες- Χρήσεις - Εφαρμογές στην Επιστήμη της Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. 7)Βιοενεργοί δευτερογενείς μεταβολίτες. 8) Φυσικά λειτουργικά τρόφιμα, βιοδραστικά συστατικά, καινοτόμα προϊόντα διατροφής 9)Βιομηχανική παραγωγή καινοτόμων προϊόντων διατροφής μέσω βιοδιεργασιών (case studies). Πρότυπα βιοδιυλιστήρια. 10)Αειφόρος ανάπτυξη. Εκτίμηση (αξιολόγηση) του κύκλου ζωής (LCA) διεργασιών που οδηγούν στην παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας - Case studies. 11)Εισαγωγή στον σχεδιασμό βιομηχανικών διεργασιών και εκπόνησης προκαταρκτικών τεχνοοικονομικών μελετών. 12)Υπολογισμός συνολικού κόστους παραγωγής. Ανάλυση των παραγόντων που συνεισφέρουν στον υπολογισμό του συνολικού κόστους παραγωγής και μεθοδολογία που ακολουθείται για τον υπολογισμό. Ανάλυση περιθωρίου κέρδους. 13)Πλήρη τεχνοοικονομική αξιολόγηση βιοδιεργασίας που οδηγεί στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων διατροφής - case study (προσομoιωτικό βιομηχανικό πακέτο σχεδιασμού βιοδιεργασιών). 14) Οι φοιτητές θα επιλέξουν μία εργασία από μια λίστα εργασιών την οποία θα επιτελέσουν σε ομάδες των 3-4 ατόμων και θα παρουσιάσουν στο τέλος του μαθήματος.
Διατροφή, Άσκηση και Δημόσια Υγεία
(Αρ.Θέσης: 2)
5100Διατροφή στην Άσκηση και τη Σωματική ΔραστηριότηταΧειμερινό43-ΚΕΥ
Εισαγωγικά στοιχεία. Αρχές εργοφυσιολογίας της άσκησης. Μεταβολισμός θρεπτικών συστατικών στην άσκηση (υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, βιταμίνες, μέταλλα). Αξιοποίηση ενεργειακών υποστρωμάτων ανάλογα με το είδος άσκησης και σωματικής δραστηριότητας. Ενεργειακό ισοζύγιο. Απώλεια και διατήρηση σωματικού βάρους. Ανάγκες μακροθρεπτικών συστατικών ανάλογα με είδος άσκησης. Ανάγκες μικροθρεπτικών συστατικών ανάλογα με είδος άσκησης. Ανάγκες υγρών και ηλεκτρολυτών. Καταστάσεις που χρήζουν προσοχής κατά την άσκηση (κύηση, θηλασμός, παιδική ηλικία, εφηβεία, τρίτη ηλικία). Άσκηση, διαταραχές λήψης τροφής και ανορθόδοξες δίαιτες. Πρωτόκολλα για δημιουργία διατροφικής αγωγής σε σχέση με την άσκηση. Προγράμματα διατροφής για προετοιμασία σε αγώνισμα. Προγράμματα διατροφής κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος. Προγράμματα διατροφής μετά από αγώνισμα. φόρτιση υδατανθράκων, φόρτιση λίπους, κ.α. πριν την άσκηση. Συμπληρώματα διατροφής και άσκηση.
2000Ιστορία και Ανθρωπολογία της ΔιατροφήςΧειμερινό43-ΚΕΥ
Τροφική επιλογή: Βιολογικοί και πολιτισμικοί παράγοντες στη διαμόρφωση των τροφικών αρεσκειών και αποστροφών. Προσωπική επιλογή, οικειότητα, διαθεσιμότητα τροφής, εκμάθηση της καλής γεύσης. Θεωρητικές προσεγγίσεις για την ερμηνεία της τροφικής επιλογής: Φονκτιοναλισμός, στρουκουραλιμσός, οικολογική προσέγγιση. Ο ρόλος της διατροφής στην πυραμίδα των ανθρώπινων αναγκών του Maslow. Η διατροφή του ανθρώπου στην πορεία εξέλιξής του. Σημαντικότεροι σταθμοί στην ιστορία της ανθρώπινης διατροφής: φωτιά, γεωργία, κτηνοτροφία, βιομηχανία και τεχνολογία, επιστημονική εξέλιξη. Η διατροφή του παλαιολιθικού ανθρώπου. Η διατροφή κατά την αρχαιότητα. Η διατροφή κατά τη βιομηχανική επανάσταση. Ο ρόλος της διατροφής στην εξέλιξη του ανθρώπινου είδους (διαμόρφωση αναστήματος και εγκεφάλου). Διατροφικές συνήθειες ανά τον κόσμο: ο ρόλος της θρησκείας στη διαμόρφωση των διαιτητικών κανόνων. Διατροφικοί κανόνες και απαγορεύσεις στον ιουδαϊσμό, τον ισλαμισμό, τον χριστιανισμό, το βουδισμό και τον ινδουισμό. Οι νηστείες στην ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Το ραμαζάνι στον ισλαμισμό. Η ιερή αγελάδα στον Ινδουισμό. Ιδιόμορφες διατροφικές συνήθειες και πιθανές ερμηνείες τους υπό το πρίσμα της οικολογίας και της κουλτούρας. Ιστορία των τροφίμων και ο ρόλος τους στη διατροφή του ανθρώπου μέχρι σήμερα. Διατροφικές κρίσεις: πείνα, λοιμός, μετανάστευση σε περιβάλλον με διαφορετική διατροφική κουλτούρα, διατροφική μετάβαση στις αναπτυσσόμενες κοινωνίες, γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, χημικά λιπάσματα, πρόσθετα τροφίμων. Σύγχρονες πολιτικές διατροφής και η επίπτωσή τους στη διαμόρφωση των διατροφικών επιλογών. Ο ρόλος της βιομηχανίας. Ανθρωπολογική προσέγγιση της επικράτησης των νοσημάτων φθοράς στις σύγχρονες κοινωνίες, με έμφαση στην παχυσαρκία.
5150Διατροφικές Πολιτικές και Δημόσια ΥγείαΕαρινό43-ΚΕΥ
Βασικές αρχές δημόσιας υγείας με έμφαση στη δημόσια υγεία και διατροφή. Αρχές χάραξης διατροφικής πολιτικής με στόχο την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Αρχές διατροφικής επιδημιολογίας. Εκτίμηση της κατάστασης θρέψης σε άτομα και πληθυσμούς. Εκτίμηση της φυσικής δραστηριότητας. Διατροφικές Πολιτικές για Παρεμβάσεις σε Επίπεδο Κοινότητας. Διατροφικές Πολιτικές για Παρεμβάσεις σε Επίπεδο Πληθυσμού. Διατροφικές Συστάσεις. Επιλογή τροφής και παράγοντες που την επηρεάζουν. Παχυσαρκία και δημόσια υγεία. Υποσιτισμός και δημόσια υγεία. Ανεπάρκεια βιταμίνης Α. Ιώδιο και διαταραχές ανεπάρκειας ιωδίου. Σιδηροπενική αναιμία. Διατροφικές πολιτικές και πρόληψη ασθενειών: Καρδιαγγειακές Παθήσεις, Σακχαρώδης διαβήτης, Μεταβολικό Σύνδρομο, Διατροφή και καρκίνος, Οστεοπόρωση και κάταγμα ισχίου. Επιδημίες και Λοιμώδη Νοσήματα.
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Τροφίμων
(Αρ.Θέσης: 3)
3000Στρατηγικό ΜάρκετινγκΧειμερινό43-Υ
Η ύλη χωρίζεται σε 4 ενότητες. Στην πρώτη ενότητα συνοψίζονται οι βασικότερες τάσεις του επιχειρηματικού κόσμου που περιγράφουν τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του μάρκετινγκ και θέτουν τις βάσεις για το Μάρκετινγκ 3.0. Στην δεύτερη ενότητα εξηγείται πως μία εταιρεία μπορεί να επικοινωνήσει τους στόχους, το όραμα, και τις αξίες της σε κάθε έναν από τους βασικούς εταίρους της, δηλαδή τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες τους δικτύου της και τους μετόχους της. Στην Τρίτη ενότητα παρουσιάζονται οι απόψεις σχετικά με τις βασικότερες πτυχές εφαρμογής του Μάρκετινγκ 3.0 στα πλαίσια της προσπάθειας αντιμετώπισης μεγάλων παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η ευημερία, η φτώχεια και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, και περιγράφεται πως οι οργανισμοί μπορούν να εφαρμόσουν το ανθρωποκεντρικό μοντέλο. Και τέλος στην τέταρτη ενότητα συνοψίζονται οι δέκα βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 3.0 με επιλεγμένα παραδείγματα εταιρειών που έχουν ενσωματώσει τις αρχές του μοντέλου στις δραστηριότητες τους. Τα κεφάλαια είναι τα ακόλουθα:
ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1. Γνωριμία με το Μάρκετινγκ 3.0 2. Το Μελλοντικό Μοντέλο του Μάρκετινγκ 3.0 ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Προώθηση του Εταιρικού Οράματος στους Καταναλωτές 4. Προώθηση των Εταιρικών Αξιών στους Εργαζόμενους 5. Προώθηση των Εταιρικών Αξιών στους Εταίρους 6. Προώθηση του Εταιρικού Οράματος στους Μετόχους ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 7. Προώθηση του Οράματος της Κοινωνικοπολιτισμικής Αλλαγής 8. Ανάδειξη Επιχειρηματιών στις Αναδυόμενες Αγορές 9. Συμβολή των Εταιρειών στην Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενώνοντας τα Κομμάτια του πάζλ.
3150Διαχείριση Καινοτομίας και Ανάπτυξη Νέων ΠροίόντωνΧειμερινό43-ΚΕΥ
Το μάθημα έχει ως σκοπό την κατανόηση της στρατηγικής διαχείρισης της καινοτομίας στις επιχειρήσεις για την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή την βελτίωση των προϊόντων που ήδη διατίθενται. Οι φοιτητές θα αναπτύξουν δεξιότητες εφαρμογής μεθόδων διαχείρισης καινοτομίας και διαδικασιών βελτίωσης του κύκλου ζωής προϊόντων, ενισχύοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ενός οργανισμού, καλλιεργώντας παράλληλα τις ηγετικές τους ικανότητες ώστε να διαχειρίζονται με επιτυχία τις μεθόδους αυτές. Θα γίνει κατανοητή η στρατηγική πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι σύγχρονοι οργανισμοί και η σχέση της ανάπτυξης της καινοτομίας με το στρατηγικό σχεδιασμό, το μάρκετινγκ, τη χρηματοδότηση και τις λειτουργίες τις επιχείρησης σε όλο τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος.
Στα πλαίσια του μαθήματος αναπτύσσονται θέματα που περιλαμβάνουν:
•Πηγές και πρότυπα καινοτομίας. •Στρατηγική Καινοτομίας: Αξιολόγηση και προσδιορισμός των στρατηγικών κατευθύνσεων. •Στρατηγικές συνεργασίας και προστασία της καινοτομίας. •Οργανωτικές δομές και ομάδες για την υποστήριξη της καινοτομίας. •Διαδικασίες ανάπτυξης νέων προϊόντων και βελτίωσης του κύκλου ζωής προϊόντων
4300Σχεδιασμός και Δημιουργία Νεοφυών Επιχειρήσεων στον Κλάδο των ΤροφίμωνΕαρινό43-ΚΕΥ
Το μάθημα «Σχεδιασμός και Δημιουργία Νεοφυών Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τροφίμων» έχει ως αντικείμενο συζήτησης όλο τον κύκλο της επιχειρηματικής διαδικασίας, από τη σύλληψη και κατανόηση της επιχειρηματικής ιδέας και την αξιολόγηση της ευκαιρίας, στη δημιουργία του επιχειρηματικού σχεδίου, την ανεύρεση κατάλληλων πόρων και την ολοκλήρωση συμφωνιών, στη στρατηγική διοίκηση και στην επιλογή του κατάλληλου μοντέλου υλοποίησης της επιχειρηματικής ιδέας, έως την έξοδο από την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Αντικειμενικός σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη διαδικασία της επιχειρηματικότητας, από τη σκοπιά της στρατηγικής διοίκησης, και να συνδυάσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει σε άλλα συναφή μαθήματα μέσω της εξέτασης σύγχρονων πρακτικών ζητημάτων που θα δοθούν μέσω της χρήσης πραγματικών μελετών περίπτωσης.
Οι φοιτητές στο τέλος του εξαμήνου θα πρέπει να παραδώσουν γραπτώς ένα επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο θα έχει ως σκοπό την κατανόηση όλου του κύκλου της επιχειρηματικής διαδικασίας.
Η διδασκαλία του μαθήματος έχει τους παρακάτω μαθησιακούς στόχους:
α) Να συμβάλλει στην κατανόηση της έννοιας και της σημασίας της επιχειρηματικότητας καθώς και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
β) Να συμβάλλει στην κατανόηση των βασικών σταδίων της επιχειρηματικής διαδικασίας από τη σύλληψη της επιχειρηματικής ιδέας έως την έξοδο από την επιχειρηματική δραστηριότητα.
γ) Να συνδυάσει και να διευρύνει τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί από τους φοιτητές σε άλλα συναφή μαθήματα Διοίκησης (Μάρκετινγκ, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, κ.ά).
δ) Να εμπλουτίσει τις γνώσεις αυτές, με πρακτικά παραδείγματα, και να δώσει τη δυνατότητα εφαρμογής / αξιολόγησης, εννοιών / μοντέλων / διαδικασιών στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Βιοχημεία
(Αρ.Θέσης: 4)
1750Βιοχημεία Ι (Θεωρία και Εργαστήριο)Χειμερινό632Υ
Η διδασκαλία του μαθήματος καλύπτει όλες τις βασικές αρχές της δομικής βιοχημείας και αναλύει την δομή και την λειτουργία των βασικών κατηγοριών των βιομακρομορίων (Πρωτεΐνες/Ένζυμα, Υδατάνθρακες, Λιπίδια, Νουκλεϊκά οξέα) του ανθρώπινου οργανισμού. Το μάθημα περιλαμβάνει θεωρητικές διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις.
Η Θεωρία του Μαθήματος περιλαμβάνει:
• Αμινοξέα/Πεπτίδια/Πρωτεΐνες: Από την πρωτοταγή στην τεταρτοταγή δομή,
• Πρωτεΐνες με σημαντικό βιολογικό ρόλο: Αιμοσφαιρίνη, μυοσφαιρίνη, κολλαγόνο, ελαστίνη.
• Υδατάνθρακες: Κατάταξη‐Ονοματολογία‐Δομικά χαρακτηριστικά‐Ιδιότητες, Υδατάνθρακες με σημαντικό βιολογικό ρόλο: Μονοσακχαρίτες‐Ολιγοσακχαρίτες‐Πολυσακχαρίτες‐Ομοπολυσακχαρίτες‐Ετεροπολισακχαρίτες.
• Λιπίδια: Κατάταξη‐Ονοματολογία‐Δομικά χαρακτηριστικά‐Ιδιότητες, Λιπίδια με σημαντικό βιολογικό ρόλο: Φωσφολιπίδια ‐ Γλυκολιπίδια ‐ Λιποπρωτεΐνες, Σύσταση ‐ Λειτουργία κυτταρικών μεμβρανών.
• DNA και RNA: Δομικά χαρακτηριστικά‐Λειτουργία, Μοριακή βάση της ροής των γενετικών πληροφοριών, Βλάβες/Μεταλλάξεις‐Συστήματα επιδιόρθωσης.
• Ένζυμα‐Συνένζυμα: Μηχανισμοί δράσης‐Εξειδίκευση‐Βιολογικός ρόλος. Ονοματολογία‐Κατάταξη, Κινητική και Αναστολή ενζυμικών αντιδράσεων, Έλεγχος ενζυμικής δραστικότητας.
Το Εργαστήριο του Μαθήματος περιλαμβάνει:
• Οξεοβασικές ιδιότητες αμινοξέων, καμπύλη τιτλοδότησης αμινοξέων, προσδιορισμός σταθερών ιονισμού και ισοηλεκτρικού σημείου.
• Αντιδράσεις ανίχνευσης‐ποιοτική ανάλυση αμινοξέων: αντίδραση νινυδρίνης, ξανθοπρωτεΐνης, κυστεΐνης, αργινίνης και τρυπτοφάνης.
• Διαχωρισμός αμινοξέων με χρωματογραφικές μεθόδους: χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας (ταυτοποίηση ασπαρτάμης και προϊόντων υδρόλυσης της) και χρωματογραφία στήλης ιοντοανταλλαγής (διαχωρισμός μίγματος γλουταμινικού οξέος και αργινίνης).
• Απορρόφηση αρωματικών αμινοξέων: Βασικές αρχές φασματοφωτομετρίας ορατού και υπεριώδους, φάσμα απορρόφησης τυροσίνης, πρότυπη καμπύλη τυροσίνης και αναλυτικός προσδιορισμός συγκέντρωσης διαλύματος τυροσίνης.
• Προσδιορισμός αμινοξικής σύστασης και αλληλουχίας πρωτεϊνών, αναλυτής αμινοξέων, όξινη, αλκαλική και ενζυμική υδρόλυση πρωτεϊνών, σύνθεση πεπτιδίων.
4100Φαρμακευτικά Αρωματικά ΦυτάΕαρινό43-ΚΕΥ
Το μάθημα περιλαμβάνει:
- Ιστορικές πηγές και λαϊκή θεραπευτική: Εισαγωγή σε αρχαία κείμενα τα οποία αναλύουν τις θεραπευτικές ιδιότητες βοτάνων. Συγγραφείς της κλασσικής ελληνικής και ρωμαϊκής περιόδου. Επίδρασή τους στα αραβικά εγχειρίδια και στα κείμενα του Μεσαίωνα. Έμφαση στα φυτά της ελληνικής επικράτειας. Η μετάβαση στη σύγχρονη φαρμακογνωσία.
- Δευτερογενείς μεταβολίτες και απομόνωση: Χημεία φυσικών προϊόντων. Η ελληνική χλωρίδα και βιοποικιλότητα. Xημικές κατηγορίες –δευτερογενείς μεταβολίτες. Μέθοδοι παραγωγής εκχυλισμάτων. Μέθοδοι απομόνωσης φυσικών προϊόντων. Μέθοδοι ανάλυσης
- Αρωματικά φυτά: Δημοφιλή αρωματικά φυτά της Ελλάδας. Οικονομική σημασία, βιοποικιλότητα και περιορισμοί. Κρόκος Κοζάνης. Τσάι του βουνού. Δίκταμο. Ενδημικά φυτά. Δευτερογενείς μεταβολίτες που έχουν απομονωθεί και φυτοχημικό προφίλ. - Φαρμακευτικά φυτά: Δημοφιλή φαρμακευτικά φυτά της Ελλάδας. Υπερικό το διάτρητο. Λαδανιά και λάδανο. Οι παιώνιες της Ελλάδας. Αλκάννα. Αλόη. Εχινάκεα. Φυτοοιστρογόνα και η οικογένεια των ψυχανθών. Μαστίχα Χίου. Κάνναβη. Γλυκύριζα. Αρτεμίσια και αρτεμισινίνη. Έλατο του Ειρηνικού και ταξόλη. Άτροπος και ατροπίνη.
- Μεσογειακή διατροφή και διατροφικά/βρώσιμα φυτά: Η αξία της Μεσογειακής διατροφής. Κρητική διατροφή. Επιδημιολογικές μελέτες και κατανάλωση άγριων φυτών και ελαιολάδου. Ελαιόδενδρο, βρώσιμη ελιά και ελαιόλαδο. Χημική σύσταση και βιολογικές δράσεις. Φαινόλες ελαιολάδου και υγεία. Φύλλα ελιάς. Πράσινα φυλλώδη λαχανικά και χόρτα. Χημική σύσταση και βιοδραστικά φυσικά προϊόντα από το ραδίκι και άλλα βρώσιμα χόρτα. Η αξία τους ως αντιοξειδωτικοί παράγοντες. Παραδοσιάκες χρήσεις αφεψημάτων.
- Ρυθμιστικοί ευρωπαϊκοί οργανισμοί και ανάπτυξη συμπληρωμάτων διατροφής/βιολειτουργικών τροφίμων: European Medicines Agency (EMA). European Food Safety Agency (EFSA). Αξιώσεις υγείας. Μονογραφίες. Επιστημονική τεκμηρίωση αξιώσεων υγείας. Ανασκοπήσεις βιβλιογραφίας. Επιτροπές ειδικών. Ασφάλεια φυτοθεραπευτικών και τροφίμων. Φυτά/δρόγες με ενδιαφέρον για την Ελλάδα που εμπεριέχονται στις μονογραφίες του EMA.
Μοριακή Μικροβιολογία
(Αρ.Θέσης: 5)
1450Γενική Μικροβιολογία (Θεωρία και Εργαστήριο)Εαρινό632.5Υ
Το μάθημα περιλαμβάνει ως προς τη ΘΕΩΡΙΑ τα εξής θέματα: 1. Εισαγωγή στους
μικροοργανισμούς και στη μικροβιολογία. 2. Γενικά στοιχεία περί κυτταρικής δομής και μικροβιακής ποικιλομορφίας. 3. Κυτταρικός φάκελος, μετακίνηση,
επιφανειακές και ενδοκυττάριες δομές προκαρυωτικών κυττάρων. 4. Θρέψη και μεταβολισμός των μικροοργανισμών. 5. Μικροβιακή αύξηση και περιβαλλοντικές επιδράσεις. 6. Έλεγχος της μικροβιακής αύξησης (με φυσικά, χημικά μέσα). 7. Εισαγωγή στην ιολογία. 8. Ευκαρυωτικοί μικροοργανισμοί (μύκητες, φύκη, πρωτόζωα και έλμινθες). 9. Αλληλεπιδράσεις ανθρώπου‐μικροοργανισμών και μηχανισμοί παθογένειας μικροοργανισμών.
Το μάθημα περιλαμβάνει ως προς το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ τα εξής θέματα: 1. Παρατήρηση μικροοργανισμών στο μικροσκόπιο και διαφορική χρώση βακτηρίων κατά Gram. 2. Μικροβιολογικά θρεπτικά υποστρώματα: προετοιμασία και αποστείρωση. 3. Ασηπτική τεχνική, μέθοδοι ενοφθαλμισμού και απομόνωσης μικροοργανισμών. 4. Απαρίθμηση βακτηριακών κυττάρων εναιωρήματος μέσω της μεθόδου των διαδοχικών δεκαδικών αραιώσεων και καλλιέργειας σε τρυβλία. 5. Βιοχημικές δοκιμές καταλάσης και οξειδάσης.
3500Γενετική και ΔιατροφήΧειμερινό43-ΚΕΥ
Εισαγωγή στη Γενετική και Διατροφή. Αρχές Γενετικής Ανθρώπου (το ανθρώπινο γονιδίωμα και η σύγχρονη Γονιδιωματική). Διατροφή βασισμένη στο γονότυπο. Η αλληλεπίδραση της διατροφής με τη γενετική στην υγεία και τη νόσο. Ο ρόλος των ξεχωριστών γονιδίων που επηρεάζουν την απόκριση του οργανισμού στη διατροφή. Επίδραση σε μοριακό επίπεδο της διατροφής στη γενετική ποικιλομορφία των ανθρώπων. Διατροφή και Επιγενετική. Επίδραση των διατροφικών στοιχείων στις επιγενετικές διαδικασίες. Επίδραση της διατροφής στο γενομικό DNA και τις τροποποιήσεις των ιστονών. Διατροφική Επιγενετική και πρόληψη παιδιατρικών ασθενειών. Διατροφή και τεχνολογίες-omics. Διατροφογονιδιωματική (Nutrigenomics) και εφαρμογές της. Η χρήση της Πρωτεομικής στην ταυτοποίηση βιοδραστικών μορίων στα τρόφιμα. Διατροφή και εντερική μικροβιακή χλωρίδα. Ζητήματα Βιοηθικής που σχετίζονται με τη Γενετική και τη Διατροφή.
Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων
(Αρ.Θέσης: 6)
3200Ασφάλεια και Ποιότητα ΤροφίμωνΧειμερινό53-Υ
Το μάθημα περιλαμβάνει: Α) Βασικές έννοιες: Ποιότητα Τροφίμων, Χαρακτηριστικά ποιότητας τροφίμων, Απόλυτη Ασφάλεια, Σχετική Ασφάλεια, Διασφάλιση Ποιότητας (QA), Διοικηση Ολικής Ποιότητας (TQM), Σύστημα ΗACCP, Προαπαιτούμενα Συστήματος HACCP: Ορθή Υγιεινή Πρακτική (GHP) και Ορθή Βιομηχανική Πρακτική (GMP), Β) Κίνδυνοι τροφίμων: χημικοί, μικροβιολογικοί, φυσικοί κίνδυνοι, Γ) Αρμοδιότητες της ομάδας HACCP, Δ) Αρχές του Συστήματος HACCP: Καταγραφή πιθανών κινδύνων, Ανάλυση Επικινδυνότητας, Καθορισμός Προληπτικών Μέτρων, Καθορισμός Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (CCPs), Kαθορισμός Κρίσιμων Ορίων για CCPs, Διαδικασίες ελέγχου των CCPs, Διορθωτικές Ενέργειες, Διαδικασίες Επαλήθευσης, Καταγραφής και Αρχειοθέτησης, Ε) Παραδείγματα εφαρμογής του Συστήματος HACCP σε παραγωγικές διαδικασίες τροφίμων.
4450Υγιεινή Τροφίμων και Συμπεριφορά ΚαταναλωτήΧειμερινό43-ΚΕΥ
Το μάθημα περιλαμβάνει τα εξής θέματα: 1.Εισαγωγή στην Υγιεινή Τροφίμων και βασικές έννοιες – Ορισμοί. 2. Ποιότητα και Υγιεινή Τροφίμων – Πρακτικές για τη διασφάλιση της υγιεινής και της μικροβιολογικής ασφάλειας των τροφίμων – Διάκριση μεταξύ μικροβιολογικής ασφάλειας και μικροβιολογικής ποιότητας τροφίμων – Το τρίπτυχο ασφάλεια, ποιότητα και αποδεκτικότητα στα τρόφιμα. 3.Κώδικας Τροφίμων (Codex Alimentarius): Βασικά κείμενα υγιεινής τροφίμων – Γενικές αρχές για την υγιεινή τροφίμων – Υποδομές υγιεινής στη βιομηχανία τροφίμων, Ορθή Βιομηχανική/Υγιεινή Πρακτική (GMP/GHP) – Καθαρισμός και απολύμανση, ατομική υγιεινή προσωπικού βιομηχανιών τροφίμων – Ευαισθητοποίηση καταναλωτή. 4. Παράγοντες κινδύνου (hazards) τροφίμων – Χαρακτηριστικά παραγόντων κινδύνου, όρια αύξησης κυριότερων παθογόνων μικροοργανισμών, τρόφιμα με τα οποία σχετίζονται και στα οποία συνηθέστερα απαντώνται οι παράγοντες κινδύνου (δυνητικά επικίνδυνα τρόφιμα) – Έλεγχος παραγόντων κινδύνου στα τρόφιμα – Οι μικροοργανισμοί ως δείκτες υγιεινής των τροφίμων.5. Συμπεριφορά καταναλωτή τροφίμων – Ορισμός, παράγοντες, χρησιμότητα, χαρακτηριστικά στοιχεία, κίνητρα διαμόρφωσης συμπεριφοράς καταναλωτή. 6. Συνήθης εσφαλμένες συμπεριφορές καταναλωτή τροφίμων στην οικιακή πρακτική: Επιλογή και αγορά τροφίμων – Τοποθέτηση τροφίμων στο ψυγείο – Ψύξη (συντήρηση) και κατάψυξη τροφίμων – Απόψυξη τροφίμων – Επαναθέρμανση τροφίμων – Χρήση σκευών και επιφανειών τεμαχισμού/επεξεργασίας τροφίμων – Καθαρισμός και εξυγίανση στην οικιακή κουζίνα. 7. Εκπαίδευση καταναλωτή τροφίμων.
4400Επιδημιολογία Τροφιμογενών ΝοσημάτωνΕαρινό43-ΚΕΥ
Το μάθημα περιλαμβάνει τα εξής θέματα:
1.Εισαγωγή στην Επιδημιολογία και βασικές έννοιες με έμφαση στη Δημόσια Υγεία και την Υγιεινή Τροφίμων – Ορισμοί. 2. Παράγοντες κινδύνου (βιολογικοί, χημικοί, φυσικοί) – Κατηγορίες και ταξινόμηση τροφιμογενών νοσημάτων (τροφολοιμώξεις, τροφοτοξινώσεις, τροφοτοξικώσεις). 3. Χαρακτηριστικά λοιμογόνων παραγόντων (μολυσματικότητα, παθογονικότητα, λοιμοτοξικότητα, ανοσοποιητική ικανότητα, ανθεκτικότητα) – Μέτρα συχνότητας τροφιμογενών νοσημάτων: Δείκτες νοσηρότητας (επιπολασμός & επίπτωση), θνησιμότητα & θνητότητα, δείκτες προσβολής, σύγκριση μεταξύ δεικτών (προτυποποίηση).4. Επιδημιολογικά στοιχεία τροφιμογενών νοσημάτων – Αποτίμηση του αντίκτυπου των τροφιμογενών νοσημάτων (DALYs, QALYs) – Σύγχρονα δεδομένα, αναδυόμενοι (emerging) παράγοντες κινδύνου τροφιμογενών νοσημάτων και μελλοντικές προκλήσεις. 5. Κύρια τροφιμογενή νοσήματα μικροβιακής αιτιολογίας – Βακτηριακές τροφολοιμώξεις (π.χ. σαλμονέλλωση, λιστερίωση, καμπυλοβακτηριδίαση) – Βακτηριακές τροφοτοξινώσεις (π.χ. σταφυλοκοκκική δηλητηρίαση, αλλαντίαση) – Τροφιμογενείς ιώσεις (εντεροϊοί, ιοί Norwalk, ιοί Rota) – Συνοπτική παρουσίαση τροφιμογενών νοσημάτων: Αιτιολογικός παράγοντας, παθογένεια, συμπτώματα και σημεία της νόσου, υποδόχο (reservoir) του μικροοργανισμού, ενεχόμενα τρόφιμα, μικροβιολογικός έλεγχος τροφίμων (εργαστηριακή διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση νοσογόνων καταστάσεων). 6. Πρότυπες μέθοδοι ανίχνευσης τροφιμογενών παθογόνων μικροοργανισμών – Κλασικές (φαινοτυπικές) και σύγχρονες μοριακές μέθοδοι ταυτοποίησης (π.χ. PFGE, RAPD, rep-PCR, MLST) των τροφιμογενών παθογόνων. 7. Ανάλυση κινδύνου (risk analysis) και αξιολόγηση κινδύνου (risk assessment) τροφιμογενούς νοσήματος. 8. Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος διαδικασιών διερεύνησης μιας συρροής κρουσμάτων (outbreak) τροφιμογενούς νοσήματος – Επιδημικές καμπύλες.
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Γνωστική Ψυχολογία και Ψυχομετρική Αξιολόγηση
(Αρ.Θέσης: 1)
ΥΒ006Γνωστική ΨυχολογίαΧειμερινό63-Υ
Η γνωστική ψυχολογία, η επιστημονική μελέτη του νου, αποτελεί έναν από τους συναρπαστικότερους και περιεκτικότερους κλάδους της ψυχολογίας. Δεδομένου ότι ο νους συμμετέχει τις σκέψεις, τις επιθυμίες, τις αποφάσεις, τα συναισθήματα και τις σχετιζόμενες με αυτά συμπεριφορές, η κατανόηση των τρόπων με τους οποίους οι άνθρωποι αποκτούν, επεξεργάζονται και διαχειρίζονται πληροφορίες, βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τους εαυτούς μας και τη μαθησιακή διαδικασία. Το μάθημα καλύπτει εμπειρικές και θεωρητικές προσεγγίσεις, μοντέλα, φαινόμενα και εφαρμογές που σχετίζονται με τις νοητικές διεργασίες. Στα περιεχόμενα του μαθήματος περιλαμβάνονται θεματικές όπως: νευροψυχολογία, αντίληψη, προσοχή, μνήμη, μάθηση, γλώσσα, ανθρώπινη νοημοσύνη, κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων και δημιουργικότητα. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι ενήμεροι/ες για τις ερευνητικές εξελίξεις και τα διλήμματα του κλάδου, θα γνωρίζουν μεθόδους και θεωρητικές προσεγγίσεις, θα μπορούν να εφαρμόζουν αυτές τις γνώσεις για την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη (λ.χ. να βελτιώσουν τους τρόπους που μελετούν, να ενισχύσουν τη μνημονική τους ικανότητα, να εφαρμόζουν αυτές τις γνώσεις για τη λήψη των ατομικών διαφορών, θα γνωρίζουν το περιεχόμενο δοκιμασιών που αξιολογούν διάφορες εκφάνσεις ψυχολογικής επάρκειας, θα είναι εξοικειωμένοι/ες με τις πρακτικές και δεοντολογικές προεκτάσεις της ψυχομετρικής διαδικασίας, και θα είναι ενήμεροι/ες για τα σύγχρονα ζητήματα και αντιπαραθέσεις στην αξιολόγηση της προσωπικότητας και της νοημοσύνης.

