Ο browser δεν υποστηρίζει JavaScript! Η σωστή λειτουργεία του λογισμικού προϋποθέτει την χρήση της Javascript.

XΚείμενο προκήρυξης


prokiriksi image


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2018_5107

Μυτιλήνη, Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΎ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019»

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 2696/21.05.2018 και αρ. πρωτ. 3618/29-06-2018 τροποποίησης αυτής, κωδ. ΕΔΒΜ82), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (Συνεδρίαση 27/06.07.2018), προσκαλεί Νέους και Νέες Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, στις θέσεις, με τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στην κάθε μία από τα Προπτυχιακά/Μεταπτυχιακά Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως αυτές έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Θέσεων και στο Παράρτημα τα επισυνάπτονται στην παρούσα Πρόσκληση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, για τις θέσεις των Προπτυχιακών/Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, καλούνται να υποβάλουν Αίτηση και Βιογραφικό Σημείωμα.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια.

 

Κριτήρια αξιολόγησης

Μονάδες Βαθμολόγησης

 

Κριτήριο 1: συνάφεια διδακτορικής διατριβής ή/και του ερευνητικού έργου με το επιστημονικό πεδίο

 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Κριτήριο 2: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2008

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Κριτήριο 3: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 1 έως 100, επιμεριζόμενο ως ακολούθως

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου

1 - 35

β) προηγούμενη διδακτική εμπειρία, (βλ. Σημείωση 1)

0 - 20

γ) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια (βλ. Σημείωση 2)

0 - 35

δ) κάτοχος συναφούς μεταδιδακτορικού τίτλου

 

0 - 10

 

 

Σημείωση 1:

Έως πέντε (5) έτη: 10

Άνω των πέντε (5) ετών: 10 επιπλέον

 

Σημείωση 2: 

Α) Άθροισμα μονάδων έως της συμπλήρωσης του αριθμού 35. Οι μονάδες πριν αθροιστούν πολλαπλασιάζονται με τους συντελεστές βαρύτητας όπως προκύπτουν από τη σημείωση 2Β που ακολουθεί, και το συνολικό άθροισμα διπλασιάζεται.

 

Β) για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια ισχύουν οι συντελεστές βαρύτητας:

Q1 (λίστα Scimago): πολλαπλασιαστής 1.

Q2 (λίστα Scimago): πολλαπλασιαστής 0,8

Q3 (λίστα Scimago): πολλαπλασιαστής 0,6

Q4 (λίστα Scimago): πολλαπλασιαστής 0,4

 

Λοιπές επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια, εκτός της λίστας Scimago, πολλαπλασιαστής  0,2

 

Διευκρινίζεται ότι η μη κάλυψη από κάποιον/α υποψήφιο/α ενός εκ των κριτηρίων 1 έως και 3 αποτελεί λόγο απόρριψης της υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την περαιτέρω αξιολόγησή της.

Η Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων ορίζεται με πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.

Μετά την αξιολόγηση, θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, στον οποίο δεν θα περιλαμβάνονται τυχόν αποκλεισθέντες/είσες. Οι πίνακες με τις μονάδες βαθμολόγησης των υποψηφίων στα παραπάνω κριτήρια και  με αναφορά στο ονοματεπώνυμό τους, θα αναρτώνται στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Οι υποψήφιοι/ες  έχουν  δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, καθώς και  δικαίωμα πρόσβασης τόσο στις αξιολογήσεις όσο και στους φακέλους των υπολοίπων υποψηφίων.  Επισημαίνεται ότι επί ύπαρξης ευλόγου ενδιαφέροντος παρέχεται δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης των άλλων υποψηφίων, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς τον ΕΛΚΕ.  Όταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων.

Ο οριστικός πίνακας αξιολόγησης (μετά την εξέταση των ενστάσεων) θα αναρτηθεί επίσης στον ιστότοπο  ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην οικεία ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και του Ιδρύματος. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που θα κληθεί να αναλάβει το έργο. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ής ή μη αποδοχής ανάληψης του έργου δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης.

Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων (εισόδου/εξόδου) και την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της αξιολόγησης όπως και την κατά Νόμον αναγκαία χρήση τους για λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

 

Πρόσθετοι όροι

 

1. Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το οποίο:

  • Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο σχετικό με το Επιστημονικό πεδίο που αφορά η αίτηση του και το οποίο έχει ληφθεί μετά την 01.01.2008. Ως ημερομηνία λήψης του διδακτορικού λογίζεται εκείνη κατά την οποία υποστηρίχθηκε επιτυχώς η διδακτορική διατριβή.
  • Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή,
  • Δεν κατέχει θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης
  • Δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής
  • Δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεχθούν θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι βάσει των προβλέψεων των κείμενων διατάξεων και συγκεκριμένα του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016).

3. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κάθε ωφελούμενος μπορεί να διδάξει έως τρία (3) μαθήματα σε μόνο ένα (1) Τμήμα .

4. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία υποχρεούται, εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση του οριστικού πίνακας αξιολόγησης κατά τα ανωτέρω στον ιστότοπο  ΔΙΑΥΓΕΙΑ, να δηλώσει αν αποδέχεται ή όχι να αναλάβει το έργο. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη θα θεωρείται ότι δεν αποδέχεται την ανάληψη του έργου.  Υποψήφιος/α που υπέβαλλε αιτήσεις για θέσεις περισσοτέρων του ενός τμημάτων και συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία σε θέσεις περισσοτέρων Τμημάτων μπορεί να επιλέξει μόνο μία θέση σε ένα (1) μόνο Τμήμα.

5. Παραδοτέο του έργου είναι η υλοποίηση της αυτοδύναμης διδασκαλίας των μαθημάτων που εμπεριέχονται σε κάθε θέση, η οποία πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση του/της Προέδρου του οικείου Τμήματος, καθώς και η παροχή συμβουλευτικού έργου στους/στις φοιτητές-τριες, σε ορισμένες ώρες της εβδομάδας, οι οποίες θα εγκριθούν από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση του/της Προέδρου και μετά από συνεννόηση με τον/την διδάκτορα.

6. Η διεξαγωγή εξετάσεων και η τελική βαθμολόγηση των φοιτητών-τριων κατά την Εξεταστική Περίοδο του Σεπτεμβρίου 2019 περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις και ευθύνες του/της διδάκτορα ανεξαρτήτως της διάρκειας της σύμβασης.

7. Το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των ωφελουμένων θα αποσταλούν στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (επίσημος φορέας του ελληνικού στατιστικού συστήματος), προκειμένου να είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί τους για τη διεξαγωγή διαδικασίας αξιολόγησης του έργου της Ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας. Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους για το ανωτέρω με την υπογραφή της σύμβασής τους.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

  • Αίτηση Υποψηφιότητας
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α α) έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα, β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος  είναι αληθή, γ) δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος δ) δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και ε) Δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Επιπλέον, για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

 

Η συνολική δαπάνη ανά ωφελούμενο/η στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρώ (12.510,00 €) ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ).

Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών (3) μαθημάτων, η αμοιβή του/της ωφελούμενου/ης αναπροσαρμόζεται αναλογικά και λαμβάνει τα 2/3 της ανωτέρω αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης δύο (2) μαθημάτων και το 1/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης ενός (1) μαθήματος.

Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση ανάθεσης μαθημάτων που από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος συνοδεύονται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων, τότε ο/η ωφελούμενος/η:

• λαμβάνει τη συνολική αμοιβή εφόσον του/της ανατεθούν δύο (2) μαθήματα εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα (1) συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων.

• λαμβάνει τα 2/3 της συνολικής αμοιβής, εφόσον του/της ανατεθεί ένα (1) μάθημα που συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων.

 

Τα παραπάνω, που αφορούν στις αμοιβές των ωφελούμενων, αποτυπώνονται ως εξής: ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΑΜΟΙΒΗ (*3/3 = 12.510,00 €)

3 Μαθήματα: Αμοιβή 3/3*

2 Μαθήματα: Αμοιβή 2/3

1 Μάθημα: Αμοιβή 1/3

2 Μαθήματα εκ των οποίων το 1 συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων: Αμοιβή 3/3

1 Μάθημα με υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων: Αμοιβή 2/3

 

Πέραν της αποζημίωσης του/της ωφελούμενου/ης θεωρείται ως επιλέξιμη δαπάνη ποσό έως τετρακοσίων ευρώ (400,00€) ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο με παραστατικά για την κάλυψη των δαπανών κίνησης - διανυκτέρευσης του ωφελούμενου (σε συνάρτηση με τις ανάγκες του διδακτικού προγράμματος) στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του βρίσκεται σε διαφορετικό νομό ή νησί, από εκείνο στον οποίο βρίσκεται η έδρα του Τμήματος. Το ως άνω ποσό δεν υπόκειται σε αναλογική απομείωση στην περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών μαθημάτων.

Παραδοτέο είναι η υλοποίηση του/των μαθήματος/ων κάθε προκηρυσσόμενης θέσης, η οποία πιστοποιείται βάσει σχετικής βεβαίωσης του/της Προέδρου του οικείου Τμήματος.

 

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συνάδουν με την έναρξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων και τη λήξη των περιόδων εξετάσεων των εξαμήνων, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 33/29.03.2018 θέμα 7.3 απόφαση Συγκλήτου, συμπεριλαμβανομένης και της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

 

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως την Σάββατο, 4 Αυγούστου 2018 και ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής 


ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ/ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Πατώντας εδώ εμφανίζονται οι διαθέσιμες θέσεις καθώς και η περιγραφή των μαθημάτων αυτών)

ΚΕΥ: Κατά επιλογή υποχρεωτικό
EE: Ελεύθερης Επιλογής
ΥΕ: Υποχρεωτικό επιλογής
ΥΕΚ: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης
ΕΚ: Επιλογής Κατεύθυνσης
Ε: Επιλογής
Π: Προαιρετικό
Υ: Υποχρεωτικό

ΤμήμαΕπιστημονικό Πεδίο ΘέσηςΚωδικός ΜαθήματοςΤίτλος ΜαθήματοςΕξάμηνοΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)Ώρες ΘεωρίαςΏρες ΕργαστηρίουΚατηγορία
Γεωγραφίας
Περιφερειακή Ανάπτυξη, Σχεδιασμός και Οικονομική Γεωγραφία
(Αρ.Θέσης: 1)
ΓΕΩ 328Οικονομική του ΧώρουΕαρινό53-ΚΕΥ
Έννοια και ορισμοί της Οικονομικής του Χώρου. Μικροοικονομική Ανάλυση του Τόπου Εγκατάστασης. Υποδείγματα Επιλογής του Τόπου Εγκατάστασης βασιζόμενα στο μεταφορικό Κόστος και στην ελαχιστοποίηση του κόστους. Ανάλυση επιλογής τοποθεσίας για βιομηχανία και \ υπηρεσίες εμπορίου. Περιοχές Αγοράς και Περιοχές Προσφοράς. Χωροταξική Αλληλεξάρτηση και Ανάλυση Χωροταξικής Ισορροπίας. Ρόλος και Σκοπός της Περιφερειακής Πολιτικής. Ανάλυση του Τρόπου Διαμόρφωσης του Συστήματος των Αστικών Οικισμών: Αδυναμίες της θεωρίας του Τόπου Εγκατάστασης, Οικονομική Ανάλυση του Τρόπου Διαμόρφωσης του Συστήματος των Αστικών Οικισμών: Προβλήματα της Περιφερειακή Πολιτικής. Περιφερειακή και Χωρική Οικονομετρική ανάλυση. Προγραμματισμός και Βιομηχανική και Αστική ανάλυση. Χωρικά και ενδο-περιφερειακά Υποδείγματα. Νέες Τεχνικές ενδοπεριφερειακής ανάλυσης: Στατιστικές, Ποσοτικές και Οικονομετρικές προσεγγίσεις, Ανάλυση Εισροών-Εκροών. Θεωρία Πολλαπλασιαστών και Συντελεστών: Εφαρμογές και Μελέτες Περίπτωσης.
ΓΕΩ 430Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνική ΟικονομίαΧειμερινό53-Π
Το μάθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Οικονομίας: Δομή & Πολιτικές αναλύει και εξετάζει τις βασικές έννοιες, μεγέθη, εφαρμογές και προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής. Μεταξύ των άλλων αναλύονται και εξετάζονται οι ενότητες σχετικά με την Διάρθρωση και Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας. Δημοσιονομική και Νομισματική Πολιτική. Ελληνική Βιομηχανία (Ολλανδική Ασθένεια και Αποβιομηχανοποίηση). Επενδύσεις. Τεχνολογική Πολιτική και Ανάπτυξη. Πραγματική Οικονομία, Παραοικονομία και Διανομή Εισοδήματος. Τραπεζικός και Χρηματιστηριακός Τομέας. Τουριστική και Οικονομική Ανάπτυξη. Πληθωρισμός και Ανεργία. Η Ελληνική Οικονομία στη Δεκαετία του ’90: η Πορεία προς την ΟΝΕ. Κοινωνικό Κράτος και Δημόσια Διοίκηση: Κοινωνική και Κρατική Πολιτική. Οικονομική Πολιτική Πλήρους Απασχόλησης: η Αύξηση του Προϊόντος και η Καταπολέμηση της Ανεργίας. Φορολογική και Εκπαιδευτική Πολιτική. Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνική Οικονομία. Σχεδιασμός και Προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας.
ΓΕΩ 424Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη & Πολιτικές στην Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕαρινό53-Π
Το μάθημα των Βασικών Μακροοικονοικών Μεγεθών και Πολιτικών στην ΕΕ αναλύει και εξετάζει τις βασικές έννοιες και οικονομικές θεωρίες και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην Μακροοικονομική θεωρία. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται και αναλύονται οι ακόλουθες έννοιες: Το οικονομικό σύστημα – συμπεριφορά και προβλήματα. Παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο της συνολικής απασχόλησης και το φαινόμενο του πληθωρισμού. Η διαλεκτική αντίληψη της οικονομικής και κοινωνικής δυναμικής. Εισαγωγή στην εργασιακή θεωρία της αξίας. Εμπορευματική παραγωγή, αξία και υπεραξία. Κυκλική κίνηση και συσσώρευση του κεφαλαίου. Η θεωρία της γαιοπροσόδου. Συσσώρευση, οικονομικές κρίσεις και ο ρόλος του κράτους. Η χωροκοινωνική διαλεκτική. Αστική γή, αστική γαιοπρόσοδος και αστικές πολιτικές στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές κοινωνίες. Η αστικοποίηση του κεφαλαίου και η παραγωγή του χτισμένου περιβάλλοντος. Συλλογική κατανάλωση και χωρικές δομές. Εργασία, κεφάλαιο και ταξικός αγώνας γύρω από το χτισμένο περιβάλλον. Συσσώρευση κεφαλαίου και άνιση χωρική ανάπτυξη. Η διαλεκτική διαφοροποίησης/εξισορρόπησης στην χωρική ανάπτυξη του κεφαλαίου. Από την πολιτική οικονομία του χώρου στις μετα-μοντέρνες προσεγγίσεις. Εθνικό Προϊόν- Εθνικό Εισόδημα – Εθνική Δαπάνη, Συναρτήσεις Κατανάλωσης και Αποταμίευσης, Δημόσιος Τομέας και Πολλαπλασιαστές, Θεωρία και Μορφές των Επενδύσεων, Προσδιορισμός του Εισοδήματος, Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών και Ισορροπία στην Αγορά Χρήματος και ο Προσδιορισμός του Επιτοκίου, Δημοσιονομική Πολιτική, Νομισματική πολιτική και Εισοδηματική Πολιτική, Το Κλασικό Υπόδειγμα Το πλήρες Κεϋνσιανό και Νέο-Κεϋνσιανό Υπόδειγμα, Νεοκλασική Σύνθεση, Ανεργία, Πληθωρισμός, Οικονομική Μεγέθυνση και Θεωρία Αναπτύξεως, Μακροοικονομικές Αναλύσεις, Εφαρμογές και Μελέτες Περίπτωσης από την Ελληνική Οικονομία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ανθρωπογεωγραφία
(Αρ.Θέσης: 2)
ΓΕΩ 332Παγκοσμιοποίηση και Άνιση ΑνάπτυξηΧειμερινό53-ΚΕΥ
Οι ‘μύθοι’ γύρω από την έννοια της παγκοσμιοποίησης. Οι τάσεις διεθνοποίησης των αγορών πριν το 1914. Η οικονομική ‘επανάσταση’ των 20 τελευταίων ετών: εμπόριο, χρηματοοικονομικές ροές της παραγωγής, εναρμόνιση οικονομικών θεσμών. Φορείς παγκοσμιοποίησης: οι πολυεθνικές επιχειρήσεις. Επικράτεια και εδαφικότητα στην παγκόσμια οικονομία: επιπτώσεις στο ρόλο του κράτους. Οι σχέσεις ‘παγκόσμιου’ - ‘τοπικού’ στη διαμόρφωση της άνισης χωρικής ανάπτυξης. Η Ελληνική οικονομία την εποχή της παγκοσμιοποίησης.
ΓΕΩ 321Γεωγραφία της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΧειμερινό53-ΚΕΥ
Προσεγγίζοντας την ΕΕ: χώρος και κοινωνία και οικονομία. Διαδικασίες Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: από την Συνθήκη της Ρώμης μέχρι τις τελευταίες διευρύνσεις και Συνθήκες. Θεσμική και πολιτική διάρθρωση της ΕΕ. Παγκοσμιοποίηση, Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και άνιση ανάπτυξη στον Ευρωπαϊκό χώρο. Ευρωπαϊκές πολιτικές σύγκλισης με έμφαση στην περιοχή της Μεσογείου και της Ελλάδας: Κοινωνική, Περιφερειακή, Χωροταξική και Αγροτική πολιτική. Μητροπολιτικά κέντρα και ο ρόλος των Ελληνικών πόλεων στo αναδεικνυόμενο Ευρωπαϊκό αστικό σύστημα.
ΓΕΩ 327Πολιτική Γεωγραφία του Βαλκανικού και του Ανατολικο-Μεσογειακού ΧώρουΕαρινό53-Π
Ο χώρος των Βαλκανίων και η ιστορία του. Αυτοκρατορίες και εθνικά κράτη, ενοποιήσεις και κατακερατισοί. Αλλαγές στην παγκόσμια και ευρωπαϊκή πολιτική γεωγραφία από τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Επιπτώσεις, συνέπειες και ευκαιρίες για τις σχέσεις των βαλκανικών κρατών. Η κρίση του συστήματος του κεντρικού σχεδιασμού: ερμηνείες και κριτική ανάλυση. Η διαδικασία της μετάβασης από τον κεντρικό σχεδιασμό στην αγορά και στην δημοκρατία: θεωρητικές απόψεις και εμπειρικά δεδομένα από τα Βαλκάνια και τις χώρες της Ανατολικής Μεσογειακής Ευρώπης. Ο ρόλος του κράτους και του έθνους στην ανασυγκρότηση του πολιτικού χώρου. Ζητήματα συνόρων, μειονοτήτων και μετανάστευσης . Πολιτικές και ιστορικές διαδικασίες συγκρότησης της Ελλάδας, οι γεωπολιτικές διαστάσεις στη σχέση της με τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής. Ο ρόλος περιφερειακών και διεθνών οργανισμών στην ανασυγκρότηση της ΝΑ Ευρώπης.
Φυσική Γεωγραφία - Υδρογεωγραφία
(Αρ.Θέσης: 3)
ΓΕΩ 310ΥδρογεωγραφίαΧειμερινό53-ΚΕΥ
Το νερό στον πλανήτη. Ο υδρολογικός κύκλος. Η λεκάνη απορροής ποταμού ως μονάδα διαχείρισης. Γεωμορφολογική ανάλυση υδρολογικών λεκανών. Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση υδρογραφικών δικτύων. Υδρολογία επιφανειακών νερών: Ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις. Δυνητική και πραγματική εξατμισοδιαπνοή. Συγκράτηση φυτοκόμης. Κατείσδυση - Διήθηση. Επιφανειακή απορροή. Υδρολογικό ισοζύγιο. Υδρολογία υπόγειων νερών: Πορώδες – Υδροπερατότητα – Μεταβιβαστικότητα. Τύποι υδροφόρων οριζόντων. Ο νόμος του Darcy. Ροή σε υδρομαστευτικά έργα. Δίκτυα ροής. Δοκιμαστικές αντλήσεις. Κρίσιμη παροχή άντλησης. Αξιοποίηση πηγών. Η έρευνα για τον εντοπισμό υπόγειων υδάτων – Η συμβολή της τηλεπισκόπισης και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Ισοζύγιο υπόγειων υδάτων. Υδατική χημεία: Η χημική σύσταση του νερού. Προέλευση των κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων. Σταθερότυπα νερού ύδρευσης και άρδευσης. Υδροχημικοί χάρτες. Πηγές ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών. Υφαλμύρινση και νιτρορύπανση υδροφόρων οριζόντων. Τεχνικές απορρύπανσης υδροφόρων οριζόντων. Τρωτότητα και ανάλυση κινδύνου ρύπανσης των υπόγειων νερών. Η μέθοδος DRASTIC – Εφαρμογή των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.
ΓΕΩ 212Περιβαλλοντική ΓεωλογίαΕαρινό53-ΚΕΥ
Περιβάλλον και Γεωλογία. Έδαφος και περιβάλλον. Σχηματισμός εδάφους, τύποι, ταξινόμηση, χαρτογράφηση εδαφών. Εδαφική ρύπανση, μόλυνση, διάβρωση, ερημοποίηση. Περιβαλλοντικοί εδαφογεωχημικοί χάρτες. Υδάτινοι πόροι και περιβάλλον. Παράγοντες που επηρεάζουν τη σύσταση των φυσικών νερών. Ποιότητα και χρήση του νερού. Ρύπανση και μόλυνση νερού. Κίνδυνοι από υπεράντληση. Περιβαλλοντικοί υδρογεωχημικοί χάρτες. Ορυκτοί πόροι και περιβάλλον. Ορυκτοί πόροι και αποθέματα. Διαθέσιμοι ορυκτοί πόροι. Εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων (μεταλλεία και λατομεία). Επίδραση της εξόρυξης στο περιβάλλον. Ανακύκλωση των ορυκτών πόρων. Περιβαλλοντικοί λιθογεωχημικοί χάρτες. Γεωχημικές διασκοπίσεις, είδη δειγματοληψίας, στατιστική επεξεργασία και δημιουργία χαρτών. Ενέργεια και περιβάλλον. Ενεργειακές πρώτες ύλες. Ορυκτά καύσιμα. Ραδιενεργά ορυκτά. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γεωδιατήρηση και χρήσεις γης. Γεωπεριβαλλοντική χαρτογράφηση.
ΓΕΩ 410Διαχείριση Υδατικών ΠόρωνΧειμερινό53-ΚΕΥ
Ορισμός, βασικές αρχές, στόχοι και συνιστώσες της διαχείρισης υδατικών πόρων. Η κρίση των υδατικών πόρων: Ποσοτική - Ποιοτική. Προσφορά και ζήτηση νερού. Το σύστημα του υδρολογικού κύκλου. Υδρολογικό και υδατικό ισοζύγιο. Ανάλυση των χρήσεων νερού. Υπολογισμός και εκτίμηση των υδρευτικών αναγκών σε αστικές περιοχές. Αστική ανάπτυξη και σχεδιασμός σε σχέση με τους υδατικούς πόρους. Ζητήματα υδροδότησης μεγάλων αστικών κέντρων: Τα παραδείγματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Χρήση νερού στη γεωργία. Εκτίμηση αναγκών σε αρδευτικό νερό. Ολοκληρωμένος σχεδιασμός και ορθολογική χρήση νερού στη γεωργία. Ρύπανση υδάτων από νιτρικά - Ευτροφισμός. Βιομηχανική χρήση νερού και καλές πρακτικές χρήσης. Βιώσιμη και ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων. Θεσμικό πλαίσιο για τα νερά. Η Οδηγία 2000/60 της Ε.Ε. και η Εθνική Νομοθεσία για τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Πλαίσιο διαχείρισης υδατικών πόρων στην Ελλάδα - Σχέδια διαχείρισης Υδατικών Διαμερισμάτων. Υδατικοί πόροι σε υπερεθνικό επίπεδο – Διακρατικά νερά. Αρχές διακρατικής συνεργασίας και μηχανισμοί επίλυσης διαφορών. Αίτια και επιπτώσεις πλημμυρών. Επίδραση ανθρωπογενών πιέσεων και κλιματικής αλλαγής στον κύκλο του νερού. Σύγχρονα τεχνικά εργαλεία στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Εφαρμογή Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Οικονομική διάσταση του νερού. Διαμόρφωση πραγματικού κόστους νερού. Οικονομικά εργαλεία στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση σε θέματα υδατικών πόρων. Τουριστική ανάπτυξη και υδατικοί πόροι. Επιπτώσεις τουρισμού στο υδάτινο περιβάλλον.
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
(Αρ.Θέσης: 1)
1157ΜαθηματικάΧειμερινό53-Υ
Αναλυτικά ανά θεματική ενότητα εξετάζονται:

• Στοιχεία Θεωρίας Πραγματικών Αριθμών

 Αλγεβρική Δομή του R
 Πληρότητα του R

• Συναρτήσεις

 Η έννοια της συνάρτησης
 Σύνθεση Συναρτήσεων
 Αντίστροφη Συνάρτηση
 Βασικές Οικονομικές Συναρτήσεις (Συνάρτηση Ζήτησης, Συνάρτηση Προσφοράς, Συνάρτηση Κατανάλωσης)

• Όρια και συνέχεια συνάρτησης

 Η έννοια του ορίου
 Όρια στο άπειρο
 Συνεχείς συναρτήσεις

• Παράγωγος Συνάρτηση

 Η έννοια της παραγώγου
 Παραγώγιση
 Παράγωγοι στοιχειωδών συναρτήσεων
 Βασικά Θεωρήματα (Θεώρημα Rolle, Θεώρημα Μέσης Τιμής, Κανόνας L’ Hospital)
 Μελέτη Συνάρτησης
 Παράγωγος και Οικονομικές Συναρτήσεις Κόστους
 Παράγωγοι και Συναρτήσεις Εσόδων

• Ολοκληρωτικός Λογισμός

 Αόριστο και Ορισμένο Ολοκλήρωμα
 Μέθοδοι Ολοκλήρωσης
 Ολοκληρωτικός Λογισμός & εφαρμογές στην Οικονομική Επιστήμη

• Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας

 Η έννοια του πίνακα και είδη πινάκων
 Πράξεις με πίνακες
 Ορίζουσες πινάκων

• Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών

 Η έννοια της μερικής παραγώγου
 Κανόνας αλυσιδωτής παραγώγισης
 Παράγωγοι ανωτέρας τάξεως της πρώτης
 Ακρότατα συναρτήσεων πολλών μεταβλητών
 Οικονομικές Εφαρμογές των συναρτήσεων πολλών μεταβλητών.
ΓΕ4747Ειδικά Θέματα Ποσοτικής ΑνάλυσηςΧειμερινό53-ΚΕΥ
Βασικές ενότητες

• Το πρόβλημα της μεταφοράς

 Μέθοδος Vogel
 Μέθοδος Βορειοδυτικής Γωνίας
 Μέθοδος MODI

• Το πρόβλημα της εκχώρησης

 Ουγγρική Μέθοδος

• Δικτυωτή Ανάλυση
 Το πρόβλημα της συντομότερης διαδρομής
 Το πρόβλημα του Ελάχιστου Δέντρου
 Το πρόβλημα της Μέγιστης Ροής

• Θεωρία Ουρών

 Στοιχεία Συστημάτων εξυπηρέτησης
 Το βασικό σύστημα εξυπηρέτησης Μ/Μ/1
 Το σύστημα εξυπηρέτησης Μ/Μ/s

• Ακέραιος Προγραμματισμός

 Μαθηματική Διατύπωση προβλημάτων Ακέραιου Προγραμματισμού
 Επίλυση προβλημάτων στο Solver Excel
ΟΙ3600Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χωρική ΑνάλυσηΕαρινό53-ΚΕΥ
Βασικές ενότητες

• Εισαγωγή
• Η έννοια της Χωρικής Ανάλυσης
• Στατιστικά Δεδομένα (Συγκέντρωση, Διερεύνηση Περιφερειακών Δεδομένων, Ταξινόμηση Στατιστικών Στοιχείων, Στατιστικά Διαγράμματα, Μέτρα Κεντρικής Τάσης, Ποσοστά, Λόγοι, Ποσοστιαίες Μεταβολές)
• Περιφερειακές Ανισότητες (Ορισμός και Θεωρίες Περιφερειακών Ανισοτήτων, Μέτρηση Περιφερειακών Ανισοτήτων, Ελλάδα και Ε.Ε.)
• Περιφερειακή Ειδίκευση (Συντελεστές Συμμετοχής, Εγκατάστασης, Ειδίκευσης, Το Υπόδειγμα της Οικονομικής Βάσης)
• Σχέσεις Περιφερειακών Χαρακτηριστικών (Συσχέτιση, Παλινδρόμηση, Χωρική Αλληλεξάρτηση)
• Περιγραφή και Οριοθέτηση των Οικονομικών Περιφερειών (Η Έννοια του Χώρου και της Περιφέρειας, Ομοιογένεια, Πόλωση)
• Διαρθρωτική Περιφερειακή Ανάλυση (Η Μέθοδος της Ανάλυσης Απόκλισης – Συμμετοχής)
• Ανάλυση Πλεονεκτημάτων, Αδυναμιών, Ευκαιριών και Απειλών
Κοινωνικές Επιστήμες
(Αρ.Θέσης: 2)
ΓΕ2035Εισαγωγή στην Κοινωνική ΨυχολογίαΧειμερινό53-ΚΕΥ
Βασικές ενότητες

1. Τι είναι η Κοινωνική Ψυχολογία/η σχέση της με τις άλλες επιστήμες/ θεματικές περιοχές μελέτης της Κοινωνικής Ψυχολογίας
2. Ερευνητικοί μέθοδοι/στρατηγικές/τεχνικές /μεθοδολογικά ζητήματα
3. Κοινωνική νόηση και κοινωνική σκέψη (μνήμη και συναίσθημα)
4. Ατομικός και κοινωνικός εαυτός/Θεωρία ρυθμιστικής επικέντρωσης
5. Ο ρόλος των στάσεων
6. Πειστική επικοινωνία
7. Τύποι κοινωνικής επιρροής
8. Θεωρίες ηγεσίας (ηγέτη) και λήψη αποφάσεων
1127Μέθοδοι Κοινωνικών ΕρευνώνΧειμερινό53-ΚΕΥ
1. Ερμηνευτική Κοινωνιολογία/ τι είναι η κοινωνική έρευνα/γιατί διεξάγουμε μια κοινωνική έρευνα κλπ.
2. Κανόνες δεοντολογίας/ ο ρόλος του ερευνητή/η σημασία των στοιχείων που μελετάμε να μην τα παίρνουμε ως δεδομένα
3. Ποιοτική και Ποσοτική Έρευνα (διαφορές/ομοιότητες, θεωρητικό υπόβαθρο)
4. Σχεδιασμός μεθοδολογικής στρατηγικής/ερευνητικές τεχνικές (βιογραφική – αφηγηματική συνέντευξη, ερωτηματολόγιο, ημιδομημένες και ομαδικές συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης κλπ.)
5. Πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών πλαισίων διαμέσου μελετών περίπτωσης. Αναγνώριση δυνατών σημείων και αδυναμιών αυτών.
1124ΚοινωνιολογίαΕαρινό53-Υ
Βασικές Ενότητες

• Το αντικείμενο της Κοινωνιολογίας
• Η κοινωνιολογική θεώρηση
• Οι απαρχές της Κοινωνιολογίας
• Μικροκοινωνιολογία και μακροκοινωνιολογία
• Οι έννοιες του πολιτισμού, της πολιτισμικής ταυτότητας, του εθνοκεντρισμού
• Η έννοια της κοινωνικοποίησης
• Κοινωνικοί τύποι
• Βιομηχανική και μεταβιομηχανική κοινωνία
• Παγκοσμιοποίηση
• Κοινωνική διαντίδραση και καθημερινή ζωή
• Στρωμάτωση και ταξική δομή
• Κοινωνική κινητικότητα
• Σύγχρονες οργανώσεις
• Εργασία και οικονομική ζωή
• Η έννοια του Κράτους
Ελεγκτική και Λογιστικές Αναφορές
(Αρ.Θέσης: 3)
1064ΕλεγκτικήΧειμερινό53-ΥΚ
Βασικές Ενότητες

• Εισαγωγή στην ελεγκτική επιστήμη
• Έννοια, σκοποί και σημασία του ελέγχου.
• Εταιρική Διακυβέρνηση
• Διαδικασίες Ελέγχου.
• Υπόδειγμα το Ελεγκτικού Κινδύνου
• Έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων. Αποδεικτική δύναμη, προϋποθέσεις απόρριψης.
• Eξωλογιστικός προσδιορισμός του εισοδήματος
• Έλεγχος μη κυκλοφορούντος ενεργητικού.
• Έλεγχος κυκλοφορούντος ενεργητικού.
• Έλεγχος ιδίων κεφαλαίων
• Έλεγχος των υποχρεώσεων
• Έλεγχος των λογαριασμών αποτελεσμάτων
• Λοιποί έλεγχοι
• Τεχνικές ελέγχου γενικής αποτελεσματικότητας.
ΟΙ3100Διεθνή Λογιστικά ΠρότυπαΧειμερινό53-ΚΕΥ
Βασικές Ενότητες

• Παρουσίαση των αρχών της λογιστικής σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων, ορισμοί, ορολογία).
• Αναλυτική παρουσίαση της κατάστασης Ταμειακών Ροών.
• Ενσώματες και Ασώματες ακινητοποιήσεις (Πάγιο Ενεργητικό) Αναλυτική παρουσίαση των μεθόδων αποτίμησης των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού.
• Μέθοδοι αποσβέσεων και απομείωσης αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
• Αντιμετώπιση περιπτώσεων χρηματοοικονομικής και λειτουργικής μίσθωσης παγίου.
• Καταγραφή, παρακολούθηση και παρουσίαση εξόδων έρευνας και ανάπτυξης.
• Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Αποθέματα – Απαιτήσεις.
• Προγράμματα αποχωρήσεων και Παροχές σε εργαζόμενους
• Έσοδα – αναγνώριση εσόδου.
• Λογιστική Επενδύσεων και Λογιστική Κρατικών Επιχορηγήσεων
• Παρουσίαση Οικονομικών πληροφοριών κατά τομέα.
• Αναβαλλόμενη Φορολογία, Φόροι εισοδήματος βάση των ΔΛΠ.
• Διαφορές μεταξύ ΕΓΛΣ ΕΛΠ και ΔΛΠ.
1114Κοστολόγηση Β’Εαρινό53-ΚΕΥ
Βασικές ενότητες