EΡEB019Θέματα Πνευματικής Καλλιέργειας και Παιδαγωγικής στην Προσχολική και Πρωτοσχολική ΗλικίαΧειμερινό63-ΥΕ/Έρευνα
Η εκπαίδευση της πρώιμης παιδικής ηλικίας βασίζεται σε μια προσέγγιση που ενθαρρύνει την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών/τριών. Το συγκεκριμένο μάθημα προσκαλεί τους/τις φοιτητές/τριες να προβληματιστούν και να αξιοποιήσουν όλες τις πηγές άντλησης πληροφοριών για να εντάξουν τον ψυχισμό της πνευματικότητας (spirituality) στις παιδαγωγικές τους βλέψεις, με στόχο να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον μάθησης κατά την προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία. Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες στοιχειώδη εμπειρία και βασικές γνώσεις για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η έρευνα στο πλαίσιο του κλάδου της Παιδικής Πνευματικότητας. Το μάθημα εστιάζει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων που αφορούν στον προσδιορισμό (εννοιολογικό ή/και λειτουργικό) των υπό διερεύνηση μεταβλητών, τη διαμόρφωση ερευνητικών υποθέσεων, τον σχεδιασμό ερευνητικών πρωτοκόλλων, τα ζητήματα ερευνητικής δεοντολογίας, τη συλλογή δεδομένων, τη χρήση λογισμικού στατιστικής ανάλυσης (SPSS) για την επεξεργασία, παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων, και την παρουσίασή τους με τη μορφή επιστημονικής αναφοράς. Στα θέματα τα οποία τίθενται προς διερεύνηση περιλαμβάνονται βιωματικές παράμετροι της παιδικής πνευματικότητας και όψεις του παιδικού ψυχισμού που εντάσσονται στο κίνημα της Θετικής Ψυχολογίας (λ.χ. δημιουργικότητα, φαντασία, ενσυναίσθηση, συμπόνια, ανθεκτικότητα, ευημερία). Ταυτόχρονα, εξετάζονται οι αντιλήψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών για την καλλιέργεια της παιδικής πνευματικότητας σε πλαίσια προσχολικής και πρωτοσχολικής αγωγής, καθώς και οι ενταξιακές πολιτικές αυτής της αναπτυξιακής παραμέτρου σε πλαίσια ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
YEB022Εισαγωγή στη Ψυχομετρική και Νοομετρική ΑξιολόγησηΕαρινό63-ΥΕ
Η ψυχολογική αξιολόγηση αφορά στη συγκριτική αποτίμηση πληροφοριών που προέρχονται από πολλές πηγές, όπως είναι η παρατήρηση, οι συνεντεύξεις, οι διάφορες κλίμακες μέτρησης, τα προβολικά τεστ και ειδικότερες ψυχολογικές δοκιμασίες, με σκοπό τη συνθετική εκτίμηση του ψυχισμού της συμπεριφοράς και των νοητικών διεργασιών του ατόμου. Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες σε έννοιες, θεωρίες και μεθοδολογικές παραμέτρους της ψυχομετρικής και νοομετρικής αξιολόγησης. Επικεντρώνεται σε ζητήματα των αρχών που διέπουν την ψυχομετρική διαδικασία (π.χ. ορισμός, έλεγχος υποθέσεων, χορήγηση, εγκυρότητα, αξιοπιστία), στην επιλογή των κατάλληλων ψυχολογικών δοκιμασιών, στην ανάλυση των στοιχείων που συνθέτουν αυτές τις δοκιμασίες, στις διαφορές σταθμισμένων και αυτοσχέδιων δοκιμασιών ανίχνευσης, και στις εφαρμογές της ψυχομετρίας σε διάφορα διαγνωστικά και υποστηρικτικά πλαίσια (π.χ. εκπαίδευση, συμβουλευτική). Στα περιεχόμενα του μαθήματος περιλαμβάνονται θεματικές όπως η ανθεκτικότητα, η δημιουργικότητα, η ψυχική ευημερία, η νοημοσύνη (μονοπαραγοντικές και πολυπαραγοντικές θεωρίες: π.χ. ορθολογιστική, συναισθηματική, πολλαπλή, πνευματική), με στόχο την κατανόηση της ψυχομετρικής τους αποτύπωσης σε νοομετρικές και άλλου είδους ψυχολογικές δοκιμασίες. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα κατανοούν το ρόλο της ψυχομετρίας στην αξιολόγηση των ατομικών διαφορών, θα γνωρίζουν το περιεχόμενο δοκιμασιών που αξιολογούν διάφορες εκφάνσεις ψυχολογικής επάρκειας, θα είναι εξοικειωμένοι/ες με τις πρακτικές και δεοντολογικές προεκτάσεις της ψυχομετρικής διαδικασίας, και θα είναι ενήμεροι/ες για τα σύγχρονα ζητήματα και αντιπαραθέσεις στην αξιολόγηση της προσωπικότητας και της νοημοσύνης.

Γλώσσα -Λογοτεχνία
(Αρ.Θέσης: 2)
ΥΕΓ015Η Γραπτή Γλώσσα στην Προσχολική ΕκπαίδευσηΕαρινό63-ΥΕ
Στο μάθημα αυτό εξετάζονται θέματα σχετικά με τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στο νηπιαγωγείο, για την επίτευξη της αποτελεσματικότερης οικείωσης του παιδιού με τη γλώσσα.
ΕΡΕΓ017Αφήγηση στο ΣχολείοΕαρινό63-ΥΕ/Έρευνα
Στο συγκεκριμένο μάθημα εξετάζονται η λειτουργία και η παιδαγωγική αξιοποίηση και συμβολή της αφήγησης ιστοριών (μικρών ιστοριών, μύθων, παραμυθιών, κ.λπ.) στην κατάκτηση της γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση.
ΥΓ010Από την Προανάγνωση στην Ανάγνωση: Θεωρία και Σχολική ΠράξηΧειμερινό63-Υ
Πρόκειται για ένα μάθημα στο οποίο εξετάζονται οι κυριότερες επιστημονικές θεωρίες του γραμματισμού και οι επικρατέστερες διδακτικές μέθοδοι. Επίσης διερευνάται και αναλύεται ο ρόλος του νηπιαγωγείου στην κατάκτηση της ανάγνωσης και στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων και του πολιτισμικού γραμματισμού.
Εκπαίδευση, Κοινωνία και Οικονομία
(Αρ.Θέσης: 3)
ΥΕΔ039Διά βίου Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Κοινωνικοοικονομικές και Πολιτισμικές ΔιαστάσειςΧειμερινό63-ΥΕ
Στο πλαίσιο του μαθήματος επιχειρείται να δοθεί μια σφαιρική εικόνα των χαρακτηριστικών, των αρχών, των μεθόδων και του περιεχομένου της δια βίου εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων σε όσους/όσες επιθυμούν να ασχοληθούν ή να εμπλακούν με ενήλικες εκπαιδευόμενους/ες κάθε μορφής και κατηγορίας.
ΕΡΕΔ019Σύγχρονες Ερευνητικές Προσεγγίσεις στη Διά Βίου ΜάθησηΧειμερινό63-ΥΕ/Έρευνα
Στο συγκεκριμένο μάθημα προσεγγίζονται σύγχρονα ζητήματα της δια βίου μάθησης, μέσα από ερευνητικές δραστηριότητες. Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται ενδεικτικά ζητήματα, όπως α) οι λόγοι παρακίνησης και παρεμπόδισης των ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στη δια βίου εκπαίδευση, β) το είδος των επιλεγόμενων προγραμμάτων, γ) οι επιλεγόμενοι φορείς, δ) τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων κ.ά. Οι φοιτητές/τριες παράλληλα διδάσκονται τη μεθοδολογία της ποσοτικής έρευνας με ερωτηματολόγιο και συμμετέχουν ομαδικά σε μια έρευνα μικρής κλίμακας για το θέμα, που έχει επιλεγεί να ερευνηθεί. Στη συνέχεια διδάσκονται τη χρήση του λογισμικού SPSS και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η περιγραφική κυρίως ανάλυση των δεδομένων.
ΕΡΕΔ020Εκπαιδευτικό Παιχνίδι στο Πλαίσιο της Εκπαίδευσης ΕνηλίκωνΕαρινό630ΥΕ/Έρευνα
Στο συγκεκριμένο μάθημα προσεγγίζεται το εκπαιδευτικό παιχνίδι και ειδικότερα η αξιοποίησή του στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Οι φοιτητές/τριες παράλληλα διδάσκονται τη μεθοδολογία της ποσοτικής έρευνας με ερωτηματολόγιο και συμμετέχουν ομαδικά σε μια έρευνα μικρής κλίμακας για το θέμα, που έχει επιλεγεί να ερευνηθεί. Στη συνέχεια διδάσκονται τη χρήση του λογισμικού SPSS και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η περιγραφική κυρίως ανάλυση των δεδομένων.
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Διδακτική της Ιστορίας
(Αρ.Θέσης: 1)
Ι-287Διδακτική της ΙστορίαςΕαρινό63-Ε
Η διδακτική της ιστορίας εστιάζει στη μελέτη των τρόπων μεταφορά της ιστορικής γνώσης μέσα από τους μηχανισμούς της εκπαίδευσης σε ακροατήρια που ποικίλλουν ως προς την ηλικία, τη σύνθεσης και το επίπεδο σπουδών. Η κατάρτιση στη διδακτική της ιστορίας συνεισφέρει σημαντικά στον τρόπο με τον οποίο ενισχύεται η κριτική ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων και, παράλληλα, αποτρέπεται η ανάπτυξη πνεύματος μισαλλοδοξίας και διακρίσεων. Τέλος, στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε στερεότυπες έννοιες της τρέχουσας αντίληψης για την ιστορία, όπως αντικειμενικότητα, παραχάραξη, ιδεολογικά στερεότυπα κτλ. Η προσέγγιση όλων των θεμάτων οφείλει να καλύπτει με ισορροπημένο τρόπο τόσο την μεθοδολογική όσο και την ουσιαστική πτυχή τους.
ΠΑ/Σ-086Πρακτική Άσκηση /Σεμινάριο: Ειδικά θέματα διδακτικής της Ιστορίας και ΙδεολογίαΕαρινό63-Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο
Στο πλαίσιο του μαθήματος αναπτύσσονται συγκεκριμένα θέματα διδακτικής της ιστορίας, διαφοροποιημένα ως προς την ποικιλία των ιστορικών γεγονότων, τον ιστορικό κλάδο (κοινωνική ιστορία, ιστορία των ιδεών κτλ.), τη σύνθεση του ακροατηρίου και το επίπεδο σπουδών. Διερευνάται, με αφορμή απτά παραδείγματα, η διαμόρφωση ιστορικών κρίσεων σε συνάρτηση με το εκάστοτε εθνικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον, καθώς και ο ρόλος του εκπαιδευτικού υλικού και των εκπαιδευτών στη διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης.
Ανθρωπολογία του Ισλάμ
(Αρ.Θέσης: 2)
ΚΑ-126Ανθρωπολογία του ΙσλάμΕαρινό63-Ε
Η ανάδυση του Ισλάμ ως θέμα διακριτής ανθρωπολογικής αναζήτησης ήταν το αποτέλεσμα μιας σειράς σημαντικών μετατοπίσεων μέσα στο χώρο της ανθρωπολογίας οι οποίες σηματοδοτήθηκαν από τα έργα των Clifford Geertz (1968) και Ernest Gellner (1969) ενώ επηρρεάστηκαν στη συνέχεια από τη δουλειά των Talal Asad (1986) και John Bowen (2012). Αντλώντας από σύγχρονες ανθρωπολογικές προσεγγίσεις το μάθημα θα εξετάσει ζητήματα που αφορούν στην εμφάνιση και συνθετότητα του Ισλάμ ως ιστορικού φαινομένου, στην ενότητα και τον πλουραλισμό της ισλαμικής παράδοσης καθώς και τις πεποιθήσεις και πρακτικές που αναδύονται μέσα σε συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαίσια, και τέλος στις σύνθετες σχέσεις ανάμεσα στο Ισλάμ και κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές παραμέτρους εστιάζοντας σε συγκεκριμένα εθνογραφικά παραδείγματα.
ΠΑ/Σ-090Πρακτική ΄Ασκηση/Σεμινάριο
Ισλάμ και Πολιτική
Εαρινό63-Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο
Το σεμινάριο αποσκοπεί στο να αναλύσει τη σύνδεση Ισλάμ και πολιτικής δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδυση του Ισλαμισμού ως πολιτικής ιδεολογίας, την ιστορική του εξέλιξη κατά τη διάρκεια του 20ου αι, τη σύνδεσή του με την αποαποικιοποίηση και τις μεταβαλλόμενες σχέσεις των ισλαμικών κοινωνιών με την Ευρώπη, και να εστιάσει στη μετά την 9/11 περίοδο, καθώς και την αποκαλούμενη «Αραβική Άνοιξη».
Εκπαίδευση και Κοινωνικές Επιστήμες
(Αρ.Θέσης: 3)
ΚΑ-194Εκπαιδευτική πράξη και Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕαρινό63-Ε
Η μετατροπή των κοινωνικών επιστημών σε αντικείμενο διδασκαλίας έχει συγκροτηθεί ως διακλαδικό γνωστικό αντικείμενο με την ονομασία Διδακτική των Κοινωνικών Επιστημών. Οι αναφορές του παραπάνω κλάδου αντλούν από θεωρίες της μάθησης και της σχέσης μάθησης και εκπαιδευτικής πράξης καθώς και από τις επιστημολογικές ιδιαιτερότητες της κατανόησης των κοινωνικών σχέσεων και του πολιτισμού. Με βάση τις παραπάνω θεωρητικές αναφορές αναλύονται ζητήματα, όπως ο ρόλος των αναλυτικών προγραμμάτων διδασκαλίας των κοινωνικών επιστημών ειδικά στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο ρόλος των εκπαιδευτικών, η κατανόηση του πλαισίου της σχολικής τάξης, η εκπαιδευτική πράξη (ο γενικός σχεδιασμός του μαθήματος, οι μεθοδολογικές επιλογές, οι τρόποι αξιολόγησης και διαχείρισης της σχολικής τάξης). Η ειδική συμβολή της κοινωνικής ανθρωπολογίας στον παρόντα κλάδο είναι η εξέταση συγκεκριμένων παιδαγωγικών προκλήσεων που συνδέονται με την διδασκαλία των Κοινωνικών Επιστημών: η κριτική εθνοκεντρικών προσεγγίσεων της κοινωνίας και του πολιτισμού και η ανάδειξη της συγκριτικής, διαπολιτισμικής γνώσης που παράγει η κοινωνική ανθρωπολογία. Επιπλέον συμβολή της κοινωνικής ανθρωπολογίας συνιστά η παροχή στον εκπαιδευτικό αναλυτικών εργαλείων για την ανάλυση της εκπαιδευτικής πράξης και την ανατροφοδότηση του σχεδιασμού της δράσης μέσω του αναστοχασμού. Ποιες είναι οι διαδικασίες με τις οποίες μπορεί ο εκπαιδευτικός να λειτουργήσει ως ερευνητής του έργου του, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη διάφορες παραμέτρους που το επηρεάζουν όπως το θεσμικό, κοινωνικό και (εθνικό ή τοπικό) πολιτισμικό πλαίσιο εντός και εκτός του σχολείου;