• Εισαγωγή στην Κοστολόγηση και την κοστολογική οργάνωση έννοια και περιεχόμενο κόστους και κοστολόγησης, εσωλογιστική και εξωλογιστική κοστολόγηση.
• Κοστολογική Διάρθρωση οικονομικών μονάδων-κέντρα κόστους, κέντρα εσόδων, κέντρα κέρδους, κέντρα επενδύσεων
• Σχηματισμός Λειτουργικού Κόστους
• Κοστολόγηση Παραγόμενων Προϊόντων (αναλώσεις πρώτης ύλης, μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων, άμεση εργασία, γενικά βιομηχανικά έξοδα)
• Κοστολόγηση των Υπηρεσιών
• Συστήματα κοστολόγησης (σύστημα κοστολόγησης κατά παραγγελιά, παραγωγή σε εξέλιξη, κατά φάση κοστολόγηση, Πλήρης κοστολόγηση, Οριακή Κοστολόγηση, Πρότυπη Κοστολόγηση, Συμπαράγωγα, Υποπροϊόντα, Υπολείμματα, Ποικιλίες Προϊόντων)
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
Βιοδιεργασίες στην Ανάπτυξη Βιώσιμων Καινοτόμων Προϊόντων Διατροφής
(Αρ.Θέσης: 1)
1400Οργανική Χημεία (Θεωρία και Εργαστήριο)Εαρινό633Υ
Το μάθημα περιλαμβάνει ως προς την ΘΕΩΡΙΑ τα εξής θέματα: δομή του άνθρακα, είδη δεσμών και λειτουργικές ομάδες οργανικών ενώσεων, κορεσμένοι, ακόρεστοι και κυκλικοί υδρογονάνθρακες, γενικές κατηγορίες αντιδράσεων, στερεοχημεία οργανικών ενώσεων, μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων, υποκατάσταση και απόσπαση, αρρωματικότητα, φαινόλες, αλκοόλες και θειόλες, αιθέρες και σουλφίδια, αλδεϋδες, κετόνες, καρβοξυλικά οξεα, αμίνες
Το μάθημα περιλαμβάνει ως προς το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ τα εξής θέματα: φυσικές μέθοδοι διαχωρισμού και καθαρισμού-Διήθηση, φυσικές μέθοδοι διαχωρισμού και καθαρισμού-Εκχύλιση, φυσικές μέθοδοι διαχωρισμού και καθαρισμού-Ανακρυστάλλωση & σημείο τήξης, φυσικές μέθοδοι διαχωρισμού και καθαρισμού-Απόσταξη & σημείο ζέσης, φασματοφωτομετρία ορατού (VIS)
4150Βιοδιεργασίες στην Ανάπτυξη Βιώσιμων Καινοτόμων Προϊόντων ΔιατροφήςΧειμερινό43-ΚΕΥ
Το μάθημα περιλαμβάνει:
1) Εισαγωγή. Μικροοργανισμοί και βιοδιεργασίες. 2) Ένζυμα και βιοδιεργασίες. 3) Διεργασίες και τεχνολογίες ζυμώσεων. 4) Επιλογή, Λειτουργία και Κλιμάκωση μεγέθους βιοαντιδραστήρων. Τροποποιημένες μορφές αντιδραστήρων. 5) Στρατηγικές ανάκτησης και καθαρισμού προϊόντων με διατροφικό ενδιαφέρον. 6) Παραγωγή προϊόντων μέσω βιοδιεργασιών. Κατηγορίες- Χρήσεις - Εφαρμογές στην Επιστήμη της Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. 7)Βιοενεργοί δευτερογενείς μεταβολίτες. 8) Φυσικά λειτουργικά τρόφιμα, βιοδραστικά συστατικά, καινοτόμα προϊόντα διατροφής 9)Βιομηχανική παραγωγή καινοτόμων προϊόντων διατροφής μέσω βιοδιεργασιών (case studies). Πρότυπα βιοδιυλιστήρια. 10)Αειφόρος ανάπτυξη. Εκτίμηση (αξιολόγηση) του κύκλου ζωής (LCA) διεργασιών που οδηγούν στην παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας - Case studies. 11)Εισαγωγή στον σχεδιασμό βιομηχανικών διεργασιών και εκπόνησης προκαταρκτικών τεχνοοικονομικών μελετών. 12)Υπολογισμός συνολικού κόστους παραγωγής. Ανάλυση των παραγόντων που συνεισφέρουν στον υπολογισμό του συνολικού κόστους παραγωγής και μεθοδολογία που ακολουθείται για τον υπολογισμό. Ανάλυση περιθωρίου κέρδους. 13)Πλήρη τεχνοοικονομική αξιολόγηση βιοδιεργασίας που οδηγεί στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων διατροφής - case study (προσομoιωτικό βιομηχανικό πακέτο σχεδιασμού βιοδιεργασιών). 14) Οι φοιτητές θα επιλέξουν μία εργασία από μια λίστα εργασιών την οποία θα επιτελέσουν σε ομάδες των 3-4 ατόμων και θα παρουσιάσουν στο τέλος του μαθήματος
Διατροφή, Άσκηση και Δημόσια Υγεία
(Αρ.Θέσης: 2)
5100Διατροφή στην Άσκηση και τη Σωματική ΔραστηριότηταΧειμερινό43-ΚΕΥ
Εισαγωγικά στοιχεία. Αρχές εργοφυσιολογίας της άσκησης. Μεταβολισμός θρεπτικών συστατικών στην άσκηση (υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, βιταμίνες, μέταλλα). Αξιοποίηση ενεργειακών υποστρωμάτων ανάλογα με το είδος άσκησης και σωματικής δραστηριότητας. Ενεργειακό ισοζύγιο. Απώλεια και διατήρηση σωματικού βάρους. Ανάγκες μακροθρεπτικών συστατικών ανάλογα με είδος άσκησης. Ανάγκες μικροθρεπτικών συστατικών ανάλογα με είδος άσκησης. Ανάγκες υγρών και ηλεκτρολυτών. Καταστάσεις που χρήζουν προσοχής κατά την άσκηση (κύηση, θηλασμός, παιδική ηλικία, εφηβεία, τρίτη ηλικία). Άσκηση, διαταραχές λήψης τροφής και ανορθόδοξες δίαιτες. Πρωτόκολλα για δημιουργία διατροφικής αγωγής σε σχέση με την άσκηση. Προγράμματα διατροφής για προετοιμασία σε αγώνισμα. Προγράμματα διατροφής κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος. Προγράμματα διατροφής μετά από αγώνισμα. φόρτιση υδατανθράκων, φόρτιση λίπους, κ.α. πριν την άσκηση. Συμπληρώματα διατροφής και άσκηση.
2000Ιστορία και Ανθρωπολογία της ΔιατροφήςΧειμερινό43-ΚΕΥ
Τροφική επιλογή: Βιολογικοί και πολιτισμικοί παράγοντες στη διαμόρφωση των τροφικών αρεσκειών και αποστροφών. Προσωπική επιλογή, οικειότητα, διαθεσιμότητα τροφής, εκμάθηση της καλής γεύσης. Θεωρητικές προσεγγίσεις για την ερμηνεία της τροφικής επιλογής: Φονκτιοναλισμός, στρουκουραλιμσός, οικολογική προσέγγιση. Ο ρόλος της διατροφής στην πυραμίδα των ανθρώπινων αναγκών του Maslow. Η διατροφή του ανθρώπου στην πορεία εξέλιξής του. Σημαντικότεροι σταθμοί στην ιστορία της ανθρώπινης διατροφής: φωτιά, γεωργία, κτηνοτροφία, βιομηχανία και τεχνολογία, επιστημονική εξέλιξη. Η διατροφή του παλαιολιθικού ανθρώπου. Η διατροφή κατά την αρχαιότητα. Η διατροφή κατά τη βιομηχανική επανάσταση. Ο ρόλος της διατροφής στην εξέλιξη του ανθρώπινου είδους (διαμόρφωση αναστήματος και εγκεφάλου). Διατροφικές συνήθειες ανά τον κόσμο: ο ρόλος της θρησκείας στη διαμόρφωση των διαιτητικών κανόνων. Διατροφικοί κανόνες και απαγορεύσεις στον ιουδαϊσμό, τον ισλαμισμό, τον χριστιανισμό, το βουδισμό και τον ινδουισμό. Οι νηστείες στην ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Το ραμαζάνι στον ισλαμισμό. Η ιερή αγελάδα στον Ινδουισμό. Ιδιόμορφες διατροφικές συνήθειες και πιθανές ερμηνείες τους υπό το πρίσμα της οικολογίας και της κουλτούρας. Ιστορία των τροφίμων και ο ρόλος τους στη διατροφή του ανθρώπου μέχρι σήμερα. Διατροφικές κρίσεις: πείνα, λοιμός, μετανάστευση σε περιβάλλον με διαφορετική διατροφική κουλτούρα, διατροφική μετάβαση στις αναπτυσσόμενες κοινωνίες, γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, χημικά λιπάσματα, πρόσθετα τροφίμων. Σύγχρονες πολιτικές διατροφής και η επίπτωσή τους στη διαμόρφωση των διατροφικών επιλογών. Ο ρόλος της βιομηχανίας. Ανθρωπολογική προσέγγιση της επικράτησης των νοσημάτων φθοράς στις σύγχρονες κοινωνίες, με έμφαση στην παχυσαρκία.
5150Διατροφικές Πολιτικές και Δημόσια ΥγείαΕαρινό43-ΚΕΥ
Βασικές αρχές δημόσιας υγείας με έμφαση στη δημόσια υγεία και διατροφή. Αρχές χάραξης διατροφικής πολιτικής με στόχο την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Αρχές διατροφικής επιδημιολογίας. Εκτίμηση της κατάστασης θρέψης σε άτομα και πληθυσμούς. Εκτίμηση της φυσικής δραστηριότητας. Διατροφικές Πολιτικές για Παρεμβάσεις σε Επίπεδο Κοινότητας. Διατροφικές Πολιτικές για Παρεμβάσεις σε Επίπεδο Πληθυσμού. Διατροφικές Συστάσεις. Επιλογή τροφής και παράγοντες που την επηρεάζουν. Παχυσαρκία και δημόσια υγεία. Υποσιτισμός και δημόσια υγεία. Ανεπάρκεια βιταμίνης Α. Ιώδιο και διαταραχές ανεπάρκειας ιωδίου. Σιδηροπενική αναιμία. Διατροφικές πολιτικές και πρόληψη ασθενειών: Καρδιαγγειακές Παθήσεις, Σακχαρώδης διαβήτης, Μεταβολικό Σύνδρομο, Διατροφή και καρκίνος, Οστεοπόρωση και κάταγμα ισχίου. Επιδημίες και Λοιμώδη Νοσήματα.
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Τροφίμων
(Αρ.Θέσης: 3)
3000Στρατηγικό ΜάρκετινγκΧειμερινό43-Υ
Η ύλη χωρίζεται σε 4 ενότητες. Στην πρώτη ενότητα συνοψίζονται οι βασικότερες τάσεις του επιχειρηματικού κόσμου που περιγράφουν τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του μάρκετινγκ και θέτουν τις βάσεις για το Μάρκετινγκ 3.0. Στην δεύτερη ενότητα εξηγείται πως μία εταιρεία μπορεί να επικοινωνήσει τους στόχους, το όραμα, και τις αξίες της σε κάθε έναν από τους βασικούς εταίρους της, δηλαδή τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους,
τους συνεργάτες τους δικτύου της και τους μετόχους της. Στην Τρίτη ενότητα
παρουσιάζονται οι απόψεις σχετικά με τις βασικότερες πτυχές εφαρμογής του Μάρκετινγκ 3.0 στα πλαίσια της προσπάθειας αντιμετώπισης μεγάλων παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η ευημερία, η φτώχεια και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, και περιγράφεται πως οι οργανισμοί μπορούν να εφαρμόσουν το ανθρωποκεντρικό μοντέλο. Και τέλος στην τέταρτη ενότητα συνοψίζονται οι δέκα βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 3.0 με επιλεγμένα παραδείγματα εταιρειών που έχουν ενσωματώσει τις αρχές του μοντέλου στις
δραστηριότητες τους. Τα κεφάλαια είναι τα ακόλουθα:
ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1. Γνωριμία με το Μάρκετινγκ 3.0 2. Το Μελλοντικό Μοντέλο του Μάρκετινγκ 3.0 ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Προώθηση του Εταιρικού Οράματος στους Καταναλωτές 4. Προώθηση των Εταιρικών Αξιών στους Εργαζόμενους 5. Προώθηση των Εταιρικών Αξιών στους Εταίρους 6. Προώθηση του Εταιρικού Οράματος στους Μετόχους ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 7. Προώθηση του Οράματος της Κοινωνικοπολιτισμικής Αλλαγής 8. Ανάδειξη Επιχειρηματιών στις Αναδυόμενες Αγορές 9. Συμβολή των Εταιρειών στην Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενώνοντας τα Κομμάτια του πάζλ.
3150Διαχείριση Καινοτομίας και Ανάπτυξη Νέων ΠροίόντωνΧειμερινό43-ΚΕΥ
Το μάθημα έχει ως σκοπό την κατανόηση της στρατηγικής διαχείρισης της καινοτομίας στις επιχειρήσεις για την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή την βελτίωση των προϊόντων που ήδη διατίθενται. Οι φοιτητές θα αναπτύξουν δεξιότητες εφαρμογής μεθόδων διαχείρισης καινοτομίας και διαδικασιών βελτίωσης του κύκλου ζωής προϊόντων, ενισχύοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ενός οργανισμού, καλλιεργώντας παράλληλα τις ηγετικές τους ικανότητες ώστε να διαχειρίζονται με επιτυχία τις μεθόδους αυτές. Θα γίνει κατανοητή η στρατηγική πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι σύγχρονοι οργανισμοί και η σχέση της ανάπτυξης της καινοτομίας με το στρατηγικό σχεδιασμό, το μάρκετινγκ, τη χρηματοδότηση και τις λειτουργίες τις επιχείρησης σε όλο τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος.
Στα πλαίσια του μαθήματος αναπτύσσονται θέματα που περιλαμβάνουν:
•Πηγές και πρότυπα καινοτομίας. •Στρατηγική Καινοτομίας: Αξιολόγηση και προσδιορισμός των στρατηγικών κατευθύνσεων. •Στρατηγικές συνεργασίας και προστασία της καινοτομίας. •Οργανωτικές δομές και ομάδες για την υποστήριξη της καινοτομίας. •Διαδικασίες ανάπτυξης νέων προϊόντων και βελτίωσης του κύκλου ζωής προϊόντων
4300Σχεδιασμός και Δημιουργία Νεοφυών Επιχειρήσεων στον Κλάδο των ΤροφίμωνΕαρινό43-ΚΕΥ
Το μάθημα «Σχεδιασμός και Δημιουργία Νεοφυών Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τροφίμων» έχει ως αντικείμενο συζήτησης όλο τον κύκλο της επιχειρηματικής διαδικασίας, από τη σύλληψη και κατανόηση της επιχειρηματικής ιδέας και την αξιολόγηση της ευκαιρίας, στη δημιουργία του επιχειρηματικού σχεδίου, την ανεύρεση κατάλληλων πόρων και την ολοκλήρωση συμφωνιών, στη στρατηγική διοίκηση και στην επιλογή του κατάλληλου μοντέλου υλοποίησης της επιχειρηματικής ιδέας, έως την έξοδο από την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Αντικειμενικός σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη διαδικασία της επιχειρηματικότητας, από τη σκοπιά της στρατηγικής διοίκησης, και να συνδυάσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει σε άλλα συναφή μαθήματα μέσω της εξέτασης σύγχρονων πρακτικών ζητημάτων που θα δοθούν μέσω της χρήσης πραγματικών μελετών περίπτωσης.
Οι φοιτητές στο τέλος του εξαμήνου θα πρέπει να παραδώσουν γραπτώς ένα επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο θα έχει ως σκοπό την κατανόηση όλου του κύκλου της επιχειρηματικής διαδικασίας.
Η διδασκαλία του μαθήματος έχει τους παρακάτω μαθησιακούς στόχους:
α) Να συμβάλλει στην κατανόηση της έννοιας και της σημασίας της επιχειρηματικότητας καθώς και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
β) Να συμβάλλει στην κατανόηση των βασικών σταδίων της επιχειρηματικής διαδικασίας από τη σύλληψη της επιχειρηματικής ιδέας έως την έξοδο από την επιχειρηματική δραστηριότητα.
γ) Να συνδυάσει και να διευρύνει τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί από τους φοιτητές σε άλλα συναφή μαθήματα Διοίκησης (Μάρκετινγκ, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, κ.ά).
δ) Να εμπλουτίσει τις γνώσεις αυτές, με πρακτικά παραδείγματα, και να δώσει τη δυνατότητα εφαρμογής / αξιολόγησης, εννοιών / μοντέλων / διαδικασιών στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον
Μελισσοκομία
(Αρ.Θέσης: 4)
5200Μελισσοκομία και Προϊόντα Κυψέλης (Θεωρία και Εργαστήριο)Εαρινό632ΚΕΥ
Η διδασκαλία του μαθήματος καλύπτει όλους τους τομείς της βιολογίας και συμπεριφορά της μέλισσας καθώς και τη δομή και συμπεριφορά του μελισσιού ως υπεροργανισμού. Πρόσθετα, καλύπτονται οι τομείς της πρακτικής μελισσοκομίας με έμφαση στους μελισσοκομικούς χειρισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με στόχο την μεγαλύτερη παραγωγή ανά κυψέλη και τη βελτίωση της ποιότητας των μελισσοκομικών προϊόντων. Παρέχεται γενική γνώση για την παθολογία και την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών του μελισσιού με στόχο την παραγωγή προϊόντων χωρίς χημικά κατάλοιπα.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο μέλι και τα υπόλοιπα προϊόντα της κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός κτλ).
Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις και εκπαιδευτικές επισκέψεις
Μοριακή Μικροβιολογία
(Αρ.Θέσης: 5)
1450Γενική Μικροβιολογία (Θεωρία και Εργαστήριο)Εαρινό632.5Υ
Το μάθημα περιλαμβάνει ως προς τη ΘΕΩΡΙΑ τα εξής θέματα: 1. Εισαγωγή στους
μικροοργανισμούς και στη μικροβιολογία. 2. Γενικά στοιχεία περί κυτταρικής δομής και μικροβιακής ποικιλομορφίας. 3. Κυτταρικός φάκελος, μετακίνηση,
επιφανειακές και ενδοκυττάριες δομές προκαρυωτικών κυττάρων. 4. Θρέψη και μεταβολισμός των μικροοργανισμών. 5. Μικροβιακή αύξηση και περιβαλλοντικές επιδράσεις. 6. Έλεγχος της μικροβιακής αύξησης (με φυσικά, χημικά μέσα). 7. Εισαγωγή στην ιολογία. 8. Ευκαρυωτικοί μικροοργανισμοί (μύκητες, φύκη, πρωτόζωα και έλμινθες). 9. Αλληλεπιδράσεις ανθρώπου‐μικροοργανισμών και μηχανισμοί παθογένειας μικροοργανισμών.
Το μάθημα περιλαμβάνει ως προς το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ τα εξής θέματα: 1. Παρατήρηση μικροοργανισμών στο μικροσκόπιο και διαφορική χρώση βακτηρίων κατά Gram. 2. Μικροβιολογικά θρεπτικά υποστρώματα: προετοιμασία και αποστείρωση. 3. Ασηπτική τεχνική, μέθοδοι ενοφθαλμισμού και απομόνωσης μικροοργανισμών. 4. Απαρίθμηση βακτηριακών κυττάρων εναιωρήματος μέσω της μεθόδου των διαδοχικών δεκαδικών αραιώσεων και καλλιέργειας σε τρυβλία. 5. Βιοχημικές δοκιμές καταλάσης και οξειδάσης.
3500Γενετική και ΔιατροφήΧειμερινό43-ΚΕΥ
Εισαγωγή στη Γενετική και Διατροφή. Αρχές Γενετικής Ανθρώπου (το ανθρώπινο γονιδίωμα και η σύγχρονη Γονιδιωματική). Διατροφή βασισμένη στο γονότυπο. Η αλληλεπίδραση της διατροφής με τη γενετική στην υγεία και τη νόσο. Ο ρόλος των ξεχωριστών γονιδίων που επηρεάζουν την απόκριση του οργανισμού στη διατροφή. Επίδραση σε μοριακό επίπεδο της διατροφής στη γενετική ποικιλομορφία των ανθρώπων. Διατροφή και Επιγενετική. Επίδραση των διατροφικών στοιχείων στις επιγενετικές διαδικασίες. Επίδραση της διατροφής στο γενομικό DNA και τις τροποποιήσεις των ιστονών. Διατροφική Επιγενετική και πρόληψη παιδιατρικών ασθενειών. Διατροφή και τεχνολογίες-omics. Διατροφογονιδιωματική (Nutrigenomics) και εφαρμογές της. Η χρήση της Πρωτεομικής στην ταυτοποίηση βιοδραστικών μορίων στα τρόφιμα. Διατροφή και εντερική μικροβιακή χλωρίδα. Ζητήματα Βιοηθικής που σχετίζονται με τη Γενετική και τη Διατροφή.
Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων
(Αρ.Θέσης: 6)
3200Ασφάλεια και Ποιότητα ΤροφίμωνΧειμερινό53-Υ
Το μάθημα περιλαμβάνει: Α) Βασικές έννοιες: Ποιότητα Τροφίμων, Χαρακτηριστικά ποιότητας τροφίμων, Απόλυτη Ασφάλεια, Σχετική Ασφάλεια, Διασφάλιση Ποιότητας (QA), Διοικηση Ολικής Ποιότητας (TQM), Σύστημα ΗACCP, Προαπαιτούμενα Συστήματος HACCP: Ορθή Υγιεινή Πρακτική (GHP) και Ορθή Βιομηχανική Πρακτική (GMP), Β) Κίνδυνοι τροφίμων: χημικοί, μικροβιολογικοί, φυσικοί κίνδυνοι, Γ) Αρμοδιότητες της ομάδας HACCP, Δ) Αρχές του Συστήματος HACCP: Καταγραφή πιθανών κινδύνων, Ανάλυση Επικινδυνότητας, Καθορισμός Προληπτικών Μέτρων, Καθορισμός Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (CCPs), Kαθορισμός Κρίσιμων Ορίων για CCPs, Διαδικασίες ελέγχου των CCPs, Διορθωτικές Ενέργειες, Διαδικασίες Επαλήθευσης, Καταγραφής και Αρχειοθέτησης, Ε) Παραδείγματα εφαρμογής του Συστήματος HACCP σε παραγωγικές διαδικασίες τροφίμων.
4450Υγιεινή Τροφίμων και Συμπεριφορά ΚαταναλωτήΧειμερινό43-ΚΕΥ
Το μάθημα περιλαμβάνει τα εξής θέματα:
1.Εισαγωγή στην Υγιεινή Τροφίμων και βασικές έννοιες – Ορισμοί. 2. Ποιότητα και Υγιεινή Τροφίμων – Πρακτικές για τη διασφάλιση της υγιεινής και της μικροβιολογικής ασφάλειας των τροφίμων – Διάκριση μεταξύ μικροβιολογικής ασφάλειας και μικροβιολογικής ποιότητας τροφίμων – Το τρίπτυχο ασφάλεια, ποιότητα και αποδεκτικότητα στα τρόφιμα. 3.Κώδικας Τροφίμων (Codex Alimentarius): Βασικά κείμενα υγιεινής τροφίμων – Γενικές αρχές για την υγιεινή τροφίμων – Υποδομές υγιεινής στη βιομηχανία τροφίμων, Ορθή Βιομηχανική/Υγιεινή Πρακτική (GMP/GHP) – Καθαρισμός και απολύμανση, ατομική υγιεινή προσωπικού βιομηχανιών τροφίμων – Ευαισθητοποίηση καταναλωτή. 4. Παράγοντες κινδύνου (hazards) τροφίμων – Χαρακτηριστικά παραγόντων κινδύνου, όρια αύξησης κυριότερων παθογόνων μικροοργανισμών, τρόφιμα με τα οποία σχετίζονται και στα οποία συνηθέστερα απαντώνται οι παράγοντες κινδύνου (δυνητικά επικίνδυνα τρόφιμα) – Έλεγχος παραγόντων κινδύνου στα τρόφιμα – Οι μικροοργανισμοί ως δείκτες υγιεινής των τροφίμων.5. Συμπεριφορά καταναλωτή τροφίμων – Ορισμός, παράγοντες, χρησιμότητα, χαρακτηριστικά στοιχεία, κίνητρα διαμόρφωσης συμπεριφοράς καταναλωτή. 6. Συνήθης εσφαλμένες συμπεριφορές καταναλωτή τροφίμων στην οικιακή πρακτική: Επιλογή και αγορά τροφίμων – Τοποθέτηση τροφίμων στο ψυγείο – Ψύξη (συντήρηση) και κατάψυξη τροφίμων – Απόψυξη τροφίμων – Επαναθέρμανση τροφίμων – Χρήση σκευών και επιφανειών τεμαχισμού/επεξεργασίας τροφίμων – Καθαρισμός και εξυγίανση στην οικιακή κουζίνα. 7. Εκπαίδευση καταναλωτή τροφίμων.
4400Επιδημιολογία Τροφιμογενών ΝοσημάτωνΕαρινό43-ΚΕΥ
Το μάθημα περιλαμβάνει τα εξής θέματα:
1.Εισαγωγή στην Επιδημιολογία και βασικές έννοιες με έμφαση στη Δημόσια Υγεία και την Υγιεινή Τροφίμων – Ορισμοί. 2. Παράγοντες κινδύνου (βιολογικοί, χημικοί, φυσικοί) – Κατηγορίες και ταξινόμηση τροφιμογενών νοσημάτων (τροφολοιμώξεις, τροφοτοξινώσεις, τροφοτοξικώσεις). 3. Χαρακτηριστικά λοιμογόνων παραγόντων (μολυσματικότητα, παθογονικότητα, λοιμοτοξικότητα, ανοσοποιητική ικανότητα, ανθεκτικότητα) – Μέτρα συχνότητας τροφιμογενών νοσημάτων: Δείκτες νοσηρότητας (επιπολασμός & επίπτωση), θνησιμότητα & θνητότητα, δείκτες προσβολής, σύγκριση μεταξύ δεικτών (προτυποποίηση).4. Επιδημιολογικά στοιχεία τροφιμογενών νοσημάτων – Αποτίμηση του αντίκτυπου των τροφιμογενών νοσημάτων (DALYs, QALYs) – Σύγχρονα δεδομένα, αναδυόμενοι (emerging) παράγοντες κινδύνου τροφιμογενών νοσημάτων και μελλοντικές προκλήσεις. 5. Κύρια τροφιμογενή νοσήματα μικροβιακής αιτιολογίας – Βακτηριακές τροφολοιμώξεις (π.χ. σαλμονέλλωση, λιστερίωση, καμπυλοβακτηριδίαση) – Βακτηριακές τροφοτοξινώσεις (π.χ. σταφυλοκοκκική δηλητηρίαση, αλλαντίαση) – Τροφιμογενείς ιώσεις (εντεροϊοί, ιοί Norwalk, ιοί Rota) – Συνοπτική παρουσίαση τροφιμογενών νοσημάτων: Αιτιολογικός παράγοντας, παθογένεια, συμπτώματα και σημεία της νόσου, υποδόχο (reservoir) του μικροοργανισμού, ενεχόμενα τρόφιμα, μικροβιολογικός έλεγχος τροφίμων (εργαστηριακή διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση νοσογόνων καταστάσεων). 6. Πρότυπες μέθοδοι ανίχνευσης τροφιμογενών παθογόνων μικροοργανισμών – Κλασικές (φαινοτυπικές) και σύγχρονες μοριακές μέθοδοι ταυτοποίησης (π.χ. PFGE, RAPD, rep-PCR, MLST) των τροφιμογενών παθογόνων. 7. Ανάλυση κινδύνου (risk analysis) και αξιολόγηση κινδύνου (risk assessment) τροφιμογενούς νοσήματος. 8. Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος διαδικασιών διερεύνησης μιας συρροής κρουσμάτων (outbreak) τροφιμογενούς νοσήματος – Επιδημικές καμπύλες.
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Εκπαίδευση, Κοινωνία και Οικονομία
(Αρ.Θέσης: 1)
ΥΕΔ039Δια βίου Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Κοινωνικοοικονομικές και Πολιτισμικές ΔιαστάσειςΧειμερινό63-ΥΕ
Πρόκειται για ένα μάθημα, το οποίο προσεγγίζει θεωρητικά και ερευνητικά το πεδίο της δια βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, εξετάζοντας τις θεωρίες, τις βασικές αρχές, τις πρακτικές και τις ιδιαιτερότητες, που τo διέπουν, έχοντας ως γνώμονα την προετοιμασία και εκπαίδευση ικανών στελεχών, που θα κληθούν να πρωταγωνιστήσουν στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον της διαρκούς μάθησης. Στα περιεχόμενα του μαθήματος περιλαμβάνονται θεματικές, όπως: η δια βίου εκπαίδευση και η Εκπαίδευση ενηλίκων, μέσα από τη μελέτη θεωρητικών και ερευνητικών δεδομένων, οι σύγχρονες ενεργητικές και ομαδοσυνεργατικές εκπαιδευτικές τεχνικές καθώς επίσης και ζητήματα που σχετίζονται με τις υποδομές, τα εκπαιδευτικά μέσα και τη διαδικασία αξιολόγησης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων.
ΥΕΔ042Εκπαίδευση και ΕπιχειρηματικότηταΕαρινό63-ΥΕ
Πρόκειται για ένα μάθημα, το οποίο προσεγγίζει θεωρητικά και ερευνητικά τη διείσδυση της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση, εξετάζοντας τις θεωρίες, τις βασικές έννοιες και τις ιδιαιτερότητες, που τη διέπουν. Στα περιεχόμενα του μαθήματος περιλαμβάνονται θεματικές, όπως η έννοια, οι θεωρίες και η οικονομική σημασία της επιχειρηματικότητας. Εξετάζεται ο ρόλος του επιχειρηματία και η σχέση της με τη δημιουργικότητα και το επίπεδο εκπαίδευσης. Η δεύτερη ενότητα του μαθήματος πραγματεύεται τη διείσδυση της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση προσδιορίζοντας τους στόχους, τη δομή και τη θεματολογία σε είδος εκπαίδευσης και βαθμίδα. Τέλος διδάσκεται ο οικονομοτεχνικός σχεδιασμός των επιχειρηματικών έργων και παρουσιάζονται καλές πρακτικές εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την επιχειρηματικότητα σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.
ΕΡΕΔ005Εκπαίδευση και Αγορά ΕργασίαςΕαρινό63-ΥΕ/Έρευνα
Στο συγκεκριμένο μάθημα μελετάται η σχέση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, μέσα από ερευνητικές δραστηριότητες. Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται σημαντικά εργασιακά ζητήματα, που ενδιαφέρουν τους νέους και διερευνάται ο τρόπος επιστημονικής προσέγγισής τους. Οι φοιτητές/τριες διδάσκονται τη μεθοδολογία της ποσοτικής έρευνας με ερωτηματολόγιο και διενεργούν ομαδικά μια έρευνα μικρής κλίμακας για το θέμα που έχει επιλεγεί να ερευνηθεί. Στη συνέχεια έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον του λογισμικού SPSS και διδάσκονται τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η περιγραφική ανάλυση των δεδομένων τους.
Διδακτική των Μαθηματικών
(Αρ.Θέσης: 2)
EPEE015Μαθηματικές Διαδρομές Ανθρώπων και Πολιτισμών: Σχεδιασμός με Αξιοποίηση της ΠοικιλίαςΕαρινό63-ΥΕ/Έρευνα
Ποικιλία συλλογισμών και επιχειρηματολογιών στα Μαθηματικά, επινόηση και διεπιστημονική πλαισίωση προβλημάτων, εκφράσεις, υπολογισμοί και αναπαραστάσεις.
ΥΕΕ022Μάθηση και Διδασκαλία Γεωμετρικών ΕννοιώνΧειμερινό63-ΥΕ
Παρουσίαση των βασικών γεωμετρικών εννοιών και κατασκευών, βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικά ευρήματα σχετικά με τη μάθηση και διδασκαλία γεωμετρικών εννοιών και αντικειμένων στην προσχολική και στην πρώτη σχολική ηλικία, σχεδιασμός και ανάλυση διδακτικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται σε βασικές γεωμετρικές έννοιες, καθώς και τις εφαρμογές αυτών στη σχολική τάξη.
ΥΕ002Εισαγωγή στη Διδακτική των ΜαθηματικώνΕαρινό63-Υ
Η κατανόηση των χαρακτηριστικών και των συνθηκών της μαθηματικής δραστηριότητας και του λογικο-μαθηματικού συλλογισμού σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της ανθρώπινης σκέψης, της νοημοσύνης και της επικοινωνίας, η ανάδειξη, περιγραφή και κατανόηση των διεργασιών μάθησης και οικοδόμησης βασικών μαθηματικών εννοιών, η διδακτική διαχείριση των δυσκολιών της κατανόησης και αναπαραγωγής των μαθηματικών, οι ρόλοι της αναπαράστασης και των επιστημολογικών εμποδίων στην μαθηματική εκπαίδευση.
Περιβαλλοντικά Θέματα
(Αρ.Θέσης: 3)
ΥΑ018Διαχείριση   Κρίσεων σε Περιβαλλοντικά ΖητήματαΧειμερινό63-Υ
Θεωρίες κρίσης στο περιβάλλον, Αειφορία και θεωρίες κρίσης στο περιβάλλον, Μορφές διαχείρισης και αντιμετώπισης περιβαλλοντικών κρίσεων, Περιβαλλοντικές πολιτικές και περιβαλλοντική κρίση, Θεωρίες περιβαλλοντικών προβλημάτων.
ΕΡΕΑ019Διαχείριση  Κρίσεων σε Περιβαλλοντικά Ζητήματα: Θεωρία και ΠράξηΕαρινό63-ΥΕ/Έρευνα
Εκπαίδευση πολιτών και στελεχών για τη διαχείριση κρίσεων στο περιβάλλον σε αειφορικό πλαίσιο, Τρόποι πρόληψης περιβαλλοντικών κρίσεων, Αίτια και συνέπειες περιβαλλοντικών κρίσεων: έρευνα.
ΕΡΕΑ020Πρόσφυγες και Μετανάστες: Περιβάλλον και Εκπαιδευτικός ΣχεδιασμόςΕαρινό63-ΥΕ/Έρευνα
Σύνδεση μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος με το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά προβλήματα, Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός για την αντιμετώπιση κρίσεων: η περίπτωση των προσφυγικών-μεταναστευτικών ροών, Αναγνώριση και μελέτη περιβαλλοντικών παραμέτρων σε σχέση με τις προσφυγικές-μεταναστευτικές ροές.
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας
(Αρ.Θέσης: 1)
ΠΑ/Σ-081Πρακτική Άσκηση /Σεμινάριο: Πηγές της Ιστορίας της ΜεταπολίτευσηςΕαρινό33-ΚΕΥ
Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στην έρευνα πηγών [εφημερίδων, περιοδικών, φωτογραφικού και εικαστικού υλικού κ.α] της Μεταπολίτευσης και των δυο δεκαετιών που ακολούθησαν την πτώση της δικτατορίας με στόχο την εξοικείωση των φοιτητριών/ων με το υλικό αυτό και την διερεύνηση των κεντρικών ζητημάτων της σύνθετης αυτής περιόδου. Στο σεμινάριο μπορεί να γίνει αξιοποίηση έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού με την ευθύνη του διδάσκοντος και υπό το πρίσμα έγκυρων μεθόδων ιστορικής έρευνας.
Ι-201Κοινωνική και πολιτισμική Ιστορία της μεταπολεμικής ΕλλάδαςΕαρινό63-Ε
Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιαστούν από ιστορική οπτική οι βασικές πτυχές της κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας στην Ελλάδα μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο και μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 1980. Στο διάστημα αυτό η χώρα βίωσε σημαντικούς μετασχηματισμούς όσον αφορά την κοινωνική της συγκρότηση λόγω της έντονης αστικοποίησης και της ταυτόχρονης εξασθένισης του αγροτικού τομέα αλλά και της εδραίωσης υποδομών κοινωνικής πρόνοιας. Στο πλαίσιο αυτό οι καταναλωτικές συμπεριφορές και η κατανάλωση ως σύνθετο πολιτισμικό και κοινωνικό φαινόμενο αδιάσπαστα σχετιζόμενο με την διαφήμιση είχε ιδιαίτερη θέση. Εξίσου σημαντική υπήρξε η διαμόρφωση νέων κοινωνικών κατηγοριών, όπως η νεολαία και η νεανική ηλικία που συνδέεται με την διεύρυνση του εκπαιδευτικού συστήματος, την πρόσβαση στα πανεπιστήμια, την σεξουαλικότητα, την μουσική και το φοιτητικό κίνημα. Οι αλλαγές αυτές αρθρώθηκαν με την νέα έμφυλη οργάνωση του οικιακού χώρου αλλά και τις απαρχές της εμφάνισης ενός στρώματος νέων γυναικών επαγγελματιών σε χώρους που μέχρι πρόσφατα νέμονταν κατά κύριο λόγο άνδρες [δικηγορία, δικαστικό επάγγελμα, μηχανικοί αρχιτέκτονες, ιατροί κλπ] καθώς και την άνθιση του φεμινιστικού κινήματος. Η διαμόρφωση και η διαχείριση της μνήμης και της εθνικής ταυτότητας κατά την περίοδο αυτή που συνδέεται με το βίαιο παρελθόν εμφυλίου πολέμου, την λειτουργία του μετεμφυλιακού κράτους, το Κυπριακό ζήτημα, την επιβολή της επταετούς δικτατορίας και το Πολυτεχνείο, την Μεταπολίτευση και την σύνδεση της χώρας με την ΕΟΚ και το ΝΑΤΟ σφράγισαν την ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας.
Νεότερη Ελληνική Κοινωνική και Πολιτισμική Ιστορία 15ος -18ος αι.
(Αρ.Θέσης: 2)
Ι-238Κοινωνία και ιδεολογία στον ελληνο-οθωμανικό χώρο, 1453-1821Εαρινό63-Ε
Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις κυριότερες πτυχές της ελληνικής κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας κατά τη διάρκεια της οθωμανικής πολιτικής κυριαρχίας, από την πτώση του Βυζαντίου μέχρι την Επανάσταση του 1821. Το μάθημα εξετάζει την ανάδυση του μεταβυζαντινού κόσμου και τον μετασχηματισμό του, σε συνάρτηση με τις ευρύτερες εξελίξεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και τον ευρωπαϊκό χώρο, καθώς και τη διαμόρφωση της πρώιμης νεότερης ελληνικής κοινωνίας. Εμπλουτίζει έτσι το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος σε ένα γνωστικό πεδίο που δεν καλύπτεται από το υποχρεωτικό μάθημα Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, θέτοντας στο επίκεντρο τους κοινωνικούς και ιδεολογικούς μετασχηματισμούς μεταξύ των ελληνορθόδοξων πληθυσμών. Εξετάζονται το ζήτημα της ταυτότητας, η κοινωνική στρωμάτωση, οι νοοτροπίες, οι ιδεολογικοί προσανατολισμοί, η θρησκευτική και πνευματική ζωή, η ανάδυση πολιτικών και κοινωνικών αιτημάτων κ.ο.κ. Μέσα από την ανάπτυξη των επιμέρους θεματικών ενοτήτων αναδεικνύεται τόσο η πολλαπλότητα και ποικιλομορφία του ελληνο-οθωμανικού κόσμου όσο και η διαμόρφωση συγκροτημένων λόγων για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των υπό οθωμανική κυριαρχία «Ρωμαίων».
ΠΑ/Σ-084-Πρακτική Άσκηση /Σεμινάριο: Πηγές για την ιστορία των ιδεών στον ελληνο-οθωμανικό χώρο, 1453-1821Εαρινό63-ΚΕΥ
Το σεμινάριο εξετάζει επιλεγμένα ελληνικά κείμενα που αποτελούν σημαντικές ή/και χαρακτηριστικές πηγές για την ιστορία των ιδεών κατά την περίοδο της οθωμανικής πολιτικής κυριαρχίας, από την πτώση του Βυζαντίου μέχρι την Επανάσταση του 1821. Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις νοοτροπίες, τις στοχαστικές αναπροσαρμογές και τα ιδεολογικά ρεύματα που αναπτύχθηκαν μεταξύ των ελληνορθοδόξων, με ιδιαίτερη έμφαση στις εξελίξεις του 18ου αιώνα και της προεπαναστατικής περιόδου.
Οικονομική Ιστορία
(Αρ.Θέσης: 3)
ΟΙ-403Οικονομική Ιστορία της Ελλάδας 1830-1940Εαρινό63-Ε
Το μάθημα αποσκοπεί στη μελέτη και ανάλυση των οικονομικών μετασχηματισμών που έλαβαν χώρα από τη ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι την είσοδο της χώρας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ανάλυση θα εστιάζει στην αγροτική παραγωγή, το πιστωτικό σύστημα, τα εμπορικά δίκτυα, το ρόλο της ναυτιλίας και την ανάδυση της βιομηχανίας. Έμφαση θα δίνεται στις αναδιαρθρώσεις που συντελέστηκαν, τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις και τη δημοσιονομική θέση της χώρας.
ΠΑ/Σ-082Πρακτική Άσκηση/Σεμινάριο: Η ελληνική οικονομική σκέψη στο πρώτο μισό του εικοστού αιώνα.Εαρινό63-ΚΕΥ
Σεμιναριακού τύπου μάθημα στο οποίο οι φοιτήτριες και φοιτητές θα εξοικειωθούν με κείμενα οικονομολόγων , δημοσιευμάτων και εν γένει τεκμηρίων της εποχής που θα αναδεικνύουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις και απόψεις για την οικονομική συγκρότηση και την οικονομική πολιτική της περιόδου.
Κοινωνιολογίας
Κοινωνιολογία της Παρέκκλισης
(Αρ.Θέσης: 1)
219Κοινωνιολογία της ΠαρέκκλισηςΕαρινό63-Υ
Το μάθημα εξετάζει τα θεωρητικά μοντέλα κοινωνιολογικής ανάλυσης της παρέκκλισης. Ταυτόχρονα θα επιδιωχθεί η κατανόηση και η λειτουργική χρήση εννοιών και μεθοδολογικών εργαλείων σε σχέση με ζητήματα όπως πρόληψη και αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας. Η έμφαση του μαθήματος θα δίνεται σε ειδικά θέματα προστασίας της νεότητας και κυρίως σε ζητήματα τοξικομανιών και παρεκκλινουσών συμπεριφορών
619Γενετική και Κοινωνικός Έλεγχος [Σεμινάριο]Εαρινό63-ΥΕ
Το μάθημα εμβαθύνει στις σύγχρονες κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της γενετικής. Ειδικότερα, στο μάθημα εξετάζεται κοινωνικο-ιστορικά η γενετική γνώση ως μορφή ιατρικού εξουσιαστικού λόγου και κατ’ επέκταση ως πεδίο κοινωνικού ελέγχου. Υπό το πρίσμα της «γενετικοποίησης» του ατομικού-κοινωνικού σώματος, αναφύονται κρίσιμα κοινωνιολογικά πεδία μελέτης και έρευνας, στα οποία θα εισχωρήσουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του μαθήματος, μεταξύ των οποίων οι γενετικές διακρίσεις και η ετικετοποίηση, η διαμόρφωση νέων κοινωνικών ταυτοτήτων και γενετικών κοινωνικών ομαδοποιήσεων, οι νέες μορφές κοινωνικού ελέγχου μέσω των βιοτραπεζών, καθώς και το ζήτημα της εμπορευματοποίησης των γονιδίων.
613Κοινωνία και ΒιοπολιτικήΧειμερινό63-ΥΕ
Το μάθημα εισαγάγει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές στις θεωρητικές προσεγγίσεις της βιοεξουσίας και της βιοπολιτικής. Στο πλαίσιο ενός κριτικού κοινωνιολογικού προβληματισμού, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τίθεται το εξουσιαστικό φαινόμενο και ειδικότερα οι τεχνικές ρύθμισης της ζωής και του θανάτου, παράγοντας καθεστώτα αλήθειας, διαμέσου των οποίων ελέγχεται και επιτηρείται το κοινωνικό σώμα. Συνακόλουθα, το μάθημα εξετάζει κοινωνιολογικά και σε σύνδεση με το κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο και τα πολιτισμικά συμφραζόμενα, μορφές καθυπόταξης ή και αντίστασης των σωμάτων
Η Ταξική Διάρθρωση των Σύγχρονων Κοινωνιών
(Αρ.Θέσης: 2)
501Η Ταξική Διάρθρωση των Σύγχρονων ΚοινωνιώνΕαρινό63-Υ
Το μάθημα εξετάζει την ταξική διάρθρωση των κοινωνιών ως ιστορική διαδικασία. Αναδεικνύει τους παράγοντες που καθορίζουν την ταξική διάρθρωση και συμβάλλουν σε αλλαγές στη κοινωνική διαστρωμάτωση των σύγχρονων κοινωνιών. Στο επίκεντρο του μαθήματος θα είναι θεωρήσεις που επιχειρούν να ερμηνεύσουν υποδειγματικά τη δυναμική κοινωνικών συλλογικοτήτων (κοινωνικές τάξεις, κοινωνικά στρώματα, κοινωνικο-πολιτισμικά περιβάλλοντα κ.λπ.) που έχουν προκληθεί από την αναδιάρθρωση της παραγωγής, τις μεταμορφώσεις της μισθωτής εργασίας και τους μετασχηματισμούς της κοινωνίας.
Στο πρώτο επίπεδο ανάλυσης του μαθήματος εξετάζονται οι μαρξιστικές (και νεομαρξιστικές) ερμηνείες της ταξικής διάρθρωσης και των ταξικών σχέσεων και οι βεμπεριανές (και νεοβεμπεριανές) προσεγγίσεις της κοινωνικής διαστρωμάτωσης με τα αντίστοιχα μεθοδολογικά εργαλεία ανάλυσης. Σ’ ένα δεύτερο επίπεδο ανάλυσης του μαθήματος επιχειρείται η σύζευξη θεωρητικών μοντέλων (Παραδειγμάτων) με την ιστορική πραγματικότητα, ώστε να είναι εφικτή η διαχρονική (ιστορική) και συγχρονική εξέταση κοινωνικών μορφωμάτων που υπό όρους μετεξελίσσονται σε «συλλογικούς φορείς δράσης». Επομένως η θεωρητικοποίηση της ταξικής διάρθρωσης των παραδοσιακών κοινωνιών σε αντιδιαστολή με την αντίστοιχη των σύγχρονων κοινωνιών, θα αναδείξει την ιστορικότητα αλλά και τη δυναμική συστημάτων ταξικής διάρθρωσης.
621Κοινωνιολογία της Υγείας και της ΑσθένειαςΕαρινό63-ΥΕ
Το γνωστικό αντικείμενο κοινωνιολογία της υγείας και της ασθένειας επιχειρεί να αναδείξει τις αιτιώδεις διασυνδέσεις που υπάρχουν μεταξύ των κοινωνικών φαινομένων και την κατάσταση της υγείας συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων και ατόμων. Εξετάζει: α) τις διαδικασίες κατασκευής του φυσιολογικού και του παθολογικού, β) την ασθένεια ως απόκλιση από την κανονικότητα, μέσα από λειτουργιστικές (T.Parosns) και μαρξιστικές προσεγγίσεις, γ) τις προσεγγίσεις της συμβολικής διαντίδρασης για την υγεία και του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού, δ) τους κοινωνικούς προσδιοριστές τις υγείας, ε) τον ρόλο των εργασιακών σχέσεων, της εργασιακής έντασης, της επισφάλειας και της ανεργίας στην κατάσταση της υγείας των μελών του κοινωνικού συνόλου ζ) τις σχέσεις ιατρού-ασθενή και η) τις πολλαπλές όψεις ιατρικοποίησης συγκεκριμένων κοινωνικών φαινομένων.
602Ειδικά Θέματα στην Κοινωνική Διαστρωμάτωση της Ελληνικής Κοινωνίας [Σεμινάριο]Χειμερινό63-ΥΕ
Το Σεμινάριο αποσκοπεί στην εξέταση κοινωνικών και πολιτικών πτυχών του Ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται: α) η κοινωνική διαστρωμάτωση της Ελληνικής Κοινωνίας (κοινωνική θέση, εισόδημα, εργασιακή κατάσταση, πολιτισμικό κεφάλαιο κ.λπ.) σε συνθήκες οικονομικής κρίσης (ανεργία, κοινωνική έκπτωση, μετανάστευση κ.λπ.) και κοινωνικού μετασχηματισμού και μεταμορφώσεων της εργασίας, και β) ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι αλλαγές διαμορφώνουν την κοινωνική συνείδηση επηρεάζοντας πολιτικές συμπεριφορές («κρίση εκπροσώπησης», πολιτικές πρακτικές κ.λπ.).
Κοινωνιολογία με έμφαση στη Μετανάστευση
(Αρ.Θέσης: 3)
343Κοινωνιολογία με έμφαση στη ΜετανάστευσηΕαρινό63-Υ
Το μάθημα έχει ως στόχο την εξέταση της μετανάστευσης υπό το πρίσμα της κοινωνιολογίας και αναλύεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα δίνεται έμφαση στις θεωρητικές προσεγγίσεις του φαινομένου με στόχο την παράθεση και σύγκριση των διαφορετικών ερμηνευτικών σχημάτων των μεταναστευτικών ροών. Η δεύτερη ενότητα επικεντρώνεται στην αλληλεξάρτηση των δομικών χαρακτηριστικών και των πολιτισμικών διαστάσεων της μετανάστευσης. Επιδιώκεται μια ολιστική προσέγγιση της μετανάστευσης τονίζοντας τρεις κεντρικές διαστάσεις: α) Την ανάλυση των οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων στη χώρα προέλευσης. β) Την εξέταση της μεταναστευτικής διαδικασίας και της τοποθέτησης των μεταναστών / τριών σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς εργασίας της χώρας υποδοχής. γ) Την ανάδειξη της σημασίας της εργασίας για την κοινωνική ένταξη ή και αποκλεισμό των μεταναστευτικών πληθυσμών και για την αναπαραγωγή της κοινωνικής τους θέσης. Σε συνέχεια, με γνώμονα τη επίδραση της εργασίας αναλύονται επιμέρους προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μεταναστευτικός πληθυσμός όπως η υγεία και η εκπαίδευση.
622Kοινωνιολογικές προσεγγίσεις των προσφυγικών ροών και της προσφυγικής κρίσηςΕαρινό63-ΥΕ
Το μάθημα έχει ως στόχο την κοινωνιολογική εξέταση του προσφυγικού ζητήματος. Αρχικά η έμφαση δίνεται σε εννοιολογικές αποσαφηνίσεις που σχετίζονται με τις νομικές και ιστορικές διαφοροποιήσεις των προσφυγικών ρευμάτων από άλλες μορφές μεταναστευτικών ροών. Στη συνέχεια το μάθημα επικεντρώνεται στην πρόσφατη προσφυγική κρίση δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στους ακόλουθους τρεις άξονες: 1) Τα αίτια ανάπτυξης των πρόσφατων προσφυγικών ροών και η σύνδεσή τους με τη διεθνή οργάνωση της οικονομίας και τους διεθνείς γεωπολιτικούς συσχετισμούς. 2) Η ανάδειξη των κεντρικών πυλώνων της Ευρωπαϊκής προσφυγικής πολιτικής και ο τρόπος που αυτοί επιδρούν επάνω στους προσφυγικούς πληθυσμούς σε επίπεδο κοινωνικής ένταξης ή κοινωνικού αποκλεισμού. 3) Η εξέταση των συνεπειών της προσφυγικής πολιτικής στις τοπικές κοινωνίες δίνοντας έμφαση στην περίπτωση της Ελλάδας και της Λέσβου πιο συγκεκριμένα.
618Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής ΕπικοινωνίαςΧειμερινό63-ΥΕ
Το μάθημα έχει ως στόχο την παρουσίαση του κοινωνιολογικού προβληματισμού γύρω από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και είναι χωρισμένο σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη επιδιώκεται η παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης των ΜΜΕ από το 17ο μέχρι και 21ο αιώνα καθώς και η παράθεση των κυρίαρχων θεωρητικών προσεγγίσεων. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζονται ζητήματα μεθοδολογίας της μελέτης των ΜΜΕ με έμφαση στις ποσοτικές και ποιοτικές διερευνήσεις. Η τρίτη ενότητα επικεντρώνεται στην επίδραση των ΜΜΕ στο κοινό τους, με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο τους ως μηχανισμών ταξικής, φυλετικής και έμφυλης κυριαρχίας.
Οικονομία και Κοινωνία στη Σύγχρονη Ελλάδα
(Αρ.Θέσης: 4)
601Οικονομία και Κοινωνία στην Σύγχρονη ΕλλάδαΧειμερινό63-Υ
Το γνωστικό αντικείμενο Οικονομία και Κοινωνία στη σύγχρονη Ελλάδα εξετάζει και αναλύει τις οικονομικές και κοινωνικές δομές που χαρακτηρίζουν την κοινωνία και προσδίδουν στον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό την ιδιαιτερότητά του εντός του ευρωπαϊκού και διεθνούς πλαισίου. Εξετάζει τα χαρακτηριστικά της μετάβασης στις δομές αυτές, την εξέλιξη του βιομηχανικού και του αγροτικού τομέα και του τομέα των υπηρεσιών. Έμφαση δίνεται στην εμπειρική τεκμηρίωση των φαινομένων και την ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων. Ιδιαίτερη σημασία έχει η εξέταση φαινομένων που αφορούν στον καταμερισμό της εργασίας, το εισόδημα, την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, την κοινωνική οικονομία, την ανταγωνιστικότητα και τις ακολουθούμενες πολιτικές καθώς και τη μορφολογία της κρίσης
615Θεσμικές και Κοινωνικές Προσεγγίσεις της Οικονομικής ΑνάπτυξηςΧειμερινό63-ΥΕ
Το μάθημα Θεσμικές και Κοινωνικές Προσεγγίσεις της Οικονομικής Ανάπτυξης διερευνά τις θεωρητικές αφετηρίες της σύγχρονης προβληματικής περί των διεργασιών της δυναμικής της ανάπτυξης και την αλληλεπίδρασή τους με τη θεσμική μεταβολή και την κοινωνική εξέλιξη. Κατ’ αυτό τον τρόπο, υιοθετείται μια πολυσύνθετη ανάλυση, η οποία είναι συμβατή με το διεπιστημονικό χαρακτήρα της οικονομικής ανάπτυξης. Η θεσμική και κοινωνική προσέγγιση της ανάπτυξης, καθώς και η μεταξύ τους διάδραση, ερμηνεύονται και εξειδικεύονται στο μάθημα με αναφορά, μεταξύ των άλλων, και σε κατάλληλα συστήματα που βοηθούν στο να κατανοηθούν οι αναπτυξιακές αφετηρίες των σύγχρονων οικονομιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περίπτωση της Ελλάδας, η οποία πλήττεται από διαρθρωτικούς περιορισμούς, συχνές αγκυλώσεις και αστάθειες στον ευρύτερο θεσμικό και κοινωνικό τομέα. Βάσει των ανωτέρω και υπό το πρίσμα της θεσμικής και κοινωνικής θεώρησης της ανάπτυξης δημιουργείται η ανάγκη ερμηνείας της υφιστάμενης κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας, αλλά και αναζήτησης, επεξεργασίας και εφαρμογής κατάλληλων πολιτικών αναφορικά με την επιστημονική πραγμάτευση των αποκρυσταλλωμένων θεσμικών εκτροπών και των συνυφασμένων κοινωνικών εξελίξεων.
620Εφαρμογές Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάλυσης στον Ελληνικό Χώρο [Σεμινάριο]Εαρινό63-ΥΕ
Βασικός στόχος του μαθήματος Εφαρμογές Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάλυσης στον Ελληνικό Χώρο είναι να μεταδώσει στους φοιτητές θεμελιώδεις γνώσεις για τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στη Σύγχρονη Ελλάδα, έχοντας ως αφετηρία τη μελέτη των σύγχρονων οικονομικών θεωρήσεων, καθώς και την εμπειρική παρατήρηση. Εκτός από τις θεωρητικές εννοιολογήσεις, διερευνώνται με τη χρήση κατάλληλων εμπειρικών μεθόδων οι κοινωνικές και θεσμικές όψεις των αναπτυξιακών πολιτικών, αλλά και οι αδυναμίες αντιμετώπισης των διαχρονικά σταθερών περιφερειακών ανισοτήτων. Κατ’ αυτό τον τρόπο, αξιοποιούνται κριτικά ερευνητικές μεθοδολογίες ως αναλυτικά εργαλεία για την πρακτική μελέτη συγκεκριμένων πεδίων του σύγχρονου οικονομικού και κοινωνικού γίγνεσθαι. Επίσης, εξετάζονται οι πηγές των οικονομικών, κοινωνικών και θεσμικών παραγόντων στην πράξη καλύπτοντας έτσι θέματα που άπτονται του ευρύτερου φάσματος της εφαρμοσμένης κοινωνικής έρευνας. Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει τη θεωρία επικεντρώνοντας παράλληλα την ανάλυση σε εμπειρικά παραδείγματα με βάση τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία και πορίσματα συναφών ερευνών εισάγοντας τους φοιτητές στα κεντρικά ερευνητικά ερωτήματα.
Μαθηματικών
Μαθηματικά: Άλγεβρα - Γεωμετρία
(Αρ.Θέσης: 1)
311-0437Θεωρία ΟμάδωνΕαρινό64-ΚΕΥ
Ομάδες, κανονικές υποομάδες, θεωρήματα ισομορφισμών. Αβελιανές Ομάδες. Θεώρημα δομής πεπερασμένων αβελιανών ομάδων. Θεώρημα Jordan-Hölder. Τα θεωρήματα του Sylow. Ελεύθερες ομάδες. Μηδενοδύναμες ομάδες. Επιλύσιμες ομάδες. Στοιχειώδης θεωρία επεκτάσεων ομάδων.
311-2652Υπερβολική ΓεωμετρίαΕαρινό63-Π
Το μοντέλο του υπερβολικού επιπέδου H, η σφαίρα του Riemann, το σύνορο στο άπειρο του υπερβολικού επιπέδου. Η ομάδα των μετασχηματισμών Moebius, μεταβατικές ιδιότητες, ταξινόμηση, ανακλάσεις, διατήρηση του H. Γεωμετρία της δράσης της Mob(H). Απόσταση και μήκος στο Η, Κυρτότητα, υπερβολικά πολύγωνα, υπερβολικό εμβαδόν, τύπος Gauss-Bonnet.
311-2551Ειδικά Θέματα Μαθηματικών ΙΧειμερινό63-Π
Μάθημα με εξειδικευμένο περιεχόμενο από κάποια περιοχή των Μαθηματικών που δεν καλύπτεται από τα μαθήματα που ήδη προσφέρονται από το Πρόγραμμα Σπουδών.
Μαθηματικά: Λογική-Θεωρία Συνόλων
(Αρ.Θέσης: 2)
311-2451Στοιχειώδης Θεωρία ΣυνόλωνΧειμερινό63-Π
Σύνολα και υποσύνολα. Βασικές πράξεις συνόλων. Συναρτήσεις και σχέσεις. Καρτεσιανά γινόμενα. Πληθάριθμοι. Διατεταγμένα σύνολα. Διατακτικοί αριθμοί. Το αξίωμα της επιλογής, το Λήμμα του Zorn και το Θεώρημα της καλής Διάταξης. Φίλτρα και υπερφίλτρα. Εφαρμογές του Λήμματος του Zorn στην Ανάλυση, Άλγεβρα, Λογική και Τοπολογία.
311-2562Ειδικά Θέματα Μαθηματικών ΙΙΧειμερινό63-Π
Μάθημα με εξειδικευμένο περιεχόμενο από κάποια περιοχή των Μαθηματικών που δεν καλύπτεται από τα μαθήματα που ήδη προσφέρονται από το Πρόγραμμα Σπουδών.
311-0334Μαθηματική ΛογικήΕαρινό64-ΚΕΥ
Μέρος Α: Προτασιακός Λογισμός.
Σημασιολογική προσέγγιση. Εισαγωγή. Ιστορικό πλαίσιο εν συντομία. Η γλώσσα της Προτασιακής Λογικής που εδώ θα χρησιμοποιήσουμε. Τι είναι έκφραση, προτασιακός τύπος, δενδροδιάγραμμα κατασκευής. Η χρήση του θεωρήματος της αναδρομής στον ορισμό του προτασιακού τύπου. Εφαρμογές: Επαγωγή για τους προτασιακούς τύπους. Πως αποδίδουμε την τιμή αλήθειας σε κάποιο προτασιακό τύπο. Η έννοια της αποτίμησης. Παραδείγματα αποτίμησης σύνθετων τύπων με την χρήση του δενδροδιαγράμματος. Ταυτολογίες και αντιφάσεις. Ικανοποιήσιμα σύνολα από τύπους. Ταυτολογικές συνεπαγωγές από ένα σύνολο τύπων. Παραδείγματα με χρήση των πινάκων αλήθειας. Εφαρμογή: Η μέθοδος της εις άτοπο απαγωγής. Απόδειξη μερικών από τους νόμους της προτασιακής Λογικής (για παράδειγμα, νόμος απόκλεισης τρίτου και νόμος De Morgan ). Πλήρη σύνολα συνδέσμων. Κανονική διαζευκτική μορφή (ΚΔΜ) ενός τύπου. Η συνάρτηση Boole και ο προτασιακός τύπος σε ΚΔΜ που τον αντιπροσωπεύει. Πλήρη σύνολα συνδέσμων. Παραδείγματα μονοσύνολων πλήρων συνόλων συνδέσμων. Εφαρμογή: απλοποίηση προτασιακών τύπων.
Αξιωματική(τυπική) προσέγγιση. Αξιώματα και αποδεικτικοί κανόνες. Αξιωματικό σύστημα και τυπική απόδειξη από ένα σύνολο προτασιακών τύπων. Παραδείγματα. Συνεπές και αντιφατικό σύνολο προτασιακών τύπων. Βασικά εργαλεία: Θεώρημα απαγωγής, αντιθετοαντιστροφής και εις άτοπο απαγωγής. Παραδείγματα. Εγκυρότητα και Πληρότητα. Θεώρημα της Πληρότητος του Προτασιακού Λογισμού(χωρίς απόδειξη). Το θεώρημα Εγκυρότητας του Προτασιακού Λογισμού. Εφαρμογές: Το θεώρημα της συμπάγειας. Λογικός Προγραμματισμός. Ορολογία και συμβολισμός στο Λογικό Προγραμματισμό. Η μέθοδος της δυαδικής Επίλυσης. Ορθότητα και πληρότητα των αποδείξεων με επίλυση.
Μέρος Β: Κατηγορηματικός Λογισμός.
Σημασιολογική προσέγγιση. Πρωτοβάθμιες Γλώσσες. Το σύνολο των όρων και των τύπων. Η έννοια της Δομής (ή Ερμηνείας) για μια Πρωτοβάθμια Γλώσσα. Παραδείγματα Δομών από την Θεωρία Συνόλων, και Θεωρία Αριθμών. Πότε μια μεταβλητή εμφανίζεται ελεύθερη και πότε δεσμευμένη σε ένα τύπο. Ποίοι τύποι λέγονται προτάσεις. Αποτίμηση σε μια Δομή. Παραδείγματα. Ορισμός Αλήθειας του Tarski. Παραδείγματα. Λογικές Συνεπαγωγές. Ικανοποιήσιμο σύνολο τύπων από μια αποτίμηση σε μια Δομή. Έγκυρος τύπος, λογικά ισοδύναμοι τύποι. Πότε ένας τύπος είναι λογική συνεπαγωγή ενός συνόλου τύπων. Παραδείγματα. Οι νόμοι των ποσοδεικτών. Το θεώρημα της συμπάγειας (χωρίς απόδειξη). Κανονικές Μορφές. Δεσμευμένη εμπρός μορφή(prenex form). Συζευκτική κανονική μορφή του τμήματος της πρότασης που δεν περιέχει ποσοδείκτες. Κανονική μορφή Skolem και συνολοθεωρητική μορφή. Πλήρη σύνολα συνδέσμων.
Αξιωματική(τυπική) προσέγγιση. Λογικά Αξιώματα, μη Λογικά Αξιώματα. Παράδειγμα: Αξιώματα Peano για την αριθμητική, αντικαταστασιμότητα (μεταβλητής από όρο), τυπικά θεωρήματα, το Θεώρημα της Γενίκευσης και το Θεώρημα της Γενίκευσης σταθεράς. Παραδείγματα εφαρμογής των Θεωρημάτων. Τα Θεωρήματα Εγκυρότητας και Πληρότητας του Κατηγορηματικού Λογισμού (χωρίς λεπτομέρειες). Σταθερές Henkin και οι ερμηνείες Herbrand. Εφαρμογές: Θεώρημα της Συμπάγειας. Η Prolog και ο Λογικός Προγραμματισμός. Εισαγωγή. Στοιχειώδεις τύποι και τύποι του Horn. Παραδείγματα. Τα Γεγονότα, οι Κανόνες και τα Ερωτήματα στην Prolog. Οι μεταβλητές, οι σταθερές, και τα κατηγορήματα. Οι λίστες και η διαχείρισή τους. Παραδείγματα. Ο μηχανισμός λειτουργίας της Prolog. Η διαδικασία ενοποίησης και επίλυσης στην Prolog. Εξαγωγή συμπερασμάτων και η διαδικασία επαναδρόμησης. Έλεγχος της επαναδρόμησης με την Τομή. Στρατηγικές έρευνας δένδρων: η πρώτα σε βάθος έρευνα. Αναδρομικοί ορισμοί στην Prolog. Η άρνηση στην Prolog και η παραδοχή του κλειστού σύμπαντος. Παραδείγματα.
Μαθηματικά: Θεωρία Μοντέλων
(Αρ.Θέσης: 3)
311-1451Μαθηματική ΜοντελοποίησηΕαρινό64-ΚΕΥ
Παραδείγματα Κατασκευής Μαθηματικών Μοντέλων. Μοντέλο για τη μόλυνση σε μια λίμνη. Πληθυσμιακά μοντέλα. Λογιστική εξίσωση. Διάδοση τεχνολογικής καινοτομίας. Κινητική Χημικών Αντιδράσεων. Μοντέλο για ένα χημικό αντιδραστήρα
313-1203Μαθηματικά Μοντέλα στις Φυσικές Επιστήμες (ΠΜΣ)Εαρινό7.53-ΚΕΥ
Συνοπτική εισαγωγή στις τεχνικές μαθηματικής μοντελοποίησης με τη χρήση χαρακτηριστικών παραδειγμάτων. Διαστατική ανάλυση. Κανονικοποίηση. Στοιχεία Ασυμπτωτικής Ανάλυσης. Μέθοδοι διαταραχών.
Παραγωγή βασικών εξισώσεων που χρησιμοποιούνται ευρέως στη μαθηματική μοντελοποίηση. Εξίσωση της Θερμότητας. Laplace, Κυματική Εξίσωση, Νόμοι Διατήρησης, Εξισώσεις κίνησης ρευστού, Εξισώσεις Maxwell.
Παραδείγματα μαθηματικών μοντέλων στις φυσικές επιστήμες. Μοντέλα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Πληθυσμιακά μοντέλα. Μοντελοποίηση Χημικών Αντιδράσεων κτλ.
311-0318Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙΧειμερινό63-Π
Μετασχηματισμός Laplace και εφαρμογές στην επίλυση διαφορικών εξισώσεων. Γραμμικά συστήματα διαφορικών εξισώσεων, η μέθοδος ιδιοτιμών-ιδιοδιανυσμάτων. Επίλυση διαφορικών εξισώσεων με δυναμοσειρές, μέθοδος Frobenius, ειδικές συναρτήσεις. Προβλήματα συνοριακών τιμών, πρόβλημα Sturm-Liouville. Η έννοια του επιπέδου φάσεων για γραμμικά συστήματα και η έννοια της ευστάθειας.
Μεσογειακών Σπουδών
Γλωσσολογία
(Αρ.Θέσης: 1)
ΓΥ-20ΣύνταξηΧειμερινό53-Υ
Το μάθημα αυτό αποτελεί εισαγωγή στο επίπεδο της συντακτικής ανάλυσης της γλώσσας. Πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο δομούνται και αναλύονται οι φράσεις και οι προτάσεις μιας φυσικής γλώσσας και εστιάζει στη μεθοδολογία ανάλυσης συντακτικών φαινομένων. Βασικό πρότυπο περιγραφής αποτελεί η Θεωρία των Αρχών και Παραμέτρων μέσα στο πρότυπο της γενετικής θεωρίας, καθώς και οι σύγχρονες εξελίξεις του. Θέματα εξέτασης αποτελούν τα εξής: φραστική δομή, σύνταξη του Χ΄, μετακινήσεις, τεστ διαγραμματικότητας, παράμετροι που επηρεάζουν τη σειρά των όρων.
ΓΥΕ-14Θέματα ΣύνταξηςΕαρινό53-Ε
Στο μάθημα αυτό εξετάζονται θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη συντακτική θεωρία. Γίνεται μια παρουσίαση τεχνικών θεμάτων που αφορούν συγκεκριμένα συντακτικά φαινόμενα πέρα από αυτά της φραστικής δομής, όπως συντακτικές σχέσεις, μετακίνηση, αναφορά, δέσμευση, έλεγχος, κενές κατηγορίες, και προσφέρεται μια εισαγωγή στο μινιμαλιστικό πρότυπο περιγραφής. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ανάλυση φαινομένων της ελληνικής και των γλωσσών της ΝΑ Μεσογείου.
ΚΥΕ-15Γραμματική Περιγραφή της Ελληνικής ΓλώσσαςΕαρινό53-Ε
Το μάθημα αυτό εξετάζει το γραμματικό σύστημα της ελληνικής όπως αυτό προκύπτει από τα πορίσματα της σύγχρονης γλωσσολογικής έρευνας. Η εξέταση αυτή, μολονότι χρησιμοποιεί τα μεθοδολογικά εργαλεία της γλωσσολογίας, δεν εντάσσεται στο πλαίσιο κάποιας συγκεκριμένης θεωρίας αλλά είναι περισσότερο περιγραφική. Σκοπός του μαθήματος είναι η καλύτερη γνώση του συστήματος της ελληνικής, γνώση η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εμπέδωση των μεθόδων ανάλυσης της γλώσσας. Εξετάζονται το φωνολογικό και μορφολογικό σύστημα της νέας ελληνικής, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της σύνταξης και στα τυπολογικά του χαρακτηριστικά.
Αρχαιολογία
(Αρ.Θέσης: 2)
ΑΥ-18Αρχαιολογία των Γεωμετρικών και Αρχαϊκών ΧρόνωνΧειμερινό53-Ε
• Στο πλαίσιο του μαθήματος συζητούνται διεξοδικά οι εξής θεματικές ενότητες :
• Ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο της εποχής (περ. 1100-500 π.Χ.)
• Κεραμική και αγγειογραφία
• Γλυπτική (ολόγλυφα έργα, ανάγλυφα)
• Mεταλλοτεχνία
• Αρχιτεκτονική, πολεοδομία και μνημειακή τοπογραφία
ΑΥ-03Αρχαιολογία των Κλασικών ΧρόνωνΕαρινό53-Ε
Στο πλαίσιο του μαθήματος συζητούνται διεξοδικά οι εξής θεματικές ενότητες :
- Ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο της εποχής (περ. 500-330/20 π.Χ.)
- Αρχιτεκτονική, πολεοδομία
- Μνημειακή τοπογραφία-Μεγάλα Ιερά
- Γλυπτική (ολόγλυφα έργα, ανάγλυφα, αρχιτεκτονικά γλυπτά)
- Κεραμική και αγγειογραφία
ΚΥ-18Εισαγωγή Στην Κλασική ΑρχαιολογίαΧειμερινό53-Υ
Στο πλαίσιο του μαθήματος συζητούνται διεξοδικά οι εξής θεματικές ενότητες :
- Ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο της εποχής (περ. 1100- 330/20 π.Χ.)
- Κεραμική και αγγειογραφία: μέθοδοι κατασκευής, τεχνικά στοιχεία, τεχνοτροπίες
- Γενική επισκόπηση της κεραμικής και της αγγειογραφία (περ. 1100-330/20 π.Χ.)
- Γλυπτική: μέθοδοι κατασκευής, τεχνικά στοιχεία, τεχνοτροπίες
- Γενική επισκόπηση της γλυπτικής (ολόγλυφα-ανάγλυφα έργα)
(περ. 1100-330/20 π.Χ.)
- Αρχιτεκτονική: μέθοδοι οικοδόμησης, πολεοδομικός σχεδιασμός, τεχνικά στοιχεία, ρυθμοί
- Γενική επισκόπηση της αρχιτεκτονικής και της πολεοδομίας
(περ. 1100-330/20 π.Χ.)
Διεθνείς Σχέσεις
(Αρ.Θέσης: 3)
ΔΥ-16Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών ΣχέσεωνΧειμερινό53-Υ
Στο πλαίσιο του μαθήματος συζητούνται διεξοδικά οι εξής θεματικές ενότητες :
- συζήτηση των σημαντικότερων αναλυτικών εργαλείων και θεωρητικών προσεγγίσεων της επιστήμης των διεθνών σχέσεων.
- ειδικότερη έμφαση δίδεται στην αναλυτική συζήτηση των κυρίαρχων θεωρητικών προσεγγίσεων, δηλαδή του Ρεαλισμού, του Φιλελευθερισμού, της προσέγγισης της "Διεθνούς Κοινωνίας" και ειδικότερων θεωρητικών προσεγγίσεων της "Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας".
- συζητείται διεξοδικά μια νεότερη αλλά διαρκώς ενισχυόμενη θεωρητική προσέγγιση, ο "Κοινωνικός Κονστρουκτιβισμός".
- στην εξέλιξης της σημαντικότερης μεθοδολογικής συζήτησης στην επιστήμη των διεθνών σχέσεων, η οποία αν και ξεκίνησε στις δεκαετίες του 1950 και 1960, επανήλθε στο προσκήνιο μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και εξακολουθεί και παραμένει σε ισχύ. Αφορά βεβαίως στην αντιπαράθεση μετά "Επιστημονικιστών" ή "Συμπεριφοριστών".
- συζητούνται επίσης ορισμένες "μετα-θετικιστικές" προσεγγίσεις και μέθοδοι της επιστήμης των διεθνών σχέσεων, οι οποίες αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον των διεθνών σχέσεων, όπως η "Κριτική" και η "Κανονιστική Θεωρία".
ΔΥΕ-12Ελληνοτουρκικές ΣχέσειςΕαρινό53-Ε
Στο πλαίσιο του μαθήματος συζητούνται διεξοδικά οι εξής θεματικές ενότητες :
- τα προβλήματα ασφάλειας που δημιουργεί η ελληνο-τουρκική αντιπαράθεση στη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου καθώς και οι προσπάθειες αντιμετώπισής τους, κυρίως στα πλαίσια των νέων δεδομένων που δημιούργησε το µεταδιπολικό διεθνές σύστημα.
- η εξελικτική διαμόρφωση της ατζέντας των ελληνο-τουρκικών διαφορών, στις πολιτικές και στρατηγικές παραμέτρους της ελληνο-τουρκικής αντιπαράθεσης
-στην οικονομική διάσταση των ελληνοτουρκικών σχέσεων - η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και συγκεκριμένων διεθνών οργανισμών ασφαλείας (ΝΑΤΟ και ΕΕ ) απέναντι στην Ελλάδα, την Τουρκία και την Κύπρο.
- η εξέταση των ελληνοτουρκικών σχέσεων όπως αυτές διαμορφώθηκαν µετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Ελσίνκι (1999)
–υιοθέτηση της νέας εξισορροπητικής στρατηγικής της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία µέσω της «ευρωπαϊκής εµπλαισίωσης» της τελευταίας
- οι προϋποθέσεις και δυνατότητες ουσιαστικού µετασχηµατισµού της συγκρουσιακής σχέσης Ελλάδας και Τουρκίας και στην τελική επίλυση της σημαντικότερης διακρατικής αντιπαράθεσης στη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
ΔΥΕ-07Ζητήματα Διεθνούς και Περιφερειακής ΑσφάλειαςΕαρινό53-Ε
Στο πλαίσιο του μαθήματος συζητούνται διεξοδικά οι εξής θεματικές ενότητες:
- η μορφή του διεθνούς συστήματος που αναδύθηκε και οι επιπτώσεις που παρατηρήθηκαν σε επίπεδο περιφερειακών εξελίξεων αποτελούν το βασικό πλαίσιο μελέτης στο παρόν μάθημα, όπως η στροφή από τη γεωπολιτική στη γεωοικονομία και τα προβλήματα που ανακύπτουν από τις μεταναστευτικές ροές
- η διεθνής πολιτική μετά τέλος του ψυχρού πολέμου, τις περιφερειακές διενέξεις στη Μέση Ανατολή και την άνοδο της διεθνούς τρομοκρατίας που μετέβαλαν σε μεγάλο βαθμό τα διεθνή δεδομένα.
- ο ρόλος της οικονομικής ασφάλειας με κύρια έμφαση την ενεργειακή ασφάλεια, την αλληλεπίδραση του ενεργειακού σχεδιασμού με τις γεωπολιτικές ισορροπίες καθώς και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ευρωπαϊκή ενεργειακή διπλωματία στην ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα οικονομικά της ενέργειας, στην διπλωματία των αγωγών και στην απελευθέρωση των ενεργειακών αγορών υπό το πρίσμα της επίδρασης στην ενεργειακή αυτονομία και την ενεργειακή ασφάλεια.
Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
Ανάλυση Δεδομένων
(Αρ.Θέσης: 1)
ΓΕ0176Ανάλυση ΔικτύωνΧειμερινό53-Ε
1. Εισαγωγή και Παραδείγματα
2. Γραφήματα (Ορισμός και Αναπαράσταση μέσω Πινάκων)
3. Βαθμός
4. Ομοφυλία
5. Μέτρα Κεντρικότητας
6. Κατευθυνόμενα Δίκτυα
7. Τυχαία Δίκτυα

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
1. Newman Μ., (2010), Networks: An Introduction, Oxford University Press
ΜΗ0115Μηχανική-Βαθιά ΜάθησηΕαρινό53-Ε
Τα τελευταία χρόνια, οι τεχνικές μηχανικής μάθησης (machine learning) και κυρίως εκείνες της βαθιάς μάθησης (deep learning) έχουν επιφέρει επανάσταση στον τομέα της υπολογιστικής νοημοσύνης, δημιουργώντας μοντέλα τα οποία πλησιάζουν ή ακόμα και ξεπερνούν τις ανθρώπινες επιδόσεις σε προβλήματα ταξινόμησης προτύπων, ανίχνευσης κλπ.

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τη γνώση των θεμελιωδών μεθόδων μηχανικής μάθησης και επεκτείνεται στην μελέτη των αρχιτεκτονικών βαθιάς μάθησης για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων μέσω της μάθησης από δεδομένα. Περιλαμβάνεται επίσης η πρακτική εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων σε πραγματικά προβλήματα μέσω του προγραμματισμού τους στις σύγχρονες πλατφόρμες βαθιάς μάθησης Tensorflow και Keras.

(α) Εισαγωγή στη Μηχανική Μάθηση: Είδη Μηχανικής Μάθησης, Μέθοδοι Εκπαίδευσης, Μέτρηση Ακρίβειας, Πρόβλεψη, Ταξινόμηση.

(β) Μέθοδοι Παλινδρόμησης: Γραμμική Παλινδρόμηση, Λογαριθμική Παλινδρόμηση, Παλινδρόμηση Κορυφογραμμής, Στατική/Δυναμική Αυτοπαλινδρόμηση και Φασματική Ανάλυση.

(γ) Νευρωνικά Δίκτυα: Μοντέλα και αρχιτεκτονικές νευρωνικών δικτύων, Δίκτυα πρόσθιας τροφοδότησης και μάθηση μέσω διόρθωσης σφάλματος (πολυστρωματικό perceptron, αλγόριθμος backpropagation).

(δ) Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης: Γραμμική Ταξινόμηση, Συναρτήσεις Πυρήνες, Ταξινόμηση Πολλαπλών Κλάσεων.

(ε) Ομαδοποίηση: Ορισμοί, Είδη Ομαδοποίησης, Συναρτήσεις Απόστασης, Συναρτήσεις Ομοιότητας, Διαμεριστική Ομαδοποίηση, Ιεραρχική Ομαδοποίηση.

(στ) Επιλογή Χαρακτηριστικών και Συγχώνευση Δεδομένων: Filtering, Προσέγγιση Wrapper, Εμπεδωμένες Μέθοδοι Επιλογής Χαρακτηριστικών.

(ζ) Απομείωση Διαστασιμότητας Δεδομένων: Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών, Ανάλυση Γραμμικού Διαχωριστή, Εμπέδωση Χαμηλής Διαστασιμότητας.

(η) Βαθιές Αρχιτεκτονικές Νευρωνικών Δικτύων: Ορισμός και Ιδιότητες Βαθιών Αρχιτεκτονικών

(θ) Επαναλαμβανόμενες Αρχιτεκτονικές Νευρωνικών Δικτύων: Εκπαίδευση Συστημάτων με Βαθιές Αρχιτεκτονικές, backpropagation through time

(ι) Συνελικτικά και Βαθιά Συνελικτικά Δίκτυα - Εξαγωγή Χαρακτηριστικών με Βαθιές Αρχιτεκτονικές

(κ) Γλώσσα Python – Εφαρμογές στη Μηχανική Μάθηση και Εισαγωγή στις Πλατφόρμες Tensorflow, Keras.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
1. Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville, «Deep Learning», MIT Press
2. François Chollet, «Deep Learning with Python”, ISBN 9781617294433
ΓΕ0175Επιστημονικός Προγραμματισμός σε γλώσσα PythonΧειμερινό53-Ε
Η Python είναι σήμερα μια εξαιρετικά δημοφιλής και εύχρηστη γλώσσα προγραμματισμού με υποστήριξη από μια δραστήρια διεθνή κοινότητα. Η Python προβάλει ως ένα ισχυρό εργαλείο υπολογιστικής σκέψης και επιστημονικού προγραμματισμού, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα να γραφεί εύκολα αποδοτικός κώδικας που επιλύει από απλά μέχρι σύνθετα επιστημονικά προβλήματα.

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει εισαγωγικές γνώσεις στο συντακτικό της γλώσσας Python, αλλά καλύπτει και ισχυρότερα χαρακτηριστικά της γλώσσας που χρησιμοποιούνται στον επιστημονικό προγραμματισμό, με έμφαση στην εφαρμογή τους στην ανάλυση δεδομένων.

(α) Δομές δεδομένων
(β) Δομές ελέγχου προγράμματος
(γ) Συναρτήσεις και βιβλιοθήκες
(δ) Αρχεία και σύνδεση στο διαδίκτυο
(ε) Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός
(στ) Μόνιμη αποθήκευση δεδομένων (pickles), βάσεις δεδομένων sql
(ζ) Επεξεργασία μέσω κανονικών εκφράσεων (regex)
(η) Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων με numpy, scipy, pandas
(θ) Οπτικοποίηση δεδομένων με matplotlib

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
1) John V. Guttag , «Υπολογισμοί και προγραμματισμός με την Python», ISBN : 978-960-461-665-7
2) Αριστείδης Σ. Μπούρας - Ιωάννης Θ. Κάππος, «Αλγοριθμική και προγραμματισμός υπολογιστών σε Python», SBN : 978-960-461-804-0
Μαθηματική Ανάλυση
(Αρ.Θέσης: 2)
ΓΕ0184Απειροστικός Λογισμός ΙΙΧειμερινό66-Υ
1. Ακολουθίες και Σειρές,
2. Πολικές Συντεταγμένες,
3. Διανυσματικές Συναρτήσεις,
4. Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών και οι Παράγωγοί τους,
5. Ακρότατα, Σαγματικά Σημεία και Πολλαπλασιαστές Lagrange,
6. Διπλά Ολοκληρώματα σε Καρτεσιανές και Πολικές Συντεταγμένες,
7. Τριπλά Ολοκληρώματα σε Καρτεσιανές, Κυλινδρικές και Σφαιρικές Συντεταγμένες,
8. Εφαρμογές Πολλαπλών Ολοκληρωμάτων

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
1. Finney R. L., Weir M. D., Giordano F. R. (2015), Απειροστικός Λογισμός (σε έναν τόμο), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
2. Marsden J. E., Tromba A. J. (2015), Διανυσματικός Λογισμός, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
ΓΕ0177Εφαρμοσμένη Θεωρία ΠινάκωνΕαρινό53-Ε
1. Νόρμα και Εσωτερικό Γινόμενο στον R^n
2. Πίνακες και Γραμμικές Απεικονίσεις,
3. Τάξη Πίνακα,
4. Θεμελιώδεις Υπόχωροι,
5. Ορθογώνιοι Πίνακες,
6. Διάσπαση QR,
7. Διαγωνοποίηση Συμμετρικών Πινάκων,
8. Διάσπαση SVD,
9. Εφαρμογές

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
1. Strang G. (2015), Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
ΓΕ0178Μαθηματική ΑνάλυσηΕαρινό53-Ε
Στο μάθημα εξετάζονται από αυστηρή σκοπιά τα παρακάτω αντικείμενα:
1. Το Σύνολο των Πραγματικών Αριθμών,
2. Ακολουθίες και Σειρές,
3. Συνεχείς Συναρτήσεις,
4. Ολοκλήρωμα Riemann,
5. Παράγωγος Συνάρτησης
6. Ακολουθίες και Σειρές Συναρτήσεων

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
1. Σ. Νεγρεπόντης, Σ. Γιωτόπουλος, Ε. Γιαννακούλιας (1999), Απειροστικός Λογισμός (Τόμοι Ι, ΙΙα, ΙΙβ), Εκδόσεις Συμμετρία
Βελτιστοποίηση Σχεδιασμού Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών
(Αρ.Θέσης: 3)
ΓΕ0180Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων ΠροϊόντωνΧειμερινό53-ΕΚ
Η δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών είναι ζωτικής σημασίας για όλες τις επιχειρήσεις καθώς η επιτυχία τους μπορεί να τις οδηγήσει σε σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να αυξήσει την αξία για τους μετόχους. Ωστόσο, η καινοτομία, και ειδικά η δημιουργία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, είναι μια δύσκολη και επικίνδυνη διαδικασία και τα περισσότερα νέα προϊόντα αποτυγχάνουν στην αγορά. Συχνά, η αποτυχία οφείλεται σε μια αναποτελεσματική διαδικασία σχεδιασμού, οργάνωσης, και διαχείρισης των νέων προϊόντων η οποία είναι μια κρίσιμη ικανότητα για όλους τους εμπλεκόμενους, εντός και εκτός του τμήματος μάρκετινγκ.