ΠΑ/Σ-087Πρακτική Άσκηση /Σεμινάριο: Σχολείο, Κοινωνία και ΠολιτισμόςΕαρινό63-Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο
Η εξοικείωση με τη σχολική πραγματικότητα και τις απαιτήσεις μιας διδακτικής παρέμβασης με αντικείμενο ποικίλες διαστάσεις της κοινωνικής ζωής και τις πολιτισμικές τους βάσεις, πραγματοποιείται με τη μορφή πρακτικής άσκησης. Το σεμιναριακό μάθημα θα λειτουργήσει ως παρακολούθημα του γενικού μαθήματος «Εκπαιδευτική πράξη και κοινωνικές επιστήμες» και θα υιοθετήσει την βιωματική προσέγγιση της διδασκαλίας με εστίαση στις ιδιαιτερότητες των κοινωνικών επιστημών. Η άσκηση των φοιτητών/ριών σε ομάδες περιλαμβάνει τη συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν κοινωνικές επιστήμες, την παραγωγή και το σχεδιασμό ενός πρωτότυπου μαθήματος και την επιλογή των μεθοδολογικών εργαλείων, όπως την αξιοποίηση της εικόνας και των πολυτροπικών κειμένων, την παρουσίαση, την μέθοδο project και την επιτόπια έρευνα, το παιχνίδι ρόλων, τη χρήση νέων τεχνολογιών κ.α. Στα πλαίσια του σεμιναριακού μαθήματος οι φοιτητές/ριες έχουν τη δυνατότητα διδακτικής παρέμβασης σε σχολεία και αναστοχαστικής αξιολόγησης της εκπαιδευτικής πράξης και των αποτελεσμάτων της.
Κοινωνιολογίας
Πρακτική στη Διδακτική της Κοινωνιολογίας (Teaching Sociology)
(Αρ.Θέσης: 1)
635XΠρακτική Άσκηση στη Διδακτική της Κοινωνιολογίας (Teaching Sociology)Χειμερινό63-ΥΕ
Το γνωστικό αντικείμενο «Πρακτική Άσκηση στη διδακτική της Κοινωνιολογίας» καλύπτει τις θεματικές του σχεδιασμού και της οργάνωσης διδακτικών εφαρμογών στην τάξη, το σχεδιασμό και την παρουσίαση μικροδιδασκαλιών, ατομικά και ομαδικά, καθώς και τη χρήση των διδακτικών μοντέλων, των μεθόδων και των τεχνικών για την Κοινωνιολογία και τις Κοινωνικές Επιστήμες. Επίσης, εστιάζει στην εφαρμογή και ανάλυση των διδακτικών πρακτικών μέσω των μικροδιδασκαλιών καθώς και των ζητημάτων που άπτονται του κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος και αφορούν τη μάθηση και τα μαθησιακά αποτελέσματα στη διδασκαλία της Κοινωνιολογίας ως αντικειμένου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
635EΠρακτική Άσκηση στη Διδακτική της Κοινωνιολογίας (Teaching Sociology)Εαρινό63-ΥΕ
Το γνωστικό αντικείμενο «Πρακτική Άσκηση στη διδακτική της Κοινωνιολογίας» καλύπτει τις θεματικές του σχεδιασμού και της οργάνωσης διδακτικών εφαρμογών στην τάξη, το σχεδιασμό και την παρουσίαση μικροδιδασκαλιών, ατομικά και ομαδικά, καθώς και τη χρήση των διδακτικών μοντέλων, των μεθόδων και των τεχνικών για την Κοινωνιολογία και τις Κοινωνικές Επιστήμες. Επίσης, εστιάζει στην εφαρμογή και ανάλυση των διδακτικών πρακτικών μέσω των μικροδιδασκαλιών καθώς και των ζητημάτων που άπτονται του κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος και αφορούν τη μάθηση και τα μαθησιακά αποτελέσματα στη διδασκαλία της Κοινωνιολογίας ως αντικειμένου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
101Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (Introduction to Sociology)Χειμερινό63-Υ
Στο γνωστικό αντικείμενο «Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία» γίνεται εισαγωγή των πρωτοετών φοιτητριών και φοιτητών σε βασικές έννοιες της επιστήμης της κοινωνιολογίας καθώς και στις κυριότερες θεωρήσεις των κλασσικών της κοινωνιολογίας (Comte, Marx, Weber, Elias κ.ά.). Περαιτέρω, το μάθημα επισκοπεί μια σειρά θεματικές και ζητήματα από τα ευρύτερα γνωστικά πεδία της σύγχρονης κοινωνιολογίας. Ενδεικτικά, εξετάζονται ενότητες όπως: οι διαδικασίες κοινωνικοποίησης και οι μορφές τυπικού και άτυπου κοινωνικού ελέγχου καθώς και η έννοια της κοινωνικής τάξης∙ η ανάπτυξη των πολιτικών θεσμών αλλά και της γραφειοκρατίας ως απόκριση στις ανάγκες της μεταφεουδαρχικής, βιομηχανικής κοινωνίας η κοινωνική διαστρωμάτωση των βιομηχανικών κοινωνιών ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην διαμόρφωση της κοινής γνώμης και την κατασκευή προτύπων συμπεριφοράς η οικογένεια ως θεσμός κοινωνικής αναπαραγωγής και οι μετασχηματισμοί της∙ η έννοια του εγκλήματος και της παραβατικής συμπεριφοράς∙ η κοινωνική κατασκευή του φύλου κ.ά.
Κοινωνικά Προβλήματα και Διακινδύνευση (Social Problems and Risk Society)
(Αρ.Θέσης: 2)
625Κοινωνικά Προβλήματα (Social Problems)Χειμερινό63-ΥΕ
Το μάθημα εισάγει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές στην κοινωνιολογία των κοινωνικών προβλημάτων, με επίκεντρο τις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες της διακινδύνευσης. Τόσο η έννοια της διακινδύνευσης όσο και τα κοινωνικά προβλήματα προσεγγίζονται μέσα από διαφορετικές κοινωνιολογικές προσεγγίσεις, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο συγκεκριμένες πτυχές της κοινωνικής ζωής νοηματοδοτούνται ως «προβληματικές» με βάση το κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο και τα πολιτισμικά συμφραζόμενα, αναδεικνύοντας κύρια την κοινωνική τους κατασκευή. Στη θεματολογία των κοινωνικών προβλημάτων θα προσεγγισθούν ζητήματα όπως οι άστεγοι, οι αποφυλακισμένοι, μορφές βίας, τοξικοεξάρτησης και ρατσισμού. Εξετάζεται πώς αναπαράγονται οι ευρύτερες κοινωνικές σχέσεις εξουσίας με βάση το φύλο, την εθνότητα και την κοινωνική τάξη στα κοινωνικά προβλήματα, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη βιοπολιτική τους διάσταση. Ειδικότερη εστίαση δίνεται στα ζητήματα του κοινωνικού ελέγχου και του τρόπου που διαμορφώνονται οι κοινωνικές πολιτικές στις δυτικές κοινωνίες της ύστερης νεωτερικότητας για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, αναπαράγοντας φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού και ανισοτήτων. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα αναστοχαστούν σε σχέση με την έννοια της διακινδύνευσης και την παραγωγή των κοινωνικών προβλημάτων, ενεργοποιώντας την κοινωνιολογική γνώση και φαντασία.
637Κοινωνία της Διακινδύνευσης (Risk Society)Εαρινό63-ΥΕ
Το μάθημα επικεντρώνεται στις σύγχρονες κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της (μετα)νεωτερικότητας. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα εμβαθύνουν συνθετικά σε θεωρητικές και εμπειρικές διαστάσεις του «αβέβαιου» και «ρευστού» (μετα)νεωτερικού κόσμου με επίκεντρο την κοινωνία της διακινδύνευσης. Σε αυτή την προοπτική, το πρώτο μέρος του μαθήματος έχει θεωρητικό προσανατολισμό, στοχεύοντας στην ανάδειξη των χαρακτηριστικών των σύγχρονων κοινωνιών, «παρακολουθώντας» τις αλλαγές και τη μετάβαση από τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανικής κοινωνίας της πρώιμης νεωτερικότητας στη δεύτερη αναστοχαστική νεωτερικότητα ως τρόπο κοινωνιολογικής ερμηνείας της σύγχρονης πραγματικότητας στο πλαίσιο της παγκοσμιότητας. Ειδική εστίαση δίνεται στη σχέση φύσης - επιστήμης - κοινωνίας και την απρόβλεπτη αντιμετώπιση των «αόρατων» κινδύνων, ανασφαλειών και απειλών, «διαρρηγνύοντας» τα θεωρητικά και κοινωνικά όρια. Στον πυρήνα της πραγμάτευσης εισέρχονται η «εξατομίκευση», η «κοσμοπολιτικοποίηση» και η «μεταμόρφωση» ως κύρια χαρακτηριστικά των κοινωνιών του ρίσκου και των διάχυτων διακινδυνεύσεων και απειλών, υπερβαίνοντας δομικές αναγνώσεις της νεωτερικότητας. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος επικεντρώνεται σε όψεις της κοινωνίας της διακινδύνευσης, εστιάζοντας, ταυτόχρονα, στη νέα κοινωνική πραγματικότητα την εποχή του κορονοϊού (Covid-19) και ιδιαίτερα στα ποικίλα πεδία της «νέας» ατομικής - κοινωνικής ζωής με άξονα την αποστασιοποίηση και την τήρηση των υγειονομικών κανόνων.
627Ειδικά Θέματα Κοινωνικών Προβλημάτων στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία [Σεμινάριο] (Special Topics of social problems in contemporary Greek society) (seminar)Εαρινό63-ΥΕ
Το σεμινάριο εμβαθύνει στην κοινωνιολογία των κοινωνικών προβλημάτων με επίκεντρο τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Ειδική εστίαση θα υπάρξει στα κοινωνικά προβλήματα υπό το καθεστώς της πρόσφατης κοινωνικο-οικονομικής κρίσης, «φωτίζοντας» τον τρόπο παραγωγής των κοινωνικών προβλημάτων, με αναφορές στην ελληνική περίπτωση. Στο σεμινάριο προσεγγίζονται θεωρητικά και εμπειρικά ζητήματα που σχετίζονται με τις «προβληματικές» πτυχές της κοινωνικής ζωής. Ειδικότερα, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, επιλέγοντας μέσα από μια θεματολογία κοινωνικών προβλημάτων και μελετών περίπτωσης, θα διερευνήσουν σε ομάδες εργασίας ζητήματα όπως, περιθωριοποιημένοι πληθυσμοί (άστεγοι, αποφυλακισμένοι κλπ), καθώς και φαινόμενα βίας, εγκληματικότητας, τοξικοεξάρτησης, ρατσισμού κ.α. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισης κοινωνικών προβλημάτων από συναφείς μηχανισμούς κοινωνικού ελέγχου. Ταυτόχρονα, διερευνάται η αναπαραγωγή έμφυλων, φυλετικών, ταξικών κ.λπ. διακρίσεων της «κοινωνικής παθολογίας», μέσα από κυρίαρχες νόρμες περί «φυσιολογικού» και μη.
Φτώχεια, Κοινωνικός Αποκλεισμός και Κοινωνική Διαστρωμάτωση - (Poverty, social exclusion and social stratification)
(Αρ.Θέσης: 3)
628Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός - (Poverty and social exclusion)Εαρινό63-ΥΕ
Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη συλλογικών φαινομένων που περιγράφονται ως κοινωνικά προβλήματα και συνδέονται με κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα όπως η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η περιθωριοποίηση και η ανεργία. Διερευνώνται οι αξιακές και ιδεολογικές παραδοχές που περικλείουν οι διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις προσδιορισμού και μέτρησης των φαινομένων αυτών. Αναδεικνύεται το πολιτικό επίδικο αντικατάστασης της έννοιας της φτώχειας από εκείνη του κοινωνικού αποκλεισμού. Εξετάζονται σύγχρονες διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού και η επίδραση τους στην κοινωνική αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή. Αναλύονται κριτικά οι ερμηνευτικές δυνατότητες και το είδος των παρεμβάσεων που περικλείει η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού.
Περιγράφονται οι σχέσεις μεταξύ αγοράς εργασίας και κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και οι τρόποι μέσω των οποίων ο κοινωνικός αποκλεισμός και η φτώχεια συνδέονται με ανισότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα και στο επίπεδο υγείας του πληθυσμού. Αναδεικνύονται οι στρατηγικές παρέμβασης των κοινωνικών φορέων καθώς και ο χαρακτήρας των κοινωνικών μεταβιβάσεων σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες για την καταπολέμηση των παραπάνω φαινομένων καθώς και τα συγκεκριμένα κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά με βάση τα οποία συγκροτούνται. Παρουσιάζονται κριτικά μελέτες που περιγράφουν τις χρησιμοποιούμενες ατομικές και συλλογικές στρατηγικές φτωχών και αποκλεισμένων ομάδων να αντιμετωπίσουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Καταγράφονται συγκριτικά οι πολιτικές πρακτικές ενσωμάτωσης αποκλεισμένων ομάδων και ατόμων σε επίπεδο των ευρωπαϊκών χωρών.
629Μορφές οργάνωσης της κοινωνικής αλληλεγγύης (Social Solidarity Organisation FormsΧειμερινό63-ΥΕ
Η αλληλέγγυα ή συνεργατική οικονομία έχει ήδη διανύσει μια μακρά περίοδο δοκιμών και εφαρμογών των μορφών με τις οποίες εμφανίζεται στις σύγχρονες κοινωνίες. Έχει δημιουργήσει μια συμπαγή παράδοση εναλλακτικών οικονομικών και κοινωνικών πρακτικών στις λεγόμενες ‘αναπτυσσόμενες χώρες’ και σε κοινωνίες που έχουν πληγεί περισσότερο από άλλες από την κρίση χρέους και έχουν τεθεί σε πολιτικο-οικονομική επιτροπεία καθώς και σε συγκεκριμένες περιοχές ανεπτυγμένων οικονομιών με μεγάλους θύλακες ανεργίας και φτώχειας. Η πρόσφατη κρίση ανέδειξε νέες μορφές κοινωνικής αλληλεγγύης εξαιτίας των αυξημένων κοινωνικών αναγκών. Το μάθημα προσφέρει μια εναλλακτική ανάγνωση της οργάνωσης της παραγωγής από εκείνη της οικονομικής επιστήμης. Εξετάζει την έννοια και τις διαστάσεις της κοινωνικής αλληλεγγύης και εστιάζει στην αλληλέγγυα οικονομία ως εναλλακτικό μοντέλο στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Αναδεικνύει τις λειτουργίες της αλληλέγγυας οικονομίας ως απάντηση στον κοινωνικό αποκλεισμό καθώς και τον συμπληρωματικό ρόλο που μπορεί να έχει στον κράτος πρόνοιας. Διερευνά τις οργανώσεις και τα συνεργατικά κινήματα της αλληλέγγυας οικονομίας και πραγματεύεται τις μορφές συλλογικής δράσης και τους τύπους κοινωνικών σχέσεων που χαρακτηρίζουν την αλληλέγγυα οικονομία. Τέλος εξετάζονται κριτικά οι δυνατότητες συγκρότησης ενός εναλλακτικού κοινωνικού μοντέλου με βάση την κοινωνική αλληλεγγύη και την αλληλέγγυα οικονομία.
602Ειδικά θέματα στην κοινωνική διαστρωμάτωση της Ελληνικής κοινωνίας (Σεμινάριο)- (Special Topics in Greek Social Stratification)-(Seminar)Εαρινό63-ΥΕ
Το σεμινάριο εξετάζει ιστορικά την κοινωνική διαστρωμάτωση του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού, με αφετηρία την συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Εξειδικεύεται κυρίως στους κοινωνικούς μετασχηματισμούς που συνέβησαν τη χρονική περίοδο που εκτείνεται από τη δεκαετία του ’80 έως σήμερα. Κεντρική θέση κατέχει η ανάλυση της κρίσης του ελληνικού καπιταλισμού κατά την περίοδο 2009-2017.
Στόχος του σεμιναρίου είναι η ανάλυση των ιδιαίτερων όψεων της ελληνικής κοινωνικής πραγματικότητας, μέσα από την συγκροτημένη πρόσληψή της, με ιδιαίτερη έμφαση στην χρονική συγκυρία της κρίσης και την αντιμετώπισή της μέσω των πακέτων στήριξης και των μνημονίων.
Κοινωνιολογία των ΜΜΕ με έμφαση στον αθλητισμό (Sociology of Mass Media with an emphasis on Sports)
(Αρ.Θέσης: 4)
618Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στον Αθλητισμό-(Sociology of Mass Media in Sport)Εαρινό63-ΥΕ
Το γνωστικό αντικείμενο στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών και φοιτητριών στην κοινωνιολογική σκέψη αναφορικά με το ζήτημα των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Η ιστορική διάσταση της επίδρασης που άσκησαν και ασκούν τα διαφορετικά Μέσα στις αξίες και τις αντιλήψεις των μελών μιας κοινωνίας αποτελεί κεντρική διάσταση μιας τέτοιας αναζήτησης. Ομοίως, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις κυρίαρχες θεωρητικές κοινωνιολογικές προσεγγίσεις, στην έννοια και στον χαρακτήρα της επίδρασης των Μέσων αλλά και στις μεθοδολογικές ιδιαιτερότητες της εξέτασης των μηνυμάτων τους. Στο πλαίσιο αυτής της αναζήτησης, η προβληματική για τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας επικεντρώνεται ιδιαίτερα σε ζητήματα πολιτισμού, και αθλητισμού ενώ παράλληλα καλείται να αξιολογήσει τον ρόλο τους ως μηχανισμούς ταξικής, έμφυλης και φυλετικής κυριαρχίας, αλλά και δημοκρατικοποίησης ή έκφρασης της κοινωνικής διαφωνίας.
472Κοινωνιολογία του Αθλητισμού (Sociology of Sports)Εαρινό63-ΥΕ
Το μάθημα εισαγάγει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές στις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί στο πεδίο της Κοινωνιολογίας του Αθλητισμού. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των διαλέξεων εξετάζεται η συμβολή των κάτωθι προσεγγίσεων του αθλητικού φαινομένου: α) η δομολειτουργική προσέγγιση, β) η θεωρία σχηματισμού, γ) η ερμηνευτική προσέγγιση, δ) η μαρξιστική θεώρηση, ε) η φεμινιστική οπτική και ζ) η μεταδομιστική ανάγνωση. Παράλληλα, η ετερογένεια των επιστημονικών ιδεών και αφηγήσεων στο πεδίο, συνοδεύεται από την προσέγγιση της εξέλιξης του τρόπου οργάνωσης του αθλητικού θεσμού και τη σχέση αλληλεπίδρασης που η τελευταία αναπτύσσει με το κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο. Τέλος, οι φοιτήτριες/τες του μαθήματος, μέσω θεωρητικής επεξεργασίας μελετών περίπτωσης/εμπειρικών παραδειγμάτων, θα εξετάσουν τις δυνατότητες κοινωνικής έρευνας σε επιμέρους πεδία του αθλητικού χώρου (κανονιστικό πλαίσιο αθλητικών διοργανώσεων, πρακτικές εντός των σύγχρονων γηπέδων, κοινότητες και ταυτότητες οπαδών με αναφορά τον αθλητισμό κ.ά.) σε συνάρτηση με τις ιδιαιτερότητες που αυτά φέρουν κατά τη μετάβαση από τη βιομηχανική περίοδο στην ύστερη νεωτερικότητα.
639ΜΜΕ, Αθλητισμός και Ηθικοί Πανικοί στην Ελληνική Κοινωνία - {Σεμινάριο} {Mass Media, Sports and Moral Panics in Greek Society) - (Seminar)Χειμερινό63-ΥΕ
Η ιδιαίτερη έμφαση των μέσων ενημέρωσης εστιάζει συχνά σε άτομα ή/και ομάδες που παραβιάζουν τους κοινωνικούς κανόνες. Το μάθημα στοχεύει στην εμβάθυνση από μεριάς φοιτητών/τριών στην κοινωνιολογική προσέγγιση του τρόπου μετάδοσης και μεσολάβησης στη δημόσια συζήτηση ανάλογων πληροφοριών, αναδεικνύοντας ζητήματα κοινωνικής κατασκευής της «απειλής» και αναπαραστάσεων του «επικίνδυνου ή/και βίαιου Άλλου». Οι περιπτωσιολογικές μελέτες που εξετάζονται αντλούν από τον χώρο του αθλητισμού και περιλαμβάνουν ζητήματα όπως η χρήση ναρκωτικών και αναβολικών ουσιών, η οπαδική βία, η ιδεολογικοπολιτική σύγκρουση εντός των γηπέδων, η σύσταση συμμοριών, η αλλοίωση αποτελεσμάτων αθλητικών αναμετρήσεων κ.ά. Η εξέταση των ανωτέρω βασίζεται στις αρχές της ομαδοσυνεργατικής μάθησης και την ανάλυση δημοσιογραφικού λόγου.
Μαθηματικών
Μαθηματική Λογική
(Αρ.Θέσης: 1)
311-2454Στοιχειώδης Θεωρία Συνόλων (Π.Π.Σ.)Χειμερινό4.53-Π
Σύνολα και υποσύνολα. Βασικές πράξεις συνόλων. Συναρτήσεις και σχέσεις. Καρτεσιανά γινόμενα. Πληθάριθμοι. Διατεταγμένα σύνολα. Διατακτικοί αριθμοί. Το αξίωμα της επιλογής, το Λήμμα του Zornκαι το Θεώρημα της καλής Διάταξης. Φίλτρα και υπερφίλτρα. Εφαρμογές του Λήμματος του Zornστην Ανάλυση, Άλγεβρα, Λογική και Τοπολογία.
311-2554Ειδικά Θέματα Μαθηματικών Ι (Π.Π.Σ.)Εαρινό4.53-Π
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Μάθημα με εξειδικευμένο περιεχόμενο από κάποια περιοχή των Μαθηματικών που δεν καλύπτεται από τα μαθήματα που ήδη προσφέρονται από το Πρόγραμμα Σπουδών. Η ύλη καθορίζεται είτε από τον εκάστοτε διδάσκων/ουσα είτε από τη Συνέλευση του Τμήματος.
311-0334Μαθηματική Λογική (Π.Π.Σ.)Εαρινό6.04-ΚΕΥ
Μέρος Α: Προτασιακός Λογισμός.Σημασιολογική προσέγγιση. Εισαγωγή. Ιστορικό πλαίσιο εν συντομία. Η γλώσσα της Προτασιακής Λογικής που εδώ θα χρησιμοποιήσουμε. Τι είναι έκφραση, προτασιακός τύπος, δενδροδιάγραμμα κατασκευής. Η χρήση του θεωρήματος της αναδρομής στον ορισμό του προτασιακού τύπου. Εφαρμογές: Επαγωγή για τους προτασιακούς τύπους. Πως αποδίδουμε την τιμή αλήθειας σε κάποιο προτασιακό τύπο. Η έννοια της αποτίμησης. Παραδείγματα αποτίμησης σύνθετων τύπων με την χρήση του δενδροδιαγράμματος. Ταυτολογίες και αντιφάσεις. Ικανοποιήσιμα σύνολα από τύπους. Ταυτολογικές συνεπαγωγές από ένα σύνολο τύπων. Παραδείγματα μεχρήση των πινάκων αλήθειας. Εφαρμογή: Η μέθοδος της εις άτοπο απαγωγής. Απόδειξη μερικών από τους νόμους της προτασιακής Λογικής (για παράδειγμα, νόμος απόκλεισης τρίτου και νόμος De Morgan ). Πλήρη σύνολα συνδέσμων. Κανονική διαζευκτική μορφή (ΚΔΜ) ενός τύπου. Η συνάρτηση Boole και ο προτασιακός τύπος σε ΚΔΜ που τον αντιπροσωπεύει. Πλήρη σύνολα συνδέσμων. Παραδείγματα μονοσύνολων πλήρων συνόλων συνδέσμων. Εφαρμογή: απλοποίηση προτασιακών τύπων.Αξιωματική(τυπική) προσέγγιση. Αξιώματα και αποδεικτικοί κανόνες. Αξιωματικό σύστημα και τυπική απόδειξη από ένα σύνολο προτασιακών τύπων. Παραδείγματα. Συνεπές και αντιφατικό σύνολο προτασιακών τύπων. Βασικά εργαλεία: Θεώρημα απαγωγής, αντιθετοαντιστροφής και εις άτοπο απαγωγής. Παραδείγματα. Εγκυρότητα και Πληρότητα. Θεώρημα της Πληρότητος του Προτασιακού Λογισμού(χωρίς απόδειξη). Το θεώρημα Εγκυρότητας του Προτασιακού Λογισμού. Εφαρμογές: Το θεώρημα τηςσυμπάγειας. Λογικός Προγραμματισμός. Ορολογία και συμβολισμός στο Λογικό Προγραμματισμό. Η μέθοδος της δυαδικήςΕπίλυσης. Ορθότητα και πληρότητα των αποδείξεων με επίλυση.
Μέρος Β: Κατηγορηματικός Λογισμός. Σημασιολογική προσέγγιση. Πρωτοβάθμιες Γλώσσες.Το σύνολο των όρων και των τύπων. Η έννοια της Δομής (ή Ερμηνείας) για μια Πρωτοβάθμια Γλώσσα. Παραδείγματα Δομών από την Θεωρία Συνόλων, και Θεωρία Αριθμών. Πότε μια μεταβλητή εμφανίζεται ελεύθερη και πότε δεσμευμένη σε ένα τύπο. Ποιοιτύποι λέγονται προτάσεις. Αποτίμηση σε μια Δομή. Παραδείγματα. Ορισμός Αλήθειας του Tarski. Παραδείγματα. Λογικές
Συνεπαγωγές. Ικανοποιήσιμο σύνολο τύπων από μια αποτίμηση σε μια Δομή. Έγκυρος τύπος, λογικά ισοδύναμοι τύποι. Πότε ένας τύπος είναι λογική συνεπαγωγή ενός συνόλου τύπων. Παραδείγματα. Οι νόμοι των ποσοδεικτών. Το θεώρημα της συμπάγειας (χωρίς απόδειξη). Κανονικές Μορφές. Δεσμευμένη εμπρός μορφή(prenex form). Συζευκτική κανονική μορφή του τμήματος της πρότασης που δεν περιέχει ποσοδείκτες. Κανονική μορφή Skolem και συνολοθεωρητική μορφή. Πλήρη σύνολα συνδέσμων.Αξιωματική(τυπική) προσέγγιση. Λογικά Αξιώματα, μη Λογικά Αξιώματα. Παράδειγμα: Αξιώματα Peano για την αριθμητική, αντικαταστασιμότητα (μεταβλητής από όρο), τυπικά θεωρήματα, το Θεώρημα της Γενίκευσης και το Θεώρημα της Γενίκευσης σταθεράς. Παραδείγματα εφαρμογής των Θεωρημάτων. Τα Θεωρήματα Εγκυρότητας και Πληρότητας του Κατηγορηματικού Λογισμού (χωρίς λεπτομέρειες). Σταθερές Henkin και οι ερμηνείες Herbrand. Εφαρμογές: Θεώρημα της Συμπάγειας. Η Prolog καιο Λογικός Προγραμματισμός. Εισαγωγή. Στοιχειώδεις τύποι και τύποι του Horn. Παραδείγματα. Τα Γεγονότα, οι Κανόνες και τα Ερωτήματα στην Prolog. Οι μεταβλητές, οι σταθερές, και τα κατηγορήματα. Οι λίστες και η διαχείρισήτους. Παραδείγματα. Ο μηχανισμός λειτουργίας της Prolog. Η διαδικασία ενοποίησης και επίλυσης στην Prolog. Εξαγωγή συμπερασμάτων και η διαδικασία επαναδρόμησης. Έλεγχος της επαναδρόμησης με την Τομή. Στρατηγικές έρευνας δένδρων: η πρώτα σε βάθος έρευνα. Αναδρομικοί ορισμοί στην Prolog. Η άρνηση στην Prolog και η παραδοχή του κλειστού σύμπαντος. Παραδείγματα.
Άλγεβρα
(Αρ.Θέσης: 2)
311-0437Θεωρία Ομάδων (Π.Π.Σ.)Εαρινό6.04-ΚΕΥ
Ομάδες, κανονικές υποομάδες, θεωρήματα ισομορφισμών. Αβελιανές Ομάδες. Θεώρημα δομής πεπερασμένων αβελιανών ομάδων. Θεώρημα Jordan-Hölder. Τα θεωρήματα του Sylow. Ελεύθερες ομάδες. Μηδενοδύναμες ομάδες. Επιλύσιμες ομάδες. Στοιχειώδης θεωρία επεκτάσεων ομάδων.
311-1051Θεωρία Αριθμών (Π.Π.Σ.)Χειμερινό6.04-ΚΕΥ
Διαιρετότητα. Πρώτοι αριθμοί. Συζυγία. Συνάρτηση του Euler. H ομάδα U(Z/nZ). Τετραγωνικά υπόλοιπα. Αριθμητικές συναρτήσεις. Η συνάρτηση του Riemann. Αθροίσματα τετραγώνων. Το τελευταίο θεώρημα του Fermat.
311-2573Ειδικά Θέματα Μαθηματικών ΙΙΙ (Π.Π.Σ.)Χειμερινό4.53-Π
Ορισμός των κόμπων, κρίκων και πλεξίδων, διάγραμμα κόμπων, κρίκων και πλεξίδων, η έννοια της ισοτοπίας, το Πρόβλημα της Ταξινόμησης των Κόμπων, οι κινήσεις Reidermeister, η έννοια της αναλλοίωτης, ο αριθμός των διασταυρώσεων, ο αριθμός λύσης, ο αριθμός γεφυρών, ο αριθμός συνέλιξης, το κάτοπτρο, προσανατολισμός διαγραμμάτων, αντιστρέψιμοι κόμποι, η αμφιχειρία, εναλλασσόμενοι κόμποι, πρώτοι κόμποι, το πολυώνυμο Alexander, χρωματισιμότητα διαγραμμάτων κόμπου, Ζp-τιτλοφόρηση διαγραμμάτων κόμπου, η Θεμελιώδης Ομάδα του κόμπου, G-τιτλοφόρηση διαγραμμάτων κόμπου με G ομάδα, ο αλγόριθμος του Fox και το πολυώνυμο Alexander, ο αλγόριθμος Seifert για επιφάνειες Seifert με σύνορο κόμπο, ο πίνακας Seifert και το πολυώνυμο Alexander, το Θεμελιώδες Θεώρημα της Διάσπασης των Κόμπων, το σύνολο των κόμπων ως μονοειδές, το πολυώνυμο Alexander-Conway, το πολυώνυμο Kauffman bracket, το πολυώνυμο Jones, το πολυώνυμο Homfly.
Διαφορικές Εξισώσεις Διδακτικής των Μαθηματικών
(Αρ.Θέσης: 3)
311-0224Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (Π.Π.Σ.)Χειμερινό64-ΚΕΥ
Βασικές έννοιες, γραμμικές, ημιγραμμικές και σχεδόν γραμμικές ΜΔΕ. Εξισώσεις δευτέρας τάξεως: ταξινόμηση (υπερβολικές, παραβολικές, ελλειπτικές), παραδείγματα: κυματική εξίσωση, εξίσωση θερμότητας, εξίσωση Laplace. Το πρόβλημα Cauchy για την κυματική εξίσωση σε μια χωρική διάσταση. Προβλήματα αρχικών-συνοριακών τιμών για την κυματική εξίσωση και την εξίσωση θερμότητας, μέθοδος χωρισμού μεταβλητών, πρόβλημα Sturm-Liouville, αναπαράσταση της λύσης μέσω σειρών Fourier. Προβλήματα συνοριακών τιμών για την εξίσωση Laplace σε δύο και τρεις χωρικές διαστάσεις. Το πρόβλημα Cauchy για την εξίσωση θερμότητας σε μια χωρική διάσταση, μετασχηματισμός Fourier.
313-1205Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (Π.Μ.Σ.)Εαρινό7.53-Επιλογής (Μεταπτυχιακό)
Βασικές έννοιες. Γραμμικές, σχεδόν-γραμμικές και ημι-γραμμικές εξισώσεις 1ης τάξης. Το πρόβλημα Cauchy και η
επίλυσή του με τη μέθοδο των χαρακτηριστικών καμπυλών. Γραμμικές εξισώσεις 2ης τάξης: ταξινόμηση (υπερβολικές,
παραβολικές, ελλειπτικές), παραδείγματα (κυματική εξίσωση, εξίσωση θερμότητας, εξίσωση Laplace). Προβλήματα αρχικών και συνοριακών τιμών για την κυματική εξίσωση και την εξίσωση θερμότητας. Προβλήματα συνοριακών
τιμών για την εξίσωση Laplace. Το πρόβλημα Cauchy για την κυματική εξίσωση και την εξίσωση θερμότητας.
311-3650Θεωρια της διδασκαλίας και Πρακτική Άσκηση (Π.Π.Σ.)Εαρινό4.512Π
Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία θεωρητικών αρχών και μεθόδων και η πρακτική εξάσκηση στη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών. Έμφαση δίνεται στην εκμάθηση θεωριών, αρχών και κανόνων καλής πρακτικής αλλά και στην απόκτηση βασικής εμπειρίας στη διδασκαλία. Το μάθημα περιλαμβάνει μια εισαγωγή στις βασικές θεωρίες και πρακτικές της διδασκαλίας των Μαθηματικών.
Στο μάθημα εφαρμόζεται η τεχνική της μικροδιδασκαλίας. Η μικροδιδασκαλία αποτελεί μια ευρέως χρησιμοποιούμενη πρακτική στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών η οποία στοχεύει να καλύψει το κενό μεταξύ της εκπαιδευτικής θεωρίας και πρακτικής. Κάθε φοιτητής/τρια προετοιμάζει μια σύντομη διδασκαλία και την παρουσιάζει στην τάξη η οποία αποτελείται από το διδάσκοντα του μαθήματος και τους συμφοιτητές/συμφοιτήτριες. Οι υπόλοιποι συμφοιτητές και ο διδάσκων παρατηρούν και σχολιάζουν εποικοδομητικά την κάθε παρουσίαση, αναλύουν την πορεία της κάθε διδασκαλίας και προτείνουν τρόπους για τηβελτίωσή της αναφερόμενοι στις θεωρητικές αρχές που έχουν ήδη διδαχθεί. Έτσι, στο πλαίσιο του προτεινόμενου μαθήματος, οι φοιτητές/τριες εμπλέκονται σε μια προσομοίωση της αυθεντικής διαδικασίας της διδασκαλίας και έρχονται σε επαφή με τα πραγματικά διδακτικά προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν σε μια κανονική τάξη.Στο πλαίσιο του μαθήματος, και όταν αυτό είναι εφικτό, οι φοιτητές/τριες θα πραγματοποιήσουν επισκέψεις στα Γυμνάσια και Λύκεια της περιοχής της Σάμου όπου θα παρακολουθήσουν δειγματική διδασκαλία από τους εκπαιδευτικούς των σχολείων. Τέλος, θα διερευνηθεί το ενδεχόμενο κάθε φοιτητής/τρια που συμμετέχει στο μάθημα να προετοιμάσει και να πραγματοποιήσει δειγματική διδασκαλία σε κάποιο από τα σχολεία της περιοχής.
Μεσογειακών Σπουδών
Γλωσσολογία
(Αρ.Θέσης: 1)
ΓΥΕ-03Ανάλυση ΛόγουΧειμερινό53-Υ
Το μάθημα της ανάλυσης λόγου (Discourse Analysis) εξετάζει την οργάνωση προφορικών και γραπτών κειμένων και της καθημερινής φυσικής συνομιλίας ως προς τους μηχανισμούς συνοχής και συνεκτικότητας, τους δείκτες περικειμενοποίησης διαφόρων λειτουργιών, την (συν)ομιλιακή/κειμενική οργάνωση και τα συστήματα προτίμησης. Εξετάζει τη σχέση γραπτού και προφορικού λόγου, καθώς και τη χρήση τους σε θεσμικά πλαίσια (πολιτική, μέσα μαζικής ενημέρωσης, σχολεία, δικαιοσύνη), με ιδιαίτερη έμφαση στην κριτική προσέγγιση των λειτουργιών που διεκπεραιώνονται μέσω της γλώσσας (Critical Discourse Analysis). Εξετάζει επίσης, ζητήματα κατασκευής της ταυτότητας, έμφυλους λόγους, τον παιδικό και τον δίγλωσσο λόγο, καθώς την οργάνωση του λόγου στα κείμενα μαζικής κουλτούρας. Βασίζεται στην ανάλυση παραδειγμάτων αυθεντικού και πρωτότυπου γλωσσικού υλικού, και οι φοιτήτριες και οι φοιτητές συμμετέχουν στη διεξαγωγή ασκήσεων και εργασιών που προϋποθέτουν την ενασχόληση με όλα τα στάδια της συλλογής, μεταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων.
ΓΥΕ-21Κοινωνιογλωσσολογικές ΠροσεγγίσειςΕαρινό53-Ε
Το μάθημα έχει σαν στόχο την παρουσίαση του εύρους των θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων που σήμερα οριοθετούνται ως κοινωνιογλωσσολογικές. Περιλαμβάνει τη συζήτηση κλασσικών κοινωνιογλωσσολογικών μελετών στις οποίες εξετάζεται η γλωσσική ποικιλότητα σε σχέση με την κοινωνική διαστρωμάτωση (variation analysis) και το ρόλο των κοινωνικών δικτύων (social networks). Παρουσιάζει επίσης, την εθνογραφική (Ethnography of Communication) και την ανθρωπολογική προσέγγιση (Linguistic Anthropology) σε ό,τι αφορά τη σχέση της γλώσσας με την οργάνωση της κοινωνικής ζωής καθώς και τη διεπιδραστική κοινωνιογλωσσολογία (Interactional Sociolinguistics). Έμφαση δίνεται στην πρακτική εφαρμογή της μεθοδολογίας μέσω της συλλογής και ανάλυσης γλωσσικών δεδομένων στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας, από τις/τους ίδιες/ους τις/τους φοιτήτριες/τές.
ΚΥΕ-13Φύλο και ΓλώσσαΧειμερινό53-Ε
Το μάθημα αυτό εντάσσεται στον «Κύκλο Διεπιστημονικών Μαθημάτων σε θέματα Φύλου και Ισότητας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στόχος του είναι η εισαγωγή στη μελέτη της σχέσης μεταξύ φύλου και γλωσσικής χρήσης, στο ευρύτερο πλαίσιο της σχέσης γλώσσας και κοινωνικής ζωής. Μετά την παρουσίαση της έννοιας του (κοινωνικού vs. βιολογικού) φύλου καθώς και των βασικών εννοιών της γλωσσικής επιστήμης, διερευνώνται οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στη γλώσσα (προφορά, γραμματική, συνομιλία) μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στο πλαίσιο της Φεμινιστικής Γλωσσολογίας, συζητείται το φαινόμενο του σεξισμού στη γλώσσα και η γλωσσική κατασκευή της ανισότητας εις βάρος των γυναικών. Επίσης, παρουσιάζονται δύο βασικά ρεύματα της μεταφεμινιστικής γλωσσολογίας, αυτά της «κυριαρχίας» [dominance] και της «διαφοράς» [difference].
Αρχαιολογία
(Αρ.Θέσης: 2)
ΑΥ-29Σχέσεις μεταξύ των λαών της Μεσογείου την εποχή του χαλκούΕαρινό53-Ε
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος.
Στο πλαίσιο του μαθήματος συζητούνται διεξοδικά το ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο της εποχής (3500-1100 π.Χ.).
• Σχέσεις
• Εμπόριο
• Ανταλλαγή ειδών
• Μετάδοση τεχνικών και ιδεών