Το συγκεκριμένο μάθημα εστιάζει στο σχεδιασμό, τη δοκιμή και την εισαγωγή νέων (τεχνολογικών) προϊόντων και υπηρεσιών. Το μάθημα καλύπτει τη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων, τον προσδιορισμό των ευκαιριών, τον τρόπο δημιουργίας νέων ιδεών, τη αποτύπωση των αντιλήψεων των πελατών, την τμηματοποίηση και τοποθέτηση του προϊόντος, τις στρατηγικές εισόδου στην αγορά καθώς και ειδικά θέματα στην διαχείριση προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Crawford and di Benedetto (2015) New Products Management, McGraw Hill, 10th edition
• Mohr, Sengupta and Slater (2010) Marketing of High-Tech Products and Innovations, 3rd Edition, Pearson Prentice Hall.
• Moor, G. (2001) Crossing the Chasm, HarperCollins Publishers
• Urlich and Eppinger (2015) Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων, 5η έκδοση, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ.
ΓΕ01079Μάρκετινγκ ΥπηρεσιώνΕαρινό53-Ε
Στόχος του μαθήματος είναι να προσδιορίσει τη στρατηγική προσέγγιση του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, τονίζοντας τις διαφορές στη φιλοσοφία αλλά και στις πρακτικές και μεθόδους με το Marketing Προϊόντων, καθώς και τους τρόπους και την μεθοδολογία επιτυχημένου σχεδιασμού, υλοποίησης και προώθησης υπηρεσιών.
Ειδικότερα γίνεται εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και στη σημασία του Στρατηγικού Μάρκετινγκ στις Υπηρεσίες. Παρουσιάζονται τα κριτήρια ταξινόμησης των Υπηρεσιών, οι σημαντικές διαφορές των χαρακτηριστικών τους με αυτά των προϊόντων, καθώς και μοντέλα αξιολόγησης της ποιότητας μιας υπηρεσίας. Κατόπιν αναλύονται οι στρατηγικές προσέγγισης νέων πελατών, η εφαρμογή της Έρευνας Αγοράς στον τομέα των Υπηρεσιών, η αποτελεσματική διοίκηση του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών, οι μέθοδοι και οι πολιτικές τιμολόγησης και οι παράγοντες που την επηρεάζουν, καθώς και πως το Digital Marketing εμπλέκεται στη παροχή Υπηρεσιών.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
1. Γούναρης Σ., Καραντινού Κ. (2014), Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, Αθήνα, Εκδόσεις Rosili Εμπορική-Εκδοτική Μ. ΕΠΕ
2. Αυλωνίτης Ι.Γ., Γούναρης Σ.,Τσιοτσου Η. Ρ. (2016), Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, Μάνατζμεντ, Στρατηγικές και Νέες Τεχνολογίες, Αθήνα, Εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD
ΔΕ0111Ανάλυση ΚινδύνωνΕαρινό53-Ε
Οποιοδήποτε έργο μπορεί να οδηγήσει σε αξιόλογο αποτέλεσμα είναι βέβαιο ότι περιέχει κινδύνους. Στόχοι του μαθήματος είναι η εισαγωγή των τελειόφοιτων στην έννοια του κινδύνου, τον τρόπο ανάλυσης και τη διαχείρισή του. Επιχειρείται η συνολική περιγραφή της συστηματικής διαδικασίας εντοπισμού, ανάλυσης (ποιοτικής και ποσοτικής), αντίδρασης και παρακολούθησης των κινδύνων. Το μάθημα επικεντρώνεται σε μεθόδους οι οποίες κατ’ εξοχήν χρησιμοποιούνται στην ανάλυση κινδύνων θεμάτων μηχανικού (FMEA). Εκτός από τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στις τέσσερις φάσεις της ανάλυσης – διαχείρισης των κινδύνων, εξετάζονται θέματα που άπτονται της αντίληψης των ανθρώπων για τον κίνδυνο (πχ. θεωρία προσδοκίας – prospect theory), της διαχείρισης των κρίσεων και ειδικών θεμάτων όπως οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι κλπ.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Η διδασκαλία του μαθήματος βασίζεται στο βιβλίο:
 Διαχείριση Κινδύνων Έργων, C. Chapman, S. Ward, εκδ. Επίκεντρο.

Άλλα χρήσιμα βιβλία:
 Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κινδύνων Έργων, Κ. Κηρυττόπουλος, Εκδ. Κλειδάριθμος
 Risk Analysis: A Quantitative Guide, David Vose, 2000, John Wiley.
 Effective Opportunity Management for Projects: Exploiting Positive Risk, David Hillson, 2004, CRC Press LLC.
 Project Management Body of Knowledge, PMI, 2008, Project Management Institute, USA.
Χρηματοοικονομική και Διεθνής Μακροοικονομική
(Αρ.Θέσης: 4)
ΟΙ0110Διαχείριση ΧαρτοφυλακίουΕαρινό53-ΥΚ
Το μάθημα της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου αποτελεί εισαγωγή στη θεωρία και πρακτική της διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Έπειτα από μια σύντομη εισαγωγή στις κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και τους πρωταγωνιστές του επενδυτικού περιβάλλοντος, αναλύεται το αντικείμενο της Σύγχρονης Θεωρίας Χαρτοφυλακίου. Σε αυτό καλύπτονται οι έννοιες της σχέσης κινδύνου–απόδοσης, της ανάλυσης αξιογράφων, της ανάλυσης χαρτοφυλακίου και της επιλογής βέλτιστου χαρτοφυλακίου. Μέσα από πρακτικές εφαρμογές, οι φοιτητές μαθαίνουν να συλλέγουν και να επεξεργάζονται πραγματικά δεδομένα, αλλά και να διαχειρίζονται μετοχικά χαρτοφυλάκια.
Στη συνέχεια, πραγματοποιείται εισαγωγή στο αντικείμενο της θεωρίας αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων. Σε αυτό καλύπτονται τα κυριότερα μόνο-παραγοντικά και πόλυ-παραγοντικά θεωρητικά υποδείγματα ισορροπίας της χρηματοοικονομικής, όπως το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (CAPM), η Θεωρία Αντισταθμιστικής Τιμολόγησης (APT) και το μοντέλο τριών παραγόντων των Fama–French (FF3F). Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην θεωρητική θεμελίωση των υποδειγμάτων αλλά και στην εμπειρική τους χρησιμότητα. Γι’ αυτό το λόγο αναλύονται, με κριτική διάθεση, οι κυριότερες υποθέσεις – αλλά και αδυναμίες των υποδειγμάτων ισορροπίας υπό το πρίσμα τόσο της Υπόθεσης Αποτελεσματικής Αγοράς (EMH), όσο και της Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής. Στη συνέχεια πραγματοποιούνται πρακτικές εφαρμογές με πραγματικά δεδομένα, στα οποία αναλύονται οι εμπειρικές δυνατότητες του κάθε υποδείγματος στην πράξη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
1. Bodie Z., Kane A., Marcus A.J. (2018), Επενδύσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Utopia.
2. Elton E.J., Gruber M.J., Brown S.J., Goetzmann W.N. (2018), Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου και Ανάλυση Επενδύσεων, Αθήνα: Εκδόσεις Utopia.
ΟΙ0119Χρήμα-Πίστη-ΤράπεζεςΧειμερινό53-ΕΚ
Το μάθημα αναλύει το σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα ως ένα σύνολο δίνοντας έμφαση τόσο στις επικρατέστερες θεωρίες αναφορικά με τη λειτουργία του όσο και στη συμπεριφορά, οργάνωση και δομή των βασικών δρώντων σε αυτό.
Σε ένα πρώτο στάδιο εξετάζεται η λειτουργία της αγοράς χρήματος, οι σχέσεις μεταξύ των εμπορικών Τραπεζών και της Κεντρικής Τράπεζας, καθώς η σχέση της νομισματικής πολιτικής με τη συνολικότερη μακροοικονομική συγκυρία και πολιτική. Τα παραπάνω θέματα εξειδικεύονται στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος και της νομισματικής πολιτικής της ευρωζώνης.
Σε ένα δεύτερο στάδιο αναλύονται οι βασικές αγορές κεφαλαίου και η σύνδεσή τους με τις αγορές χρήματος. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονται ο καθορισμός και η διάρθρωση των επιτοκίων καθώς και οι παρεμβάσεις της Κεντρικής Τράπεζας στο σύνολο του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Τέλος σε μία τρίτη ενότητα αναλύονται επίκαιρα ζητήματα όπως οι χρηματοοικονομικές καινοτομίες, τα προβλήματα ρύθμισης των παγκοσμιοποιημένων χρηματοπιστωτικών αγορών και η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
1. Howells P., Bain K. (2009), Χρήμα, Πίστη, Τράπεζες: Μία Ευρωπαϊκή προσέγγιση, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
2. Συριόπουλος Κ., και Παπαδάμου Σ. (2014), Εισαγωγή στην Τραπεζική Οικονομική και τις Κεφαλαιαγορές, Αθήνα: Εκδόσεις Utopia.
ΟΙ0113Διεθνής Μακροοικονομική και ΧρηματοοικονομικήΧειμερινό53-ΕΚ
Το μάθημα αναλύει τις σύνθετες αλληλεπιδράσεις µμεταξύ των κυβερνήσεων και των κεντρικών τραπεζών µε τις εγχώριες και διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίων και την µακροοικονοµία. Είναι σχεδιασμένο έχοντας κατά νου τις ανάγκες όσων επιθυμούν να κατανοήσουν πως λειτουργεί παγκοσμιοποιημένη οικονομία στην οποία ζούμε. Αναφέρεται στον προσδιορισμό των κυρίων δυνάμεων οι οποίες λειτουργούν στη διεθνή οικονομία και τις διεθνείς χρηματαγορές, στην αναγνώριση των διληµµάτων τα οποία δημιουργούν σε εγχώριους και διεθνείς σχεδιαστές οικονομικής πολιτικής, στην κατανόηση των κινδύνων αλλά και των ευκαιριών που δημιουργούν σε όλους τους οικονομικούς παράγοντες.
Με κορμό το υπόδειγμα Mundell-Fleming, το μάθημα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως, οικονομικοί κύκλοι και µμακροχρόνια ανάπτυξη, πληθωρισμός και ανεργία, ισοζύγιο πληρωμών και διεθνείς επενδύσεις χαρτοφυλακίου, συναλλαγματικές ισοτιμίες και συναλλαγματικές (και τραπεζικές) κρίσεις, σταθεροποιητική οικονομική πολιτική, αλληλεπιδράσεις µμεταξύ των χρηματαγορών και της µακροοικονοµίας. Δίνει, επίσης, µμεγάλη έμφαση στα επιτόκια και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, καθώς και στο ρόλο των τιμών αξιών (µμετοχών, ομολόγων, ακινήτων) στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής. Επιπλέον, αναλύει και σύνθετα θέματα αιχμής, όπως την επίδραση στην µακροοικονοµία της απελευθερώσεως του χρηματοοικονομικού συστήματος και άλλων µμεταβολών του θεσμικού περιβάλλοντος, των πιστωτικών κύκλων (credit cycles) και των «φουσκών» σε χρηματιστήρια και την αγορά ακινήτων.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Krugman P., Obstfeld M., Melitz M. (2015), Διεθνής Οικονομική: Θεωρία και Πολιτική, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
Αντζουλάτος, Α., Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία, Εκδόσεις Διπλογραφία, Αθήνα: Εκδόσεις Διπλογραφία.
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Δομές Δεδομένων & Ευφυή Συστήματα
(Αρ.Θέσης: 1)
321-3004Δομές ΔεδομένωνΧειμερινό53-Υ
Εισαγωγή – Βασικές έννοιες αλγορίθμων και δομών δεδομένων, Αφηρημένοι Τύποι Δεδομένων (ΑΤΔ), Απόδοση αλγορίθμων, Ανάλυση αλγορίθμων, Ασυμπτωτικοί συμβολισμοί, Πίνακες (πολυδιάστατοι, ειδικές μορφές, αραιοί), Λίστες (απλά συνδεδεμένη, κυκλική, διπλά συνδεδεμένη), Στοίβες (υλοποίηση με πίνακα, υλοποίηση με λίστα, εφαρμογές), Ουρές (υλοποίηση με κυκλικό πίνακα, υλοποίηση με λίστα, εφαρμογές), Δένδρα (ποσοτικά στοιχεία, αναπαράσταση με πίνακες και δείκτες, διασχίσεις), Ουρά προτεραιότητας, Δομή σωρού, Αναζήτηση (γραμμική, δυαδική, με παρεμβολή), Ταξινόμηση (με επιλογή, με εισαγωγή, φυσαλίδας, quicksort, σωρού, με συγχώνευση), Δυαδικά δένδρα αναζήτησης, Ζυγισμένα δένδρα αναζήτησης, Κόκκινα-μαύρα δένδρα, Β-δένδρα, Κατακερματισμός (λεξικό, συνάρτηση και πίνακας κατακερματισμού, συγκρούσεις, κατακερματισμός με αλυσίδες, γραμμικός και διπλός κατακερματισμός), Γραφήματα (αναπαράσταση με πίνακα/ λίστα γειτνίασης, αναζήτηση πρώτα σε πλάτος, αναζήτηση πρώτα σε βάθος). Η σχεδίαση ή επιλογή των κατάλληλων δομών δεδομένων για συγκεκριμένα προγραμματιστικά προβλήματα. Η υλοποίηση και αξιολόγηση διαφορετικών δομών. Βασικές αλγοριθμικές τεχνικές.
321-6606Υπολογιστική ΌρασηΧειμερινό53-ΚΕΥ
Σχηματισμός εικόνας - Feature-based ευθυγράμμιση εικόνων – Ανίχνευση δομής από κίνηση - Υπολογιστική φωτογραφία - Ανίχνευση χαρακτηριστικών και αντιστοίχιση - Εκτίμηση κίνησης - Συρραφή εικόνων - Stereo αντιστοιχία – Αναγνώριση. Στο μάθημα παρέχονται οι βασικές γνώσεις για την κατανόηση και χρήση υπολογιστικών συστημάτων τεχνητής όρασης. Ο φοιτητής γνωρίζει τις αρχές λειτουργίας οπτικών συστημάτων ώστε δεδομένης εφαρμογής να μπορεί να διαγνώσει τα πιθανά μέρη ενός συστήματος.
321-10202Ανάκτηση ΠληροφορίαςΕαρινό53-ΚΕΥ
Εισαγωγή στα συστήματα ανάκτησης πληροφορίας. Ανάκτηση/φιλτράρισμα πληροφορίας και browsing. Μοντελοποίηση: συνολοθεωρητικά μοντέλα, αλγεβρικά μοντέλα, πιθανοτικά μοντέλα. Επεξεργασία και συμπίεση κειμένων. Νόμος του Zipf και νόμος του Heaps. Εισαγωγή στις markup γλώσσες. Μέθοδοι δεικτοδότησης: ανεστραμμένα αρχεία, δέντρα και πίνακες επιθεμάτων, αρχεία υπογραφών. Μέθοδοι απευθείας αναζήτησης. Αξιολόγηση συστημάτων ανάκτησης πληροφορίας, υπάρχουσες συλλογές αξιολόγησης. Ανάδραση σχετικότητας και επέκταση ερωτήματος. Αυτόματη ταξινόμηση και ομαδοποίηση κειμένων. Αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό: μηχανές αναζήτησης, τεχνικές crawling, τεχνικές βάσει συνδέσμων. Κατανόηση της διάκρισης μεταξύ ανάκτησης δεδομένων και ανάκτησης πληροφορίας. Εξοικείωση με την αρχιτεκτονική ενός συστήματος ανάκτησης πληροφορίας. Κατανόηση των ιδιοτήτων του δυαδικού, του διανυσματικού και του πιθανοτικού μοντέλου ανάκτησης πληροφορίας. Εξοικείωση με τις βασικές διεργασίες επεξεργασίας κειμένου και με τις βασικές ιδιότητες συλλογών κειμένων. Κατανόηση των πιο διαδεδομένων μεθόδων δεικτοδότησης στα συστήματα ανάκτησης πληροφορίας. Ικανότητα αξιολόγησης συστημάτων ανάκτησης πληροφορίας. Εξοικείωση με τις τεχνικές ανάδρασης χρήστη και επέκτασης ερωτήματος. Κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της ανάκτησης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό. Εξοικείωση με τις τεχνικές web crawling.
Πληροφοριακά Συστήματα & Επιχειρηματικότητα
(Αρ.Θέσης: 2)
321-5155Μεθοδολογίες και Εργαλεία Ανάλυσης και Σχεδιασμού Πληροφ. ΣυστημάτωνΧειμερινό54-ΚΕΥ
Η αναγκαιότητα των μεθοδολογιών ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων. Η έννοια της μεθοδολογίας. Επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας. Δομημένες μεθοδολογίες. Μέθοδος SSADM (Structured Systems Analysis and Design Method). Μεθοδολογία SSM (Soft Systems Methodology). Κατασκευή Προτύπου (Prototyping). Αντικειμενοστραφής ανάλυση και σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων. Μεθοδολογία Rational Unified Process (RUP). Ευέλικτες (Agile) Μέθοδοι. Ταχεία Ανάπτυξη Εφαρμογών (Rapid Application Development). Χρήση εργαλείων CASE. Σύγχρονες τάσεις στην ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων. Κατανόηση και ικανότητα εφαρμογής των μεθοδολογιών ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων. Ανάπτυξη δεξιοτήτων αναλυτή συστημάτων. Δυνατότητα εφαρμογής αναλυτικού και συστημικού τρόπου σκέψης.
321-8953Ηλεκτρονική ΕπιχειρηματικότηταΧειμερινό53-ΚΕΥ
Αρχές του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (Η.Ε.). Λιανικές Πωλήσεις στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Καταναλωτές στο Internet και Έρευνα Αγοράς. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν για τον Κλάδο των Υπηρεσιών. Μηχανισμοί Αγοράς Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Β2Β Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήματος. Ψηφιακό μάρκετινγκ και διαφήμιση στο Internet. Έρευνα αγοράς στο Internet. Βασικές λειτουργίες και τύποι ηλεκτρονικών αγορών. Εταιρικο-κεντρικό Η.Ε. και ιδιωτικά δίκτυα. Ηλεκτρονικές δημοπρασίες. Άλλες μορφές Η.Ε. (e-government, mobile, κ.λπ.), Στρατηγική στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Κατανόηση όλων των αρχών, των τύπων και των δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Ο φοιτητής, στο τέλος του μαθήματος, θα είναι σε θέση να αναπτύξει ένα επιτυχημένο και πλήρως υλοποιήσιμο επιχειρηματικό σχέδιο για μια ψηφιακή επιχείρηση.
321-7652Θεωρία ΣυστημάτωνΕαρινό53-ΚΕΥ
Εξέλιξη της επιστήμης, επιστημονικά παραδείγματα και επιστημονικές Επαναστάσεις. Το επιστημολογικό υπόβαθρο των Πληροφοριακών Συστημάτων. Ταξινόμηση συστημάτων. Τα Πληροφοριακά Συστήματα ως Συστήματα Ανθρώπινης Δραστηριότητας. Συστημικές μεθοδολογίες. Μεθοδολογία Ευμετάβλητων Συστημάτων. Γενική Θεωρία Συστημάτων. Κυβερνητική και Συστήματα Ελέγχου. Δομημένα & Αδόμητα προβλήματα. Μοντέλο Βιώσιμου Συστήματος. Δυναμική των Συστημάτων. Εφαρμογές στα Πληροφοριακά Συστήματα. Με την επιτυχή παρακολούθηση οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώση για επιστημολογικά ζητήματα και θα μπορούν να εφαρμόσουν βασικές μεθόδους της συστημικής σκέψης στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων.
Ψηφιακά Συστήματα & Επικοινωνίες
(Αρ.Θέσης: 3)
321-1204Δομημένος ΠρογραμματισμόςΧειμερινό53-Υ
Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών, Γλώσσες προγραμματισμού, Συστατικά ενός προγράμματος C, Μεταβλητές και Σταθερές, Δηλώσεις, Τελεστές, Εκφράσεις, Είσοδος / Έξοδος δεδομένων, Εντολές ελέγχου ροής και επανάληψης, Συναρτήσεις, Πίνακες, Δείκτες, Μορφοποιημένη Είσοδος / Έξοδος, Σύνθετες δομές δεδομένων, Χειρισμός αρχείων. Εξοικείωση με τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του δομημένου προγραμματισμού. Εκμάθηση των βασικών χαρακτηριστικών της γλώσσας προγραμματισμού C. Έμφαση δίνεται στην κατανόηση και ανάλυση του προβλήματος, στη σχεδίαση και ανάπτυξη σχετικών αλγορίθμων και φυσικά στην υλοποίηση σε προγραμματιστικό περιβάλλον.
321-10302Ψηφιακές ΕπικοινωνίεςΧειμερινό53-ΚΕΥ
Στοιχεία ενός ψηφιακού τηλεπικοινωνιακού συστήματος. Χαρακτηριστικά τηλεπικοινωνιακών καναλιών. Μαθηματικά μοντέλα τηλεπικοινωνιακών καναλιών. Κωδικοποίηση διακριτών πηγών πληροφορίας. Κωδικοποίηση αναλογικών πηγών: PCM, differential PCM, adaptive PCM, διαμόρφωση δέλτα και παραλλαγές της. Αναπαράσταση ψηφιακά διαμορφωμένων σημάτων: PAM, PSK, QAM, FSK, CPFSK, MSK. Φασματικά χαρακτηριστικά ψηφιακά διαμορφωμένων σημάτων. Βέλτιστος δέκτης για σήματα με προσθετικό λευκό Gaussian θόρυβο. Επίδοση (πιθανότητα λάθους) του βέλτιστου δέκτη για διάφορες τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης. Συγχρονισμός. Παρεμβολή μεταξύ συμβόλων. Ψηφιακές επικοινωνίες διευρυμένου φάσματος. Σήματα διευρυμένου φάσματος: direct sequence, frequency-hopped. Η κατανόηση των βασικών συνιστωσών ενός τηλεπικοινωνιακού συστήματος και η ανάλυση της επίδοσής του.
321-7903ΗλεκτρονικήΕαρινό53-ΚΕΥ
Μη γραμμικά κυκλωματικά στοιχεία και κυκλώματα. Ανάλυση μη γραμμικών κυκλωμάτων: αναλυτικές λύσεις, γραφική ανάλυση, τμηματικά γραμμική ανάλυση (piecewise linear analysis), επαυξητική ανάλυση (incremental analysis). Δίοδοι: χαρακτηριστικά ημιαγωγικών διόδων, ανάλυση κυκλωμάτων με διόδους, μέθοδος assumed states. Εξαρτημένες πηγές και η έννοια της ενίσχυσης. Ρεαλιστική (μη διακοπτική) λειτουργία των MOS Field Effect Transistors (MOSFETs) – το SU (Switch Unified) μοντέλο. Ενισχυτές με τρανζίστορ: πόλωση του τρανζίστορ, λειτουργία του τρανζίστορ στην περιοχή του κόρου. Ανάλυση μεγάλου σήματος, επιλογή του σημείου λειτουργίας. Ανάλυση μικρού σήματος. Ο τελεστικός ενισχυτής: μη αντιστρέφων τελεστικός ενισχυτής, ακόλουθος τάσης, αντιστρέφων τελεστικός ενισχυτής, απλοποιημένη μέθοδος ανάλυσης κυκλωμάτων με τελεστικούς ενισχυτές, αθροιστής, αφαιρέτης, διαφορικός ενισχυτής. Μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό και ψηφιακού σήματος σε αναλογικό.
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων
(Αρ.Θέσης: 1)
2204Θεωρία & Μεθοδολογία ΣχεδίασηςΧειμερινό632Υ
Το µάθηµα αποτελεί µία εισαγωγή σε ζητήµατα θεωρίας και µεθοδολογίας της σχεδίασης (design). Ο εκπαιδευτικός στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε το design και η ευαισθητοποίησή τους ως προς το εύρος και τις προεκτάσεις του. Ο ένας άξονας του µαθήµατος βασίζεται στο συνδυασµό και στην εφαρµογή διαφόρων µεθόδων στη διερεύνηση ενός θέµατος, στην ανάπτυξη ιδεών, στην αξιολόγηση, κλπ. Στον άλλο άξονα του µαθήµατος, αναλύονται οι υπάρχουσες προσεγγίσεις στην τρισδιάστατη µοντελοποίηση και ανάπτυξη προϊόντος, οι οποίες λαµβάνουν υπόψη και την παραγωγική διαδικασία. Επίσης, μελετώνται μέθοδοι μοντελοποίησης προϊόντων και συστημάτων που επικεντρώνονται στην (α) αισθητική και λειτουργική ανάλυση προϊόντος, (β) μορφολογική ανάλυση και βελτιστοποίηση πολύπλοκων συστημάτων, (γ) ολιστική θεώρηση του κύκλου ανάπτυξης προϊόντος και (δ) υποστήριξη συνεργασίας μεταξύ ομάδων σχεδιαστών/μηχανικών.
Το μάθημα περιλαμβάνει 2 ώρες εργαστηρίου για την πρακτική εξοικείωση των φοιτητών με τα ανωτέρω.
9010Αειφόρος ΣχεδίασηΕαρινό54-ΥΕΚ
Το μάθημα ασχολείται με τη σχεδίαση για αειφορία. Λαμβάνει υπόψη τις ειδικές συνθήκες της εποχής όπου οι περιβαλλοντικές πιέσεις ενισχύουν ως γενεσιουργό αιτία την ανάγκη υπέρβασης των κοινωνικών και οικονομικών μοντέλων της τρέχουσας κατάστασης. Η σχεδίαση θεωρείται πλέον ότι διαδραματίζει βασικό ρολό στη δημιουργία αυτών των φαινομένων, αλλά ταυτόχρονα έχει τη δυναμική να αποτελέσει εφαλτήριο για τη μετάβαση προς την αειφόρο κοινωνία. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με διαφορετικές θεωρητικές και εφαρμόσιμες προσεγγίσεις της σχεδίασης για αειφορία και διαπραγματεύεται και συνειδητοποιεί τις διάφορες μορφές γεφύρωσης ανάμεσα σε αυτές τις μεθοδολογίες και άλλες αναδυόμενες εκφάνσεις της σχεδίασης όπως η σχεδίαση υπηρεσιών και η ανοιχτή σχεδίαση (open design).
Γραφιστική - Εκτυπωτική
(Αρ.Θέσης: 2)
8404ΕκτυπωτικήΕαρινό532ΕΕ
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη των γνώσεων στο αντικείμενο της τυπογραφίας και της έντυπης σχεδίασης στο πλαίσιο της κριτικής προσέγγισης των διαδικασιών, των ρόλων και δράσεων, στην τυπογραφία που αφορά έννοιες σχετικές με την χρήση γραμμάτων, σχεδίων, εικόνων, ενταγμένες στην σχεδίαση ενός μηνύματος που θα αποβλέπει στη βιομηχανική παραγωγή εντύπου. Το μάθημα στοχεύει να αναπτύξει τις παρακάτω ικανότητες των φοιτητών:
• Να αναπτύξει δεξιότητες σε επιμέρους θέματα που αφορούν την τεχνολογική και αισθητική προσέγγιση για την απόδοση ενός κειμένου-σχεδίου ή και φωτογραφίας, στη δημιουργία, επιμέλεια και βελτιστοποίηση της σχεδίασης και επικοινωνίας του μηνύματος, μέσω της οπτικής αντίληψης.
• Να εισάγει τους φοιτητές στη διαδικασία παραγωγής του εντύπου.
• Να μυήσει τους φοιτητές στην τέχνη και την τεχνική της τυπογραφίας, ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας.
Το μάθημα περιλαμβάνει 2 ώρες εργαστηρίου για την πρακτική εξοικείωση των φοιτητών με τα ανωτέρω.
7404ΓραφιστικήΧειμερινό43-ΕΕ
Στο μάθημα αυτό εξετάζονται οι δυναμικές της οργάνωσης του χώρου όπως εφαρμόζονται στο τομέα των Γραφιστικών Εφαρμογών που είναι ο σχεδιασμός εντύπων, βιβλίων, περιοδικών, αφισών και άλλων μέσων οπτικής επικοινωνίας. Εξετάζονται επίσης η τυπογραφία, τα σύμβολα γραφιστικής, οι εικόνες και ο τρόπος με τον οποίον εφαρμόζονται σε διαφορετικά έντυπα. Παράλληλα ερευνάται ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται όλες οι παραπάνω εφαρμογές ως μέσο προώθησης κοινωνικών και πολιτικών ιδεών, καθώς και για διαφημιστικούς σκοπούς. Στο μάθημα αυτό δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εξελίξουν τις σχεδιαστικές τους ικανότητες και να τις εφαρμόσουν σε νέες ιδέες.
Φυσικές Διεπαφές και Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή (Natural User Interfaces and Human -Computer Interaction) / Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού / Κινητή υπολογιστική
(Αρ.Θέσης: 3)
6403Σχεδίαση και Προγραμματισμός για τον Παγκόσμιο ΙστόΕαρινό54 (2 ώρες θεωρία + 2 ώρες φροντιστηριακές ασκήσεις)-ΥΕΚ
Το μάθημα αυτό εστιάζει στις τεχνολογίες Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού, δίνοντας έμφαση στον σχεδιασμό και προγραμματισμό διαδραστικών υπηρεσιών και εφαρμογών για το Διαδίκτυο. Aποσκοπεί στο να διατηρήσει μια ισορροπία μεταξύ των εξελίξεων σε τεχνικό επίπεδο, αλλά και της θεωρητικής γνώσης που απαιτείται για την ανάπτυξη εφαρμογών και συστημάτων για το Διαδίκτυο. Μεταξύ άλλων καλύπτονται θέματα σχετικά με τις τεχνολογίες του Διαδικτύου, τα πρωτοκόλλα και τα μοντέλα επικοινωνίας, τις αρχιτεκτονικές, τις υπηρεσίες, τις μηχανές αναζήτησης, τη βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης, κλπ. Ο φοιτητής έχει την ευκαιρία να μελετήσει σε βάθος και θέματα που σχετίζονται με την σχεδίαση διαδικτυακών εφαρμογών (π.χ. χρώμα, τυπογραφία, οπτική ιεραρχία, πλοήγηση, προσβασιμότητα, χρηστικότητα, αξιολόγηση, κλπ).
Το φροντιστηριακό μέρος του μαθήματος καλύπτει σύγχρονες τεχνολογίες, σχεδίασης, ανάπτυξης και προγραμματισμού στον ιστό: HTML, CSS, Javascript (και jQuery), PHP/MySQL.
9802Προηγμένες Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης και ΕφαρμογέςΧειμερινό54 (2 ώρες θεωρία + 2 ώρες φροντιστηριακές ασκήσεις)-ΥΕΚ
Το μάθημα κάνει μια εκτεταμένη εισαγωγή σε θέματα σχεδίασης, ανάπτυξης, εφαρμογής και αξιολόγησης προηγμένων διεπαφών χρήστη (advanced user interfaces) και φυσικών διεπαφών χρήστη (natural user interfaces, NUIs). Οι στόχοι του μαθήματος είναι:
• Ευαισθητοποίηση και επίγνωση των φοιτητών για τις νέες δυνατότητες αλληλεπίδρασης των ανθρώπων με τους υπολογιστές,
• Διερεύνηση σύγχρονων εφαρμογών προηγμένων διεπαφών χρήστη, στην επιστημονική βιβλιογραφία και
• Πειραματισμός και ανάπτυξη πρωτοτύπων προηγμένων διεπαφών χρήστη.

Το μάθημα περιλαμβάνει θεωρία και φροντιστηριακές ασκήσεις. Στη θεωρία οι μορφές διεπαφών που συζητούνται είναι: Κιναισθητικές διεπαφές / διεπαφές με χειρονομίες (Kinesthetic / gestural user interfaces), Πολυαπτικές διεπαφές για μεγάλες οθόνες και διαδραστικά τραπέζια (multitouch interfaces for large screens and tabletops), Αλληλεπίδραση με το βλέμμα (gaze interaction), Φωνητικές διεπαφές (voice user interfaces), Διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή (brain-computer interfaces). Επίσης, για κάθε διεπαφή γίνεται παρουσίαση σχετικά με (προφανώς, κάθε διεπαφή έχει αναπτυχθεί σε διαφορετικό βαθμό ως προς τα παρακάτω): Ιστορική επισκόπηση, Βασικές έννοιες και ανθρώπινοι παράγοντες, Τεχνολογία της διεπαφής, Ζητήματα και οδηγίες ευχρηστίας και αλληλεπίδρασης, Μέθοδοι σχεδίασης και αξιολόγησης, Μελέτες περίπτωσης (επιστημονικά άρθρα), Ερευνητικά θέματα και μελλοντικές δυνατότητες.
Στο φροντιστήριο, παρουσιάζονται θέματα προγραμματισμού του αισθητήρα Microsoft Kinect για την ανάπτυξη φυσικών διεπαφών (ανθρώπινες κινήσεις, χειρονομίες, αναγνώριση προσώπου, φωνή).
8055Σχεδίαση και Προγραμματισμός Εφαρμογών για Φορητές ΣυσκευέςΕαρινό54 (2 ώρες θεωρία + 2 ώρες φροντιστηριακές ασκήσεις)-ΥΕΚ
Οι κινητές τεχνολογίες έχουν γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια χάρη στις εξελίξεις που έχουν συντελεστεί στο χώρο των ασύρματων και κινητών επικοινωνιών αλλά και στις κινητές συσκευές (έξυπνα τηλέφωνα, ταμπλέτες, κλπ). Oι κινητές συσκευές χρησιμοποιούνται ολοένα και συχνότερα για πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενσωματώνουν πλήθος αισθητήρων (π.χ., GPS δέκτη, ηλεκτρονική πυξίδα, επιταχυνσιόμετρο, κλπ), ενώ διαθέτουν εξελιγμένες υπολογιστικές, απεικονιστικές και επικοινωνιακές δυνατότητες. Το γεγονός αυτό διαμορφώνει πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη προηγμένων κινητών εφαρμογών που αξιοποιούν τις δυνατότητες των κινητών συσκευών και αναδεικνύει ένα αναδυόμενο πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας και εμπορικών προοπτικών. Το παρόν μάθημα επιχειρεί να αποτυπώσει την τεχνολογική στάθμη στο πεδίο των κινητών τεχνολογιών εστιάζοντας σε τεχνολογίες σχεδιασμού και υλοποίησης εφαρμογών για σύγχρονες κινητές συσκευές.
Παράλληλα καλύπτεται σειρά ζητημάτων τρέχοντος ερευνητικού ενδιαφέροντος στο ευρύτερο πεδίο των κινητών τεχνολογιών, όπως διάχυτος υπολογισμός, ιδιωτικότητα στον κινητό και διάχυτο υπολογισμό, θέματα δικτύωσης (WLANs, adhoc networks), υπηρεσίες ιστού, κύκλος ανάπτυξης κινητών εφαρμογών, εμπειρία κινητής χρήσης, προσβασιμότητα κινητών εφαρμογών, πληθοπορισμός, διαδίκτυο των πραγμάτων, εφαρμογές κινητών τεχνολογιών στον τουρισμό, πολιτιστική κληρονομιά, παιχνίδια, υγεία, κλπ.
Το φροντιστηριακό μέρος του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με σύγχρονες τεχνολογίες ανάπτυξης κινητών εφαρμογών. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη εγγενών εφαρμογών για κινητές συσκευές, χρησιμοποιώντας ως πλατφόρμα ανάπτυξης το λειτουργικό σύστημα Android.
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Μεταφορικά Συστήματα
(Αρ.Θέσης: 1)
ΓΕ0900Ανάλυση Μεταφορικών και Συγκοινωνιακών ΣυστημάτωνΧειμερινό53-Υ
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην ανάλυση των μεταφορικών συστημάτων. Κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά οι μεταφορές είναι σημαντικές παγκοσμίως και μπορούν να αποτελέσουν κινητήριο μοχλό της δημόσιας πολιτικής. Επιπλέον, επενδύσεις γίνονται από τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα σε όλους τους τομείς των μεταφορών όπως είναι οι αερομεταφορές, οι οδικές μεταφορές, οι σιδηροδρομικές μεταφορές και οι θαλάσσιες μεταφορές.
Το μάθημα αυτό:
- Αναλύει τα βασικά συστατικά στοιχεία ενός μεταφορικού συστήματος.
- Παρουσιάζει την έννοια της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης μεταφορικού έργου.
- Μελετά τις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές και παρουσιάζει μεθοδολογίες για την πρόβλεψη των μεταφορών αυτών.
- Παρουσιάζει αναλυτικά τα μοντέλα σχεδιασμού μεταφορικών συστημάτων δίνοντας έμφαση στο πρότυπο των 4-βημάτων, των μοντέλων δραστηριοτήτων, και των προτύπων ανάπτυξης πολιτικών.
- Δίνει έμφαση στις σύγχρονες μεθοδολογίες συλλογής δεδομένων για την ανάπτυξη αυτών των μοντέλων.
- Αναλύει τις έννοιες της κυκλοφοριακής ροής, του σχεδιασμού των λειτουργιών, ουρών αναμονής και βελτιστοποίησης μεταφορικών συστημάτων.
- Παρουσιάζει τις έννοιες των έξυπνων, ασφαλών και πράσινων μεταφορικών συστημάτων.

Η διδασκαλία του μαθήματος «Ανάλυση Μεταφορικών και Συγκοινωνιακών Συστημάτων» έχει σκοπό:
• Την επίτευξη της γνώσης της ορολογίας (στα Ελληνικά και τα Αγγλικά), και των βασικών χαρακτηριστικών και εννοιών των μεταφορικών συστημάτων.
• Να παράσχει τις βάσεις για τη μελέτη και κριτική ανάλυση θεμάτων που αφορούν τις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές.
• Να παρέχει δεξιότητες που αφορούν την ανάπτυξη και το σχολιασμό οικονομετρικών προτύπων που εφαρμόζονται στον τομέα των μεταφορών, καθώς και τη συλλογή δεδομένων για την ανάπτυξη των προτύπων αυτών.
• Να παράσχει γνώσεις που να συμβάλλουν στην αναλυτική και συνθετική ικανότητα των διδασκομένων.
ΓΕ1700Συνδυασμένες ΜεταφορέςΧειμερινό53-Ε
Οι φοιτητές/ήτριες λαμβάνουν γενική και εξειδικευμένη διεπιστημονική γνώση για το σχεδιασμό και λειτουργία όλων των μέσων μεταφοράς και των εναλλακτικών μορφών οργάνωσης ολοκληρωμένων δικτύων. Η εξειδίκευση αυτή στο συγκεκριμένο θεματικό πεδίο επιτρέπει τη σφαιρική και βαθειά κατανόηση του συστήματος μεταφορών και τη συγκριτική αξιολόγηση όλων των υποσυστημάτων του. Οι φοιτητές/ήτριες αποκτούν τα εφόδια για σταδιοδρομία υψηλού επιπέδου ακόμα και σε ιδιαίτερα εξειδικευμένους τομείς του κλάδου των μεταφορών και των logistics.

Το μάθημα επικεντρώνεται στις αρχές σχεδιασμού, οργάνωσης και λειτουργίας των συνδυασμένων μεταφορών. Υπό το πρίσμα των νέων προκλήσεων για βιώσιμη και αειφόρο κινητικότητα, αναλύονται οι ανάγκες ανάπτυξης “από πόρτα σε πόρτα ολοκληρωμένων” εναλλακτικών αλυσίδων μεταφορών με στόχους τη μείωση του κοινωνικού «εξωτερικού» κόστους από τη μεταφορική δραστηριότητα και τον εξορθολογισμό της κατανομής της κίνησης στα μεταφορικά μέσα, διασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα του συστήματος μεταφορών. Το μάθημα προβαίνει στην ανάλυση της ζήτησης και της αγοράς, των σύγχρονων τάσεων και απαιτήσεων των χρηστών, το σχεδιασμό και αξιολόγηση των υπηρεσιών συνδυασμένων μεταφορών, καθώς και των δράσεων και πολιτικών για την επίτευξη των στόχων.
ΓΕ1300Ανάλυση ΖήτησηςΕαρινό53-Ε
Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει τη βάση για την ανάλυση και πρόβλεψη της ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς της ναυτιλίας, των μεταφορών, και των τηλεπικοινωνιών. Το μάθημα στηρίζεται στην εκπόνηση μελέτης έρευνας αγοράς από τους φοιτητές και την ανάλυση των αποτελεσμάτων με βάση τη θεωρία που αναπτύσσεται στο μάθημα. Οι κύριες θεματικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν: (α) μεθόδους δειγματοληψίας, (β) συλλογή και ανάλυση δεδομένων ερωτηματολογίων, (γ) οικονομετρικά πρότυπα ζήτησης, (δ) εκτίμηση προτύπων και στατιστικές υποθέσεις, (ε) μεθόδους πρόβλεψης, και (στ) παρουσίαση μεθοδολογίας και αποτελεσμάτων της μελέτης ζήτησης.

Στο τέλος των μαθημάτων οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν την συμπεριφορά και τις ανάγκες των χρηστών, να σχεδιάσουν μια έρευνα αγοράς, να μπορούν να επεξεργαστούν στατιστικά δεδομένα, να αναπτύξουν πρότυπα που προσομοιάζουν τη συμπεριφορά των χρηστών και να εφαρμόζουν αυτά τα πρότυπα για να κάνουν μελλοντικές προβλέψεις.

Η διδασκαλία του μαθήματος «Ανάλυση Ζήτησης» έχει σκοπό:
• Να παράσχει στους φοιτητές την ικανότητα να σχεδιάζουν και να διενεργούν μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική έρευνα αγοράς.
• Να παρέχει δεξιότητες που αφορούν την στατιστική ανάλυση δεδομένων, την ανάπτυξη και το σχολιασμό οικονομετρικών προτύπων.
• Να παράσχει την γνώση για τον σχεδιασμό μιας σωστής δειγματοληψίας.
• Να παράσχει γνώσεις που να συμβάλλουν στην αναλυτική και συνθετική ικανότητα των διδασκομένων.
Διοίκηση και Πολιτική Ναυτιλίας και Μεταφορών
(Αρ.Θέσης: 2)
ΔΙ0600Επιχειρησιακή Στρατηγική και ΠολιτικήΕαρινό53-Υ
Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι σε θέση:
• να αναλύουν τις παραμέτρους που χρειάζονται για την κατανόηση των εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος που δραστηριοποιείται μια εταιρεία.
• να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες των διαφορετικών αγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται εταιρείες διαφορετικού αντικειμένου.
• να χαράσσουν, οργανώνουν και υλοποιούν στρατηγικές.
• να παίρνουν σημαντικές στρατηγικές αποφάσεις σε διαφορετικά επίπεδα στρατηγικές (εταιρικό, επιχειρηματικό, λειτουργικό).
ΕΝ0006Διεθνής Ναυτιλιακή ΠολιτικήΕαρινό53-Ε
Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι αναμένεται να έχουν:
• Εξοικείωση με βασικές έννοιες, του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου και πολιτικής αλλά και των συστημάτων οργάνωσης των διεθνών Οργανισμών και Ενώσεων της ναυτιλίας. Εμβάθυνση σε σύγχρονες πρακτικές κρατικών πρωτοβουλιών που επηρεάζουν καθοριστικά τη στρατηγική αλλά και την καθημερινότητα μιας ναυτιλιακής εταιρείας αλλά και στις σχέσεις του εφοπλισμού με τη ναυτεργασία και την κοινωνία.
• Αντίληψη του θεσμικού περιβάλλοντος της ναυτιλίας και του ρόλου των εμπλεκομένων μερών στη λήψη αποφάσεων

Η διδασκαλία του μαθήματος αποσκοπεί στην ανάλυση της σύγχρονης εθνικής και διεθνούς πολιτικής με έμφαση στις σχέσεις δράσης και αλληλεπίδρασης του Κράτους των διεθνών οργανισμών και των επιχειρήσεων με την ευρύτερη ναυτιλιακή κοινότητα.
Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι είναι σε θέση, να καταλάβουν τις οικονομικές έννοιες που ισχύουν για να εξηγήσουν τις λειτουργίες και τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα, του θεσμικού περιβάλλοντος της ναυτιλίας και του ρόλου των εμπλεκομένων μερών στη λήψη αποφάσεων.
Ναυτιλιακή Διοίκηση και Λογιστική
(Αρ.Θέσης: 3)
ΓΕ0300Γενική ΛογιστικήΧειμερινό53-Υ
Το μάθημα εστιάζει στο ευρύ αντικείμενο της Λογιστικής, Συγκεκριμένα, εισάγει τους φοιτητές στο κυριότερο θεωρητικό υπόβαθρο του αντικειμένου της Λογιστικής. Εν συντομία αναφερόμαστε στις κατωτέρω έννοιες βάσει θεωρητικών διαλέξεων και αρκετών λυμένων ασκήσεων – παραδειγμάτων:

Θεμελιώδεις λογιστικές έννοιες: λογιστική μονάδα, λογιστική ισότητα, λογιστικό γεγονός, λογιστική χρήση, λογιστικό αποτέλεσμα, λογαριασμός, λογιστικές αρχές.

Λογιστικό κύκλωμα: εγγραφές στα λογιστικά βιβλία, λογιστικά σφάλματα, ισοζύγια, προσαρμογή λογαριασμών, προσδιορισμός λογιστικού αποτελέσματος, κατάρτιση καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσεως και ισολογισμού, Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, Ισολογισμός, Λογιστικό Αποτέλεσμα, Κατάσταση.

Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν την λογιστική επιστήμη όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά αφού κατά τη διάρκεια του μαθήματος διδάσκονται πάρα πολλά παραδείγματα εφαρμογής της θεωρίας. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων γίνονται αναφορές για την λογιστική παρακολούθηση όλων των ειδών των εταιρειών αλλά και αναφορές για τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που ισχύουν σύμφωνα με την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι φοιτητές θα μπορούν να:
• κατανοούν τους σκοπούς της λογιστικής, της κατάρτισης των χρηματοοικονομικών αναφορών και τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές.
• εκτελούν λογιστικές εγγραφές με την χρήση διπλογραφικού συστήματος.
• κατανοούν τους κυριότερους γενικούς και αναλυτικούς λογαριασμούς και να αναλύουν την φύση τους, καθώς επίσης και τις διαδικασίες κλεισίματος τους και κατάρτισης των σχετικών χρηματοοικονομικών αναφορών.
ΕΜ0009Ειδικά Θέματα ΜεταφορώνΧειμερινό53-Ε
Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάλυση των βασικών εννοιών του σχεδιασμού και οργάνωσης των μεταφορικών συστημάτων. Περιλαμβάνονται θέματα όπως: πολιτική μεταφορών, ρύθμιση/απορρύθμιση μεταφορικών αγορών, συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, συστήματα παρακολούθησης μεταφορικών αγορών, ευφυή συστήματα μεταφορών.

Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνουν εξοικείωση των φοιτητών με επίκαιρα και κρίσιμα χαρακτηριστικά του μεταφορικού συστήματος. Βελτίωση της ικανότητας συστηματικής ανάλυσης εξειδικευμένων θεμάτων των μεταφορών.