ΑΥ-30Αρχαιολογία της Εγγυς ΑνατολήςΧειμερινό53-Υ
Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην αρχαιολογία της Εγγύς Ανατολής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν στην περιοχή της αρχαίας Μεσοποταμίας (σημερινό Ιράκ)—σουμεριακός, ακκαδικός, ασσυριακός, βαβυλωνιακός— και στις πολύπλευρες πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις τους με τα παράλια της Μεσογείου, την Αίγυπτο και τον αιγαιακό κόσμο κατά την Εποχή του Χαλκού και την 1η χιλιετία π.Χ. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές (ενδεικτικές): Αρχαία Εγγύς Ανατολή: γεωγραφία, τοπογραφία, πληθυσμοί. Γλώσσες και συστήματα γραφής. Νεολιθικοί πολιτισμοί. Ουμπάιντ και Ουρούκ περίοδοι. Οι Σουμέριοι και οι απαρχές της ιστορικής περιόδου στην Εγγύς Ανατολή. Μνημειακή αρχιτεκτονική. To βασίλειο των Ακκάδων και η Τρίτη Δυναστεία της Ουρ. Πολιτικές εξελίξεις στην Εγγύς Ανατολή. Χαμουραμπί και άλλες περιφερειακές δυνάμεις. Η ασσυριακή αυτοκρατορία. Θρησκεία και τελετουργία. Μαγεία και λαϊκή λατρεία. Οικονομία, εμπόριο και διαπολιτισμικές διαδράσεις στην ανατολική Μεσόγειο της χαλκολιθικής εποχής.
ΑΥΕ-25Αιγυπτιακή τέχνηΧειμερινό53-Ε
Το μάθημα διερευνά τις πολυδιάστατες πολιτισμικές επαφές της Αιγύπτου με την Παλαιστίνη, την Ασσυρία, τον φοινικικό κόσμο, την Κύπρο, και με συγκεκριμένες περιοχές ή πόλεις-κράτη του ηπειρωτικού και νησιωτικού ελληνικού χώρου. Χρησιμοποιώντας ως βάση την ιστορική και αρχαιολογική αποτύπωση αυτού του πολύπλοκου διαπολιτισμικού πλέγματος, επιχειρείται η «ανάγνωση» της διάχυσης συμβόλων, ιδεών και μοτίβων μέσα από τη μελέτη ανατολικών και αιγυπτιακών τεχνέργων καθώς και τοπικών απομιμήσεων στη Συροπαλαιστίνη, στην Κύπρο και στο Αιγαίο κατά τον 8ο-6ο αι. π.Χ. Τα αντικείμενα ερευνώνται σε συνάρτηση με το εκάστοτε αρχαιολογικό περιβάλλον (ιερά, ταφικά σύνολα) και τις θρησκευτικές ή πολιτικοκοινωνικές προεκτάσεις του, καθώς και με το χαρακτήρα των ιδιαίτερων επαφών κάθε περιοχής με την Ανατολή ή τη χώρα του Νείλου. Ανιχνεύονται οι πιθανοί φορείς, οι κύριοι εμπορικοί δρόμοι διακίνησης αυτών των πολιτισμικών αγαθών καθώς και τα βασικά κίνητρα της συχνής ανάθεσης τους σε πολλά παράκτια ιερά της Αν. Μεσογείου.
Διεθνείς Σχέσεις
(Αρ.Θέσης: 3)
ΔΥ-16Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών ΣχέσεωνΧειμερινό53-Υ
Συστατικό μέρος του μαθήματος και συστατικό στοιχείο της εξοικείωσης των συμμετεχόντων με τα βασικά θεωρητικά εργαλεία ανάλυσης των διεθνών σχέσεων αποτελεί η "συζήτηση" των διαφόρων θεωρητικών «Παραδειγμάτων» με φαινόμενα της σύγχρονης διεθνούς πραγματικότητας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα μπορεί:
• να διαθέτει σαφή και τεκμηριωμένη γνώση των κυρίαρχων θεωρητικών προσεγγίσεων και "Παραδειγμάτων" (Ρεαλισμός, Φιλελευθερισμός) της διαρκώς εξελισσόμενης επιστήμης των διεθνών σχέσεων καθώς και των ειδικότερων εκδοχών τους ("Κλασικός", "Νεο-κλασσικός Ρεαλισμός", "Νεο-ρεαλισμός", "Στρατηγικός Ρεαλισμός" και "Φιλελευθερισμός της Αλληλεξάρτησης", "Θεσμικός Φιλελευθερισμός", "Δημοκρατικός Φιλελευθερισμός" κλπ.
• να αποκτήσει μια σχετική εξοικείωση με νεώτερες θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις του κλάδου, όπως ο "Κοινωνικός Κονστρουκτιβισμός", των κριτικών που έχουν διατυπωθεί για κάθε θεωρητική προσέγγιση και τις συνακόλουθες αδυναμίες ή προτερήματα που έχει καταγράψει η σχετική διεθνής βιβλιογραφία
• να αξιολογεί κριτικά το θεωρητικό κεκτημένο της επιστήμης των διεθνών σχέσεων και να αντιλαμβάνεται πώς οι υφιστάμενες θεωρητικές προσεγγίσεις μας βοηθούν να οργανώσουμε αποτελεσματικότερα τη γνώση μας για τις διεθνείς εξελίξεις
• να αντιλαμβάνεται τη σχέση μεταξύ θεωρίας και πρακτικής στη διεθνή πολιτική και να χρησιμοποιεί τη θεωρητική γνώση και τα μεθοδολογικά εργαλεία της επιστήμης των διεθνών σχέσεων προκειμένου να αναλύσει διεθνή φαινόμενα με μεθοδολογικά συγκροτημένο τρόπο
ΔΥ-15Ειδικά θέματα Διεθνών ΣχέσεωνΧειμερινό53-Ε
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος.
Στο πλαίσιο του μαθήματος συζητούνται διεξοδικά οι εξής θεματικές ενότητες:
• Εισαγωγικό μάθημα: εννοιολογικές αποσαφηνίσεις και ιστορική επισκόπηση.
• Το διεθνές περιβάλλον ως πεδίο άσκησης της εξωτερικής πολιτικής
• Θεωρία σχηματισμού λήψης αποφάσεων στην ανάλυση της εξωτερικής πολιτικής.
• Η προσέγγιση του Graham Allison
• Εναλλακτικές Θεωρίες Λήψης Αποφάσεων.
• Πολιτική ηγεσία και εξωτερική πολιτική.
• Τα ατομικό επίπεδο ανάλυσης στην διαδικασία λήψης αποφάσεων
• Ψυχολογικοί παράγοντες λήψης αποφάσεων.
• Οι ομάδες λήψης αποφάσεων και ο ρόλος τους στην εξωτερική πολιτική
• Θεωρία Παχνιών.
• Η επίδραση της Κοινής Γνώμης στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής.
• Ο ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής.
• Επαγόμενα ζητήματα στην Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής.

ΔΥΕ-07Ζητήματα Διεθνούς και Περιφερειακής ΑσφάλειαςΕαρινό53-Ε
Η Διεθνής Πολιτική μετά την 11η Σεπτεμβρίου και οι πόλεμοι στο Αφγανιστάν και Ιράκ, άλλαξαν σε μεγάλο βαθμό τα διεθνή δεδομένα και αποτελούν το βασικό πλαίσιο μελέτης στο παρόν μάθημα. Επίσης, οι σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ στην περίοδο Τζώρτζ Μπους και η εκλογή Ομπάμα καθώς και η νέα αμερικανική εξωτερική πολιτική θα αναλυθούν στο μάθημα «Ζητήματα Διεθνούς και Περιφερειακής Ασφάλειας». Oι γεωπολιτικές ανακατατάξεις στη Βόρεια Αφρική και τον Αραβικό Κόσμο. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή και ο ρόλος της Τουρκίας είναι μερικά από τα ζητήματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο αυτού του μαθήματος.Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
Πληροφορική - Προγραμματισμός
(Αρ.Θέσης: 1)
ΓΕ0107Προγραμματισμός Η/ΥΧειμερινό63-Υ
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:

o Εισαγωγή. Γραφή, μεταγλώττιση και εντοπισμός σφαλμάτων προγραμμάτων C. Hello World program
o Μεταβλητές, τύποι δεδομένων και τελεστές
o Ροές ελέγχου. Επισκόπηση συναρτησιακού προγραμματισμού. Εύρος μεταβλητών. Στατικές και καθολικές μεταβλητές
o Περισσότερα για ροές ελέγχου. Είσοδος και έξοδος
o Πίνακες και συμβολοσειρές
o Δείκτες και διευθύνσεις μνήμης
o Κατανομή μνήμης. Πολυδιάστατοι πίνακες
o Συναρτήσεις
o Ανταλλαγή ορισμάτων εισόδου/εξόδου στις συναρτήσεις
o Οι standard C libraries: ctype.h, stdlib.h, assert.h, stdarg.h, time.h
o Εισαγωγή σε τύπους δεδομένων οριζόμενους από το χρήστη
o Αλγόριθμοι αναζήτησης και ταξινόμησης
o Ένα πλήρες πρόγραμμα που επιλύει ένα πραγματικό πρόβλημα
o Επανάληψη
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

Tan H., and H.,D' Orazio , C για Μηχανικούς

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

BRIAN W. KERNIGHAN, DENNIS M. RITCHIE, Η γλώσσα προγραμματισμού C
ΜΗ0115Μηχανική Βαθιά ΜάθησηΧειμερινό53-Γενικής Επιλογής
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:

Τα τελευταία χρόνια, οι τεχνικές μηχανικής μάθησης (machine learning) και κυρίως εκείνες της βαθιάς μάθησης (deep learning) έχουν επιφέρει επανάσταση στον τομέα της υπολογιστικής νοημοσύνης, δημιουργώντας μοντέλα τα οποία πλησιάζουν ή ακόμα και ξεπερνούν τις ανθρώπινες επιδόσεις σε προβλήματα ταξινόμησης προτύπων, ανίχνευσης κλπ.

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τη γνώση των θεμελιωδών μεθόδων μηχανικής μάθησης και επεκτείνεται στην μελέτη των αρχιτεκτονικών βαθιάς μάθησης για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων μέσω της μάθησης από δεδομένα. Περιλαμβάνεται επίσης η πρακτική εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων σε πραγματικά προβλήματα μέσω του προγραμματισμού τους στις σύγχρονες πλατφόρμες βαθιάς μάθησης Tensorflow και Keras.

(α) Εισαγωγή στη Μηχανική Μάθηση: Είδη Μηχανικής Μάθησης, Μέθοδοι Εκπαίδευσης, Μέτρηση Ακρίβειας, Πρόβλεψη, Ταξινόμηση.

(β) Μέθοδοι Παλινδρόμησης: Γραμμική Παλινδρόμηση, Λογαριθμική Παλινδρόμηση, Παλινδρόμηση Κορυφογραμμής, Στατική/Δυναμική Αυτοπαλινδρόμηση και Φασματική Ανάλυση.

(γ) Νευρωνικά Δίκτυα: Μοντέλα και αρχιτεκτονικές νευρωνικών δικτύων, Δίκτυα πρόσθιας τροφοδότησης και μάθηση μέσω διόρθωσης σφάλματος (πολυστρωματικό perceptron, αλγόριθμος backpropagation).

(δ) Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης: Γραμμική Ταξινόμηση, Συναρτήσεις Πυρήνες, Ταξινόμηση Πολλαπλών Κλάσεων.

(ε) Ομαδοποίηση: Ορισμοί, Είδη Ομαδοποίησης, Συναρτήσεις Απόστασης, Συναρτήσεις Ομοιότητας, Διαμεριστική Ομαδοποίηση, Ιεραρχική Ομαδοποίηση.

(στ) Επιλογή Χαρακτηριστικών και Συγχώνευση Δεδομένων: Filtering, Προσέγγιση Wrapper, Εμπεδωμένες Μέθοδοι Επιλογής Χαρακτηριστικών.

(ζ) Απομείωση Διαστασιμότητας Δεδομένων: Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών, Ανάλυση Γραμμικού Διαχωριστή, Εμπέδωση Χαμηλής Διαστασιμότητας.

(η) Βαθιές Αρχιτεκτονικές Νευρωνικών Δικτύων: Ορισμός και Ιδιότητες Βαθιών Αρχιτεκτονικών

(θ) Επαναλαμβανόμενες Αρχιτεκτονικές Νευρωνικών Δικτύων: Εκπαίδευση Συστημάτων με Βαθιές Αρχιτεκτονικές, backpropagation through time

(ι) Συνελικτικά και Βαθιά Συνελικτικά Δίκτυα - Εξαγωγή Χαρακτηριστικών με Βαθιές Αρχιτεκτονικές

(κ) Γλώσσα Python – Εφαρμογές στη Μηχανική Μάθηση και Εισαγωγή στις Πλατφόρμες Tensorflow, Keras.
Μαθηματική Ανάλυση
(Αρ.Θέσης: 2)
ΓΕ0184Απειροστικός Λογισμός ΙΙΧειμερινό633Υ
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:

1. Ακολουθίες και Σειρές,
2. Πολικές Συντεταγμένες,
3. Διανυσματικές Συναρτήσεις,
4. Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών και οι Παράγωγοί τους,
5. Ακρότατα, Σαγματικά Σημεία και Πολλαπλασιαστές Lagrange,
6. Διπλά Ολοκληρώματα σε Καρτεσιανές και Πολικές Συντεταγμένες,
7. Τριπλά Ολοκληρώματα σε Καρτεσιανές, Κυλινδρικές και Σφαιρικές Συντεταγμένες,
8. Εφαρμογές Πολλαπλών Ολοκληρωμάτων

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
1. Finney R. L., Weir M. D., Giordano F. R., Απειροστικός Λογισμός
ΓΕ0177Εφαρμοσμένη Θεωρία ΠινάκωνΕαρινό53-Γενικής Επιλογής
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:
1. Νόρμα και Εσωτερικό Γινόμενο στον R^n
2. Πίνακες και Γραμμικές Απεικονίσεις,
3. Τάξη Πίνακα,
4. Θεμελιώδεις Υπόχωροι,
5. Ορθογώνιοι Πίνακες,
6. Διάσπαση QR,
7. Διαγωνοποίηση Συμμετρικών Πινάκων,
8. Διάσπαση SVD,
9. Εφαρμογές
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
1. Strang G., Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές
ΓΕ0178Μαθηματική ΑνάλυσηΕαρινό53-Γενικής Επιλογής
Στο μάθημα εξετάζονται από αυστηρή σκοπιά τα παρακάτω αντικείμενα:
1. Το Σύνολο των Πραγματικών Αριθμών,
2. Ακολουθίες και Σειρές,
3. Συνεχείς Συναρτήσεις,
4. Ολοκλήρωμα Riemann,
5. Παράγωγος Συνάρτησης
6. Ακολουθίες και Σειρές Συναρτήσεων

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
1. Σ. Νεγρεπόντης, Σ. Γιωτόπουλος, Ε. Γιαννακούλιας (1999), Απειροστικός Λογισμός (Τόμοι Ι, ΙΙα, ΙΙβ), Εκδόσεις Συμμετρία
Ανάλυση Δεδομένων
(Αρ.Θέσης: 4)
ΓΕ0172Ανάλυση ΔεδομένωνΕαρινό53-ΥΚ
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:

o Εισαγωγή στην ανάλυση δεδομένων
o Συλλογή δεδομένων, καθαρισμός και εξερεύνηση δεδομένων
o Οπτικοποίηση δεδομένων
o Εισαγωγή στις στατιστικές μεθόδους ανάλυσης δεδομένων
o Παλινδρόμηση
o Γραμμική διακριτική ανάλυση και ταξινόμηση
o Μοντελοποίηση κατά Bayes
o Δεδομένα υψηλής διάστασης
o Ανάλυση κύριων συνιστωσών (PCA) και SVD
o Ομαδοποίηση
o Μελέτη Περίπτωσης: Συστήματα Υποδείξεων
o Μελέτη Περίπτωσης: Επιχειρησιακά Δεδομένα
o Μελέτη Περίπτωσης: Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

Γιάννης Παπαδημητρίου, “ Η ανάλυση δεδομένων” Τυπωθήτω, 2007, ISBN 978-960-402-288-5

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

Θεόδωρος Ε. Μπεχράκης, “Πολυδιάστατη ανάλυση δεδομένων”, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη, 1999, ISBN 978-960-14-0080-8
ΓΕ0175Επιστημονικός Προγραμματισμός σε γλώσσα PYTHONΕαρινό53-Γενικής Επιλογής
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:

Η Python είναι σήμερα μια εξαιρετικά δημοφιλής και εύχρηστη γλώσσα προγραμματισμού με υποστήριξη από μια δραστήρια διεθνή κοινότητα. Η Python προβάλλει ως ένα ισχυρό εργαλείο υπολογιστικής σκέψης και επιστημονικού προγραμματισμού, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα να γραφεί εύκολα αποδοτικός κώδικας που επιλύει από απλά μέχρι σύνθετα επιστημονικά προβλήματα.

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει εισαγωγικές γνώσεις στο συντακτικό της γλώσσας Python, αλλά καλύπτει και ισχυρότερα χαρακτηριστικά της γλώσσας που χρησιμοποιούνται στον επιστημονικό προγραμματισμό, με έμφαση στην εφαρμογή τους στην ανάλυση δεδομένων.

(α) Δομές δεδομένων
(β) Δομές ελέγχου προγράμματος
(γ) Συναρτήσεις και βιβλιοθήκες
(δ) Αρχεία και σύνδεση στο διαδίκτυο
(ε) Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός
(στ) Μόνιμη αποθήκευση δεδομένων (pickles), βάσεις δεδομένων sql
(ζ) Επεξεργασία μέσω κανονικών εκφράσεων (regex)
(η) Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων με numpy, scipy, pandas
(θ) Οπτικοποίηση δεδομένων με matplotlib