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των παρακάτω γενικών ικανοτήτων:
• Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων με τη χρήση νέων τεχνολογιών και εξειδικευμένων εργαλείων ανάλυσης.
• Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε νέες καταστάσεις.
• Αυτόνομη εργασία.
• Ομαδικότητα και διάδραση με συνεργάτες.
• Διεθνοποίηση των στάνταρντ ποιότητας.
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού
Τουρισμός και Κοινωνία
(Αρ.Θέσης: 1)
ΤΟ1004Τουριστική και Ταξιδιωτική ΒιομηχανίαΧειμερινό53-ΚΕΥ
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση της δομής της τουριστικής και ξενοδοχειακής βιομηχανίας, καθώς και οι ιδιαιτερότητές τους σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Έμφαση δίνεται στην κατανόηση του συνόλου των εμπλεκομένων στο τουριστικό σύστημα, του πλαισίου λειτουργίας των εν λόγω βιομηχανιών και των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξή τους. Τα περιεχόμενα του μαθήματος είναι:
- Το δίκτυο της ταξιδιωτικής βιομηχανίας
- Η ανάπτυξη των ταξιδιών
- Ταξιδιωτικές τάσεις και κίνητρα
- Ο ρόλος της κυβέρνησης και η δημόσια πολιτική
- Ταξιδιωτικές πωλήσεις και συστήματα διανομής
- Ταξιδιωτικά γραφεία και λοιποί μεσάζοντες
- Φιλοξενία και συναφείς υπηρεσίες
- Υπηρεσίες μεταφοράς.
ΤΟ2009Ελεύθερος Χρόνος και ΤουρισμόςΕαρινό53-ΚΕΥ
Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο ο ελεύθερος χρόνος συνδέεται με την τουριστική βιομηχανία. Έμφαση δίνεται στην οριοθέτηση της έννοιας του ελεύθερου χρόνου και στον τρόπο σύνδεσής της με τις τουριστικές δραστηριότητες, τόσο από την μεριά της προσφοράς όσο και της ζήτησης. Μέσω της παρουσίασης και ανάλυσης των παραγόντων που επηρεάζουν την διαμόρφωση του ελεύθερου χρόνου επεξηγείται η αλληλεξάρτηση του με την αναψυχή και τον τουρισμό.
ΤΟ2008ΚοινωνιολογίαΕαρινό53-Υ
Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες των «κοινωνικών φαινομένων», της «οργάνωσης της κοινωνικής ζωής» και των «κοινωνικών θεσμών», των «κοινωνικών μετασχηματισμών». Το μάθημα οργανώνεται γύρω από χρήσιμες θεματικές (όπως είναι οι θεματικές των «οργανώσεων», της «οικονομικής ζωής» και της «εργασίας»), ενώ παράλληλα επιχειρεί να αναδείξει την κριτική διάσταση της κοινωνιολογικής σκέψης, ιδιαίτερα απέναντι στις φορμαλιστικές αντιλήψεις που μπορεί να κυριαρχούν σε κάποιες διοικητικές και οικονομικές θεωρητικές προσεγγίσεις.
Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας, ο φοιτητής θα:
• Κατανοεί την κοινωνική διάσταση των φαινομένων της οικονομικής ζωής.
• Γνωρίζει την επιστημονική – τεχνική οργάνωση της εργασίας και του καταμερισμού της.
• Γνωρίζει την επιστημονική – τεχνική οργάνωση των οργανώσεων, των διοικητικών λειτουργιών, της πολιτικής και πολιτιστικής ζωής.
• Έχει αποκτήσει κοινωνιολογική αντίληψη
Τουριστικοί Προορισμοί και Οικονομία
(Αρ.Θέσης: 2)
ΤΟ1005Τυπολογίες και Χαρακτηριστικά Τουριστικών ΠροορισμώνΧειμερινό53-ΚΕΥ
 Σκοπός του μαθήματος είναι η μετάδοση γνώσεων και η κατανόηση: α) της έννοιας του τουριστικού προορισμού ως βασικό τμήμα του τουριστικού συστήματος, β) των χαρακτηριστικών και συστατικών στοιχείων του τουριστικού προορισμού, γ) των μεθόδων ανάλυσης της εξέλιξης ενός τουριστικού προορισμού, δ) των διαφόρων τυπολογιών τουριστικών προορισμών και ε) της αναγκαιότητας του σχεδιασμού και της διαχείρισης, στα διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής ενός τουριστικού προορισμού, ώστε να αμβλυνθούν διαπιστωμένες επιπτώσεις και να επιτευχθεί η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Στο μάθημα παρουσιάζονται χαρακτηριστικές μελέτες περίπτωσης τουριστικών προορισμών σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
ΤΟ1002Εισαγωγή στον ΤουρισμόΧειμερινό53-Υ
Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά του τουριστικού φαινομένου παγκοσμίως, δίνοντας έμφαση στις παραμέτρους εκείνες που συγκροτούν την τουριστική αγορά. Επιχειρείται η εξοικείωση του φοιτητή με την έννοια του τουρισμού, τους βασικούς τουριστικούς όρους και τους παράγοντες που συνιστούν τη σύγχρονη τουριστική βιομηχανία.
Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας ο φοιτητής θα είναι σε θέση:
 θα κατανοεί τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν το σύγχρονο τουριστικό φαινόμενο και να ερμηνεύει τις εξελίξεις και τις μεταβλητές του το επηρεάζουν.
 θα έχει αποκτήσει γνώσεις για τις βασικές διαστάσεις του τουρισμού και της τουριστικής βιομηχανίας (ενδεικτικά αναφέρονται οι οικονομικές επιπτώσεις του τουρισμού, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τουρισμού, το τουριστικό μάρκετινγκ κ.ά.).
 θα μπορεί να εμβαθύνει στη μελέτη του τουρισμού και θα μπορεί να αντιληφθεί τις ιδιαιτερότητες των τουριστικών επιχειρήσεων και της εργασίας σ’ αυτές
ΤΟ2010Τουρισμός και Ελληνική ΟικονομίαΕαρινό53-ΚΕΥ
Το μάθημα έχει ως σκοπό τον προσδιορισμό και την κατανόηση των βασικών μικροοικονομικών και μακροοικονομικών μεγεθών της ελληνικής τουριστικής οικονομίας, καθώς και των πολλαπλών επιδράσεων που έχει ο τουρισμός σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Τα περιεχόμενα του μαθήματος είναι:
- Η εμπλοκή του τουρισμού στην οικονομία
- Το τουριστικό κύκλωμα και η κλαδική διάρθρωση της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας
- Τα οικονομικά μεγέθη του ελληνικού τουρισμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
- Τα χαρακτηριστικά και οι παράγοντες προσδιορισμού της τουριστικής ζήτησης και προσφοράς στην Ελλάδα
- Η διάρθρωση των υποδομών και αναδομών στους τόπους υποδοχής τουριστών
- Τα χαρακτηριστικά της ελληνικής τουριστικής κατανάλωσης
- Οι επιπτώσεις του τουρισμού σε οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον και πολιτισμό
- Τάσεις και προοπτικές ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού
- Η ποιότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος
- Προβολή και διαφήμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρησιακών Λειτουργιών
(Αρ.Θέσης: 3)
ΤΟ4025Διοίκηση Ολικής ΠοιότηταςΕαρινό53-ΚΕΥ
Το μάθημα αποσκοπεί στο να εισάγει τον φοιτητή στην κατανόηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) μέσω μιας σειράς διαλέξεων, πραγματικών παραδειγμάτων, ανάλυσης περιπτώσεων και θεωρητικών μοντέλων. Μεγάλη έμφαση έχει δοθεί στην κάλυψη της πρακτικής εφαρμογής του γνωστικού αντικειμένου, ώστε οι φοιτητές που εξ’ ορισμού δεν είναι εξειδικευμένοι στο εν λόγω πεδίο να μπορέσουν να κατανοήσουν καλύτερα τις επιλογές τους αναφορικά με τη διαχείριση και διασφάλιση της ποιότητας στις επιχειρήσεις ή τους οργανισμούς που θα εργαστούν μελλοντικά.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να:
1. Εφαρμόζει τις βασικές αρχές της ΔΟΠ για να αναλύει και αξιολογεί το πρόγραμμα ποιότητας ενός πραγματικού οργανισμού. (Εφαρμογή, ανάλυση, αξιολόγηση)
2. Αναλύει και ενσωματώνει τις βασικές αρχές των πολύπλοκων σκεπτόμενων συστημάτων σε ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα ολικής ποιότητας. (Ανάλυση και σύνθεση)
Αξιολογεί και συνιστά τις αναγκαίες διεπιστημονικές συνεργίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση και τη βελτίωση του προγράμματος ποιότητας του επιχειρησιακού συστήματος ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής στρατηγική ευθυγράμμιση μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος. (Εκτίμηση)
ΤΟ2006Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών ΕπιχειρήσεωνΕαρινό53-Υ
Οι τουριστικές υπηρεσίες έχουν σημαντικές ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες οι οποίες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία και τη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, η παροχή τουριστικών υπηρεσιών απαιτεί τη συνύπαρξη τουριστών και παραγωγών και την άμεση επαφή των πρώτων με τα συστήματα παροχής και παραγωγής υπηρεσιών με αποτέλεσμα οι τουρίστες να συμμετέχουν και να επηρεάζουν ενεργά την παραγωγή και την κατανάλωση των τουριστικών υπηρεσιών. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τις τεχνικές και μεθόδους μάνατζμεντ που πρέπει να υιοθετήσουν οι τουριστικές επιχειρήσεις έτσι ώστε να διαχειριστούν καλύτερα τα ζητήματα που προκύπτουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την πολυπλοκότητα της φύσης και της παραγωγής των τουριστικών υπηρεσιών.
Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:
 γνωρίζει τις βασικές αρχές που χαρακτηρίζουν τη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων
 κατανοεί τις ιδιαιτερότητες της φύσης και της λειτουργίας των τουριστικών υπηρεσιών
 αναγνωρίζει τα ζητήματα που προκύπτουν λόγω της συμμετοχής του τουρίστα/πελάτη στην παραγωγή και κατανάλωση των τουριστικών υπηρεσιών
 κατανοεί την πολυπλοκότητα του τουριστικού κλάδου και τα βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην παραγωγή των τουριστικών αγαθών
 αναλύει τους παράγοντες που επιδρούν στην ποιότητα της λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων
 κατανοεί τη σημαντικότητα του ανθρώπινου παράγοντα στην επίτευξη ποιότητας και αποδοτικότητας στις τουριστικές επιχειρήσεις
 γνωρίζει τις σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους διαχείρισης και διοίκησης των τουριστικών υπηρεσιών
 χρησιμοποιεί τις σύγχρονες στρατηγικές και πολιτικές αποτελεσματικής διοίκησης για την αποφυγή των προβλημάτων που προκύπτουν από τις ιδιαιτερότητες των τουριστικών αγαθών (προϊόντων και υπηρεσιών).
ΤΟ3018Διοίκηση Επιχειρησιακών ΛειτουργιώνΧειμερινό53-ΚΕΥ
Ο κύριος σκοπός του μαθήματος “Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών ” είναι να εισαγάγει τις έννοιες και τεχνικές των επιχειρησιακών λειτουργιών με σαφή και δομημένο τρόπο. Έμφαση δίνεται στις έννοιες, διαδικασίες και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από τους διευθυντές, διαχειριστές, και εργαζόμενους στη λειτουργία ενός οργανισμού. Το μάθημα είναι σχεδιασμένο για να μπορέσει ο φοιτητής να κατανοήσει τον τρόπο που οι επιχειρησιακές λειτουργίες συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας. Μερικά από τα βασικά θέματα που καλύπτονται είναι ο σχεδιασμός των προϊόντων και διαδικασιών, η διαδικασία ελέγχου και προγραμματισμού, η διαχείριση των υλικών και των αποθεμάτων και η βελτίωση των προϊόντων και συστημάτων. Επίσης το μάθημα θα εισαγάγει τους μαθητές σε τρέχοντα θέματα των επιχειρήσεων, όπως η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα συστήματα διαχείρισης των επιχειρησιακών πόρων και τα λιτά συστήματα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να:
1. Να αναλύει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στους διευθυντές επιχειρήσεων και να αξιολογεί την αξία και τις επιπτώσεις των επιχειρησιακών επιλογών τους σε πραγματικό περιβάλλον. (ανάλυση, αξιολόγηση).
2. Να αναλύει και αξιολογεί τις σύγχρονες θεωρίες και τα εργαλεία των επιχειρησιακών λειτουργιών που στοχεύουν στη δημιουργία συνεργειών ανάμεσα σε μια ποικιλία λειτουργικών παραγόντων και παραμέτρων. (ανάλυση, αξιολόγηση).
Να εφαρμόζει και αξιολογεί ποσοτικά μοντέλα για την επίλυση κρίσιμων λειτουργικών προβλημάτων, καθώς και να ενσωματώνει τα αποτελέσματά τους, προκειμένου να διατυπώνει ή αξιολογεί συστάσεις των εμπειρογνωμόνων. (εφαρμογή, αξιολόγηση).
Τουριστικό Μάρκετινγκ και Επιχειρηματικότητα
(Αρ.Θέσης: 4)
ΤΟ2007Εισαγωγή στο Τουριστικό ΜάρκετινγκΕαρινό53-Υ
Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τα βασικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του τουριστικού μάρκετινγκ. Παρουσιάζονται οι σύγχρονες προσεγγίσεις γύρω από το μάρκετινγκ τόσο των τουριστικών επιχειρήσεων όσο και των τουριστικών προορισμών.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού, ο φοιτητής θα μπορεί να:
 Εξηγήσει το περιεχόμενο του μάρκετινγκ υπηρεσιών του τομέα της φιλοξενίας και των ταξιδιών.
 Εξηγήσει τις αρχές της έρευνας τουριστικής αγοράς.
Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορεί να:
 Περιγράψει την στρατηγική τμηματοποίησης και στόχευσης της τουριστικής αγοράς, καθώς και τοποθέτησης των τουριστικών προϊόντων σε διαφορετικές αγορές-στόχους.
 Αναλύσει την διαδικασία κατάστρωσης σχεδίων τουριστικού μάρκετινγκ.
 Περιγράψει την έννοια του μίγματος τουριστικού μάρκετινγκ και αναλύσει τα χαρακτηριστικά των στοιχείων που το απαρτίζουν
ΤΟ3019Πληροφοριακά Συστήματα ΔιοίκησηςΧειμερινό53-ΚΕΥ
Το μάθημα έχει ως βασικό στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη ώριμης και δομημένης αναλυτικής σκέψης, απαραίτητης για τη λήψη αποφάσεων στο πεδίο της διοίκησης επιχειρήσεων. Συμπληρώνοντας την κατανόηση της λογικής και της οργάνωσης που διέπει το αντικείμενο της πληροφορικής, γνώση που έχει αποκτηθεί από τα εισαγωγικά μαθήματα νέων τεχνολογιών, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να διαχειριστούν με καλύτερο τρόπο ακόμα πιο σύνθετα και περίπλοκα θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα σε όλο το φάσμα των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος θα βελτιώσει τις ακόλουθες δεξιότητες και γνώσεις των φοιτητών:
- Γνώση για την έννοια και τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων
- Κατανόηση της σημασίας και των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που προσφέρουν τα πληροφοριακά συστήματα στη σύγχρονη επιχείρηση αλλά και γνώση παραμέτρων που σχετίζονται με τη φύση των πληροφοριακών συστημάτων
- Απόκτηση γνώσεων για μία ορθολογική, αποτελεσματική και οργανωμένη προσέγγιση στην επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών.
ΤΟ4026ΕπιχειρηματικότηταΕαρινό53-ΚΕΥ
Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με το εννοιολογικό πλαίσιο, το περιεχόμενο της επιχειρηματικότητας και το περιβάλλον που λειτουργεί μια επιχείρηση, καθώς και να τους εισάγει στις βασικές πτυχές της επιχειρηματικής ανάπτυξης και στη διαδικασία ίδρυσης και ανάπτυξης μιας επιχείρησης, από τον εντοπισμό της επιχειρηματικής ευκαιρίας μέχρι την χρηματοδότηση και υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Για πληρέστερη γνώση των σχετικών ζητημάτων, ο φοιτητής θα ενημερωθεί επιπλέον για ορισμένες πρακτικές διαστάσεις της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, που αναφέρονται στις υποδομές σύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, στα επιχειρηματικά δίκτυα, στην οργανωμένη εγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων και στις νέες μορφές χρηματοδότησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Η κατανόηση της έννοιας και της σημασίας της επιχειρηματικότητας καθώς και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσεται και λειτουργεί η επιχείρηση.
2. Η ανάλυση των σταδίων της επιχειρηματικής διαδικασίας:
σύλληψη επιχειρηματικής ιδέας
 αξιολόγηση επιχειρηματικού μοντέλου
 δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου
 ανεύρεση πόρων και διαμόρφωση συμφωνιών
 επιλογή βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης
3. Η κατανόηση της σημασίας του "οικο-συστήματος" στην ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης
4. Η κατανόηση της σημασίας των υποδομών σύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα,
5. Η αναγνώριση του ρόλου των επιχειρηματικών δικτύων, στην οργανωμένη εγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων
6. Η γνωριμία με τις νέες μορφές χρηματοδότησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Διοίκηση και Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων
(Αρ.Θέσης: 5)
ΤΟ1001Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση ΕπιχειρήσεωνΧειμερινό53-Υ
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή του φοιτητή σε όλες τις βασικές έννοιες της επιστήμης της Διοίκησης. Στο τέλος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει μια ενοποιημένη εικόνας της επιχείρησης, με ξεκάθαρα τοποθετημένες τις βασικές λειτουργίες, τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες που τη διέπουν, με τελικό σκοπό την αποτελεσματική της λειτουργία.
ΤΟ2011Κοινωνική Ευθύνη των ΕπιχειρήσεωνΕαρινό53-ΚΕΥ
Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη των προβλημάτων ηθικής φύσεως που δημιουργούνται από τη δράση των επιχειρηματικών μονάδων, καθώς και τα ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν για τους εργαζομένους στο χώρο εργασίας. Τα περιεχόμενα του μαθήματος είναι:
- Γενικές έννοιες και διακρίσεις. Επιχειρηματική ηθική, κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, επαγγελματική δεοντολογία, εταιρική διακυβέρνηση,
- Οι επιδράσεις της επιχειρηματικής δράσης στον κοινωνικό περίγυρο. Φυσικό περιβάλλον, φτώχεια, διαφθορά των κυβερνώντων. Οι επιδράσεις για την ίδια την επιχείρηση,
- Το πρόβλημα της επιχειρηματικής μονάδος/ νομικού προσώπου ως ηθικού υποκειμένου,
- Η ηθικότητα ως εργαλείο ή αυτοτελής αξία,
- Οι οικονομικές, νομικές και ηθικές ευθύνες των επιχειρήσεων,
- Αποφάσεις με ηθική σημασία στο εργασιακό περιβάλλον. Η κουλτούρα της επιχείρησης, οι σχέσεις μέσα στην επιχείρηση,
- Κώδικες δεοντολογίας.
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εκπαίδευση Ενηλίκων
(Αρ.Θέσης: 1)
ΕΑ0073Άτυπες, μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης – Δια Βίου ΜάθησηΧειμερινό43-Ε
Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσει στους φοιτητές/τριες τις μορφές εκπαίδευσης που δεν εντάσσονται στην «τυπική» λεγόμενη «εκπαίδευση» και τις μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στις μορφές αυτές εκπαίδευσης. Στο μάθημα αναλύονται οι έννοιες της «μη τυπικής» και της «άτυπης εκπαίδευσης», σε αντιδιαστολή με αυτήν της «τυπικής εκπαίδευσης». Επίσης ερευνώνται τα ερωτήματα πώς και γιατί αναπτύχθηκαν η «μη τυπική» και η «άτυπη» εκπαίδευση, ποιες κοινωνικές ανάγκες κλήθηκαν να εξυπηρετήσουν όταν πρωτοεμφανίστηκαν και ποιες ανάγκες ικανοποιούν σήμερα. Γίνεται μνεία των στόχων που οι εν λόγω μορφές εκπαίδευσης επιτυγχάνουν στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα και του τρόπου με τον οποίο συμβάλλουν, κατά τα μέχρι σήμερα πορίσματα της επιστημονικής έρευνας, στην προώθηση της κοινωνικής και της οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας. Στη συνέχεια προσεγγίζονται κριτικά ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται στο ελληνικό Κράτος η «μη τυπική» και η «άτυπη» εκπαίδευση, οι κυριότερες δομές στις οποίες παρέχονται οι μορφές αυτές εκπαίδευσης και τα βασικά στοιχεία της λειτουργίας των προκείμενων δομών. Αναπτύσσονται οι βασικές θεωρίες της Δια Βίου Μάθησης και παρουσιάζονται οι μέθοδοι και τεχνικές που χρησιμοποιούνται, ως πλέον κατάλληλες, για τη διδασκαλία στη «μη τυπική» και την «άτυπη» εκπαίδευση, καθώς επίσης και τα είδη του εκπαιδευτικού υλικού τα οποία κατά πρώτο λόγο μεταχειρίζεται ο εκπαιδευτικός που διδάσκει σε αυτές. Τέλος, καλούνται οι φοιτητές/τριες να συμβάλλουν, με αξιολογικές παρατηρήσεις, στην εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των δομών «μη τυπικής» και «άτυπης» εκπαίδευσης στην Ελλάδα και με το πώς οι δομές αυτές μπορούν να καταστούν πιο αποτελεσματικές, καθώς επίσης και να σχεδιάσουν το δικό τους μάθημα ή διδακτικό πρόγραμμα, εντασσόμενο στις εξεταζόμενες μορφές εκπαίδευσης.
ΕΑ0076Οργάνωση σεναρίων διδασκαλίας και συμβουλευτική (mentoring) στο μάθημα της ΤΠΕ και στον ψηφιακό γραμματισμόΧειμερινό43-Ε
Στόχος του μαθήματος είναι η οργάνωση των σεναρίων διδασκαλίας και η συμβουλευτική (mentoring) για την Πρακτική Άσκηση στις ΤΠΕ και στον ψηφιακό γραμματισμό. Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο του προγράμματος σπουδών στο πλαίσιο της βασικής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των φοιτητών/τριών. Μέσα από τις πρακτικές ασκήσεις ο ασκούμενος φοιτητής καλείται να μπει στη σχολική πραγματικότητα και να περάσει από τη θεωρία στην πράξη κατανοώντας την εκπαιδευτική πραγματικότητα μέσα από την αξιοποίηση θεωρητικών σχημάτων.
Αρχικά, γίνεται επιλογή και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που θα λειτουργήσουν ως εκπαιδευτικοί σύμβουλοι (μέντορες) για τους φοιτητές στην πρακτική τους άσκηση. Οι φοιτητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες και παρακολουθούν στις τάξεις των εκπαιδευτικών συμβούλων για την ανάλυση του διδακτικού πεδίου. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αναπτύσσονται θεματικές που σχετίζονται με τη μεντορεία, καθώς και γίνεται συμβουλευτική προς τους φοιτητές, όπου συζητούνται και εξετάζονται όσα θέματα προκύπτουν κατά τη διάρκεια των παρακολουθήσεων στην πρακτική άσκηση και στην εξέλιξη του μεντορικού έργου.
Έπειτα, γίνεται σχεδιασμός, καθοδήγηση και ανατροφοδότηση των μικροδιδασκαλιών των φοιτητών/τριών για την πρακτική άσκηση. Ενώ στη συνέχεια ακολουθεί ο σχεδιασμός, η καθοδήγηση και ανατροφοδότηση των σεναρίων διδασκαλίας για τις διδασκαλίες των φοιτητών/τριών στην πρακτική άσκηση. Ταυτόχρονα υπάρχει άμεση επικοινωνία και συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς συμβούλους (μέντορες) για την πραγματοποίηση των διδασκαλιών των φοιτητών/τριών στην πρακτική άσκηση. Στο τέλος, συζητούνται και επανασχεδιάζονται οι διδασκαλίες ανάλογα με τις ανάγκες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης στις σχολικές μονάδες.
ΕΑ077Δια Βίου Μάθηση – Μέθοδοι και τεχνικές της Μετασχηματίζουσας Μάθησης και της Εκπαίδευσης ΕνηλίκωνΕαρινό43-Ε
Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση και η εργαστηριακή εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών της Μετασχηματίζουσας Μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί ένα διευρυμένο πεδίο μαθησιακής δραστηριότητας κατά το οποίο οι εκπαιδευόμενοι αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, βελτιώνουν τα τεχνικά και επαγγελματικά τους προσόντα. Το μεγάλο φάσμα των περιοχών που καλύπτει η εκπαίδευση ενηλίκων δημιουργεί την ανάγκη παροχής διαφόρων μεθόδων και εκπαιδευτικών τεχνικών που να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της. Γι’ αυτό μέσα από το παρόν μάθημα πραγματοποιείται η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με μεθόδους και τεχνικές της Μετασχηματίζουσας Μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Ειδικότερα, αναπτύσσονται στους φοιτητές μια σειρά από μεθόδους και τεχνικές της Μετασχηματίζουσας Μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων και στη συνέχεια παρέχεται η δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες μέσα από την εργαστηριακή εξάσκηση να εφαρμόσουν στην πράξη τις μεθόδους και τεχνικές που παρουσιάστηκαν στο θεωρητικό μέρος. Τέλος, μέσα από το στοχασμό καλούνται οι φοιτητές/τριες να εξάγουν τα δικά τους συμπεράσματα σε σχέση με τις μεθόδους και τις τεχνικές της Μετασχηματίζουσας Μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Ιστορία στο σχολείο και στο δημόσιο λόγο
(Αρ.Θέσης: 2)
ΕΒ0081Οργάνωση σχεδίων μαθημάτων και δημιουργία σεναρίων διδασκαλίας στο μάθημα της ΙστορίαςΧειμερινό43-Ε
Το μάθημα δομείται σε δυο άξονες: ο πρώτος άξονας αφορά την επιτόπια παρατήρηση μαθημάτων ιστορίας στο σχολείο, την καταγραφή των δομικών τους στοιχείων και την αξιολόγηση των μαθησιακών πρακτικών που ακολουθούνται με γνώμονα κωδικοποιημένο πίνακα στον οποίο αντιδιαστέλλεται η νέα διδακτική της ιστορίας σε σχέση με την παραδοσιακή. Ο δεύτερος άξονας αφορά ομαδικές εργασίες στις οποίες επιχειρείται η εμβάθυνση και η διεύρυνση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των φοιτητών αναφορικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στο πεδίο της ιστορικής εκπαίδευσης και ειδικότερα διερευνάται ο τρόπος προσέγγισης επίμαχων και τραυματικών ιστορικών γεγονότων. Στο τέλος του μαθήματος κάθε φοιτητής έχει πρόσβαση σε όλο το υλικό που παράγεται
ΕΒ0082Κοινωνική και εκπαιδευτική έρευνα με τη χρήση ποιοτικών μεθόδωνΧειμερινό43-Ε
Περιεχόμενο του μαθήματος καθίσταται η γνωριμία των φοιτητών με τις συνηθέστερες μεθόδους και τις ερευνητικές τεχνικές της ποιοτικής έρευνας, όπως συμμετοχική παρατήρηση, ανάλυση περιεχομένου, λόγου και συνομιλίας, μελέτη βιογραφιών, αρχειακού υλικού κ.α., ώστε να αξιοποιηθούν τα στοιχεία αυτά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσα από το σχεδιασμό, τη συλλογή και ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων της κοινωνικής έρευνας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν το ρόλο της εκπαίδευσης και του σχολείου μέσα σε συγκεκριμένα κοινωνικά πλαίσια, την ιστορικότητά τους, καθώς και να εμβαθύνουν στις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ της κοινωνίας και των φορέων της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
ΕΒ0083Δημόσια ιστορία, τοπικό περιβάλλον και σχολείοΕαρινό43-Ε
Τα γεγονότα του περελθόντος αποτελούν αντικείμενο πολλών και διαφορετικών δημοσίων χρήσεων. Μνημεία και μουσεία, εθνικές και ευρωπαϊκές επέτειοι, ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, λογοτεχνικά έργα, διαδίκτυο – όλα τα παραπάνω με μεγαλύτερη ή μικρότερη αποτελεσματικότητα - διαμορφώνουν την άποψη του κοινού για μια συγκεκριμένη εποχή, για ένα ιστορικό γεγονός. Οι χρήσεις αυτές ανταγωνίζο
νται τη σχολική διδασκαλία από πλεονεκτική θέση. Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές/φοιτήτριες να αποκτήσουν τα εργαλεία για την κριτική αξιολόγηση ζητημάτων: α) αμφιλεγόμενης ερμηνείας όπως το “κρυφό σχολειό” ή τραυματικών ιστορικών γεγονότων και της εγγραφής τους στη συλλογική μνήμη των τοπικών κοινωνιών π.χ. τόποι άσκησης αντιποίνων κατά τη διάρκεια της Κατοχής, β) σχετικά με τη συμβολή των μνημείων στη διαμόρφωση δημόσιας ιστορίας, γ) περιπτώσεις από την παγκόσμια ιστορία στις οποίες οι πολιτικοί χειρισμοί και ο απόηχός τους φιλτράρονται δυναμικά μέσα από τη δημόσια ιστορία π.χ. Ο ψυχρός πόλεμος στην Ασία - Συνομιλίες στο Μπάλινγκ (Μαλαισία), δ) ιστορικοποίηση του τοπίου και στρωματογραφία της τοπικής ιστορίας: η περίπτωση της Ρόδου και ε) στη λογοτεχνία και στην τέχνη σε συνάρτηση με την ιστορική έρευνα εντοπίζονται είτε αφηγηματικές λεπτομέρειες που δικαιολογούνται υπό το πρίσμα της καλλιτεχνικής ελευθερίας , είτε στρεβλώσεις και συνειδητοί ή υπόρρητοι ιδεολογικοί χειρισμοί.
Νεοελληνική Γλώσσα
(Αρ.Θέσης: 3)
ΥΔ001Ελληνική ΓλώσσαΧειμερινό63-Υ
Ο/η δάσκαλος/α της ελληνικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι απαραίτητο να είναι εξοικειωμένος/η με τα πορίσματα της σύγχρονης γλωσσολογικής επιστήμης για τις βασικές φωνολογικές, μορφολογικές και συντακτικές δομές του συστήματος της ελληνικής γλώσσας. Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές/τριες διδάσκονται ιστορικά στοιχεία της Νέας Ελληνικής και τις κύριες δομές του συστήματος της Νέας Ελληνικής, όπως προκύπτουν από τις αναλύσεις της σύγχρονής γλωσσολογίας:

• Φωνολογικό σύστημα της ελληνικής γλώσσας (φθόγγοι και φωνήματα, δίφθογγοι, τονισμός, μορφοφωνολογικά φαινόμενα, εντονισμός).
• Γραφικό σύστημα και στίξη.
• Μορφολογικές δομές ουσιαστικού, επιθέτου, αντωνυμίων, προσδιοριστικών, αριθμητικών, ρήματος και επιρρήματος. Παρεπόμενα ουσιαστικού (γένος, αριθμός, πτώση) και ρήματος (έγκλιση- τροπικότητα, φωνή-διάθεση).
• Συστηματικές λειτουργίες των παραπάνω δομών (ονοματική, ρηματική, επιρρηματική, προθετική φράση).
• Προτασιακές και κειμενικές δομές, λειτουργική προοπτική προτάσεων (θεματοποίηση, σχόλιο, εστίαση).
ΕΔ0054Νεοελληνική γλώσσα και η διδακτική τηςΧειμερινό43-Ε
Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται οι κυρίαρχες θεωρητικές προσεγγίσεις στον τομέα της διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας. Γίνεται μια συνοπτική αναφορά σε παλαιότερες προσεγγίσεις και πώς αυτές εφαρμόστηκαν σε αντιπαράθεση με σύγχρονες προσεγγίσεις. Το μάθημα εστιάζει κυρίως στη διδασκαλία της Νεοελληνικής και εξετάζει διάφορα μοντέλα γλωσσικής διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν και χρησιμοποιούνται σήμερα. Ο/η φοιτητής/τρια καλείται να κατανοήσει με ποιον τρόπο τα μοντέλα γλωσσικής διδασκαλίας συνδέονται με το Πρόγραμμα Σπουδών για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, αλλά και με την ανάπτυξη των απαραίτητων μορφών γραμματισμού σε μια σύγχρονη κοινωνία.
ΕΔ0055Νεοελληνική γλώσσα: Περιγραφή, ανάλυση και διδασκαλίαΕαρινό43-Ε
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με ειδικότερα ζητήματα στην περιγραφή και ανάλυση της Ελληνικής με στόχο την απόκτηση μεθοδολογικών εργαλείων στη διδασκαλία της γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Ελληνική γλώσσα και η ιστορία της
Γεωγραφική και κοινωνική ποικιλότητα
Στοιχεία Κειμενογλωσσολογίας
Ζητήματα γραφής της Ελληνικής
Κοινωνιογλωσσολογία
Πραγματολογικές προσεγγίσεις
Σύγχρονες τάσεις στη διδασκαλία της Ελληνικής
Περιβάλλοντος
Γεωργία και Περιβάλλον
(Αρ.Θέσης: 1)
127ΚΕΥΔιαχείριση ΑγροοικοσυστημάτωνΧειμερινό63-ΚΕΥ
1. 1η Γεωργική Επανάσταση, χαρακτηριστικά και σημασία της στην οικονομική ανάπτυξη.
2. 2η Γεωργική Επανάσταση, χαρακτηριστικά και σημασία της στην οικονομική ανάπτυξη.
3. Παράγοντες διαμόρφωσης αγροτικού χώρου: οικολογικοί παράγοντες.
4. Παράγοντες διαμόρφωσης αγροκλιματικών τύπων.
5. Αγροκλιματικοί τύποι.
6. Παράγοντες διαμόρφωσης αγροτικού χώρου: δημογραφικοί παράγοντες.
7. Παράγοντες διαμόρφωσης αγροτικού χώρου: οικονομικοί παράγοντες.
8. 3η Γεωργική Επανάσταση, χαρακτηριστικά και σημασία της στην οικονομική ανάπτυξη και στη διαχείριση του αγροτικού χώρου.
9. Αγροτικά πεδία τροπικών: δημιουργία‐διαχείριση (καλλιεργητικά συστήματα και γεωργικά συστήματα παραγωγής).
10. Αγροτικά πεδία Μεσογείου και ερημικών περιοχών: δημιουργία‐ διαχείριση (καλλιεργητικά συστήματα και γεωργικά συστήματα παραγωγής).
11. Αγροτικά πεδία ψυχρών περιοχών: δημιουργία‐διαχείριση (καλλιεργητικά συστήματα και γεωργικά συστήματα παραγωγής).
12. Η συμβολή της αγροτικής πολιτικής στη διαχείριση του αγροτικού χώρου.
13. Η συμβολή των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων της Κ.Α.Π. στη διαχείριση του αγροτικού χώρου.
129ΚΕΥΕδαφολογίαΕαρινό734ΚΕΥ
Διαλέξεις
1. Εισαγωγή στην επιστήμη της εδαφολογίας
2. Εδαφικοί ορίζοντες
3. Υγρή και αέρια φάση του εδάφους
4. Μηχανική σύσταση του εδάφους
5. Η αντίσταση του εδάφους
6. Η οργανική ουσία του εδάφους
7. Φυσικές ιδιότητες
8. Γονιμότητας εδαφών Ι
9. Γονιμότητα εδαφών ΙΙ
10. Γένεση εδαφών Ι
11. Γένεση εδαφών ΙΙ
12. Υποβάθμιση εδαφών
13. Διαχείριση υποβαθμισμένων εδαφών
Εργαστήρια:
1. Εκδρομή σε διαφορετικά οικοσυστήματα – δειγματοληψία εδάφους ‐ μέτρηση υγρασίας πεδίου
2. Προετοιμασία εδαφικών δειγμάτων προς ανάλυση – Μέτρηση υγρασίας αεροξηρανθέντος
3. Υπολογισμός μηχανικής σύστασης εδάφους
4. προσδιορισμός του pH
5. Εκτίμηση της οργανικής ουσίας του εδάφους
6. Προσδιορισμός ολικοί αζώτου
7. Προσδιορισμός ολικοί αζώτο
8. Προσδιορισμός εκχυλίσιμου φωσφόρου
9. Ημερήσια εκδρομή για την παρατήρηση εδαφοτομών
10. Παρουσίαση και συζήτηση των εργαστηριακών αναλύσεων
Εργαστηριακή Χημεία Περιβάλλοντος
(Αρ.Θέσης: 2)
215ΚΕΥΔιαχείριση Υγρών Αποβλήτων ΙΙ: επεξεργασία και αξιοποίηση βιομηχανικών αποβλήτωνΧειμερινό53 (2 ώρες θεωρία, 1 ώρα ασκήσεις)-ΚΕΥ
Διαλέξεις
1. Εισαγωγή στη διαχείριση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων
2. Κατηγορίες αγροκτηνοτροφικών αποβλήτων
3. Βιολογική επεξεργασία
4. Κροκίδωση – Συσσωμάτωση
5. Χημική οξείδωση
6. Προσρόφηση
7. Ανάκτηση υλικών, ουσιών και ενέργειας
8. Εκπαιδευτική εκδρομή

Ασκήσεις:
1. Παρακολούθηση συστημάτων βιολογικής επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων: απομάκρυνση βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου, καθιζησιμότητα ιλύος, ταχύτητα αναπνοής ετερότροφων μικροοργανισμών
2. Παρακολούθηση συστημάτων βιολογικής επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων: απομάκρυνση αμμωνιακού και νιτρικού αζώτου
3. Εφαρμογή κροκίδωσης – συσσωμάτωσης στην επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων
4. Εφαρμογή χημικής οξείδωσης στην επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων
5. Εφαρμογή προσρόφησης στην επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων
204ΥΕργαστήριο Αναλυτικής ΧημείαςΕαρινό413Υ
1. Σφάλματα
2. Παραλαβή θέσεων – Βαθμονόμηση οργάνων
3. Εξουδετέρωση
4. Οξυμετρία – Αλκαλιμετρία
5. Οπισθογκομέτρηση
6. Συμπλοκομετρία
7. Οξειδοαναγωγή (KMnO4)
8. Οξειδοαναγωγή (K2Cr2O7)
9. Σταθμικά
10. Ιωδομετρία
Μέθοδοι Έρευνας στο Περιβάλλον
(Αρ.Θέσης: 3)
105YΕρευνητικές Μέθοδοι ΙΧειμερινό534Υ
1. Εισαγωγή και συνοπτική παρουσίαση του μαθήματος. Σκοπός μαθήματος. Περιγραφή διαλέξεων. Τρόποι αξιολόγησης φοιτητών.
2. Η επιστημονική έρευνα. Στόχοι της Έρευνας. Χαρακτηριστικά της Έρευνας. Τρόποι Ταξινόμησης της Επιστημονικής Έρευνας. Η Έρευνα στο Τμήμα Περιβάλλοντος. Θέματα Ηθικής και Δεοντολογίας στην Έρευνα. Πώς ν’ αποφύγουμε τη Λογοκλοπή.
3. Στάδια Επιστημονικής Έρευνας. Καθορισμός Ερευνητικού προβλήματος.
4. Όλα για τις Μεταβλητές. Ερευνητικό Ερώτημα. Ερευνητική Υπόθεση.
5. Αναζήτηση Βιβλιογραφίας. Σύνταξη και Παρουσίαση Βιβλιογραφίας.
6. Πώς γράφουμε μια εργασία. Πώς παρουσιάζουμε μια εργασία.
7. Συγγραφή Εργασίας Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης Ι.
8. Συγγραφή Εργασίας Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης ΙΙ.
9. Δείγμα, Πληθυσμός, Μέθοδοι δειγματοληψίας.
10. Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας Ι. Το Ερωτηματολόγιο. Η Συνέντευξη.
11. Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας Ι. Το Ερωτηματολόγιο. Η Συνέντευξη.
12. Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας ΙΙ. Η Παρατήρηση και η Συμμετοχική Παρατήρηση. Οι Ομάδες Εστίασης. Η Ανάλυση Περιεχομένου
ΕΥ5859Εφαρμοσμένα Μαθηματικά – Αριθμητική ΑνάλυσηΕαρινό63-ΚΕΥ
Το μάθημα είναι χωρισμένο σε 8 ενότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για την επίλυση διαφορικών εξισώσεων καθώς και συστημάτων γραμμικών και διαφορικών εξισώσεων. Οι επιμέρους ενότητες είναι οι εξής:
1. Αριθμητική Ανάλυση & Προηγμένες Γλώσσες Προγραμματισμού
2. Ολοκληρωτικός Λογισμός
3. Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι
4. Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ (Συστήματα)
5. Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
6. Επίλυση Συστημάτων Γραμμικών Εξισώσεων
7. Ειδικά Θέματα Γραμμικής Άλγεβρας (Ιδιοτιμές & Ιδιοδιανύσματα)
8. Μέθοδοι Monte‐Carlo