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
1) John V. Guttag , «Υπολογισμοί και προγραμματισμός με την Python», ISBN : 978-960-461-665-7
2) Αριστείδης Σ. Μπούρας - Ιωάννης Θ. Κάππος, «Αλγοριθμική και προγραμματισμός υπολογιστών σε Python», SBN : 978-960-461-804-0
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Επικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα
(Αρ.Θέσης: 1)
321-8603Θεωρία ΠληροφορίαςΧειμερινό53-ΚΕΥ
Πηγές διακριτής πληροφορίας, αλφάβητα. Η έννοια της εντροπίας. Κωδικοποίηση πηγής: κώδικες Huffman, Lempel-Ziv, αριθμητικοί κώδικες. Χωρητικότητα καναλιού. Το δεύτερο θεώρημα του Shannon. Το δυαδικό συμμετρικό κανάλι. Μοντελοποίηση πηγών μέσω Μαρκοβιανών αλυσίδων. Διαμόρφωση και περιορισμοί του καναλιού. Ακολουθίες (d, k) και κώδικες RLL. Γραμμικοί κώδικες ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων. Παράσταση κωδίκων σε ένα δυαδικό διανυσματικό χώρο. Απόσταση Hamming. Αποκωδικοποίηση γραμμικών κωδίκων. Κώδικες Hamming: σχεδίαση κώδικα, ο δυαδικός κώδικας, επεκτεταμένοι κώδικες Hamming. Όρια στην επίδοση των γραμμικών κωδίκων. Πρωτόκολλα ARQ. Το μάθημα προσφέρει μια εισαγωγή στη Θεωρία Πληροφορίας και στην εφαρμογή της στα συστήματα επικοινωνιών. Έμφαση δίνεται στη σχεδίαση, ανάλυση και χρήση κωδίκων ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων.
321-9405Δίκτυα ΑισθητήρωνΧειμερινό532ΚΕΥ
Εισαγωγή στα δίκτυα αισθητήρων, βασικές ομοιότητες και διαφορές με άλλα ασύρματα και κινητά δικτυακά συστήματα, αρχιτεκτονικές δικτύων αισθητήρων, πρωτόκολλα επικοινωνίας φυσικού επιπέδου, πρωτόκολλα ελέγχου πρόσβασης φυσικού μέσου, ενεργο-αποδοτικά πρωτόκολλα, πρωτόκολλα επίλυσης προβλημάτων συγχρονισμού, διευθυνσιοδότηση, πρόβλημα βέλτιστης τοποθέτησης αισθητήρων, έλεγχος τοπολογίας, αλγόριθμοι αυτόματης ομαδοποίησης κόμβων, τεχνικές βελτιστοποίησης, αυτο-οργανωμένα δίκτυα αισθητήρων, αυτό-προσαρμοστική λειτουργία αισθητήρων, τεχνικές ομαδοποίησης δεδομένων για αποδοτική συμπίεση πληροφορίας, Αλγόριθμοι και πρωτόκολλα δρομολόγησης, τεχνικές δικτύωσης με βάση το περιεχόμενο και τη δυναμική κατάσταση του δικτύου, αλγόριθμοι διαχείρισης πόρων, ζητήματα ασφάλειας, παράδειγμα ανάπτυξης ολοκληρωμένου δικτύου αισθητήρων σε περιβάλλοντα έξυπνων σπιτιών και επιχειρήσεων, ενοποιημένα δίκτυα και ο ρόλος των δικτύων αισθητήρων ως βασικού δομικού στοιχείου, παραδείγματα χρήσης σε έξυπνες πόλεις και έξυπνα νησιά, παραδείγματα χρήσης στον πολιτισμό και την υγεία, ενοποιημένες πλατφόρμες διαχείρισης δεδομένων, καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα βασισμένα στις αρχές των διασυνδεδεμένων και ανοικτών δεδομένων.
321-2631Περιβάλλοντα Προσομοίωσης ΕοικοινωνιακώνΕαρινό532Ε
Εισαγωγή στο Matlab, μετρικές αξιολόγησης επίδοσης επικοινωνιακών συστημάτων. Σήματα και γραμμικά συστήματα, αναπαράσταση και ανάλυση σημάτων στα πεδία του χρόνου και της συχνότητας. Στοχαστικές διαδικασίες, παραγωγή τυχαίων μεταβλητών, συναρτήσεις
κατανομής πιθανότητας. Μοντελοποίηση ψηφιακού πομπού, τεχνικές διαμόρφωσης και κωδικοποίησης. Μοντελοποίηση ψηφιακού δέκτη, τεχνικές αποδιαμόρφωσης και αποκωδικοποίησης, εκτίμηση επίδοσης δέκτη. Ασύρματη διάδοση, μοντέλα απωλειών ελεύθερου χώρου. Σκίαση, πολυδιαδρομική διάδοση, διαλείψεις Rayleigh, διαφορισμός στη μετάδοση και τη λήψη. Χωρητικότητα και πιθανότητα διακοπής ασύρματου καναλιού, ο τύπος του Shannon. Συνεργατική αναμετάδοση χωρίς και με έλεγχο ισχύος, τοπολογία συνεργατικής αναμετάδοσης, αξιολόγηση επίδοσης τεχνικών ελέγχου ισχύος. Συνεργατική αναμετάδοση με καταπολέμηση των παρεμβολών, αξιολόγηση επίδοσης τεχνικών εξομάλυνσης παρεμβολών. Χωρητικότητα και πιθανότητα διακοπής σε δίκτυα με περιορισμούς εμπιστευτικότητας, αξιολόγηση επίδοσης τεχνικών διασφάλισης της εμπιστευτικότητας. Προσομοίωση συστήματος με πολλαπλές κεραίες (Multiple-Input Multiple-Output - ΜΙΜΟ), μοντέλα καναλιού συστημάτων ΜΙΜΟ, διαμόρφωση και κωδικοποίηση συστημάτων ΜΙΜΟ.
Πληροφοριακά Συστήματα & Επιχειρηματικότητα
(Αρ.Θέσης: 2)
321-5155Μεθοδολογίες και Εργαλεία Ανάλυσης
και Σχεδιασμού Πληροφ. Συστημάτων
Χειμερινό53-ΚΕΥ
Η αναγκαιότητα των μεθοδολογιών ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων. Η έννοια της μεθοδολογίας. Επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας. Δομημένες μεθοδολογίες. Μέθοδος SSADM (Structured Systems Analysis and Design Method). Μεθοδολογία SSM (Soft Systems Methodology). Κατασκευή Προτύπου (Prototyping). Αντικειμενοστραφής ανάλυση και σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων. Μεθοδολογία Rational Unified Process (RUP). Ευέλικτες (Agile) Μέθοδοι. Ταχεία Ανάπτυξη Εφαρμογών (Rapid Application Development). Χρήση εργαλείων CASE. Σύγχρονες τάσεις στην ανάπτυξη Πληροφοριακών Ευέλικτες (agile) μέθοδοι ανάπτυξης συστημάτων
321-7654Θεωρία ΣυστημάτωνΧειμερινό53-ΚΕΥ
Εξέλιξη της επιστήμης, επιστημονικά παραδείγματα και επιστημονικές Επαναστάσεις. Το επιστημολογικό υπόβαθρο των Πληροφοριακών Συστημάτων. Ταξινόμηση συστημάτων. Τα Πληροφοριακά Συστήματα ως Συστήματα Ανθρώπινης Δραστηριότητας. Συστημικές μεθοδολογίες. Μεθοδολογία Ευμετάβλητων Συστημάτων. Γενική Θεωρία Συστημάτων. Κυβερνητική και Συστήματα Ελέγχου. Δομημένα & Αδόμητα προβλήματα. Μοντέλο Βιώσιμου Συστήματος. Δυναμική των Συστημάτων. Εφαρμογές στα Πληροφοριακά Συστήματα.
321-6503Διοίκηση Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΕαρινό53Υ
Τα πληροφορικά συστήματα στην ψηφιακή εποχή, Η-επιχειρείν: πώς χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις τα πληροφοριακά συστήματα, Επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με πληροφοριακά συστήματα, Υποδομή της τεχνολογίας πληροφοριών (υλικό, λογισμικό, διαδίκτυο, ασύρματη τεχνολογία), Διαχείριση βάσεων δεδομένων και πληροφοριών, Επιχειρησιακά συστήματα, Η-εμπόριο: ψηφιακές αγορές και ψηφιακά αγαθά, Ηθικά και κοινωνικά ζητήματα, Μελέτες περίπτωσης.
Τεχνητή Νοημοσύνη και Συστήματα Γνώσης
(Αρ.Θέσης: 3)
321-7406Μηχανική Γνώσης και Συστήματα ΓνώσηςΧειμερινό53-ΚΕΥ
Συστήματα που αναπαριστούν, οργανώνουν και αξιοποιούν γνώση. Σημασιολογικά δίκτυα, συστήματα πλαισίων, συστήματα βασισμένα σε κανόνες, συλλογισμός με κανόνες (forward και backward chaining), ο αλγόριθμος Rete, σχεδίαση και υλοποίηση συστημάτων κανόνων.
Συλλογισμός βασισμένος σε περιπτώσεις (case-based reasoning). Συλλογισμός υπό συνθήκες αβεβαιότητας. Δίκτυα Bayes. Εφαρμογές συστημάτων γνώσης: διαμόρφωση (configuration), σχεδίαση (design), διάγνωση (diagnosis), ταξινόμηση (classification). Εισαγωγή στην Τεχνολογία Σημασιολογικού Ιστού, Δομώντας έγγραφα του Ιστού με την XML, Περιγράφοντας πόρους του Ιστού με το RDF, H γλώσσα Οντολογιών του Ιστού (Ontology Web Language), Λογική και Συμπερασμός: Κανόνες στον Ιστό (Rule markup in XML), Εφαρμογές (Data integration, Information retrieval, Portals, e-Learning, Web Services, κ.λπ.), To περιβάλλον ανάπτυξης οντολογιών Protégé, Protégé και η μηχανή συμπερασμού Pellet σε χρήση.
321-9004Τεχνικές ΠροβλέψεωνΧειμερινό53-Υ
Χρονοσειρές και Προβλέψεις ζήτησης, Ανάλυση Χρονοσειρών, Βασικές Στατιστικές έννοιες και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά των Χρονοσειρών, Ορισμός Πρόβλεψης, Κατηγορίες μεθόδων προβλέψεων, Πεδία και εφαρμογές πρόβλεψης, Κατηγορίες μεθόδων πρόβλεψης, Περιγραφή μαθηματικών μοντέλων και μεθόδων πρόβλεψης, Μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα μεθόδων πρόβλεψης , Μέτρηση της ακρίβειας των προβλέψεων. Γραφική αναπαράσταση δεδομένων, Διαχείριση κενών και μηδενικών τιμών, Ημερολογιακές προσαρμογές, Στατιστική ανάλυση, Στατιστική Ανάλυση Ακρίβειας Προβλέψεων, Ρυθμός Ανάπτυξης, Κινητοί Μέσοι Όροι για εξομάλυνση (Απλός κινητός μέσος όρος, Σταθμισμένος κινητός μέσος όρος, Διπλός κινητός μέσος όρος, Κεντρικός κινητός μέσος όρος), Κλασική Μέθοδος Αποσύνθεσης, Κατηγορίες Προβλέψεων (Στατιστική, Κριτική, Στόχου, Τελική), Ορίζοντας Πρόβλεψης, Διαστήματα Εμπιστοσύνης, Διαδικασία πρόβλεψης στις επιχειρήσεις, Κινητοί Μέσοι Όροι για πρόβλεψη, Μέθοδοι Εκθετικής Εξομάλυνσης (Μοντέλο σταθερού επιπέδου), Μέθοδοι Εκθετικής Εξομάλυνσης (Μοντέλο γραμμικής τάσης, Μοντέλα μη γραμμικής τάσης, Εποχιακή Εξομάλυνση), Επιλογή μοντέλου εξομάλυνσης, Εισαγωγή στα ARIMA Μοντέλα Πρόβλεψης Χρονοσειρών (Περιορισμοί των προβλέψεων ). Περιγραφή μοντέλων Παλινδρόμησης (απλή γραμμική και πολλαπλή παλινδρόμηση), Κατηγοριοποίησης (SVM και MLP) και εφαρμογές Μηχανικής Μάθησης, μοντέλα Ομαδοποίησης (Νευρωνικά δίκτυα, k-NN, Expectation Maximization). Εξόρυξης γνώσης από κείμενα (διαδικτυακούς διαλόγους) με σκοπό την ανίχνευση κακόβουλων και ενοχλητικών προτύπων συμπεριφοράς (περιγραφή της τεχνικής SAX) σε ερωτήσεις (σε μορφή χρονοσειράς) με τις οποίες απευθύνεται ο θηρευτής (predator) στο υποψήφιο ανήλικο θύμα (victim).
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων
(Αρ.Θέσης: 1)
2204Θεωρία & Μεθοδολογία ΣχεδίασηςΧειμερινό632Υ
Το µάθηµα αποτελεί µία εισαγωγή σε ζητήµατα θεωρίας και µεθοδολογίας της σχεδίασης (design). Ο εκπαιδευτικός στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε το design και η ευαισθητοποίησή τους ως προς το εύρος και τις προεκτάσεις του. Ο ένας άξονας του µαθήµατος βασίζεται στο συνδυασµό και στην εφαρµογή διαφόρων µεθόδων στη διερεύνηση ενός θέµατος, στην ανάπτυξη ιδεών, στην αξιολόγηση, κλπ. Στον άλλο άξονα του µαθήµατος, αναλύονται οι υπάρχουσες προσεγγίσεις στην τρισδιάστατη µοντελοποίηση και ανάπτυξη προϊόντος, οι οποίες λαµβάνουν υπόψη και την παραγωγική διαδικασία. Επίσης, μελετώνται μέθοδοι μοντελοποίησης προϊόντων και συστημάτων που επικεντρώνονται στην (α) αισθητική και λειτουργική ανάλυση προϊόντος, (β) μορφολογική ανάλυση και βελτιστοποίηση πολύπλοκων συστημάτων, (γ) ολιστική θεώρηση του κύκλου ανάπτυξης προϊόντος και (δ) υποστήριξη συνεργασίας μεταξύ ομάδων σχεδιαστών/μηχανικών.
Το μάθημα περιλαμβάνει 2 ώρες εργαστηρίου για την πρακτική εξοικείωση των φοιτητών με τα ανωτέρω.
9011Σχεδίαση για Αειφορία και Κυκλική ΟικονομίαΕαρινό540ΚΕΥ
Το μάθημα ασχολείται με τη σχεδίαση για αειφορία. Λαμβάνει υπόψη τις ειδικές συνθήκες της εποχής όπου οι περιβαλλοντικές πιέσεις ενισχύουν ως γενεσιουργό αιτία την ανάγκη υπέρβασης των κοινωνικών και οικονομικών μοντέλων της τρέχουσας κατάστασης. Η σχεδίαση θεωρείται πλέον ότι διαδραματίζει βασικό ρολό στη δημιουργία αυτών των φαινομένων, αλλά ταυτόχρονα έχει τη δυναμική να αποτελέσει εφαλτήριο για τη μετάβαση προς την αειφόρο κοινωνία. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με διαφορετικές θεωρητικές και εφαρμόσιμες προσεγγίσεις της σχεδίασης για αειφορία και διαπραγματεύεται και συνειδητοποιεί τις διάφορες μορφές γεφύρωσης ανάμεσα σε αυτές τις μεθοδολογίες και άλλες αναδυόμενες εκφάνσεις της σχεδίασης όπως η σχεδίαση υπηρεσιών και η ανοιχτή σχεδίαση (open design).
Γραφιστική - Αισθητική & Συναισθηματική Σχεδίαση
(Αρ.Θέσης: 2)
7404ΓραφιστικήΧειμερινό430ΕΕ
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν τη γραφιστική σχεδίαση, καθώς και των περιορισμών που θέτουν τα εκάστοτε πλαίσια σχεδίασης, οι εκάστοτε μέθοδοι αποτύπωσης της πληροφορίας, καθώς και η βιομηχανική παράγωγη των εκτυπώσεων, ώστε να ενταχθούν λειτουργικά στη σχεδιαστική διεργασία της παραγωγής γραφιστικών προϊόντων και συστημάτων. Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή εννοιολογικών εργαλείων ενταγμένα σε μεθοδολογίες σχεδίασης που άπτονται στο αντικείμενο της γραφιστικής σχεδίασης και ενισχύουν την κριτική προσέγγιση των διαδικασιών, των ρόλων και δράσεων, που αφορούν την αναζήτηση του εννοιολογικού πλαισίου και τη λειτουργική συσχέτιση αυτού με την κατάλληλη χρήση των δομικών στοιχείων (υποστρωμάτων, γραμμάτων, σχεδίων, εικόνων, μεθόδων εκτύπωσης, κλπ. ) ενταγμένα αρμονικά στη σχεδίαση της απαιτούμενης πληροφορίας έχοντας πάντα ως τελικό στόχο τη βιομηχανική παραγωγή ενός εντύπου. Επιπλέον, σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν επιμέρους γνώσεις σε θέματα τυπογραφίας, υλικών γραφικών τεχνών, μοντάζ, μεθόδων εκτύπωσης και συσκευασίας, ώστε η σύνδεση της θεωρίας με ασκήσεις επίλυσης εφαρμοσμένων σχεδιαστικών προβλημάτων να έχει ως τελικό στόχο τη λειτουργική ενσωμάτωση στην εκπαιδευτική διεργασία αλλά και στη σχεδιαστική πράξη των μεθοδολογικών εννοιολογικών εργαλείων. Έτσι το μάθημα στοχεύει να ενισχύσει τις σχεδιαστικές αποφάσεις για τη γραφιστική σχεδίαση, αλλά και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την τελική υλοποίηση των ιδεών αυτών σε ρεαλιστικά σχεδιαστικά πλαίσια.
10300Αισθητική & Συναισθηματική ΣχεδίασηΕαρινό532ΕΕ
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στην ανάπτυξη γνώσεων σε αντικείμενα που άπτονται της αισθητικής και της συναισθηματικής επιστήμης στο πλαίσιο της προσέγγισης και ανάλυσης των σημαντικότερων θεωρητικών θεμάτων που αφορούν διεργασίες/δράσεις που απαρτίζουν την συναισθηματική και αισθητική αλληλεπίδραση και συνδιαμορφώνουν τη σχεδιαστική διεργασία. Απώτερος στόχος είναι το μάθημα να ενισχύσει τη σχεδιαστική σκέψη και παράλληλά να δώσει τη δυνατότητα να αναπτυχθούν σχεδιαστικές μέθοδοι που θα ενισχύουν την εννοιολογική σχεδίαση και τις αποφάσεις σχετικές με την ενσωμάτωση συναισθηματικών/αισθητικών νοημάτων που θα πρέπει να επικοινωνηθούν μέσα στο υπό σχεδίαση αλληλεπιδραστικό πλαίσιο. Σκοπός του θεωρητικού μέρους του μαθήματος είναι οι φοιτητές να προσεγγίσουν με κριτική ματιά κλασσικά αλλά ουσιώδη ερωτήματα που αφορούν την έννοια και το λειτουργικό ρόλο της αισθητικής και των συναισθημάτων στη σχεδιαστική διεργασία, να κατανοήσουν τις πολύπλευρες διαστάσεις της αισθητικής και συναισθηματικής σχεδίασης. Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος στοχεύει να ενισχύσει τη σχεδιαστική σκέψη και την ανάπτυξη μεθόδων που θα ενισχύουν αποφάσεις σχετικές με την οπτικοποίηση συναισθηματικών-αισθητικών νοημάτων που θα πρέπει να επικοινωνηθούν μέσα από το υπό σχεδίαση πλαίσιο, αλλά και να αναπτύξει την κριτική ικανότητα και τη δημιουργική σκέψη των φοιτητών, ώστε να μάθουν να εκφράζουν, να αναπαριστούν και να εφαρμόζουν αισθητικά-συναισθηματικά νοήματα.
Το μάθημα περιλαμβάνει 2 ώρες εργαστηρίου για την πρακτική εξοικείωση των φοιτητών με τα ανωτέρω.
Σχεδίαση με Η/Υ - Σχεδιασμός & Ανάλυση Μηχανισμών
(Αρ.Θέσης: 3)
2404Εισαγωγή στη Σχεδίαση με Η/Υ (CAGD)Χειμερινό632ΚΕΥ
Το μάθημα κάνει μια εισαγωγή στις βασικές αρχές και έννοιες που διέπουν τις τεχνολογίες σχεδίασης και μοντελοποίησης με τη βοήθεια του Η/Υ (Computer Aided Design – CAD). Αποτελείται από θεωρητικές διαλέξεις, όπου διδάσκεται η βασική ύλη που αφορά στη σχεδίαση με Η/Υ και από εργαστηριακά μαθήματα που αποτελούν βοηθητικό εργαλείο της θεωρητικής ύλης. Περιεχόμενα μαθήματος:
Εισαγωγή στα βασικά μαθηματικά / πληροφοριακά μοντέλα που χρησιμοποιούνται από τα τρέχοντα συστήματα CAD και βρίσκουν εφαρμογή στον χώρο της γεωμετρικής μοντελοποίησης 3Δ αντικειμένων: καμπύλες Bezier, καμπύλες B-Splines, παρεμβολές Hermite, παραμετρικές επιφάνειες, 2Δ και 3Δ γραμμικοί μετασχηματισμοί (μεταφορά, περιστροφή, αλλαγή κλίμακας και συμμετρίας).
Εργαστηριακές εκπαιδευτικές ασκήσεις και μεθοδολογίες 2Δ και 3Δ σχεδίασης σε εμπορικά και ακαδημαϊκά συστήματα CAD.
4502Τεχνικό ΣχέδιοΕαρινό522ΚΕΥ
Το μάθημα εστιάζει στο μηχανολογικό σχέδιο που αφορά άμεσα στους μηχανικούς σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων. Το μάθημα αποτελείται από θεωρητικές και εργαστηριακές διαλέξεις που αποτελούν εξάσκηση πάνω σε βασικά θέματα, προβλήματα και μεθοδολογίες που συναντώνται στο μηχανολογικό σχέδιο. Περιεχόμενα μαθήματος:
Εισαγωγή στις βασικές έννοιες τεχνικής επικοινωνίας, στοιχεία και βασικοί κανόνες κατασκευής ενός τεχνικού σχεδίου, είδη τεχνικού σχεδίου.
Προβολές, κανόνες και περιορισμοί της τεχνικής αναπαράστασής τους.
Σχεδίαση τομών.
Κανόνες διαστασιολόγησης.
Στοιχεία Παραστατικής Γεωμετρίας.
Σχεδίαση τεχνικών σχεδίων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, ανάγνωση και ερμηνεία τεχνικού σχεδίου.
8853Σχεδιασμός & Ανάλυση ΜηχανισμώνΕαρινό522ΚΕΥ
Μελετούνται διάφοροι τύποι μηχανισμών π.χ. μηχανισμός τεσσάρων αρθρωτών ράβδων. Εισαγωγή στη Δυναμική, στοιχεία Διανυσματικού Λογισμού. Κινηματική του υλικού σημείου. Δυναμική του υλικού σημείου. Δυναμική συστημάτων υλικών σημείων. Κινηματική του απαραμόρφωτου σώματος. Κινηματική συστημάτων στερεών σωμάτων. Επίπεδη Δυναμική του απαραμόρφωτου σώματος. Μαζικές ροπές αδράνειας. Σύνθεση Μηχανισμών. Σύνθεση μηχανισμών τεσσάρων μελών. Μηχανισμοί με οδοντωτούς τροχούς. Μηχανισμοί με οδηγητικές καμπύλες. Μηχανισμοί περιοδικής ασυνεχούς μεταδόσεως. Πραγματοποιείται εργαστήριο ανάλυσης μηχανισμών χρησιμοποιώντας εμπορικά προγράμματα ανάλυσης μηχανισμών. Περιεχόμενα μαθήματος: Εισαγωγή στη Δυναμική, στοιχεία Διανυσματικού Λογισμού. Κινηματική του υλικού σημείου. Δυναμική του υλικού σημείου. Δυναμική συστημάτων υλικών σημείων. Κινηματική του απαραμόρφωτου σώματος. Κινηματική συστημάτων στερεών σωμάτων. Επίπεδη Δυναμική του απαραμόρφωτου σώματος. Μαζικές ροπές αδράνειας. Σύνθεση Μηχανισμών. Σύνθεση μηχανισμών τεσσάρων μελών. Μηχανισμοί με οδοντωτούς τροχούς. Μηχανισμοί με οδηγητικές καμπύλες. Μηχανισμοί περιοδικής ασυνεχούς μεταδόσεως. Εργαστήριο ανάλυσης μηχανισμών χρησιμοποιώντας εμπορικά προγράμματα ανάλυσης μηχανισμών
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Ναυτιλιακή Διοίκηση και Πολιτική
(Αρ.Θέσης: 1)
ΕΝ0020Διοίκηση Επιβατηγού ΝαυτιλίαςΧειμερινό530Ε
Το μάθημα δίνει έμφαση στις ιδιαιτερότητες των δομών και της οργάνωσης της επιβατηγού ναυτιλίας. Στα πλαίσια του μαθήματος της επιβατηγού ναυτιλίας δηλαδή, η ακτοπλοΐα, η αγορά των διεθνών επιβατηγών γραμμών, η αγορά των κρουαζιεροπλοίων και η αγορά των σκαφών αναψυχής και ο θαλάσσιος τουρισμός. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη δομή την οργάνωση και ειδικά στη Ρύθμιση της Αγοράς των Ακτοπλοϊκών Υπηρεσιών στην Ελλάδα, στις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για τις ακτοπλοϊκές μεταφορές.
Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι/ες είναι σε θέση, να καταλάβουν τις οικονομικές έννοιες που ισχύουν για να εξηγήσουν τις λειτουργίες της επιβατηγού ναυτιλίας, να εξηγούν τις βασικές συνιστώσες της βιομηχανικής οργάνωσης της ελληνικής ακτοπλοϊκής αγοράς, να γνωρίζουν τις κύριες αγορές της επιβατηγού ναυτιλίας (ακτοπλοΐα, κρουαζιέρα, θαλάσσια περιήγηση, να έχουν αντίληψη του θεσμικού πλαισίου της επιβατηγού ναυτιλίας και του ρόλου των εμπλεκομένων μερών στη λήψη αποφάσεων.

ΕΝ0006Διεθνής Ναυτιλιακή ΠολιτικήΕαρινό530Ε
Η διδασκαλία του μαθήματος αποσκοπεί στην ανάλυση της σύγχρονης εθνικής και διεθνούς πολιτικής με έμφαση στις σχέσεις δράσης και αλληλεπίδρασης του Κράτους των διεθνών οργανισμών και των επιχειρήσεων με την ευρύτερη ναυτιλιακή κοινότητα. Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι είναι σε θέση:
- Να αντιλαμβάνονται τις οικονομικές έννοιες που ισχύουν για να εξηγήσουν τις λειτουργίες και τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα, του θεσμικού περιβάλλοντος της ναυτιλίας και του ρόλου των εμπλεκομένων μερών στη λήψη αποφάσεων.
- Να έχουν εξοικείωση με βασικές έννοιες του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου και πολιτικής αλλά και των συστημάτων οργάνωσης των διεθνών Οργανισμών και Ενώσεων της ναυτιλίας.
- Να έχουν εμβαθύνει σε σύγχρονες πρακτικές κρατικών πρωτοβουλιών που επηρεάζουν καθοριστικά τη στρατηγική καθώς και την καθημερινότητα μιας ναυτιλιακής εταιρείας και στις σχέσεις του εφοπλισμού με τη ναυτεργασία και την κοινωνία.
Σχεδιασμός Συνδυασμένων Μεταφορών με ψηφιακά εργαλεία γεωγραφικής ανάλυσης
(Αρ.Θέσης: 2)
ΓΕ1700Συνδυασμένες
Μεταφορές
Χειμερινό530Ε
Οι φοιτητές/ήτριες λαμβάνουν γενική και εξειδικευμένη διεπιστημονική γνώση για το σχεδιασμό και λειτουργία όλων των μέσων μεταφοράς και των εναλλακτικών μορφών οργάνωσης ολοκληρωμένων δικτύων. Η εξειδίκευση αυτή στο συγκεκριμένο θεματικό πεδίο επιτρέπει τη σφαιρική και βαθειά κατανόηση του συστήματος μεταφορών και τη συγκριτική αξιολόγηση όλων των υποσυστημάτων του. Οι φοιτητές/ήτριες αποκτούν τα εφόδια για σταδιοδρομία υψηλού επιπέδου ακόμα και σε ιδιαίτερα εξειδικευμένους τομείς του κλάδου των μεταφορών και των logistics.

Το μάθημα επικεντρώνεται στις αρχές σχεδιασμού, οργάνωσης και λειτουργίας των συνδυασμένων μεταφορών. Υπό το πρίσμα των νέων προκλήσεων για βιώσιμη και αειφόρο κινητικότητα, αναλύονται οι ανάγκες ανάπτυξης “από πόρτα σε πόρτα ολοκληρωμένων” εναλλακτικών αλυσίδων μεταφορών με στόχους τη μείωση του κοινωνικού «εξωτερικού» κόστους από τη μεταφορική δραστηριότητα και τον εξορθολογισμό της κατανομής της κίνησης στα μεταφορικά μέσα, διασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα του συστήματος μεταφορών. Το μάθημα προβαίνει στην ανάλυση της ζήτησης και της αγοράς, των σύγχρονων τάσεων και απαιτήσεων των χρηστών, το σχεδιασμό και αξιολόγηση των υπηρεσιών συνδυασμένων μεταφορών, καθώς και των δράσεων και πολιτικών για την επίτευξη των στόχων.

ΝΤ0003Τηλεματική για
Ναυτιλία και
Μεταφορές
Εαρινό530Ε
Το μάθημα επικεντρώνεται στην υποδομή των «νέων τεχνολογιών» πληροφοριών και επικοινωνιών και τις εφαρμογές της στα μεταφορικά συστήματα και τη ναυτιλία. Η ανάπτυξη του διαδικτύου και της ευρυζωνικότητας συντελούν στη δημιουργία νέων υπηρεσιών πρόσβασης και λειτουργίας, που υποστηρίζουν τη ναυτιλία, τις μεταφορές και το εμπόριο. Το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές αρχές και στόχους σχεδιασμού και λειτουργίας των σύγχρονων συστημάτων τηλεματικής και νέων ψηφιακών τεχνολογιών πληροφόρησης με βάση τις ανάγκες και χαρακτηριστικά λειτουργίας των διεθνών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών, καθώς και παραδείγματα εφαρμογών τους. Μεταξύ άλλων, εξετάζονται εφαρμογές στις σύγχρονες πρακτικές ασφαλούς διαχείρισης πλοίων και στόλων, η «ολοκληρωμένη» λειτουργία μεταφορικών αλυσίδων με βελτιστοποίηση των συνδυασμών χρήσης μεταφορικών μέσων, οι αυτοματισμοί στις επικοινωνίες μεταξύ μεταφορικών μέσων και μεταφορικών υποδομών και ο προγραμματισμός λειτουργιών (π.χ. πλοίο και λιμάνια κλπ), η αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση των διαφόρων μέσων μεταφοράς. Επίσης, στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται σύγχρονες τάσεις της βιομηχανικής καινοτομίας όπως τα «αυτόνομα» μεταφορικά μέσα, καθώς και σύγχρονες τάσεις διαχείρισης της κινητικότητας, που υποστηρίζονται από ψηφιακά συστήματα.


ΕΜ0001Ανάλυση
Γεωγραφικών
Συστημάτων
Χειμερινό530Ε
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/ριών με τα βασικά στοιχεία της Visual Basic ως ένα εργαλείο προσομοιωμένης σχεδίασης πολύπλοκων χωρικών συστημάτων και επίλυσης αυτών σε γραφικό και αλφαριθμητικό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα:
- Σε άμεση σχέση με το προηγούμενο σχεδιαστικό/υπολογιστικό περιβάλλον παρέχει τις
βασικές αρχές και μεθόδους ανάλυσης (“«αποδόμησης”) του υπό εξέταση συστήματος σε βασικά
στοιχεία και λειτουργίες τα οποία θα έχουν την δυνατότητα να ανακαλούνται σε ένα ευέλικτο
περιβάλλον μερικής ή ολικής ανασυγκρότησης της εικόνας του συστήματος.
- Σε σχέση με την ψηφιοποίηση και σχεδίαση χαρτών δίνεται έμφαση στη δημιουργία
κατάλληλων βάσεων δεδομένων (αρχείων), στην αξιοποίηση της χρωματικής συγκρότησης των
στοιχείων αυτού και επίσης στην ‘αποδόμηση’ στοιχείων του χάρτη μέσω αλγεβρικών μεθόδων
“γραμμικοποίησης” και ανασύνθεσής τους μέσα από επαναληπτικές μεθόδους.
- Σε σχέση με την επίλυση προβλημάτων χωροθέτησης και logistics δίνεται έμφαση στην
οργάνωση και διαχείριση αλφαριθμητικών πληροφοριών όπως για παράδειγμα ανάπτυξη
εργαλείων (routines) υπολογισμού ακραίων τιμών, διάταξης (sorting) κλπ.
- Σε σχέση, τέλος, με την ανάπτυξη τρισδιάστατων δυναμικών εικόνων θα δοθεί έμφαση στην
προσομοίωση των βασικών λειτουργιών του οφθαλμού μέσω ειδικών picture boxes (πινάκων pixels) που θα αναπαριστούν το οπτικό πεδίο και ειδικών γεωμετρικών υπολογιστικών τεχνικών οι οποίες θα συσχετίζουν τα στοιχεία (pixels) του οπτικού πεδίου με τα στοιχεία του πραγματικού
(τρισδιάστατου) περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις τεχνικές επεξεργασίας των
πραγματικών χρωματικών στοιχείων του περιβάλλοντος ώστε να δίνεται η αίσθηση του βάθους
(απόστασης οφθαλμού από πραγματικό χρωματικό στοιχείο).
Εμπορικό Δίκαιο με έμφαση στο Ναυτικό Δίκαιο
(Αρ.Θέσης: 3)
ΕΔ0003Δίκαιο
Κεφαλαιαγοράς
Χειμερινό530Ε
Στο τέλος των μαθημάτων οι διδασκόμενοι/νες πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν το θεσμικό πλαίσιο της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέσω οργανωμένων αγορών.
ΟΙ0900Εμπορικό και
Οικονομικό
Δίκαιο
Χειμερινό530Υ
Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι/ες πρέπει να είναι σε θέση να
κατανοούν τις βασικές έννοιες του εμπορικού και οικονομικού δικαίου, ιδίως τις βασικές
αρχές του δικαίου των συμβάσεων και τους θεμελιώδεις κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των εταιρικών τύπων. Παράλληλα, οι διδασκόμενοι/ες θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλύουν απλά πρακτικά θέματα εμπορικού και οικονομικού δικαίου.

ΕΔ0012Δίκαιο
Ηλεκτρονικών
Συναλλαγών
Εαρινό530Ε
Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι/νες πρέπει να είναι σε θέση
να κατανοούν τις βασικές έννοιες του δικαίου των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Παράλληλα, οι διδασκόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλύουν απλά πρακτικά θέματα δικαίου των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού
Τουρισμός και Διοίκηση Εκδηλώσεων
(Αρ.Θέσης: 1)
ΤΟ1004Τουριστική και Ταξιδιωτική ΒιομηχανίαΧειμερινό530ΚΕΥ
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση της δομής της τουριστικής και ξενοδοχειακής βιομηχανίας, καθώς και οι ιδιαιτερότητές τους σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Έμφαση δίνεται στην κατανόηση του συνόλου των εμπλεκομένων στο τουριστικό σύστημα, του πλαισίου λειτουργίας των εν λόγω βιομηχανιών και των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξή τους. Τα περιεχόμενα του μαθήματος είναι:
- Το δίκτυο της ταξιδιωτικής βιομηχανίας
- Η ανάπτυξη των ταξιδιών
- Ταξιδιωτικές τάσεις και κίνητρα
- Ο ρόλος της κυβέρνησης και η δημόσια πολιτική
- Ταξιδιωτικές πωλήσεις και συστήματα διανομής
- Ταξιδιωτικά γραφεία και λοιποί μεσάζοντες
- Φιλοξενία και συναφείς υπηρεσίες
- Υπηρεσίες μεταφοράς.
ΤΟ0062Στρατηγικός Σχεδιασμός ΤουρισμούΧειμερινό630ΚΕΥ
Η σημασία του στρατηγικού τουριστικού σχεδιασμού
• Θεωρητικές προσεγγίσεις στον στρατηγικό τουριστικό σχεδιασμό
• Διαδικασίες και μορφές στρατηγικού τουριστικού σχεδιασμού
• Στρατηγικές τουριστικού σχεδιασμού και Διοίκηση
• Πολιτικές διαμόρφωσης στρατηγικών τουριστικών σχεδίων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο
• Αξιολόγηση προγραμμάτων στρατηγικών τουριστικών σχεδίων (μέθοδοι και μοντέλα ανάλυσης)
• Μοντέλα πρόβλεψης στο στρατηγικό τουριστικό σχεδιασμό (π.χ. μοντέλο χωρικής αλληλεπίδρασης, μοντέλο κατανομών, μοντέλο προσομοίωσης)
• Μελέτες περιπτώσεων εφαρμογών στρατηγικού τουριστικού σχεδιασμού
ΤΟ6038Οικονομική και Διοίκηση ΕκδηλώσεωνΕαρινό630ΥΚ
Το μάθημα έχει ως σκοπό τον προσδιορισμό και την κατανόηση των βασικών μικροοικονομικών και μακροοικονομικών μεγεθών της ελληνικής τουριστικής οικονομίας, καθώς και των πολλαπλών επιδράσεων που έχει ο τουρισμός σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Τα περιεχόμενα του μαθήματος είναι:
- Η εμπλοκή του τουρισμού στην οικονομία
- Το τουριστικό κύκλωμα και η κλαδική διάρθρωση της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας
- Τα οικονομικά μεγέθη του ελληνικού τουρισμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
- Τα χαρακτηριστικά και οι παράγοντες προσδιορισμού της τουριστικής ζήτησης και προσφοράς στην Ελλάδα
- Η διάρθρωση των υποδομών και αναδομών στους τόπους υποδοχής τουριστών
- Τα χαρακτηριστικά της ελληνικής τουριστικής κατανάλωσης
- Οι επιπτώσεις του τουρισμού σε οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον και πολιτισμό
- Τάσεις και προοπτικές ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού
- Η ποιότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος
- Προβολή και διαφήμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.
Τουριστικοί Προορισμοί και Αειφόρος Τουριστική Ανάπτυξη
(Αρ.Θέσης: 2)
ΤΟ0060Τουρισμός και Αειφόρος ΑνάπτυξηΧειμερινό630ΚΕΥ
Το συγκεκριμένο μάθημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει στους σπουδαστές θεμελιώδεις επιστημονικές γνώσεις με πρακτικό προσανατολισμό στο πεδίο της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης, με άξονα αναφοράς τις μορφές τουρισμού και τις επιχειρήσεις που σχετίζονται άμεσα ή/και έμμεσα με τον τουρισμό. Στο πλαίσιο του μαθήματος, αναλύονται μεταξύ άλλων θεωρητικές προσεγγίσεις και σύγχρονες πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης στην ελληνική και διεθνή αγορά. Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να προσδιορίσουν τη δημιουργία αξίας για τον σύγχρονο, υπεύθυνο επισκέπτη/τουρίστα καθώς και να αναζητήσουν και να αξιολογήσουν διάφορες προσεγγίσεις για την αποτελεσματική διαχείριση πιθανών ή πραγματικών κοινωνικών, πολιτιστικών, πολιτικών και οικονομικών επιπτώσεων της τουριστικής ανάπτυξης. Τα περιεχόμενα του μαθήματος είναι:

• Παγκόσμιος Τουρισμός – η εξέλιξη του τουριστικού φαινομένου
• Τα Στάδια Ανάπτυξης του Προορισμού
• Η Διαχείριση του Προορισμού και ο ρόλος των Εμπλεκομένων
• Το Οικοσύστημα του Τουρισμού και η σημασία της Αειφόρου Ανάπτυξης
• Εισαγωγή στην έννοια των Επιπτώσεων του Τουρισμού
• Επιπτώσεις Τουριστικής Ανάπτυξης στην Οικονομία
• Επιπτώσεις Τουριστικής Ανάπτυξης στο Περιβάλλον
• Επιπτώσεις Τουριστικής Ανάπτυξης στην Κοινωνία και στον Πολιτισμό
• Η Δημιουργία Αξίας για τον Επισκέπτη ως Υπεύθυνο Πολίτη (CCB)
• Υπεύθυνος Τουρισμός και άλλες μορφές Τουρισμού
ΤΟ5027Τουριστικό ΜάρκετινγκΧειμερινό530Υ
Το μάθημα "Τουριστικό Μάρκετινγκ" στοχεύει στη θεωρητική και πρακτική εξοικείωση των φοιτητών με το πολυσύνθετο αντικείμενο και τη φιλοσοφία του Τουριστικό Μάρκετινγκ στους κυριότερους κλάδους του τουρισμού, τόσο σε επίπεδο τουριστικών προορισμών όσο και τουριστικών επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι φοιτητές θα γνωρίσουν τις αρχές, πρακτικές και μεθόδους του μάρκετινγκ υπηρεσιών που θέτουν στο επίκεντρο της επιχειρηματικής λειτουργίας τις ανάγκες των καταναλωτών στον ιδιαίτερα απαιτητικό χώρο των υπηρεσιών.
Στα πλαίσια του μαθήματος επιδιώκεται η κατανόηση των ιδιαίτερων συνθηκών της τουριστικής αγοράς και εν συνεχεία ο σχεδιασμός και η αποτελεσματική εφαρμογή των στρατηγικών και πρακτικών του μάρκετινγκ. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να προσδιορίσουν και να αναλύσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της τουριστικής αγοράς και να διαμορφώσουν κατάλληλες πρακτικές μάρκετινγκ σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις της.
ΤΟ2010Τουρισμός και Ελληνική ΟικονομίαΕαρινό530ΚΕΥ
Το μάθημα έχει ως σκοπό τον προσδιορισμό και την κατανόηση των βασικών μικροοικονομικών και μακροοικονομικών μεγεθών της ελληνικής τουριστικής οικονομίας, καθώς και των πολλαπλών επιδράσεων που έχει ο τουρισμός σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Τα περιεχόμενα του μαθήματος είναι:
- Η εμπλοκή του τουρισμού στην οικονομία
- Το τουριστικό κύκλωμα και η κλαδική διάρθρωση της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας
- Τα οικονομικά μεγέθη του ελληνικού τουρισμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
- Τα χαρακτηριστικά και οι παράγοντες προσδιορισμού της τουριστικής ζήτησης και προσφοράς στην Ελλάδα
- Η διάρθρωση των υποδομών και αναδομών στους τόπους υποδοχής τουριστών
- Τα χαρακτηριστικά της ελληνικής τουριστικής κατανάλωσης
- Οι επιπτώσεις του τουρισμού σε οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον και πολιτισμό
- Τάσεις και προοπτικές ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού
- Η ποιότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος
- Προβολή και διαφήμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.
Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Διαχείριση Απόδοσης
(Αρ.Θέσης: 3)
TO5032Διαχείριση ΑπόδοσηςΧειμερινό530ΥΚ
Tο μάθημα αποσκοπεί στο να εισάγει τους φοιτητές στο επιστημονικό πεδίο Διαχείρισης Απόδοσης μέσω μιας σειράς διαλέξεων, εφαρμοσμένων παραδειγμάτων τιμολόγησης, ανάλυσης περιπτώσεων και θεωρητικών μοντέλων. Απώτερος στόχος είναι η απόκτηση δεξιοτήτων στα ακόλουθα θέματα: (α) βασικές στρατηγικές τιμολόγησης, (β) εφαρμογή των διαθέσιμων εργαλείων για τη μεγιστοποίηση των εσόδων μιας επιχείρησης, (γ) ανάλυση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών τιμολόγησης και μεγιστοποίησης εσόδων, (δ) πραγματοποίηση ανάλυσης ανταγωνισμού (competitor analysis) , (ε) σχεδιασμός στρατηγικών για τη μεγιστοποίηση των εσόδων και (στ) συνδυασμός τυπικών και άτυπων διαδικασιών για την ώθηση των εργαζομένων σε δραστηριότητες, αποφάσεις και συμπεριφορές που θα αποφέρουν στον οργανισμό άμεσα και μελλοντικά θετικά αποτελέσματα.
Περιεχόμενο και ενδεικτικές ενότητες του μαθήματος:
Εισαγωγή στο Revenue Management
Τιμολόγηση και Revenue Management
Αποτελεσματικότητα του Revenue Management
Η επιτυχία της διαχείρισης των εσόδων
Ηλεκτρονικό εμπόριο και συστήματα Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCM)
Μέθοδοι Τιμολόγησης (Παραδοσιακές μέθοδοι τιμολόγησης, Με βάση το Κόστος – Cost-Plus,
Με Βάση τον Ανταγωνισμό - Market Pricing, Με Βάση την Αξία – Value Pricing, Marketing Mix και Τιμολόγηση, Mε Βάση την Προσφορά και τη Ζήτηση – Supply and Demand, Στρατηγική Τιμολόγηση – Strategic Pricing, Μεταβλητή Τιμολόγηση – Differencial Pricing
Διαχείριση Εσόδων- Κατηγορίες αποφάσεων Revenue Management
Μοντέλα προβλέψεων Ζήτησης
Δείκτες αποδοτικότητας Διαχείρισης Εσόδων [ADR, OCC, PAR, GOPPAR, Πρόβλεψη της ζήτησης (Forecasting Demand)]
Απόδοση Ανθρωπίνου Δυναμικού
ΤΟ3018Διοίκηση Επιχειρησιακών ΛειτουργιώνΧειμερινό530ΚΕΥ
Ο κύριος σκοπός του μαθήματος “Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών ” είναι να εισαγάγει τις έννοιες και τεχνικές των επιχειρησιακών λειτουργιών με σαφή και δομημένο τρόπο. Έμφαση δίνεται στις έννοιες, διαδικασίες και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από τους διευθυντές, διαχειριστές, και εργαζόμενους στη λειτουργία ενός οργανισμού. Το μάθημα είναι σχεδιασμένο για να μπορέσει ο φοιτητής να κατανοήσει τον τρόπο που οι επιχειρησιακές λειτουργίες συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας. Μερικά από τα βασικά θέματα που καλύπτονται είναι ο σχεδιασμός των προϊόντων και διαδικασιών, η διαδικασία ελέγχου και προγραμματισμού, η διαχείριση των υλικών και των αποθεμάτων και η βελτίωση των προϊόντων και συστημάτων. Επίσης το μάθημα θα εισαγάγει τους μαθητές σε τρέχοντα θέματα των επιχειρήσεων, όπως η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα συστήματα διαχείρισης των επιχειρησιακών πόρων και τα λιτά συστήματα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να:
1. Να αναλύει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στους διευθυντές επιχειρήσεων και να αξιολογεί την αξία και τις επιπτώσεις των επιχειρησιακών επιλογών τους σε πραγματικό περιβάλλον. (ανάλυση, αξιολόγηση).
2. Να αναλύει και αξιολογεί τις σύγχρονες θεωρίες και τα εργαλεία των επιχειρησιακών λειτουργιών που στοχεύουν στη δημιουργία συνεργειών ανάμεσα σε μια ποικιλία λειτουργικών παραγόντων και παραμέτρων. (ανάλυση, αξιολόγηση).
Να εφαρμόζει και αξιολογεί ποσοτικά μοντέλα για την επίλυση κρίσιμων λειτουργικών προβλημάτων, καθώς και να ενσωματώνει τα αποτελέσματά τους, προκειμένου να διατυπώνει ή αξιολογεί συστάσεις των εμπειρογνωμόνων. (εφαρμογή, αξιολόγηση).
ΤΟ4025Διοίκηση Ολικής ΠοιότηταςΕαρινό530ΚΕΥ
Το μάθημα αποσκοπεί στο να εισάγει τον φοιτητή στην κατανόηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) μέσω μιας σειράς διαλέξεων, πραγματικών παραδειγμάτων, ανάλυσης περιπτώσεων και θεωρητικών μοντέλων. Μεγάλη έμφαση έχει δοθεί στην κάλυψη της πρακτικής εφαρμογής του γνωστικού αντικειμένου, ώστε οι φοιτητές που εξ’ ορισμού δεν είναι εξειδικευμένοι στο εν λόγω πεδίο να μπορέσουν να κατανοήσουν καλύτερα τις επιλογές τους αναφορικά με τη διαχείριση και διασφάλιση της ποιότητας στις επιχειρήσεις ή τους οργανισμούς που θα εργαστούν μελλοντικά.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να:
1. Εφαρμόζει τις βασικές αρχές της ΔΟΠ για να αναλύει και αξιολογεί το πρόγραμμα ποιότητας ενός πραγματικού οργανισμού. (Εφαρμογή, ανάλυση, αξιολόγηση)
2. Αναλύει και ενσωματώνει τις βασικές αρχές των πολύπλοκων σκεπτόμενων συστημάτων σε ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα ολικής ποιότητας. (Ανάλυση και σύνθεση)
Αξιολογεί και συνιστά τις αναγκαίες διεπιστημονικές συνεργίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση και τη βελτίωση του προγράμματος ποιότητας του επιχειρησιακού συστήματος ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής στρατηγική ευθυγράμμιση μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος.
Τουριστικό Μάρκετινγκ και Προώθηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
(Αρ.Θέσης: 4)
ΤΟ2007Εισαγωγή στο Τουριστικό ΜάρκετινγκΕαρινό530Υ
Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τα βασικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του τουριστικού μάρκετινγκ. Παρουσιάζονται οι σύγχρονες προσεγγίσεις γύρω από το μάρκετινγκ τόσο των τουριστικών επιχειρήσεων όσο και των τουριστικών προορισμών.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού, ο φοιτητής θα μπορεί να:
 Εξηγήσει το περιεχόμενο του μάρκετινγκ υπηρεσιών του τομέα της φιλοξενίας και των ταξιδιών.
 Εξηγήσει τις αρχές της έρευνας τουριστικής αγοράς.
Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορεί να:
 Περιγράψει την στρατηγική τμηματοποίησης και στόχευσης της τουριστικής αγοράς, καθώς και τοποθέτησης των τουριστικών προϊόντων σε διαφορετικές αγορές-στόχους.
 Αναλύσει την διαδικασία κατάστρωσης σχεδίων τουριστικού μάρκετινγκ.
 Περιγράψει την έννοια του μίγματος τουριστικού μάρκετινγκ και αναλύσει τα χαρακτηριστικά των στοιχείων που το απαρτίζουν
ΤΟ1005Τυπολογίες και Χαρακτηριστικά Τουριστικών ΠροορισμώνΧειμερινό530ΚΕΥ
Σκοπός του μαθήματος είναι η μετάδοση γνώσεων και η κατανόηση: α) της έννοιας του τουριστικού προορισμού ως βασικό τμήμα του τουριστικού συστήματος, β) των χαρακτηριστικών και συστατικών στοιχείων του τουριστικού προορισμού, γ) των μεθόδων ανάλυσης της εξέλιξης ενός τουριστικού προορισμού, δ) των διαφόρων τυπολογιών τουριστικών προορισμών και ε) της αναγκαιότητας του σχεδιασμού και της διαχείρισης, στα διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής ενός τουριστικού προορισμού, ώστε να αμβλυνθούν διαπιστωμένες επιπτώσεις και να επιτευχθεί η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Στο μάθημα παρουσιάζονται χαρακτηριστικές μελέτες περίπτωσης τουριστικών προορισμών σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
ΤΟ7046Προβολή και Προώθηση Τουριστικών ΕπιχειρήσεωνΧειμερινό630ΚΕΥ
Στους στόχους του μαθήματος «Προβολή και Προώθηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» περιλαμβάνεται το θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο ανάλυσης του στρατηγικού χαρακτήρα της επικοινωνίας, καθώς και η παρουσίαση των επικοινωνιακών στρατηγικών προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα αρμόδια στελέχη για την επιτυχή προβολή και προώθηση των τουριστικών επιχειρήσεων σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο επικοινωνιακό περιβάλλον.
Ειδικότερα, το γνωστικό αντικείμενο και περιεχόμενο του συγκεκριμένου μαθήματος εστιάζει στη μετάδοση στους φοιτητές των απαραίτητων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που θα τους βοηθήσουν στη βαθύτερη κατανόηση του καταλυτικού ρόλου που διαδραματίζει στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον η αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση των επικοινωνιακών στρατηγικών καθώς και ο σχεδιασμός και εφαρμογή κατάλληλα διαμορφωμένων επικοινωνιακών πρακτικών προώθησης και προβολής στον τουρισμό, αξιοποιώντας το σύνολο των μέσων που προσφέρουν οι νέες Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Ολοκληρώνοντας επιτυχώς το μάθημα, οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις που επιτρέπουν στα μελλοντικά διοικητικά στελέχη να συμμετέχουν στη δημιουργία διαφημιστικών προγραμμάτων, όπως και προγραμμάτων προώθησης πωλήσεων και δημοσίων σχέσεων, αλλά και στη λήψη όλων των σχετικών αποφάσεων στο πλαίσιο μιας τουριστικής επιχείρησης.
Διαχείριση και Χρηματοδότηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Διεθνή Συστήματα Κρατήσεων
(Αρ.Θέσης: 5)
ΤΟ6039Διοίκηση και Διαχείριση Επιχειρήσεων ΦιλοξενίαςΕαρινό630ΥΚ
Ένα από τα κεντρικά χαρακτηριστικά των μεγάλων και πολυτελών επιχειρήσεων φιλοξενίας είναι η προσφορά ενός πολυσυνθέτου προϊόντος το οποίο αποτελείται από υλικά και άυλα στοιχεία και αποσκοπεί στην ικανοποίηση πελατών με συνεχώς αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες ανάγκες. Κεντρικός σκοπός του μαθήματος «Διοίκηση και Διαχείριση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» είναι η απόκτηση σύγχρονων γνώσεων σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τη δομή, τη διοίκηση και τη διαχείριση των διαφορετικών τμημάτων που απαρτίζουν τις επιχειρήσεις φιλοξενίας καθώς και η συνεργασία μεταξύ τους με σκοπό την παροχή ενός υψηλού επιπέδου τουριστικού προϊόντος. Επιπλέον οι φοιτητές, με την επιτυχή ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος, θα μπορούν να αναλύσουν τα χαρακτηριστικά μιας οργανωσιακής κουλτούρας στραμμένης στην φιλοξενία και να αναγνωρίσουν την αξία της στην επιτυχή εξυπηρέτηση διαφορετικών τύπων πελατών των επιχειρήσεων αυτού του τύπου.
ΤΟ6036Διεθνή Συστήματα ΚρατήσεωνΧειμερινό630ΚΕΥ
Οι τεχνολογικές εξελίξεις, με αιχμή του δόρατος την εξέλιξη των τηλεπικοινωνίων και του διαδικτύου, επηρεάζουν με έντονο τρόπο την εξέλιξη της τουριστικής βιομηχανίας, μεταβάλουν συνεχώς τον τρόπο που το σύνολο των μετόχων (shareholders) αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και καθορίζουν την παγκόσμια διανομή τουριστικού προϊόντος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος «Διεθνή συστήματα κρατήσεων», οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναλύουν τη σημασία και το ρόλο που διαδραματίζουν τα παγκόσμια συστήματα διανομής (Global Distribution Systems- G.D.S), οι κεντρικές εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, οι μετα-μηχανές αναζήτησης (metasearch engines) κ.α. στην τουριστική βιομηχανία. Επιπλέον οι φοιτητές θα μπορούν να αναγνωρίσουν τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτύου και να αναλύουν τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation- GDPR).
ΤΟ5033Χρηματοδότηση Τουριστικών ΕπιχειρήσεωνΕαρινό630ΚΕΥ
Οι πηγές χρηματοδότησης μια τουριστικής επιχείρησης, ιδίως στα πρώτα βήματα της πορείας της, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της και τη μετέπειτα ανάπτυξη της. Όμως οι δυνατότητες χρηματοδότησης δεν έχει βαρύτητα μόνο για τις νεοφυείς τουριστικές επιχειρήσεις αλλά και για επιχειρήσεις οι οποίες διανύουν ένα διαφορετικό στάδιο του κύκλου ζωής τους. Κεντρικός σκοπός του μαθήματος «Χρηματοδότηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» είναι η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα προγράμματα χρηματοδότησης, που ιδιωτικοί αλλα και δημόσιοι οργανισμοί παρέχουν σε τουριστικές επιχειρήσεις παντός τύπου και είδους τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Θεωρίες μάθησης – Επιμόρφωση και Μετεκπαίδευση Εκπαιδευτικών
(Αρ.Θέσης: 1)
ΕΑ0080Θεωρία και μεθοδολογία Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης ΕκπαιδευτικώνΧειμερινό43-Ε
Στόχος του μαθήματος είναι η επαφή των φοιτητών/τριών, ως μελλοντικών εκπαιδευτικών της πράξης, με το θεωρητικό, ιστορικό και δομολειτουργικό κομμάτι της επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης του διδακτικού προσωπικού, ως αναπόσπαστου μέρους της ορθολογικής και επαρκούς λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος. Εξετάζονται οι βασικές πτυχές της εξέλιξης των επιμορφωτικών και μετεκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών, τόσο σε επίπεδο Ελλάδας όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, και παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία που συνέθεσαν ή/και συνθέτουν την μορφολογία και φιλοσοφία τους.
ΕΑ0081Κοινωνικές Θεωρίες Μάθησης και ΕκπαίδευσηςΕαρινό43-Ε
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις κλασικές αλλά και τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικά δεδομένα από το χώρο της Γενικής Παιδαγωγικής, της Παιδαγωγικής Φιλοσοφίας αλλά και της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας σχετικά με τη μάθηση και τις δυσκολίες της, την ανάπτυξη της σκέψης και τη διδασκαλία. Το αντικείμενο προσεγγίζεται προσεγγίζεται διεπιστημονικά, εντοπίζονται τα επιμέρους αντικείμενα και οι στόχοι του, εξετάζονται οι προϋποθέσεις πραγμάτωσής του και αναλύονται οι δυο αλληλένδετες υποστάσεις του : Η Θεωρητική και η Πρακτική.
ΕΑ0082Εργαστήριο για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση επιμορφωτικών δράσεων και δομώνΕαρινό412Ε
Στόχος του μαθήματος είναι η τριβή των φοιτητών/τριών, ως μελλοντικών εκπαιδευτικών της πράξης, με δράσεις και μεθοδολογικές προτάσεις επιμορφωτικών και μετεκπαιδευτικών πρακτικών στον τομέα της επιμόρφωσης διδακτικού προσωπικού, ως απαραίτητης προϋπόθεσης επαγγελματικής και επιστημονικής ανάπτυξης. Το αντικείμενο οδηγεί τους φοιτητές/τις φοιτήτριες σε μια πορεία ενίσχυσης και αξιοποίησης μεθόδων και πρακτικών ενδυνάμωσης των ερευνητικών και στοχαστικών ικανοτήτων τους και τους παρουσιάζει τις βασικότερες πολιτικές, διαδικασίες, δομές και τάσεις επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης σε επίπεδο κρατών, με έμφαση στη χώρα μας.
Ιστορία στο σχολείο και στο δημόσιο λόγο
(Αρ.Θέσης: 2)
ΕΒ0081Οργάνωση σχεδίων μαθημάτων και δημιουργία σεναρίων διδασκαλίας στο μάθημα της ΙστορίαςΧειμερινό43-Ε
Το μάθημα δομείται σε δυο άξονες: ο πρώτος άξονας αφορά την επιτόπια παρατήρηση μαθημάτων ιστορίας στο σχολείο, την καταγραφή των δομικών τους στοιχείων και την αξιολόγηση των μαθησιακών πρακτικών που ακολουθούνται με γνώμονα κωδικοποιημένο πίνακα στον οποίο αντιδιαστέλλεται η νέα διδακτική της ιστορίας σε σχέση με την παραδοσιακή. Ο δεύτερος άξονας αφορά ομαδικές εργασίες στις οποίες επιχειρείται η εμβάθυνση και η διεύρυνση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των φοιτητών αναφορικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στο πεδίο της ιστορικής εκπαίδευσης και ειδικότερα διερευνάται ο τρόπος προσέγγισης επίμαχων και τραυματικών ιστορικών γεγονότων. Στο
τέλος του μαθήματος κάθε φοιτητής έχει πρόσβαση σε όλο το υλικό που παράγεται