Παράλληλα με την ανάπτυξη των επιμέρους ενοτήτων οι φοιτητές μαθαίνουν πως να χρησιμοποιούν την γλώσσα προγραμματισμού MATLAB, μέσα από παραδείγματα και εφαρμογές.
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Μουσειολογία
(Αρ.Θέσης: 1)
ΠΟΛ224Μουσεία και Πολιτιστική ΠολιτικήΧειμερινό53-ΥΕ
Στόχος του μαθήματος είναι να εστιάσει στην έννοια της πολιτιστικής πολιτικής και στον τρόπο με τον οποίο αυτή ασκείται στην Ελλάδα. Το πρώτο μέρος του μαθήματος είναι αφιερωμένο στο νομικό πλαίσιο που διέπει τα μουσεία και τους συναφείς πολιτιστικούς οργανισμούς στην Ελλάδα – σε σύγκριση με το εξωτερικό. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος εστιάζει σε συγκεκριμένα θέματα πολιτιστικής πολιτικής, όπως θέματα στρατηγικής και σχεδιασμού (strategy and planning), η οικονομία του πολιτισμού, μετέχοντες στον πολιτιστικό σχεδιασμό (stakeholders), ιδεολογία και πολιτιστική πολιτική, πολιτιστική διπλωματία, σχέση του πολιτισμού με την ανάπτυξη και τον τουρισμό, πολιτιστική πολιτική και νέες τεχνολογίες.
ΠΟΛ220Ερμηνεία και Ανάλυση του Υλικού ΠολιτισμούΕαρινό53-ΥΕ
Η μελέτη των αντικειμένων, που συχνά αποκαλούνται Υλικός Πολιτισμός, έχει εξαιρετική σημασία για την κατανόηση του ρόλου του ανθρώπου στην κοινωνία. Τα μουσεία φυλάσσουν τον υλικό πολιτισμό του παρελθόντος, συμπεριλαμβανομένων των δειγμάτων του φυσικού κόσμου. Συνεπώς, οι επιμελητές και οι εργαζόμενοι στα μουσεία καλούνται να ερμηνεύσουν τα αντικείμενα και τις συλλογές και να μεταδώσουν τα μηνύματά τους στο κοινό.
Το μάθημα αυτό στόχο έχει να ερευνήσει τη φύση των μουσειακών συλλογών και τη σημασία τους, προσεγγίζοντας τα αντικείμενα από πολλές, διαφορετικές οπτικές γωνίες και αξιολογώντας τα αποτελέσματα. Η προσέγγιση θα είναι διεπιστημονική και θα συνεπάγεται την ανάλυση πραγματικών μουσειακών αντικειμένων με βάση διαφορετικές οπτικές και θεωρητικές προσεγγίσεις.
ΠΟΛ 215Μουσείο και ΚοινωνίαΧειμερινό53-ΥΕ
Συνήθως σκεφτόμαστε το μουσείο ως έναν περιποιημένο χώρο φύλαξης μιας συλλογής πραγμάτων υλικών και άυλων, ζωντανών ή άψυχων, οικείων ή περίεργων, του απώτατου ή του πολύ πρόσφατου παρελθόντος που οργανώνονται και παρουσιάζονται στο κοινό. Αν θέλουμε, όμως, να επιχειρήσουμε μια λιγότερο περιγραφική προσέγγιση, θα πρέπει να μας απασχολήσει το μουσείο ως θεσμοθετημένη, οργανωμένη και ελεγχόμενη επικοινωνιακή σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στους παραγωγούς και τους καταναλωτές του μουσειακού εκθέματος, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τον επικοινωνιακό ρόλο των ίδιων των μουσειακών πραγμάτων. Όταν οι επισκέπτες του μουσείου έρχονται αντιμέτωποι με τα μουσειακά αντικείμενα και τις ερμηνευτικές προτάσεις των ειδικών που τα πλαισιώνουν, συνειδητά ή ασυνείδητα, σχηματίζουν τη δική τους άποψη γι’ αυτά, και, κατ’ επέκταση, συγκροτούν τη δική τους αντίληψη για το παρελθόν, την τέχνη, την τεχνολογία, τη φύση κτλ. Μπορούμε, επομένως, να προσεγγίσουμε το μουσείο και ως έναν χώρο μη τυπικής εκπαίδευσης που λειτουργεί ανάλογα με τις προθέσεις και τις μεθοδολογικές επιλογές των εκθετών και, φυσικά, ανάλογα με την ατομική και τη συλλογική ταυτότητα των επισκεπτών. Στο μάθημα θα εξετάσουμε τους μηχανισμούς ανάπτυξης της μουσειακής επικοινωνίας δίνοντας έμφαση στην εκπαιδευτική της διάσταση. Συγκεκριμένα θα μας απασχολήσουν:
• Οι παράγοντες που καθορίζουν την μουσειακή επικοινωνιακή σχέση
• Τα μέσα και οι πρακτικές που αξιοποιούνται για την υποστήριξή της
• Η ανάγκη ενός μουσείου να γνωρίσει αυτούς που το επισκέπτονται και αυτούς που το αποφεύγουν
• Ο ρόλος ενός μουσείου στη συγκρότηση της ατομικής και συλλογικής γνώσης
• Τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά του μουσείου και το πώς αυτά διαφοροποιούνται παράλληλα με τη διαφοροποίηση των μουσειολογικών αντιλήψεων, από τη μια, και των παιδαγωγικών θεωριών, από την άλλη.
Νέα Μέσα
(Αρ.Θέσης: 2)
ΕΠΙ 313Ψηφιακά Μέσα και ΑισθήσειςΧειμερινό53-ΥΕ
Στο μάθημα διερευνάται ο κομβικός ρόλος των αισθήσεων στην επικοινωνία του ανθρώπου με τα ψηφιακά μέσα. Το περιεχόμενο του μαθήματος εστιάζει: α) στις πολιτισμικές πρακτικές με τις οποίες η μηντιακή πληροφορία αποκτά μορφή συμβατή με τις ανθρώπινες αισθήσεις (εικόνα, ήχος, δονήσεις, κ.λπ.), β) στους λόγους (discourses) κατασκευής συσκευών εισόδου πληροφορίας ως προσομοιώσεις ή μεταφορές των ανθρώπινων αισθητηρίων οργάνων (π.χ. κάμερα-μάτι, μικρόφωνο-αυτί, κέρσορας-χέρι, άλλοι αισθητήρες), γ) στους τρόπους αλλαγής της αντίληψης για τον χώρο και τον χρόνο με τη χρήση τεχνικών μέσων (π.χ. τηλε-επικοινωνίες, προσθετικές τεχνολογίες). Η συμβολή των αισθήσεων στην παραγωγή και χρήση τεχνικών μέσων όπως και οι τρόποι αλλαγής της αντίληψης για τον χώρο και τον χρόνο με τη χρήση τεχνικών μέσων, παρουσιάζονται και αναλύονται με αναφορά σε διαφορετικές επιστημονικές παραδόσεις, ιστορικές περιόδους, πολιτισμικές και καλλιετχνικές διεργασίες. Το μάθημα αναπτύσσεται με βάση τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρουσίαση συγκεκριμένων projects. Τα προηγούμενα χρόνια τα projects είχαν τη μορφή media walk. Στα media walks ο χρήστης περπατάει βλέποντας στην οθόνη του κινητού (ή του tablet του) εικόνες, ήχους, κείμενα που παρουσιάζουν την περιοχή στην οποία περπατάει εκείνη τη στιγμή. Σκοπός τέτοιων projects είναι ο εμπλουτισμός της πολυ-αισθητηριακής επαφής με τον περιβάλλοντα χώρο, με τη χρήση ψηφιακών μέσων. Το περιεχόμενο, ο τρόπος δημιουργίας και η οργάνωση των projects αναπτύσσονται μέσα από τη δημιουργική συνεργασία των φοιτητών και των φοιτητριών, κατά την εξέλιξη του μαθήματος.
ΠΛΡ140Θεωρία και Σχεδιασμός Ψηφιακών παιχνιδιώνΕαρινό53-ΥΕ
Το μάθημα αυτό αποτελεί ουσιαστικά μια εισαγωγή στην πολυεπιστημονική προσέγγιση των «Παιγνιακών Σπουδών» (Game Studies). Παίζοντας, διαβάζοντας και αναλύοντας παιχνίδια και κυρίως ψηφιακά παιχνίδια θα διερευνήσουμε το πως αυτά λειτουργούν, πως επηρεάζουν και πως αντανακλούν (το καθένα από αυτά) την κουλτούρα και την κοινωνία. Το μάθημα αυτό θα εμπλουτίζεται από τα ενδιαφέροντα, τις γνώσεις και την εμπειρία των φοιτητών, που θα καταθέτουν μέσα στην τάξη. Θα ξεκινήσουμε μιλώντας για παιχνίδια και για το «παίζειν». Πώς μπορούμε να ορίσουμε αυτούς τους δύο όρους; Ποιος ο ρόλος τους στην ανθρώπινη κοινωνία; Μετά θα παίξουμε. Διαφορετικά είδη παιχνιδιών θα δοκιμάζονται και θα αναλύονται μέσα στην τάξη. Επίσης οι φοιτητές θα κληθούν να παρουσιάσουν και να αναλύσουν ψηφιακά παιχνίδια του ενδιαφέροντός τους μέσα στην τάξη δίνοντας έτσι τη δυνατότητα και σε άλλους να τα γνωρίζουν και να αποκτήσουν εύρος γνώσης γύρω από τα διαφορετικά είδη παιχνιδιών, διαφορετικά είδη σχεδιασμού και κανόνων που διέπουν διαφορετικά παιχνίδια, τα genre των παιχνιδιών, κ.τ.λ. Οι φοιτητές προσκαλούνται να καταθέτουν τις γνώσεις και τις απόψεις τους και από την μέσα-στο-παιχνίδι και από την εκτός-παιχνιδιού εμπειρία τους. Τέλος, θα χωριστούμε σε ομάδες και θα προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε (επί χάρτου κυρίως) το δικό μας (ψηφιακό και όχι μόνον) παιχνίδι.
ΠΟΔ405Μη γραμμική Αφήγηση : Θεωρία και ΠρακτικήΧειμερινό63-ΥΕ
Κάθε αφήγηση έχει κάποια έκταση μέσα στο χρόνο, όποιο μέσο και αν αυτή χρησιμοποιεί (λόγο, ήχο, εικόνα, ζωντανή δράση, ή συνδυασμούς αυτών), οργανώνοντας κάποιου είδους αλληλουχία δεδομένων (συνήθως γύρω από μια θεματική). Το σενάριο που οργανώνει το περιεχόμενο της παρουσίασης/αναπαράστασης οριοθετείται κάθε φορά σε συνάρτηση με τη «μνήμη» (ανάκληση) και την «ερμηνεία» που είναι οι βασικοί ποιητικοί και υφολογικοί άξονες, όπως είναι επίσης σε συνάρτηση με την «οπτική» ή «θέση» που παίρνει η κάθε παρουσίαση, το «πλαίσιο αναφοράς» της και το «κοινό» της. Βασικό στοιχείο κάθε παρουσίασης αποτελεί, επίσης, η «δομή» του σεναρίου, οι τρόποι εξέλιξης ή διασποράς μέσα στο χρόνο και τον χώρο, οι «εντάσεις», οι «κορυφώσεις» και οι γενικές «τάσεις».
Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε εισαγωγικά τη δομή διαφόρων αφηγηματικών σεναρίων ξεκινώντας με μια ανάλυση γραμμικών σεναρίων που τα χαρακτηρίζει η αλληλουχία γεγονότων με σχέσεις αιτίας-αποτελέσματος με ιδιαίτερη μνεία στην Αριστοτελική δομή. Το κύριο μέρος του μαθήματος θα μας εισάγει στις λογικές της μη-γραμμικής αφηγηματικής δομής (ασυνέχεια, πολυγραμμικότητα, υπερκειμενικότητα, διαδραστικότητα, κτλ). Θα αναλύσουμε μια μεγάλη γκάμα μη-γραμμικών αφηγηματικών "κειμένων", ξεκινώντας από προφορικά και γραπτά κείμενα και φτάνοντας τέλος, σε ψηφιακά. Θα αναλύσουμε τη δομή από κλασικά έργα όπως η Ιλιάδα και η Οδύσσεια και το ιερό Εβραϊκό βιβλίο Ταλμούδ, μη-γραμμικά κείμενα λογοτεχνίας, διάφορες μορφές πειραματισμών στη μουσική και στον κινηματογράφο, καταλήγοντας σε ψηφιακά μη-γραμμικά και διαδραστικά έργα και παιχνίδια. Επίσης, θα παρουσιάσουμε τη δομή μη-γραμμικών αφηγηματικών κειμένων που πειραματίζονται με παρεκκλίσεις, πολλαπλές οπτικές γωνίες, διάρρηξη του χρόνου και του τόπου, και της ιστορίας ενώ θα διαβάσουμε θεωρητικά κείμενα για θέματα που αφορούν την αυθεντία, τον δημιουργό, το κοινό και τα νέα μέσα
Πολιτισμός και Επικοινωνία
(Αρ.Θέσης: 3)
ΕΠΙ 302Πολιτιστική ΕπικοινωνίαΧειμερινό622ΥΕ
Το μάθημα εξετάζει στρατηγικές επικοινωνίας διαφορετικών πολιτιστικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του πολιτισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις δομές των πολιτισμικών βιομηχανιών και των πολιτιστικών αγαθών που παράγονται και διακινούνται στην αγορά του πολιτισμού. Το συγκεκριμένο μάθημα έχει δύο πτυχές: αφενός εξετάζεται πως τα μέσα αντιμετωπίζουν τις διαφορετικές πολιτιστικές βιομηχανίες, αφετέρου πως οι πολιτιστικές βιομηχανίες αξιοποιούν τα μέσα επικοινωνίας για τις δικές τους δράσεις προώθησης και προβολής. Κατά την ανάλυση των διαφόρων επικοινωνιακών δράσεων στα πλαίσια του πολιτισμού, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρησιμότητα των διαφορετικών μέσων, ειδικά των ψηφιακών μέσων, αλλά και στα αποτελέσματα των διαφορετικών επικοινωνιακών στρατηγικών που αξιολογούνται μέσω της έρευνας του κοινού
ΠΟΛ 206Ψηφιακός Πολιτισμός και Πολιτιστικές ΒιομηχανίεςΕαρινό63-ΥΕ
Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάδειξη και τη διερεύνηση των φορέων, των μέσων και των διεργασιών μέσα από τα οποία οι πολιτιστικές βιομηχανίες αναδεικνύονται σε κεντρικά πεδία της σύγχρονης πολιτιστικής (και όχι μόνο) παραγωγής. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις χρήσεις και τις επιδράσεις της ψηφιακής τεχνολογίας στις α) πρακτικές δημιουργίας, διανομής και κατανάλωσης πολιτιστικών προϊόντων, β) διεργασίες συγκρότησης της πολιτισμικής ταυτότητας, γ) νέες μορφές και συνθήκες της πολιτισμικής εργασίας, δ) διαδικασίες ανάπτυξης της τοπικής και παγκόσμιας πολιτιστικής παραγωγής.
Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
Οικονομικά – Χρηματοοικονομικά
(Αρ.Θέσης: 1)
331-4962Οικονομική – Χρηματοοικονομική ΣτατιστικήΧειμερινό53-Ε
Αριθμοδείκτες, Στατιστική του ισοζυγίου πληρωμών, ποιότητα των στατιστικών δεδομένων, παρουσίαση των στατιστικών δεδομένων, προχωρημένα θέματα στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων.
331-4753Στοιχεία Διεθνών Χρηματοοικονομικών ΑγορώνΕαρινό53-Ε
Στοιχεία αγορών συναλλάγματος, προσδιορισμός συναλλαγματικών ισοτιμιών, στατιστικές ιδιότητες συναλλαγματικών ισοτιμιών. Παράγωγα επάνω σε συναλλαγματικές ισοτιμίες. Διεθνείς αγορές ομολόγων κ.α.
331-2205Μακροοικονομική Θεωρία ΙΕαρινό94 (3 Θεωρία + 1 Φροντιστηριακές Ασκήσεις)-Υ
Κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία: Χρυσός Κανόνας, Βέλτιστη Λύση, Εξίσωση Euler, Διαχρονικό Δυναμικό Παραγωγής, Στατική και Δυναμική Ισορροπία.Δυναμικές της οικονομίας: Δυναμικές Σαγματικού Μονοπατιού, Επιχειρηματικός Κύκλος, Τεχνολογικές Διαταράξεις, Εργασία σαν Μεταβλητή στο Βασικό Μοντέλο, Θεωρία Επενδύσεων, Χρόνος Ωρίμανσης.
Οικονομική Ανάπτυξη: Διαδικασίας Ανάπτυξης, Μοντέλο Solow-Swan, Θεωρία Βέλτιστης Ανάπτυξης, Ενδογενής Ανάπτυξη.
Αποκεντρωμένη οικονομία: Κατανάλωση, Αγορά Εργασίας, Εταιρείες, Γενική Ισορροπία.
Κρατική οικονομία: Κρατικός Προϋπολογισμός, Χρηματοδότηση Κρατικών Δαπανών, Βιωσιμότητα
Φορολογικού Συστήματος, Ασυνέπεια Δημοσιονομικής Πολιτικής, Συνταξιοδοτικό Μοντέλο.
Ανοικτή οικονομία: Βέλτιστη Λύση, Εμπορεύσιμα Αγαθά, Ισοτιμία Τιμών Διαπραγμάτευσης, Ανεπάρκεια Υποκατάστασης, Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών.
Νομισματικό σύστημα: Περιορισμοί Εισοδήματος Νοικοκυριού, Χρήμα και Ωφελιμότητα, Χρήμα σαν Ανταλλακτικό Αγαθό, Κόστος Συναλλαγής, Υπερπληθωρισμός, Υπερουδετερότητα Χρήματος.
Μαθηματικά-Εφαρμοσμένη Ανάλυση
(Αρ.Θέσης: 2)
331-2254Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙΧειμερινό64 (3 Θεωρία + 1 Φροντιστηριακές Ασκήσεις)-ΚΕΥ
Λογισμός πολλών μεταβλητών. Όρια, Συνέχεια, Μερικές παράγωγοι. Ακρότατα συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Ακρότατα συναρτήσεων πολλών μεταβλητών με περιορισμούς. Εισαγωγή στα διπλά και τριπλά ολοκληρώματα.
331-2354Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις ΙΧειμερινό64 (3 Θεωρία + 1 Φροντιστηριακές Ασκήσεις)-ΚΕΥ
Προβλήματα με διαφορικές εξισώσεις. Χωριζόμενες μεταβλητές, ομογενείς, γραμμικές, Bernoulli, Riccati, πλήρεις, Clairaut και Lagrange. Πολλαπλασιαστής Euler. Σημειακοί μετασχηματισμοί. Θεώρημα Picard - Lindlof. Γραμμικές τάξης n. Ορίζουσα Wronski. Μέθοδος Lagrange. Εξισώσεις Euler. Γραμμικές με σταθερούς συντελεστές. Μετασχηματισμός Laplace. Δυναμοσειρές. Μέθοδος Frobenius. Εισαγωγή στις μερικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξεως. Εφαρμογές με χρήση των μαθηματικών πακέτων Mathematica και Matlab.
331-2656Αριθμητική ΑνάλυσηΕαρινό64 (3 Θεωρία + 1 Φροντιστηριακές Ασκήσεις)-ΚΕΥ
Αριθμοί μηχανής και αριθμητική στον υπολογιστή. Τα σφάλματα στρογγύλευσης και η επίδρασή τους στους υπολογισμούς. Ευστάθεια αλγορίθμων. Κατάσταση προβλημάτων. Επίλυση μη - γραμμικών εξισώσεων. Η μέθοδος της διχοτόμησης. Η γενική επαναληπτική μέθοδος. Το θεώρημα σταθερού σημείου του Banach.
Η μέθοδος του Νεύτωνα και η μέθοδος της τέμνουσας. Γραμμικά συστήματα και η μέθοδος απαλοιφής του Gauss. Η μέθοδος του Gauss με μερική και ολική οδήγηση και η ανάλυση LU. Νόρμες διανυσμάτων και πινάκων. Επαναληπτικές μέθοδοι Gauss - Seidel και Jacobi. Πολυωνυμική παρεμβολή. Παρεμβολή Lagrange και Newton. Παρεμβολή με γραμμικές και κυβικές splines. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Αριθμητική ολοκλήρωση. Μέθοδοι (α) ορθογωνίου (β) τραπεζίου (γ) Simpson. Αριθμητική διαφόριση και τύποι πεπερασμένων διαφορών.
Ασφαλιστικά - Αναλογιστικά
(Αρ.Θέσης: 3)
331-9750Ειδικά θέματα Ασφαλίσεων Ζωής ΙΧειμερινό53-Ε
Τελευταίες εξελίξεις στις ασφαλίσεις ζωής (Κίνδυνος μακροβιότητας, αντασφάλιση, τιμολόγηση) που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στον διδάσκοντα και τους φοιτητές
331-1054Εισαγωγή στην ΑσφάλισηΕαρινό53-Ε
Σύντομη ιστορική αναδρομή. Κίνδυνος και μέθοδοι διαχείρισής του. Τι είναι ασφάλιση και ποιος ο διαχωρισμός των ασφαλίσεων. Η ιδιωτική Ασφάλιση Ζωής και τι περιλαμβάνει η ασφαλιστική σύμβαση. Βασικά ασφαλιστικά μεγέθη και τα οικονομικά και μαθηματικά θεμέλια στη διαδικασία υπολογισμού αυτών. Κοινωνική Ασφάλιση. Διανεμητικό σύστημα. Ασφαλίσεις ζημιών και Ναυτασφαλίσεις. Αντασφάλιση. Ο ρόλος του αναλογιστή στην ασφάλιση
331-4304Θεωρία Ακραίων ΚινδύνωνΕαρινό64 (3 Θεωρία + 1 Φροντιστηριακές Ασκήσεις)-ΚΕΥ
Θεωρία της χρεοκοπίας, ανισότητα Lundberg, τύπος Cramer - Lundberg, ανανεωτική εξίσωση και μετασχηματισμός Laplace, προσεγγίσεις Beekman-Bowers και De Vylder, πιθανότητα χρεοκοπίας σε πεπερασμένο χρονικό διάστημα, ο χρόνος της χρεοκοπίας. Εφαρμογές στις μη αναλογικές καλύψεις κινδύνου, ασυμπτωτικές εκτιμήσεις των πιθανοτήτων στο δεξιό άκρο των κατανομών, υπολογισμός και άνω φράγματα ασφαλίστρων stop loss, stop loss και πληθωρισμός, ρήτρες θετικής εμπειρίας. Εφαρμογές στην αντασφάλιση, ο συντελεστής προσαρμογής υπό αντασφάλιση, μεγιστοποίηση της ωφελιμότητας, μείωση του ασφαλίστρου μέσω συνασφάλισης, σχετική κράτηση και απόλυτη κράτηση, ελαχιστοποίηση της διασποράς, βέλτιστες ανταλλαγές κινδύνων, χαρτοφυλάκια με πολλαπλές καλύψεις. Οι κυριότερες ζημιοκατανομές, μέθοδοι εφαρμογής ζημιοκατανομών σε στατιστικά δεδομένα, ροπές δείγματος, λόγοι συχνότητας, έλεγχοι καλής προσαρμογής, προσεγγίσεις της κατανομής των συνολικών αποζημιώσεων. Διευρυμένα πρότυπα, γενικευμένες διαδικασίες πλεονάσματος, έννοια διακινδυνευόμενου κεφαλαίου, δυναμικά πρότυπα φερεγγυότητας, προσομοίωση.
Στατιστική και Ανάλυση δεδομένων
(Αρ.Θέσης: 4)
331-3605Πολυμεταβλητή ΑνάλυσηΧειμερινό53-Ε
Πολυμεταβλητά δεδομένα, πολυμεταβλητή περιγραφική στατιστική, πολυμεταβλητές κατανομές, κατανομή Wishard, T2 του Hotteling, λάμδα του Wilks, πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (MANOVA), ανάλυση κυρίων συνιστωσών, παραγοντική ανάλυση, κανονική συσχέτιση, ταξινόμηση παρατηρήσεων. Εφαρμογές με χρήση των λογισμικών SPSS και S-Plus.
331-5063Βάσεις ΔεδομένωνΕαρινό53-Ε
Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Μοντέλα δεδομένων. Γλώσσες βάσεων δεδομένων. Εισαγωγή στην οργάνωση πρωτευόντων αρχείων και ευρετηρίων. Η γλώσσα QBE. Η SQL σαν γλώσσα χειρισμού δεδομένων. Παρουσίαση εμπορικών βάσεων δεδομένων και συσχέτιση (import-export data) με τα γνωστά στατιστικά λογισμικά.
331-3955Στατιστικός Έλεγχος ΠοιότηταςΧειμερινό53-Ε
Εισαγωγικές έννοιες ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου, διαγράμματα ελέγχου για τη μέση τιμή, τη διακύμανση, P και c-διαγράμματα, διαγράμματα σωρευτικών αθροισμάτων (cusums), δειγματοληπτικός έλεγχος για την αποδοχή συνόλων ομοίων προϊόντων, μονοδειγματικά και διπλά δειγματικά σχέδια, χαρακτηριστική καμπύλη. Εφαρμογές με χρήση κατάλληλου λογισμικού.
Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών
Παράκτια Μορφοδυναμική
(Αρ.Θέσης: 1)
191ΕΩ6ΥΠαράκτια Μορφοδυναμική και ΜηχανικήΕαρινό532Υ
Γραμμική και μη-γραμμική θεωρία κυματισμών. Γένεση και ανάπτυξη ανεμογενών κυματισμών (μοντέλα πρόγνωσης). Διαμόρφωση κυματισμών στον παράκτιο χώρο (ρήχωση, διάθλαση, περίθλαση, θραύση, ανάκλαση, αναρρίχηση). Παράκτια κυκλοφορία. Επιμήκη και εγκάρσια κυματογενή ρεύματα. Κινητικότητα των ιζημάτων και διατμητική τάση. Μηχανισμοί μεταφοράς φερτών υλών. Παράκτια στερεομεταφορά (εγκάρσια και παράλληλα στην ακτή). Αλληλεπίδραση ακτών-παράκτιων έργων. Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Παράκτια διάβρωση/πλημμύρα. Προσαρμοστικά μέτρα κατά της διάβρωσης υπό τις υφιστάμενες και μελλοντικές κλιματικές συνθήκες. Τύποι παράκτιων και λιμενικών έργων, βασικά λειτουργικά και κατασκευαστικά στοιχεία. Mορφολογικές αναδράσεις από τα τεχνικά έργα. Μέθοδοι μελέτης παράκτιας μορφοδυναμικής (πειράματα πεδίου, εργαστηριακά πειράματα, αριθμητική προσομοίωση). Εργαστηριακές/Φροντιστηριακές Ασκήσεις (υποχρεωτική παρακολούθηση).
191EΩ10EΔυναμική ΙζημάτωνΧειμερινό530Ε
Ορισμός και ερευνητικές μέθοδοι Δυναμικής Ιζημάτων. Ορισμός, μέθοδοι και χωρο-χρονικές κλίμακες εκτίμησης ρυθμού ιζηματομεταφοράς. Είδη, μέτρηση και ανάλυση θαλάσσιων ροών. Διατμητική τάση και οριακό στρώμα. Γραμμική και τυρβώδης ροή. Αριθμός και τάσεις Reynolds. Αριθμός Froude. Υπολογισμός της διατμητικής τάσης. Κατώφλι κίνησης (μεταβλητές, παράμετρος και διάγραμμα του Shields, Κριτήριο Yalin). Ρυθμοί ιζηματομεταφοράς. Θεωρία της δύναμης ροής (Bagnold). Εξισώσεις ιζηματομεταφοράς. Γένεση, ανάπτυξη και μετασχηματισμός κυμάτων. Θεωρίες κυμάτων. Ιζηματομεταφορά από κύματα (οριακό στρώμα, κατώφλι κίνησης). Ιζηματομεταφορά κάτω από αλληλεπίδραση κυμάτων/ρευμάτων (μικτά οριακά στρώματα, μοντέλο Grant-Madsen, φορμαλισμοί Bijker και Soulsby). Μορφοδυναμικά μοντέλα (ιζηματοδυναμικό υπομοντέλου). Συλλογή/ανάλυση δεδομένων πεδίου με σύγχρονο εξοπλισμό
Βιολογία με ειδίκευση στη Γενετική
(Αρ.Θέσης: 2)
191ΜΥ2ΥΒιολογίαΧειμερινό633Υ
Στο μάθημα της Βιολογίας προσφέρονται οι βασικές γνώσεις που απαιτούνται για την παρακολούθηση γνωστικών αντικειμένων που προϋποθέτουν κατανόηση των μηχανισμών λειτουργίας των ζώντων συστημάτων. Διδάσκονται οι ενότητες: οργάνωση της ζωής, τα βιομόρια (σάκχαρα, λιπίδια, πρωτεΐνες και νουκλεϊνικά οξέα), ένζυμα, κινητική ενζύμων, κυτταρική αναπνοή, φωτοσύνθεση, κυτταρικός κύκλος, κληρονομικότητα και εξέλιξη. Το μάθημα συνοδεύεται από σειρά εργαστηριακών ασκήσεων που στοχεύουν στην εξοικείωση των φοιτητών στο εργαστηριακό περιβάλλον και συγκεκριμένα στη χρήση μικροσκοπίου, στην εκμάθηση βασικών ποσοτικών φασματομετρικών μεθόδων ανάλυσης βιομορίων, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όσον αφορά τη χρήση των συσκευών και την πρόσληψη παραστάσεων από την παρατήρηση νωπού βιολογικού υλικού και μονίμων παρασκευασμάτων.
191ΘΠ13ΕΘαλάσσια Γενετική και ΒιοτεχνολογίαΕαρινό330Ε
Εισαγωγή στη μοριακή γενετική: δομή χρωμοσωμάτων, γενετικός κώδικας, μηχανισμοί αντιγραφής DNA, μεταγραφή, επεξεργασία RNA, μετάφραση. Αρχές της έκφρασης γονιδίων, DΝΑ – πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις, στόχευση γονιδίου, έλεγχος της έκφρασης γονιδίων, ευκαρυωτικός κανονισμός γονιδίων, ανασυνδυαζόμενο DNA και γονιδιώματα. Γενετικό φορτίο, Γενετική επιλογή (Τύποι επιλογής. Ειδογένεση, αλληλεπιδράσεις ειδών), Γενετικές ασθένειες. Ποσοτική Γενετική, Γονιδιωματική (Δομική, Λειτουργική), ταυτοποίηση γονιδίων, προσδιορισμός γονιδιακής λειτουργίας, ανάλυση της γονιδιακής έκφρασης. Συγκριτική γονιδιωματική. Πληθυσμιακή Γενετική, Μοριακή Οικολογία (εφαρμογές μοριακής γενετικής για την προσέγγιση θεμάτων εξέλιξης, οικολογίας και συμπεριφοράς), Γενετικοί δείκτες και σύγχρονες μέθοδοι ανίχνευσής τους. PCR, Αλληλούχιση (κλασσική και ‘νέας γενιάς’). Eφαρμογές της Γενετικής στο θαλάσσιο περιβάλλον: Φυλογένεση και εξελικτική ιστορία, μοριακή ταξινομική και τεχνικές ταυτοποίησης (barcoding), εκτίμηση της ποικιλότητας σε θαλάσσιες βιοκοινότητες/συναθροίσεις, πληθυσμιακή γενετική και φυλογεωγραφία, γενετικές εφαρμογές για την προστασία ειδών και θαλάσσιων οικοσυστημάτων (Γενετική της Διατήρησης), εφαρμογές γενετικών αναλύσεων στη μελέτη των βιολογικών εισβολών, βιοδείκτες – περιβαλλοντικός έλεγχος και παρακολούθηση, γενετική και υδατοκαλλιέργειες (εκτρεφόμενα θαλάσσια είδη), γενετική/γονιδιωματική θαλάσσιου περιβάλλοντος, μεταγονιδιωματική (metagenomics), μετακωδικοποίηση (metabarcoding).
Φυσική Ωκεανογραφία
(Αρ.Θέσης: 3)
191ΘΔ9ΥΕισαγωγή στη Δυναμική ΩκεανογραφίαΕαρινό540Υ
Σκοπός του μαθήματος είναι η διατύπωση όλων των βασικών νόμων της μηχανικής σε μορφή που να μπορούν να εφαρμοστούν σε γεωφυσικές ροές, και η εφαρμογή τους στις πιο βασικές κινήσεις της θάλασσας για την κατανόηση της δυναμικής από την οποία διέπονται. H διδακτέα ύλη περιλαμβάνει στοιχεία Θερμοδυναμικής και Υδροστατικής, ορισμό των εννοιών μέσης στάθμης θάλασσας, γεωδυναμικού και γεωδυναμικού ύψους, αρχές διατήρησης στην μηχανική ρευστών, εφαρμογές στην Ωκεανογραφία, στοιχεία ωκεάνιας δυναμικής και κυκλοφορίας και παραδείγματα παρακτίων κινήσεων. Ο φοιτητής αναμένεται με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος να είναι σε θέση να αναγνωρίζει την φυσική ερμηνεία και μαθηματική διατύπωση των διάφορων αρχών της μηχανικής γεωφυσικών ρευστών, να αναγνωρίζει τους όρους των εξισώσεων και τις διεργασίες που αναπαριστούν, να κρίνει ανάλογα με τις χωροχρονικές κλίμακες του υπό εξέταση φαινομένου ποιες διεργασίες είναι κυρίαρχες, να συνθέτει τη νέα δυναμική ισορροπία μέσω της απάλειψης ασθενών διεργασιών και να περιγράφει διάφορες ωκεάνιες ροές βάσει των παραπάνω δεξιοτήτων.
191ΘΔ44ΕOceanography of the MediterraneanΕαρινό530Ε
(διδάσκεται στην Αγγλική):
The course covers various oceanic processes characterizing the functioning of the Mediterranean Sea.
More specifically, the topics examined are the following:
Mediterranean forcing: air-sea exchanges and the thermohaline circulation, Buoyancy exchanges in the Aegean Sea: the role of the Dardanelles Straits, Numerical simulations of physical processes in the Aegean Sea, Evolution of the Mediterranean deep waters – scenarios and processes, Mediterranean mean sea level: observations and future projections, Biogeochemical and ecosystem character of the Mediterranean Sea, Mediterranean paleoceanography, processes at the Straits and their role on the Mediterranean functioning.

Λυπούμαστε αλλά η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ήταν η Σάββατο 4 Αυγούστου 2018 και ώρα 15:00