ΕΒ0082Κοινωνική και εκπαιδευτική έρευνα με τη χρήση ποιοτικών μεθόδωνΧειμερινό43-Ε
Περιεχόμενο του μαθήματος καθίσταται η γνωριμία των φοιτητών με τις συνηθέστερες μεθόδους και τις ερευνητικές τεχνικές της ποιοτικής έρευνας, όπως συμμετοχική παρατήρηση, ανάλυση περιεχομένου, λόγου και συνομιλίας, μελέτη βιογραφιών, αρχειακού υλικού κ.α., ώστε να αξιοποιηθούν τα στοιχεία αυτά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσα από το σχεδιασμό, τη συλλογή και ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων της κοινωνικής έρευνας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν το ρόλο της εκπαίδευσης και του σχολείου μέσα σε συγκεκριμένα κοινωνικά πλαίσια, την ιστορικότητά τους, καθώς και να εμβαθύνουν στις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ της κοινωνίας και των φορέων της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
ΕΒ0083Δημόσια ιστορία, τοπικό περιβάλλον και σχολείοΕαρινό43-Ε
. Τα γεγονότα του περελθόντος αποτελούν αντικείμενο πολλών και διαφορετικών δημοσίων χρήσεων. Μνημεία και μουσεία, εθνικές και ευρωπαϊκές επέτειοι, ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, λογοτεχνικά έργα, διαδίκτυο – όλα τα παραπάνω με μεγαλύτερη ή μικρότερη αποτελεσματικότητα - διαμορφώνουν την άποψη του κοινού για μια συγκεκριμένη εποχή, για ένα ιστορικό γεγονός. Οι χρήσεις αυτές ανταγωνίζο νται τη σχολική διδασκαλία από πλεονεκτική θέση. Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές/φοιτήτριες να αποκτήσουν τα εργαλεία για την κριτική αξιολόγηση ζητημάτων: α) αμφιλεγόμενης ερμηνείας όπως το “κρυφό σχολειό” ή τραυματικών ιστορικών γεγονότων και της εγγραφής τους στη συλλογική μνήμη των τοπικών κοινωνιών π.χ. τόποι άσκησης αντιποίνων κατά τη διάρκεια της Κατοχής, β) σχετικά με τη συμβολή των μνημείων στη διαμόρφωση δημόσιας ιστορίας, γ) περιπτώσεις από την παγκόσμια ιστορία στις οποίες οι πολιτικοί χειρισμοί και ο απόηχός τους φιλτράρονται δυναμικά μέσα από τη δημόσια ιστορία π.χ. Ο ψυχρός πόλεμος στην Ασία - Συνομιλίες στο Μπάλινγκ (Μαλαισία), δ) ιστορικοποίηση του τοπίου και στρωματογραφία της τοπικής ιστορίας: η περίπτωση της Ρόδου και ε) στη λογοτεχνία και στην τέχνη σε συνάρτηση με την ιστορική έρευνα εντοπίζονται είτε αφηγηματικές λεπτομέρειες που δικαιολογούνται υπό το πρίσμα της καλλιτεχνικής ελευθερίας , είτε στρεβλώσεις και συνειδητοί ή υπόρρητοι ιδεολογικοί χειρισμοί.
Εκπαίδευση στα Μαθηματικά
(Αρ.Θέσης: 3)
ΕΓ0048Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας των μαθηματικών στο Δημοτικό ΣχολείοΧειμερινό43-Ε
Σύμφωνα με παγκόσμιους δείκτες αξιολόγησης, όπως το PISA (Programme for International Student Assessment) οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στα Μαθηματικά είναι κάτω από το μέσο όρο των χωρών που συμμετέχουν σε αυτές τις αξιολογήσεις. Δεδομένου ότι ερευνητικά έχει αποδειχθεί πως ο τρόπος διδασκαλίας παίζει καθοριστικό ρόλο στην κατανόηση των μαθηματικών εννοιών και στην ανάπτυξη μιας θετικής στάσης για τα μαθηματικά (Janvier, 1987; Sfard, 1991, Goldin, 2003; Howe et al., 2015; Dreher & Kuntze, 2015), στο παρόν μάθημα επιχειρείται να διδαχθούν σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας με τη χρήση νεωτερίστικων και δυναμικών μαθηματικών εργαλείων, όπως Αναπαραστάσεις, Ρεαλιστικά Μαθηματικά, Ιστορία των Μαθηματικών, Ανοιχτό Πρόβλημα, Ρήξη Διδακτικού Συμβολαίου, Αντιπαράδειγμα, Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί, Νοεροί και Κατ' εκτίμηση Υπολογισμοί, Διεπιστημονικότητα, Κατασκευή Προβλήματος και Τεχνολογία. Τα νεωτεριστικά αυτά στοιχεία συνδυάζονται γόνιμα με έναν νέο τρόπο για να κατασκευαστούν και να υλοποιηθούν σχέδια εργασίας με τη χρήση πρωτοπόρων και πρωτότυπων μέσων, υλικών, εργαλείων και αναπαραστάσεων - ψηφιακών και βιωματικών, με σκοπό την αναπλαισίωση της μαθηματικής γνώσης, της ενδυνάμωση της μαθηματικής ικανότητας και των στάσεων των φοιτητών προς τα μαθηματικά.
ΕΓ0049Τα βασικά μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού ΣχολείουΧειμερινό43-Ε
Η διεθνής βιβλιογραφία, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι η κατανόηση και χρήση μιας μαθηματικής έννοιας από τους μαθητές επηρεάζεται από τον βαθμό κατανόησης αυτής της έννοιας που έχει ο εκπαιδευτικός που τη διδάσκει (Jordan et al, 2013). Επίσης, οι αντιλήψεις των δασκάλων για τα μαθηματικά παίζουν πρωταρχικό ρόλο στη διδακτική τους συμπεριφορά (Luft & Roehrig, 2007). Η εκτίμηση που κάνουν οι εκπαιδευτικοί για τις δυνατότητές τους να ανταποκριθούν στη διδασκαλία συγκεκριμένων μαθηματικών εννοιών επηρεάζει τη διδασκαλία τους στο συγκεκριμένο αυτό θέμα. Ειδικά για τους μελλοντικούς δασκάλους, η οικοδόμηση πεποιθήσεων επάρκειας ως προς τη διδασκαλία των μαθηματικών έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί πρόκειται για το υπόβαθρο στο οποίο θα βασιστεί όλη τους η σταδιοδρομία, αφού είναι αποδεκτό πως όταν ένα άτομο αναπτύξει συγκεκριμένες πεποιθήσεις επάρκειας, πολύ δύσκολα θα τις αλλάξει (Tschannen – Moran et al., 1998).
Το γεγονός μάλιστα ότι το 90% των εισαχθέντων φοιτητών στα ΠΤΔΕ προέρχονται από τις θεωρητικές κατευθύνσεις, έχει ως αποτέλεσμα πολλοί φοιτητές να αποτυγχάνουν στην προσπάθεια κατανόησης των μαθηματικών εννοιών και μεθόδων και να αναπτύσσουν αρνητικές στάσεις και συναισθήματα φοβίας για τα μαθηματικά, πράγμα που εμποδίζει τη μαθηματική τους ανάπτυξη.
Στο μάθημα αυτό επιδιώκεται η σε βάθος κατανόηση βασικών μαθηματικών εννοιών από τους πέντε θεματικούς άξονες (αριθμοί και πράξεις, μέτρηση, γεωμετρία, άλγεβρα, στατιστική-πιθανότητες), όπως αυτοί αναφέρονται στις αρχές και τα πρότυπα που έχουν καθοριστεί από το NCTM με σκοπό την ανάπτυξη της γνωστικής ικανότητας των φοιτητών σε βασικές μαθηματικές έννοιες, την εγρήγορση των φοιτητών να αγαπήσουν τα μαθηματικά, να διακρίνουν τη δύναμη και την ομορφιά τους και την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος και της επιθυμίας τους να ασχοληθούν με αυτά, ώστε να οικοδομήσουν πεποιθήσεις επάρκειας.

Jordan, N. C., Hansen, N., Fuchs, L. S., Siegler, R. S., Gersten, R. & Micklos, D. (2013), Developmental predictors of fraction concepts and procedures. Journal of Experimental Child Psychology, 116(1), 45 – 58.
Luft, J. A., & Roehrig, G. H. (2007). Capturing Science Teachers’ Epistemological Beliefs: The Development of the Teacher Beliefs Interview. Electronic Journal of Science Education, 11, 38-63.
Tschannen - Moran, M., Hoy, A. W. & Hoy, W. K. (1998). Teacher efficacy: Its meaning and measure. Review of educational research, 68, 202 – 248.
ΕΓ0050Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών και Μαθηματικών Εκπαιδευτικών Λογισμικών για τη διδασκαλία μαθηματικών θεμάτων στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού ΣχολείουΕαρινό43-Ε
Οι σύγχρονες αντιλήψεις για τη διδασκαλία των μαθηματικών δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην ποιοτική διάσταση της μάθησης τονίζοντας ότι σκοπός της διδασκαλίας είναι η ανάπτυξη θετικών στάσεων έναντι των μαθηματικών. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός χρειάζονται στοχευμένες πρακτικές. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητο ο φοιτητής να έχει διαθέσιμα τα απαραίτητα σύγχρονα εργαλεία και τις γνώσεις για να τα χρησιμοποιήσει προκειμένου να σχεδιάζει κατάλληλες διδασκαλίες, τέτοιες ώστε να προάγουν τη μαθηματική γνώση και την αγάπη για τα μαθηματικά.
Το μάθημα αυτό εστιάζει σε αυτά τα σύγχρονα εργαλεία μέσα από την εκμάθηση, χρήση και αξιοποίηση δυναμικών ψηφιακών εργαλείων που δίνουν προστιθέμενη αξία στη διδασκαλία των μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο με την παραγωγή πολυμεσικού μαθηματικού υλικού προσαρμοσμένο στους στόχους και τις απαιτήσεις της σχεδιασθείσας διδασκαλίας. Ψηφιακά εργαλεία και εκπαιδευτικά λογισμικά που θα εστιάσει το μάθημα είναι: δημιουργία διαδραστικών βιβλίων μαθηματικών, επαυξημένη πραγματικότητα, ψηφιακός εμπλουτισμός μαθηματικών εγχειριδίων, geometer's sketchpad, GeoGebra...
Περιβάλλοντος
Γεωργία και Περιβάλλον
(Αρ.Θέσης: 1)
127ΚΕΥΔιαχείριση ΑγροοικοσυστημάτωνΧειμερινό63-ΚΕΥ
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:
1. 1η Γεωργική Επανάσταση, χαρακτηριστικά και σημασία της στην οικονομική ανάπτυξη.
2. 2η Γεωργική Επανάσταση, χαρακτηριστικά και σημασία της στην οικονομική ανάπτυξη.
3. Παράγοντες διαμόρφωσης αγροτικού χώρου: οικολογικοί παράγοντες.
4. Παράγοντες διαμόρφωσης αγροκλιματικών τύπων.
5. Αγροκλιματικοί τύποι.
6. Παράγοντες διαμόρφωσης αγροτικού χώρου: δημογραφικοί παράγοντες.
7. Παράγοντες διαμόρφωσης αγροτικού χώρου: οικονομικοί παράγοντες.
8. 3η Γεωργική Επανάσταση, χαρακτηριστικά και σημασία της στην οικονομική ανάπτυξη και στη διαχείριση του αγροτικού χώρου.
9. Αγροτικά πεδία τροπικών: δημιουργία‐διαχείριση (καλλιεργητικά συστήματα και γεωργικά συστήματα παραγωγής).
10. Αγροτικά πεδία Μεσογείου και ερημικών περιοχών: δημιουργία‐ διαχείριση (καλλιεργητικά συστήματα και γεωργικά συστήματα παραγωγής).
11. Αγροτικά πεδία ψυχρών περιοχών: δημιουργία‐διαχείριση (καλλιεργητικά συστήματα και γεωργικά συστήματα παραγωγής).
12. Η συμβολή της αγροτικής πολιτικής στη διαχείριση του αγροτικού χώρου.
13. Η συμβολή των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων της Κ.Α.Π. στη διαχείριση του αγροτικού χώρου.
129ΚΕΥΕδαφολογίαΕαρινό734ΚΕΥ
Διαλέξεις
1. Εισαγωγή στην επιστήμη της εδαφολογίας
2. Εδαφικοί ορίζοντες
3. Υγρή και αέρια φάση του εδάφους
4. Μηχανική σύσταση του εδάφους
5. Η αντίσταση του εδάφους
6. Η οργανική ουσία του εδάφους
7. Φυσικές ιδιότητες
8. Γονιμότητας εδαφών Ι
9. Γονιμότητα εδαφών ΙΙ
10. Γένεση εδαφών Ι
11. Γένεση εδαφών ΙΙ
12. Υποβάθμιση εδαφών
13. Διαχείριση υποβαθμισμένων εδαφών
Εργαστήρια:
1. Εκδρομή σε διαφορετικά οικοσυστήματα – δειγματοληψία εδάφους ‐ μέτρηση υγρασίας πεδίου
2. Προετοιμασία εδαφικών δειγμάτων προς ανάλυση – Μέτρηση υγρασίας αεροξηρανθέντος
3. Υπολογισμός μηχανικής σύστασης εδάφους
4. προσδιορισμός του pH
5. Εκτίμηση της οργανικής ουσίας του εδάφους
6. Προσδιορισμός ολικοί αζώτου
7. Προσδιορισμός ολικοί αζώτου
8. Προσδιορισμός εκχυλίσιμου φωσφόρου 9. Ημερήσια εκδρομή για την παρατήρηση εδαφοτομών
10. Παρουσίαση και συζήτηση των εργαστηριακών αναλύσεων

Εργαστηριακή Χημεία Περιβάλλοντος
(Αρ.Θέσης: 2)
219KEYEργαστήριο Περιβαλλοντικής ΧημείαςΧειμερινό4-4ΚΕΥ
1. Ασκήσεις Πεδίου (Μέτρηση pΗ, αγωγιμόμετρο, οξυγονόμετρο).
2. Αλκαλικότητα.
3. Φωτόμετρο (απορρυπαντικά).
4. Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD).
5. Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD5)
6. Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD5) – Kjeldahl.
7. Προσδιορισμός αζώτου κατά Kjeldahl.
8. Βιβλιογραφική άσκηση.
9. Ολοκληρωμένη Διασφάλιση Ποιότητας στην Περιβαλλοντική Ανάλυση.
10. Χρωματογραφία.

204ΥΕργαστήριο Αναλυτικής ΧημείαςΕαρινό413Υ
1. Σφάλματα.
2. Παραλαβή θέσεων – Βαθμονόμηση οργάνων
3. Εξουδετέρωση
4. Οξυμετρία – Αλκαλιμετρία
5. Οπισθογκομέτρηση
6. Συμπλοκομετρία
7. Οξειδοαναγωγή (KMnO4)
8. Οξειδοαναγωγή (K2Cr2O7)
9. Σταθμικά
10. Ιωδομετρία
Μαθηματικά στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες
(Αρ.Θέσης: 3)
401YΜαθηματικάΧειμερινό533φρ.Υ
Α. Συναρτήσεις
Συναρτήσεις και γραφικές παραστάσεις. Συνδυασμός συναρτήσεων, μετατόπιση και αλλαγή κλίμακας γραφήματος. Τριγωνομετρικές συναρτήσεις.

Β. Όρια και συνέχεια
Ρυθμοί μεταβολής και εφαπτόμενες ευθείες σε καμπύλες. Όριο συνάρτησης και ιδιότητες ορίων. Ακριβής ορισμός ορίου. Πλευρικά όρια. Συνέχεια. Όρια στο άπειρο και άπειρα όρια.

Γ. Παράγωγοι και εφαρμογές τους
Εφαπτόμενες και παράγωγος σε σημείο. Η παράγωγος ως συνάρτηση. Κανόνες παραγώγισης. Η παράγωγος ως ρυθμός μεταβολής. Παράγωγοι τριγωνομετρικών συναρτήσεων. Κανόνας αλυσιδωτής παραγώγισης. Παραγώγιση πεπλεγμένων συναρτήσεων. Συναφείς ρυθμοί. Γραμμικοποίηση και διαφορικά. Ακρότατα συναρτήσεων σε κλειστά διαστήματα. Αντιπαράγωγοι.

Δ. Ολοκληρώματα και εφαρμογές τους
Εμβαδόν και εκτίμηση ποσοτήτων με πεπερασμένα αθροίσματα. Συμβολισμός σίγμα και όρια πεπερασμένων αθροισμάτων. Το ορισμένο ολοκλήρωμα. Το θεμελιώδες θεώρημα του απειροστικού λογισμού. Αόριστα ολοκληρώματα και η μέθοδος της αντικατάστασης. Αντικαταστάσεις σε ορισμένα ολοκληρώματα. Εμβαδόν μεταξύ καμπυλών. Όγκοι με χρήση διατομών. Μήκος τόξου. Εμβαδά επιφανειών εκ περιστροφής.

Ε. Υπερβατικές συναρτήσεις
Αντίστροφες συναρτήσεις και οι παράγωγοι τους. Φυσικοί λογάριθμοι. Εκθετικές συναρτήσεις. Εκθετική μεταβολή και διαχωρίσιμες διαφορικές εξισώσεις.
ΕΥ5859Εφαρμοσμένα Μαθηματικά – Αριθμητική ΑνάλυσηΕαρινό63-ΚΕΥ
Το μάθημα είναι χωρισμένο σε 8 ενότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για την επίλυση διαφορικών εξισώσεων καθώς και συστημάτων γραμμικών και διαφορικών εξισώσεων. Οι επιμέρους ενότητες είναι οι εξής:
1. Αριθμητική Ανάλυση & Προηγμένες Γλώσσες Προγραμματισμού
2. Ολοκληρωτικός Λογισμός
3. Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι
4. Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ (Συστήματα)
5. Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
6. Επίλυση Συστημάτων Γραμμικών Εξισώσεων
7. Ειδικά Θέματα Γραμμικής Άλγεβρας (Ιδιοτιμές & Ιδιοδιανύσματα)
8. Μέθοδοι Monte‐Carlo

Παράλληλα με την ανάπτυξη των επιμέρους ενοτήτων οι φοιτητές μαθαίνουν πως να χρησιμοποιούν την γλώσσα προγραμματισμού MATLAB, μέσα από παραδείγματα και εφαρμογές.

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Νέα Μέσα
(Αρ.Θέσης: 1)
ΠΛΡ140Θεωρία και Σχεδιασμός Ψηφιακών παιχνιδιώνΕαρινό53-ΥΕ
Το μάθημα αυτό αποτελεί ουσιαστικά μια εισαγωγή στην πολυεπιστημονική προσέγγιση των «Παιγνιακών Σπουδών» (Game Studies). Παίζοντας, διαβάζοντας και αναλύοντας παιχνίδια και κυρίως ψηφιακά παιχνίδια θα διερευνήσουμε το πως αυτά λειτουργούν, πως επηρεάζουν και πως αντανακλούν (το καθένα από αυτά) την κουλτούρα και την κοινωνία. Το μάθημα αυτό θα εμπλουτίζεται από τα ενδιαφέροντα, τις γνώσεις και την εμπειρία των φοιτητών, που θα καταθέτουν μέσα στην τάξη. Θα ξεκινήσουμε μιλώντας για παιχνίδια και για το «παίζειν». Πώς μπορούμε να ορίσουμε αυτούς τους δύο όρους; Ποιος ο ρόλος τους στην ανθρώπινη κοινωνία; Μετά θα παίξουμε. Διαφορετικά είδη παιχνιδιών θα δοκιμάζονται και θα αναλύονται μέσα στην τάξη. Επίσης οι φοιτητές θα κληθούν να παρουσιάσουν και να αναλύσουν ψηφιακά παιχνίδια του ενδιαφέροντός τους μέσα στην τάξη δίνοντας έτσι τη δυνατότητα και σε άλλους να τα γνωρίζουν και να αποκτήσουν εύρος γνώσης γύρω από τα διαφορετικά είδη παιχνιδιών, διαφορετικά είδη σχεδιασμού και κανόνων που διέπουν διαφορετικά παιχνίδια, τα genre των παιχνιδιών, κ.τ.λ. Οι φοιτητές προσκαλούνται να καταθέτουν τις γνώσεις και τις απόψεις τους και από την μέσα-στο-παιχνίδι και από την εκτός-παιχνιδιού εμπειρία τους. Τέλος, θα χωριστούμε σε ομάδες και θα προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε (επί χάρτου κυρίως) το δικό μας (ψηφιακό και όχι μόνον) παιχνίδι.
ΠΟΔ405Μη γραμμική Αφήγηση : Θεωρία και ΠρακτικήΧειμερινό63-ΥΕ
Κάθε αφήγηση έχει κάποια έκταση μέσα στο χρόνο, όποιο μέσο και αν αυτή χρησιμοποιεί (λόγο, ήχο, εικόνα, ζωντανή δράση, ή συνδυασμούς αυτών), οργανώνοντας κάποιου είδους αλληλουχία δεδομένων (συνήθως γύρω από μια θεματική). Το σενάριο που οργανώνει το περιεχόμενο της παρουσίασης/αναπαράστασης οριοθετείται κάθε φορά σε συνάρτηση με τη «μνήμη» (ανάκληση) και την «ερμηνεία» που είναι οι βασικοί ποιητικοί και υφολογικοί άξονες, όπως είναι επίσης σε συνάρτηση με την «οπτική» ή «θέση» που παίρνει η κάθε παρουσίαση, το «πλαίσιο αναφοράς» της και το «κοινό» της. Βασικό στοιχείο κάθε παρουσίασης αποτελεί, επίσης, η «δομή» του σεναρίου, οι τρόποι εξέλιξης ή διασποράς μέσα στο χρόνο και τον χώρο, οι «εντάσεις», οι «κορυφώσεις» και οι γενικές «τάσεις».
Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε εισαγωγικά τη δομή διαφόρων αφηγηματικών σεναρίων ξεκινώντας με μια ανάλυση γραμμικών σεναρίων που τα χαρακτηρίζει η αλληλουχία γεγονότων με σχέσεις αιτίας-αποτελέσματος με ιδιαίτερη μνεία στην Αριστοτελική δομή. Το κύριο μέρος του μαθήματος θα μας εισάγει στις λογικές της μη-γραμμικής αφηγηματικής δομής (ασυνέχεια, πολυγραμμικότητα, υπερκειμενικότητα, διαδραστικότητα, κτλ). Θα αναλύσουμε μια μεγάλη γκάμα μη-γραμμικών αφηγηματικών "κειμένων", ξεκινώντας από προφορικά και γραπτά κείμενα και φτάνοντας τέλος, σε ψηφιακά. Θα αναλύσουμε τη δομή από κλασικά έργα όπως η Ιλιάδα και η Οδύσσεια και το ιερό Εβραϊκό βιβλίο Ταλμούδ, μη-γραμμικά κείμενα λογοτεχνίας, διάφορες μορφές πειραματισμών στη μουσική και στον κινηματογράφο, καταλήγοντας σε ψηφιακά μη-γραμμικά και διαδραστικά έργα και παιχνίδια. Επίσης, θα παρουσιάσουμε τη δομή μη-γραμμικών αφηγηματικών κειμένων που πειραματίζονται με παρεκκλίσεις, πολλαπλές οπτικές γωνίες, διάρρηξη του χρόνου και του τόπου, και της ιστορίας ενώ θα διαβάσουμε θεωρητικά κείμενα για θέματα που αφορούν την αυθεντία, τον δημιουργό, το κοινό και τα νέα μέσα
Οπτικός Πολιτισμός
(Αρ.Θέσης: 2)
ΕΠΙ 310Οπτικός Πολιτισμός και Επικοινωνία ΙΧειμερινό53-ΥΕ
Το μάθημα εξετάζει τις έννοιες του Οπτικού Πολιτισμού (Visual Culture) με έμφαση στη φωτογραφική αναπαράσταση και τη σχέση φωτογραφίας και ζωγραφικής το 19ο και τον 20ο αιώνα. Το μάθημα πραγματεύεται επίσης έναν αριθμό θεωρητικών ζητημάτων εικαστικής αναπαράστασης πριν και μετά την έλευση της φωτογραφικής και της κινηματογραφικής εικόνας. Εξετάζονται επίσης το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο και τα μηνύματα της φωτογραφικής εικόνας από τις απαρχές της έως τα τέλη του 20ου αιώνα και η σχέση της φωτογραφίας με τα κινήματα του Μοντερνισμού στη ζωγραφική, με εστίαση σε επιμέρους κατηγορίες της φωτογραφίας: πορτρέτο, ταξιδιωτική και πολεμική φωτογραφία, κοινωνική φωτογραφία, στην Ευρώπη και την Αμερική, ενώ ταυτόχρονα γίνονται και ειδικές αναφορές στην Ελληνική φωτογραφία.
ΙΤΕ 505Οπτικός Πολιτισμός και Επικοινωνία ΙΙΕαρινό53-ΥΕ
Το μάθημα εξετάζει τις έννοιες και το περιεχόμενο της Τέχνης στον 20ο και τον 21ο αιώνα, με έμφαση στη σχέση Μοντερνισμού – Μεταμοντερνισμού και στην ανάδυση του Μεταουμανισμού. Πολλές είναι οι αναφορές στη βιντεοτέχνη ενώ η κύρια εστίαση του μαθήματος έγκειται στην τέχνη των κόμικς. Εξετάζονται, η ιστορία και ιδεολογία των κόμικς στην Αμερική και την Ευρώπη, τα κόμικς φανταστικού (fantasy) και επιστημονικής φαντασίας (science fiction) και το ιδεολογικό τους περιεχόμενο, η συνολική σχέση των κόμικς με τη λογοτεχνία, με σχετική έμφαση, πέραν του fantasy / science fiction, στις έννοιες του pulp και του horror fiction. Επιπλέον, ο ρεαλισμός και το χιούμορ στα κόμικς, καθώς και ο ρόλος των περιοδικών κόμικς. Επίσης, η τεχνοτροπία των κόμικς ανά εποχή, «σχολή», είδος και δημιουργούς. Στο μάθημα εξετάζονται παράλληλα, το ιστορικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της γέννησης νέων μέσων όπως η video art, και κινημάτων – ιδεολογικών πλαισίων όπως η pop art, το κίνημα fluxus και η εννοιολογική τέχνη. Ακόμη, η bioart στο πλαίσιο της έννοιας του Transhuman και συνολικά η έννοια του «ψηφιακού» στην τέχνη και η τέχνη με τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας. Τέλος, η αλληλεπίδραση του συνόλου των τεχνών στη διαμόρφωση του ιδεολογικού και κοινωνικού μηνύματος της εποχής μας.
Οπτικοακουστικά
(Αρ.Θέσης: 3)
ΕΠΙ 315Σκηνοθεσία και μοντάζ οπτικοακουστικών δεδομένωνΧειμερινό53-ΥΕ
Το μάθημα εισάγει τους σπουδαστές στις μεθόδους, την τεχνολογία και τις τεχνικές του μοντάζ οπτικοακουστικών έργων, δηλαδή στη διαδικασία επιλογής ως προς τη σειρά και τη διάρκεια των οπτικοακουστικών εικόνων (πλάνων) σε ένα έργο. Δεύτερος βασικός στόχος, η επισκόπηση σκηνοθετικών ζητημάτων κατά την πλήρη αλυσίδα παραγωγής ενός μικρού οπτικοακουστικού έργου, από το σενάριο στο γύρισμα και το μοντάζ.
Η θεωρητική κατάρτιση περιλαμβάνει πλήρη ανάλυση, μέσω προβολών και διαλέξεων, των δυνατοτήτων του μοντάζ και της διαμόρφωσης του νέου οπτικοακουστικού χωροχρόνου του έργου. Γίνεται εκτενής παράθεση των τεχνικών και των κανόνων του μοντάζ με αίσθηση συνέχειας και εξετάζονται οι πιο συνηθισμένοι εναλλακτικοί τρόποι μοντάζ (μουσικό μοντάζ, διανοητικό μοντάζ κλπ). Εξετάζεται ακόμη η διαδικασία ντεκουπάζ των σεναρίων και ο τρόπος δημιουργίας storyboard. Η προβολή αποσπασμάτων από ταινίες όλων των ειδών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας και γι’ αυτό είναι απολύτως απαραίτητη η συνεχής παρουσία στις διαλέξεις του μαθήματος. Στο εργαστηριακό μέρος γίνεται συστηματική εκμάθηση (μέσω ασκήσεων), επιλεγμένων λογισμικών επαγγελματικών προδιαγραφών για μοντάζ, καθώς και πρακτική εφαρμογή τους στη δημιουργία ομαδικής ή ατομικής μικρών ταινιών στο πλαίσιο ασκήσεων.
ΕΠΙ 317Οπτικοακουστικές βιομηχανίες -θεωρία και παραγωγήΕαρινό53-ΥΕ
Το μάθημα εισάγει τους σπουδαστές στα διάφορα είδη οπτικοακουστικών έργων και στη ανάλυση πρακτικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη δημιουργία τους, ειδικά στις Ελληνικές συνθήκες παραγωγής . Εξετάζεται η σκηνοθεσία και παραγωγή “εφαρμοσμένων” οπτικοακουστικών έργων (από διαφημιστικά ως σήριαλ, καλύψεις κοινωνικών εκδηλώσεων και ντοκιμαντέρ). Η θεωρητική κατάρτιση εισάγει, μέσω προβολών και διαλέξεων, στα εφαρμοσμένα οπτικοακουστικά έργα (βίντεο κοινωνικών εκδηλώσεων, εταιρικά βίντεο, διαφημιστικά, trailer, εκπαιδευτικά βίντεο, ταινίες μυθοπλασίας κλπ) εξετάζoντας τα κατά περίπτωση και αφιερώνοντας μια ή δύο διαλέξεις στη φόρμα και την πολιτιστική τους παράδοση. Το εργαστηριακό μέρος περιλαμβάνει πρακτική εφαρμογή και δημιουργία συγκεκριμένων μορφών έργων της οπτικοακουστικής βιομηχανίας.
2ΨΟΤ110Θεωρία και Σημειωτική της κινούμενης ΕικόναςΕαρινό53-ΥΕ
Το μάθημα είναι μια έρευνα στο μεταβαλλόμενο έδαφος της θεωρίας του κινηματογράφου και τον εντοπισμό των σημαντικότερων πτυχών του τομέα της θεωρίας της κινούμενης εικόνας. Η κινηματογραφική θεωρία διαθέτει ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων (auteurism, σημειωτική, η ψυχανάλυση, φεμινισμός, κλπ.) που το μάθημα επιδιώκει να καλύψει και προσανατολίζεται όχι μόνο γύρω από μεγάλες θεωρητικές προσεγγίσεις, αλλά και γύρω από τα ερωτήματα που συχνά ενοποιούν διαφορετικές και διακριτές σχολές σκέψης. Στόχος μας θα είναι η κατανόηση των συγκεκριμένων πολιτιστικών και ιστορικών συνθηκών του πλαισίου που διαμορφώνει τις τάσεις στην φιλμική θεωρία. Ταυτόχρονα, θα εξετασθεί το ζήτημα του τι μπορεί να θεωρηθεί ως θεωρία του κινηματογράφου σήμερα και να μελετηθεί η μετάβαση από τη φιλμική θεωρία σε αναδυόμενους τομείς, όπως αυτός της οπτικής κουλτούρας και της γλώσσας των πολυμέσων.
Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
Οικονομικά – Χρηματοοικονομικά
(Αρ.Θέσης: 1)
331- 4965Οικονομική –Χρηματοοικονομική ΣτατιστικήΕαρινό63-Ε
Αριθμοδείκτες, Στατιστική του ισοζυγίου πληρωμών, ποιότητα των στατιστικών δεδομένων, παρουσίαση των στατιστικών δεδομένων, προχωρημένα θέματα στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων.
331-2808Μικροοικονομική
Θεωρία Ι
Χειμερινό83-Υ
Εργαλεία οικονομικής ανάλυσης. Αγορά, προσφορά, ζήτηση, συμπεριφορά καταναλωτή. Συμπεριφορά παραγωγού. Δομές αγορών. Οργάνωση επιχειρήσεων. Κόστος παραγωγής. Συναγωνισμός. Κεφάλαιο. Ευημερία. Κίνδυνος και αβεβαιότητα. Δημόσιος τομέας.
331- 2207Μaκροοικονομική
Θεωρία Ι
Εαρινό63-ΚΕΥ
Σύγχρονες οικονομικές εξελίξεις, ο χρυσός κανόνας, η βέλτιστη λύση, η εξίσωση Euler, διαχρονικό δυναμικό παραγωγής, στατική και δυναμική ισορροπία. Δυναμικές σαγματικού μονοπατιού, ο επιχειρηματικός κύκλος, η εργασία στο βασικό μοντέλο, θεωρία επενδύσεων, χρόνος ωρίμανσης. Διαδικασία ανάπτυξης, μοντέλο Solow-Swan, θεωρία βέλτιστης ανάπτυξης, ενδογενής ανάπτυξη. Κατανάλωση, αγορά εργασίας, επιχειρήσεις, γενική ισορροπία. Κρατικός προϋπολογισμός, χρηματοδότηση κρατικών δαπανών, βιωσιμότητα φορολογικού συστήματος, βελτιστοποίηση δημόσιων οικονομικών, ασυνέπεια δημοσιονομικής πολιτικής, συνταξιοδοτικό μοντέλο. Βέλτιστη λύση ανοικτής οικονομίας, εμπορεύσιμα αγαθά, ισοτιμία τιμών εμπορικής διαπραγμάτευσης, ανεπάρκεια υποκατάστασης, ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Περιορισμοί στο εισόδημα νοικοκυριού, χρήμα σαν πηγή ωφελιμότητας, χρήμα σαν ανταλλακτικό αγαθό, κόστος συναλλαγής, υπερπληθωρισμός, υπερουδετερότητα χρήματος.
Εφαρμοσμένη Ανάλυση
(Αρ.Θέσης: 2)
331-2006Απειροστικός Λογισμός ΙΙΧειμερινό85 (3 Θεωρία + 2 Φροντιστηριακές)-Υ
Γενικευμένα Ολοκληρώματα. Εισαγωγή στο μετασχηματισμό Laplace. Σειρές αριθμών. Σειρές συναρτήσεων. Δυναμοσειρές. Μερικές παράγωγοι. Ορίζουσα Jacobi. Εφαρμογές με χρήση του μαθηματικού λογισμικού Mathematica.
331-2256Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙΧειμερινό63-ΚΕΥ
Λογισμός πολλών μεταβλητών. Όρια, Συνέχεια, Μερικές παράγωγοι. Ακρότατα συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Ακρότατα συναρτήσεων πολλών μεταβλητών με περιορισμούς. Εισαγωγή στα διπλά και τριπλά ολοκληρώματα.
331-2658Αριθμητική ΑνάλυσηΕαρινό63-ΚΕΥ
Αριθμοί μηχανής και αριθμητική στον υπολογιστή. Τα σφάλματα στρογγύλευσης και η επίδρασή τους στους υπολογισμούς. Ευστάθεια αλγορίθμων. Κατάσταση προβλημάτων. Επίλυση μη - γραμμικών εξισώσεων. Η μέθοδος της διχοτόμησης. Η γενική επαναληπτική μέθοδος. Το θεώρημα σταθερού σημείου του Banach.
Η μέθοδος του Νεύτωνα και η μέθοδος της τέμνουσας. Γραμμικά συστήματα και η μέθοδος απαλοιφής του Gauss. Η μέθοδος του Gauss με μερική και ολική οδήγηση και η ανάλυση LU. Νόρμες διανυσμάτων και πινάκων. Επαναληπτικές μέθοδοι Gauss - Seidel και Jacobi. Πολυωνυμική παρεμβολή. Παρεμβολή Lagrange και Newton. Παρεμβολή με γραμμικές και κυβικές splines. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Αριθμητική ολοκλήρωση. Μέθοδοι (α) ορθογωνίου (β) τραπεζίου (γ) Simpson. Αριθμητική διαφόριση και τύποι πεπερασμένων διαφορών.
Ασφαλιστικά - Αναλογιστικά
(Αρ.Θέσης: 3)
331-3109Μαθηματικά Ασφαλίσεων
Ζωής Ι
Χειμερινό84 (3 Θεωρία + 1 Φροντιστηριακές)-Υ
Πίνακες ζωής και συναρτήσεις επιβίωσης, ένταση και
άλλοι δείκτες θνησιμότητας. Αρχές υπολογισμού ασφαλίστρων και ενιαία καθαρά ασφάλιστρα.
Προγράμματα ασφαλίσεων ζωής. Ράντες ζωής. Ολική απώλεια, μαθηματικά και εμπορικά ασφάλιστρα.
Μαθηματικά αποθέματα..
331- 4057Θεωρία ΚινδύνωνΧειμερινό63-ΚΕΥ
Θεωρία της χρεοκοπίας, ανισότητα Lundberg, τύπος
Cramer - Lundberg, ανανεωτική εξίσωση και μετασχηματισμός Laplace, προσεγγίσεις Beekman-Bowers
και De Vylder, πιθανότητα χρεοκοπίας σε πεπερασμένο χρονικό διάστημα, ο χρόνος της χρεοκοπίας.
Εφαρμογές στις μη αναλογικές καλύψεις κινδύνου, ασυμπτωτικές εκτιμήσεις των πιθανοτήτων στο δεξιό
άκρο των κατανομών, υπολογισμός και άνω φράγματα ασφαλίστρων stop loss, stop loss και
πληθωρισμός, ρήτρες θετικής εμπειρίας. Εφαρμογές στην αντασφάλιση, ο συντελεστής προσαρμογής υπό
αντασφάλιση, μεγιστοποίηση της ωφελιμότητας, μείωση του ασφαλίστρου μέσω συνασφάλισης, σχετική
κράτηση και απόλυτη κράτηση, ελαχιστοποίηση της διασποράς, βέλτιστες ανταλλαγές κινδύνων,
χαρτοφυλάκια με πολλαπλές καλύψεις. Οι κυριότερες ζημιοκατανομές, μέθοδοι εφαρμογής
ζημιοκατανομών σε στατιστικά δεδομένα, ροπές δείγματος, λόγοι συχνότητας, έλεγχοι καλής
προσαρμογής, προσεγγίσεις της κατανομής των συνολικών αποζημιώσεων. Διευρυμένα πρότυπα,
γενικευμένες διαδικασίες πλεονάσματος, έννοια διακινδυνευόμενου κεφαλαίου, δυναμικά πρότυπα
φερεγγυότητας, προσομοίωση.
331- 1056Εισαγωγή στην ΑσφάλισηΕαρινό63-Ε
Σύντομη ιστορική αναδρομή. Κίνδυνος και μέθοδοι διαχείρισής του. Τι είναι ασφάλιση και ποιος ο διαχωρισμός των ασφαλίσεων. Η ιδιωτική Ασφάλιση Ζωής και τι περιλαμβάνει η ασφαλιστική σύμβαση. Βασικά ασφαλιστικά μεγέθη και τα οικονομικά και μαθηματικά θεμέλια στη διαδικασία υπολογισμού αυτών. Κοινωνική Ασφάλιση. Διανεμητικό σύστημα. Ασφαλίσεις ζημιών και Ναυτασφαλίσεις. Αντασφάλιση. Ο ρόλος του αναλογιστή στην ασφάλιση.
Χρηματοοικονομικά
(Αρ.Θέσης: 4)
331- 4755Στοιχεία Διεθνών Χρηαμτοοικονομικών ΑγορώνΧειμερινό63-Ε
Δομή της αγοράς και θεσμικοί παίκτες. Στοιχεία αγορών συναλλάγματος, προσδιορισμός συναλλαγματικών ισοτιμιών, στατιστικές ιδιότητες συναλλαγματικών ισοτιμιών, ο νόμος της μιας τιμής, ισοδυναμία αγοραστικής δύναμης (PPP), σχέσεις ισοδυναμίας επιτοκίων και αρμπιτράζ καλυμμένου επιτοκίου, Fisher effect, προσδιορισμός του προθεσμιακού επιτοκίου. Προσδιορισμός των συναλλαγματικών ισοτιμιών και εμπειρικές ενδείξεις. Η αποτελεσματικότητα της αγοράς συναλλάγματος. Αγορές ομολόγων. Αγορές μετοχών. Αγορές παραγώγων, ανταλλαγές νομισμάτων και επιτοκίων (swaps).
331-4257ΛογιστικήΧειμερινό63-Ε
Εισαγωγικές Έννοιες. Λογιστικές καταστάσεις. Καταχώριση λογιστικών γεγονότων. Πάγιο ενεργητικό. Κυκλοφορούν ενεργητικό. Ειδικά θέματα κλεισίματος βιβλίων. Λογιστικός κύκλος πληροφόρησης. Αριθμοδείκτες. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας. Ερμηνεία λογιστικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες κερδοφορίας, αποδοτικότητας, κεφαλαιακής διάρθρωσης.
331-3156ΕπενδύσειςΕαρινό63-Ε
Επισκόπηση των επενδυτικών κινδύνων και της απόδοσης. Η λειτουργία μιας αποτελεσματικής αγοράς, πηγές χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Θεωρία των επενδυτικών χαρτοφυλακίων, επενδυτικές στρατηγικές, τεχνική ανάλυση. Πιστωτική ανάλυση των χρεογράφων, ανάλυση των τιμών των μετοχών, χρήση των παράγωγων προϊόντων. Μέτρηση της αποτελεσματικότητας των επενδύσεων.
Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών
Παράκτια Μορφοδυναμική
(Αρ.Θέσης: 1)
191ΕΩ6ΥΠαράκτια Μορφοδυναμική και ΜηχανικήΕαρινό532Υ
Γραμμική και μη-γραμμική θεωρία κυματισμών. Γένεση και ανάπτυξη ανεμογενών κυματισμών (μοντέλα πρόγνωσης). Διαμόρφωση κυματισμών στον παράκτιο χώρο (ρήχωση, διάθλαση, περίθλαση, θραύση, ανάκλαση, αναρρίχηση). Παράκτια κυκλοφορία. Επιμήκη και εγκάρσια κυματογενή ρεύματα. Κινητικότητα των ιζημάτων και διατμητική τάση. Μηχανισμοί μεταφοράς φερτών υλών. Παράκτια στερεομεταφορά (εγκάρσια και παράλληλα στην ακτή). Αλληλεπίδραση ακτών-παράκτιων έργων. Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Παράκτια διάβρωση/πλημμύρα. Προσαρμοστικά μέτρα κατά της διάβρωσης υπό τις υφιστάμενες και μελλοντικές κλιματικές συνθήκες. Τύποι παράκτιων και λιμενικών έργων, βασικά λειτουργικά και κατασκευαστικά στοιχεία. Mορφολογικές αναδράσεις από τα τεχνικά έργα. Μέθοδοι μελέτης παράκτιας μορφοδυναμικής (πειράματα πεδίου, εργαστηριακά πειράματα, αριθμητική προσομοίωση). Εργαστηριακές/Φροντιστηριακές Ασκήσεις (υποχρεωτική παρακολούθηση).
191EΩ10EΔυναμική Ιζημάτων και ΑκτώνΧειμερινό530Ε
Ορισμός και ερευνητικές μέθοδοι Δυναμικής Ιζημάτων. Ορισμός, μέθοδοι και χωρο-χρονικές κλίμακες εκτίμησης ρυθμού ιζηματομεταφοράς. Είδη, μέτρηση και ανάλυση θαλάσσιων ροών. Διατμητική τάση και οριακό στρώμα. Γραμμική και τυρβώδης ροή. Αριθμός και τάσεις Reynolds. Αριθμός Froude. Υπολογισμός της διατμητικής τάσης. Κατώφλι κίνησης (μεταβλητές, παράμετρος και διάγραμμα του Shields, Κριτήριο Yalin). Ρυθμοί ιζηματομεταφοράς. Θεωρία της δύναμης ροής (Bagnold). Εξισώσεις ιζηματομεταφοράς. Γένεση, ανάπτυξη και μετασχηματισμός κυμάτων. Θεωρίες κυμάτων. Ιζηματομεταφορά από κύματα (οριακό στρώμα, κατώφλι κίνησης). Ιζηματομεταφορά κάτω από αλληλεπίδραση κυμάτων/ρευμάτων (μικτά οριακά στρώματα, μοντέλο Grant-Madsen, φορμαλισμοί Bijker και Soulsby). Μορφοδυναμικά μοντέλα (ιζηματοδυναμικό υπομοντέλου). Συλλογή/ανάλυση δεδομένων πεδίου με σύγχρονο εξοπλισμό.
Φυσική Ωκεανογραφία
(Αρ.Θέσης: 2)
191ΘΔ9ΥΕισαγωγή στη Δυναμική ΩκεανογραφίαΕαρινό532Υ
Σκοπός του μαθήματος είναι η διατύπωση όλων των βασικών νόμων της μηχανικής σε μορφή που να μπορούν να εφαρμοστούν σε γεωφυσικές ροές, και η εφαρμογή τους στις πιο βασικές κινήσεις της θάλασσας για την κατανόηση της δυναμικής από την οποία διέπονται. H διδακτέα ύλη περιλαμβάνει στοιχεία Θερμοδυναμικής και Υδροστατικής, ορισμό των εννοιών μέσης στάθμης θάλασσας, γεωδυναμικού και γεωδυναμικού ύψους, αρχές διατήρησης στην μηχανική ρευστών, εφαρμογές στην Ωκεανογραφία, στοιχεία ωκεάνιας δυναμικής και κυκλοφορίας και παραδείγματα παρακτίων κινήσεων. Ο φοιτητής αναμένεται με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος να είναι σε θέση να αναγνωρίζει την φυσική ερμηνεία και μαθηματική διατύπωση των διάφορων αρχών της μηχανικής γεωφυσικών ρευστών, να αναγνωρίζει τους όρους των εξισώσεων και τις διεργασίες που αναπαριστούν, να κρίνει ανάλογα με τις χωροχρονικές κλίμακες του υπό εξέταση φαινομένου ποιες διεργασίες είναι κυρίαρχες, να συνθέτει τη νέα δυναμική ισορροπία μέσω της απάλειψης ασθενών διεργασιών και να περιγράφει διάφορες ωκεάνιες ροές βάσει των παραπάνω δεξιοτήτων.
191ΘΔ44ΕOceanography of the MediterraneanΕαρινό530Ε
(διδάσκεται στην Αγγλική)
The course covers various oceanic processes characterizing the functioning of the Mediterranean Sea.
More specifically, the topics examined are the following:
Mediterranean forcing: air-sea exchanges and the thermohaline circulation, Buoyancy exchanges in the Aegean Sea: the role of the Dardanelles Straits, Numerical simulations of physical processes in the Aegean Sea, Evolution of the Mediterranean deep waters – scenarios and processes, Mediterranean mean sea level: observations and future projections, Biogeochemical and ecosystem character of the Mediterranean Sea, Mediterranean paleoceanography, processes at the Straits and their role on the Mediterranean functioning.
Βιολογία
(Αρ.Θέσης: 3)
191ΜΥ2ΥΒιολογίαΧειμερινό633Υ
Στο μάθημα της Βιολογίας προσφέρονται οι βασικές γνώσεις που απαιτούνται για την παρακολούθηση γνωστικών αντικειμένων που προϋποθέτουν κατανόηση των μηχανισμών λειτουργίας των ζώντων συστημάτων. Διδάσκονται οι ενότητες: οργάνωση της ζωής, τα βιομόρια (σάκχαρα, λιπίδια, πρωτεΐνες και νουκλεϊνικά οξέα), ένζυμα, κινητική ενζύμων, κυτταρική αναπνοή, φωτοσύνθεση, κυτταρικός κύκλος, κληρονομικότητα και εξέλιξη. Το μάθημα συνοδεύεται από σειρά εργαστηριακών ασκήσεων που στοχεύουν στην εξοικείωση των φοιτητών στο εργαστηριακό περιβάλλον και συγκεκριμένα στη χρήση μικροσκοπίου, στην εκμάθηση βασικών ποσοτικών φασματομετρικών μεθόδων ανάλυσης βιομορίων, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όσον αφορά τη χρήση των συσκευών και την πρόσληψη παραστάσεων από την παρατήρηση νωπού βιολογικού υλικού και μονίμων παρασκευασμάτων.
191ΘΠ14ΕΘαλάσσια Γενετική και ΒιοτεχνολογίαΕαρινό530Ε
Εισαγωγή στη μοριακή γενετική: δομή χρωμοσωμάτων, γενετικός κώδικας, μηχανισμοί αντιγραφής DNA, μεταγραφή, επεξεργασία RNA, μετάφραση. Αρχές της έκφρασης γονιδίων, DΝΑ – πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις, στόχευση γονιδίου, έλεγχος της έκφρασης γονιδίων, ευκαρυωτικός κανονισμός γονιδίων, ανασυνδυαζόμενο DNA και γονιδιώματα. Γενετικό φορτίο, Γενετική επιλογή (Τύποι επιλογής. Ειδογένεση, αλληλεπιδράσεις ειδών), Γενετικές ασθένειες. Ποσοτική Γενετική, Γονιδιωματική (Δομική, Λειτουργική), ταυτοποίηση γονιδίων, προσδιορισμός γονιδιακής λειτουργίας, ανάλυση της γονιδιακής έκφρασης. Συγκριτική γονιδιωματική. Πληθυσμιακή Γενετική, Μοριακή Οικολογία (εφαρμογές μοριακής γενετικής για την προσέγγιση θεμάτων εξέλιξης, οικολογίας και συμπεριφοράς), Γενετικοί δείκτες και σύγχρονες μέθοδοι ανίχνευσής τους. PCR, Αλληλούχιση (κλασσική και ‘νέας γενιάς’). Eφαρμογές της Γενετικής στο θαλάσσιο περιβάλλον: Φυλογένεση και εξελικτική ιστορία, μοριακή ταξινομική και τεχνικές ταυτοποίησης (barcoding), εκτίμηση της ποικιλότητας σε θαλάσσιες βιοκοινότητες/συναθροίσεις, πληθυσμιακή γενετική και φυλογεωγραφία, γενετικές εφαρμογές για την προστασία ειδών και θαλάσσιων οικοσυστημάτων (Γενετική της Διατήρησης), εφαρμογές γενετικών αναλύσεων στη μελέτη των βιολογικών εισβολών, βιοδείκτες – περιβαλλοντικός έλεγχος και παρακολούθηση, γενετική και υδατοκαλλιέργειες (εκτρεφόμενα θαλάσσια είδη), γενετική/γονιδιωματική θαλάσσιου περιβάλλοντος, μεταγονιδιωματική (metagenomics), μετακωδικοποίηση (metabarcoding). Eισαγωγή στη Θαλάσσια Βιοτεχνολογία: Μεταλλαξιγένεση, Mηχανισμοί διόρθωσης των μεταλλαγών, επισκευή του DNA. Γενετικός ανασυνδυασμός, Συγκριτική Γονιδιωματική, Διαγονιδιακοί Οργανισμοί, Γενετική Mηχανική (γενετικός ανασυνδυασμός in vitro, τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA, κατασκευή γονιδιακών τραπεζών, κλωνοποίηση γονιδίων, κατασκευή συμπληρωματικού DNA και γονιδιακών τραπεζών cDNA, PCR. Συνθετική Βιολογία, Απομόνωση και καλλιέργεια μικροοργανισμών από το θαλάσσιο περιβάλλον. Eφαρμογές της Bιοτεχνολογίας στο θαλάσσιο περιβάλλον: Χρήσεις θαλάσσιων οργανισμών από τον άνθρωπο. Φαρμακευτική χρήση των θαλάσσιων φυσικών προϊόντων: Αντιβιοτικά από θαλάσσια βακτήρια και μύκητες. Φαρμακευτικά προϊόντα από σπόγγους, κνιδόζωα, ασκίδια και άλλους θαλάσσιους οργανισμούς και τους συμβιώτες τους για καταπολέμηση σοβαρών ασθενειών. Παραγωγή ουσιών και δομικών συστατικών βιομηχανικού ενδιαφέροντος. Χημικές ενώσεις από θαλάσσιους οργανισμούς για την αντιμετώπιση της ρύπανσης. Τεχνολογία τροφίμων. Βιοαποκατάσταση (bioremediation). Βιοτεχνολογία και βελτίωση της υγείας, αύξησης, αναπαραγωγής των εκτρεφόμενων οργανισμών. Διαγονιδιακοί οργανισμοί, βασική έρευνα και εφαρμογές.

Λυπούμαστε αλλά η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ήταν η Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021 και ώρα 15:00